הדפסה

בית משפט השלום בירושלים בצה"מ 30678-07-18

בפני
כבוד ה שופט פאול שטרק

מבקש

סועאד אלאטרש

נגד

משיבה
הועדה המחוזית לתכנון ובניה - מחוז ירושלים

החלטה

א. רקע

1. ביום 12.07.2018 הוגשה בקשה לביטול צו הריסה מנהלי לפי סעיף 221 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), אשר נחתם ביום 08.06.2018. נטען בבקשה כי הדבקת הצו בוצעה ביום 10.07.2018. מדובר בבניה בכפר וולאג'ה.

2. הצו מבוסס על תצהיר מיום 27.02.2018, לפיו הבניה מושא הצו טרם הסתיימה ביום 03.05.2018. מדובר בבניית קומה שלישית על מבנה קיים (לכאורה למגורים) מעמודי בטון ותקרת בטון בשטח של כ-100 מ"ר.

3. התקיים דיון בבקשה ביום 17.07.2018. בסיום הדיון נקבעו מועדים להגשת סיכומי הצדדים. על המבקשת להגיש סיכומים עד ליום 27.07.2018 ועל המשיבה להגיש סיכומים עד ליום 02.08.2018.

ביום 05.08.2018 כאשר אף צד לא הגיש סיכומים, ניתנה החלטה לפיה ביהמ"ש ייתן החלטה על פי הראיות וכתבי הטענות בתיק. ביום 7.8.18 הוגשו סיכומי המשיבה.

יוער הימנעות ב"כ המבקשת מלהגיש סיכומים מהווה תופעה אשר חוזרת על עצמה בתיקים אשר התנהלו בפני מותב זה בעבר. די בכך כדי לקבוע המבקשת הזניחה בקשתה. אולם, לפנים משורת הדין ביהמ"ש ייתן התייחסות לטענות הצדדים כפי שעולות מכתבי הטענות.

ב. הראיות ועדויות

4. המבקשת בעדותה העידה:

א. היו שני ביקורי מפקחים בנכס.
ב. בביקור הראשון היה מפקח ובפעם השנייה מפקחת, אשר ליוותה את המפקח הראשון (מפנה לתמונות המצורפות לתגובת המשיבה, מיום 06.05.2018). היו גם אנשי צבא המלווים הביקור במקום.
ג. המפקח הגיע פעם נוספת להדבקת הצו ביום 10.07.2018.
ד. הבניה בוצעה ע"י המבקשת בתחילת השנה. התחילו בתחילת השנה וסיימו ביום 10.05.2018. ביום 03.05.2018 הבניה לא היתה גמורה בעת הביקור ב6.5.18 (כנראה טעות בהקלדה מאחר והביקור נערך ביום 3.5.18) (ראה ע' 4 בתגובת המשיבה). ביום 10.7.18 הבניה כבר הסתיימה.
ה. אין היתר לבניה. הוגשה בקשה לקבלת בשנת 2004, נכון להיום אין היתר.

5. מטעם המשיבה העידה המפקחת, הגב' רות אביטון, אשר העידה:

א. עיינה בדו"ח שערך המפקח שמעון אהרון ביחס למצב הבניה מיום 03.05.2018 (הדו"ח צורף לתגובת המשיבה) מיום 17.07.2018.
ב. מסירת הצו בהדבקה בוצעה ביום 10.07.2018.
ג. מדובר בצו דחוף אשר נחתם ביום 03.06.2018. העיכוב במסירת הצו נבע מאילוצים בטחוניים והצורך בליווי מתאים לצורך הביקור בנכס.
ד. כאשר נשאלה המפקחת, האם הפיקוח הגיע בתדירות במהלך חודשים יוני, יולי לאזור כפר וולאג'י2008, השיבה כי אין לה מידע.
ה. תיאום לגבי ליווי ביטחוני, לא נעשה ע"י המפקחת.
ו. המפקח, מר שמעון אהרון, היה אחראי על התיק. תצהיר בתמיכת תגובת המשיבה, נבע מכך שמר שמעון אהרון בחופש. התצהיר מבסס על דו"ח ביקור של המפקח שמעון אהרון.
ז. העבירה אותרה דרך חברת "סימפלקס", המפיקה תצ"אות.
ח. המפקח שמעון אהרון, הגיע למקום עם המפקח, מר חן ארז, כאשר מר שמעון אהרון מצלם את התמונות.
6. עולה מהתצהיר אשר צורף לתגובה כי ביום 03.05.2018 לאחר הביקור נמסרה התראה למבקשת ובעלה, אשר נחקר. ביום 22.05.2018 נערך תצהיר היחידה הארצית לאכיפת דו"ח תכנון ובניה ביום 27.05.2018.

7. ביום 27.05.2018 פנה מנהל היחידה לקיים התייעצות עם היועץ המשפטי וקיים עמו התייעצות כנדרש לפני הוצאת הצו.

8. ביום 27.05.2018 פנה מנהל היחידה עם מתכננת מחוז ירושלים, הגב' שירה חלימי. ביום 28.05.2018 ניתן אישור כי אין מניעה למתן הצו.

ביום 03.06.2018 נחתם הצו וביום 10.07.2018, נמסרה בהדבקה על הנכס.

ג. טענות הצדדים

9. המבקשת מפנה לשיהוי בין הביקור הראשון ביום 03.05.2018 לבין מסירתו בהדבקה ביום 10.07.2018.

10. המבקשת טוענת כי הריסת קומה ג' תביע להריסת המבנה כולו.

11. נוכח תכנית RJ5, תכנית מתאר מנדטורית, קיימת מסגרת תכנונית למתן היתר בניה. ביחס לנטען, הוגשה ע"ת 20070-05-17.

המבקשת מעלה טענות נוספות ביחס להעדר קידום מסגרת תכנונית להסדרת בניה בכפר וואלג'ה.

12. המבקשת טוענת שלא התקיים הליך שימוע בטרם הוצאת הצו.

13. לא התקיימו התנאים למתן הצו המיועד למנוע עובדה מוגמרת.

14. העדר תשתית עובדתית להוצאות הצו.

15. נפלו פגמים בתצהיר המבוסס על תצהיר כאשר המצהיר לא היה מוסמך לחתום על הצו. בנוסף, שהמצהיר מתעלם מתכנון המתאר המחוזי.

16. הצו ניתן בניגוד למדיניות משרד הפנים.

ד. טענות המשיבה

17. המשיבה נקטה בכל הפעולות הנדרשות למתן הצו לפי פירוט בתגובה וכפי שעולה מתצהירה של המפקחת, הגב' רות אביטון, אשר צורף לתגובה.

18. אין מחלוקת כי הבניה בוצעה ללא היתר בהתאם לחוק.

19. טענת המבקשת כי הבניה הסתיימה בחודש מרץ 2018, לא הוכחה. נהפוך הוא, התמונות מיום 03.05.2018 משקפות מצב של בניה בעיצומה. ביחס לקומה השלישית מושא הצו, הצו ניתן במועד הקבוע בחוק כדי למנוע עובדה מוגמרת בשטח.

המבקשת בחקירתה בבית המשפט לאחר עיון בתמונות מ 3.5.18, המבקשת אישרה התמונות משקפות מצב הבנייה באותו יום. לכן לא היה צורך בעדותו של מפקח שמעון אהרון.

20. במסגרת תצהירה של המפקחת, רות אביטון, עולה כי נתנה התראה בעת הבירור ביום 03.05.2018. כל הליך הנדרש למתן הצו בוצע בטרם חתימת הצו.

מועד הדבקת הצו אינו המועד הקובע ביחס לסעיף 221 לחוק אלא מועד הצהיר מהווה יסוד לחתימת הצו.

אין פגם בכך שמפקחת אביטון העידה במקום מפקח שמעון אהרון מאחר ומדובר בהליך מנהלי וניתן להסתמך על מסמכים ותמונות. בכל מקרה נוכח עדות המבקשת המאשרת התמונות משקפות מצב בניה ב 3.5.18 ניתן להסתמך על עדות המפקחת אביטון.

כל טענה ביחס לאכיפה בררנית ואפליה ביחס לכפר וואלג'י נדון במסגרת מספר החלטות מותב זה ואחרים ועד עכראת הערעור בבית משפט המחוזי ובקשות רשות ערעור בבית משפט העליון כל טענות אלו נדחו.

ה. העדר סיכומי המשבקשת

21. בהעדר הגשת סיכומים מטעם המבקשת, לא ניתן לצמצם את טענות המבקשת. על בית המשפט להפנות לבקשה לביטול הצו כדי לעלות על טענות המבקשת כנגד הצו. בית משפט העליון בדיון בבקשה רשות ערעור מטעם ב"כ המבקשת בהתיך אחר הקשור לכפר וולאג'י קבע, הבקשה היא בשיטת:

בחינת "העתק הדבק", אשר במסגרתה מעלה המבקש טענות זהות .........(ראה רע"פ 3238/17 חאמד בינבוח נ' יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים (פרסם ביום 23.4.17),

כך בעניין דנן, ב"כ המשיב במסגרת סיכומים מטעמו גם מפנה לעובדה שמדובר טענות שחוזרות על עצמן ונדחו על ידי כל העראות.

מהבקשה עולה כי קיימת התייחסות לעת"מ 20070-05-15, אשר הוגשה על ב"כ המבקשת בהליך מנהל כנגד הרשות ובהעדר קידום הליך תכנוני, לאפשר קבלת היתר בניה. ב"כ המבקשת מציין כי דיון בעתירה אמור להתקיים ביום (מועד שחלף מזמן). אולם, אין בבקשה אשר הוגשה ביום 12.07.2018, התייחסות לתוצאות הדיון. לא ברור לבית המשפט למה.

ב-עתפ"ב 48662-06-18 הופיע ב"כ המבקשת בהליך אחר הקשור לביטול צו הריסה מנהל בכפר וולאג'ה. במסגרת אותו דיון ב"כ המבקשת העלה אותן טענות שנטענו בעניין דנן, וטענות אלו נדחו.

במסגרת פסק דין ביהמ"ש המחוזי בשבתו לערעורים פליליים, מפנה לעת"מ 11782-04-17, אשר במסגרתה ניתן פסק דין ע"י כב' השופט א' רובין בהתייחסות לטענות תושבי כפר וולאג'ה בהעדר מסגרת תכנונית של ממש, המאפשרת הגשת בקשות לקבלת היתרי בניה.

טענות המבקשת נידונו בעבר במסגרת פסקי דין, לרבות עתפ"ב 48662-06-18 חאלד אבו חייארה נ' יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה (ניתן ביום 29.07.2018). הטענות נדחו.

ו. דיון והכרעה

21. סמכות יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ליתן צו הריסה מנהלי כנגד נכס אשר נבנה ללא היתר כדין מוסדרת בסעיף 221(א) ל חוק התכנון והבניה, התשכ"א-1965 (להלן: החוק).

22. תקינות הוצאתו של צו הריסה מנהלי נבחנת בהתאם לקיום התנאים הקבועים בסעיף 221 לחוק התכנון והבניה:

"211. (א) ראה מנהל היחידה הארצית לאכיפה, יושב ראש ועדה מקומית או מהנדס הוועדה, על יסוד תצהיר שהגיש לו מפקח כאמור בסעיף קטן (ב), כי בוצעה עבודה אסורה, רשאי הוא לצוות בכתב על הריסת העבודה האסורה (בפרק זה – צו הריסה מינהלי), ובלבד שבמועד הגשת התצהיר לא הסתיימה העבודה האסורה או שלא חלפו יותר משישה חודשים מיום שהסתיימה, ולעניין עבודה אסורה לגבי בית מגורים – בית המגורים לא אוכלס או שלא חלפו יותר מ-30 ימים מהיום שאוכלס; צו הריסה מינהלי יכול שיכלול גם הוראות בדבר הפסקת שימוש אסור.
(ב) לא יינתן צו הריסה מינהלי אלא אם כן מפקח הגיש, למי שמוסמך לתת את הצו, תצהיר חתום בידו שבו ציין את פרטי העבודה האסורה, ואם הצו כולל הוראות בדבר הפסקת שימוש אסור – גם את פרטי השימוש האסור, וכן כי לפי בדיקתו במועד הגשת התצהיר לא חלפו המועדים כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) צו הריסה מינהלי יכלול את כל אלה:
(1) פרטים בדבר מיקום המקרקעין שבהם חל הצו;
(2) תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו;
(3) אישור בדבר קיום חובת ההיוועצות לפי סעיף 225;
(4) פרטים בדבר הבנייה שהצו מורה על הריסתה;
(5) פרטים בדבר המועד המוקדם ביותר האפשרי לביצוע הצו כאמור בסעיף 222(ג) ובדבר תחולת צו הריסה מינהלי על עבודה אסורה נוספת באותם מקרקעין כאמור בסעיף 223;
(6) פרטים בדבר הזכות לבקש את ביטול הצו לפי הוראות סעיף 228;
(7) פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם נותן הצו.
(ד) צו הריסה מינהלי יכול שיחול גם על חלק מבניין שנבנה כדין, אם על פי חוות דעתו של מהנדס בניין ביצוע הצו רק לגבי החלק שנבנה שלא כדין יסכן את שלום הציבור או את בטיחותו."

צו הריסה מנהלי מיועד להריסת מבנה אשר נבנה ללא היתר או בסטייה מהיתר. בית המשפט העליון עמד זה מכבר על הרציונל העומד בבסיס קיום הוראת דאז ס' 238א' והיום ס' 221 ל חוק התכנון והבניה בקבעו כי יש לשמור על הסדר הציבורי ועל שלטון החוק. (ראו: רע"פ 3034/13 לוי נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (5.5.2013); רע"פ 8496/12 חלפון נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (23.1.2013))

23. סעיף 221 הינו המסגרת הנורמטיבית לביטול צו הריסה מנהלי, לסעיף שלושה תנאים כאשר בקיום כל אחד מהם בנפרד יבוטל הצו:

הבניה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין.
הבניה לא הסתיימה או שהסתיימה 6 חודשים לפני יום הגשת התצהיר.
ביום הגשת התצהיר המבנה אינו מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על 30 ימים.

24. לסיכומם של דברים, מטרת החוק הינה למגר תופעה של בניה בלתי חוקית על ידי קביעת כלי אשר יאפשר לרשות טיפול בתופעת הבנייה הבלתי חוקית, כאשר זו עודנה באיבה, כבמקרה דנן, והריסתה עוד בטרם המבנה יושלם ויאוכלס. אין בפני ביהמ"ש ראיות של ממש כי הבניה הסתיימה או היתה מאוכלסת במועדים הקבועים בחוק.

25. עולה מהתמונות מיום 03.05.2018, כי הבניה טרם הסתיימה וברור שלא היתה מאוכלסת. נכון כי בביקור מיום 10.07.2018, נראה כי הבניה הסתיימה, אולם מתן הצו מבוסס על מצב הבניה בעת חתימה על התצהיר מיום 22.05.2018. הליך מתן הצו עבר את השלבים הקבועים חוק עד חתימת הצו ביום 03.06.2018.

נכון הדבר כי ביצוע מסירת הצו התעכב עד ליום 10.07.2018, אולם ידוע כי כל פעולה באזור מבוצעת בליווי בטחוני. אין בשיהוי בשהוי בביצוע מסירת הצו כדי להוות פגם מהותי היורד לשורשו של עצם מתן הצו. אין בהחלטת המבקשת להמשיך לבנות למרות התראה ובהעדר היתר בהתאם לחוק, כדי לגרוע מתקפות הצו. אין לאפשר לעבריין בנייה פרס על עיכוב ביצוע מסירת הצו שניתן בהתאם לחוק. אין בניצול זמן בין גילוי העבירה ועצם השלמת מסירת צו הריסה מנהלי שניתן כדין כדי להכשיר את הבנייה כפי שנטען על ידי המבקשת.

יש להעדיף עדות המפקחת רות אביטון המקצועית ועקבית ותמונות המעידות במצב הבנייה בזמן אמת . טענות המבקשת כי הבניה הסתיימה בחודש מרץ 2018 בטרם מתן הצו, נדחית נוכח התמונות מיום 3.5.18.

ז. חזקת תקינות פעולות הרשות וסמכות הועדה המחוזית

26. לא הובא בפני ביהמ"ש ראיות אודות פגם בהליך לחתימת הצו. עם זאת, יש לציין כי לזכות המשיבה קיימת חזקת התקינות המנהלית, היינו חזקה כי פעולותיה המנהליות נעשו כדין. על המבקש לסתור חזקה זו, מוטל הנטל להוכיח את דבר קיומו של הפגם שנפל, לטענתו, בהתנהלותה של הרשות המנהלית (ראה: רע"פ 2956/13 דמקני נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו (פורסם בנבו - 31.7.2013); רע"פ 2958/13 סבאח נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו - 8.5.2013); רע"פ 9174/08 פרץ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב (פורסם בנבו - 16.11.2008)).

המבקשת מעלה מספר טענות ביחס לאופן מתן הצו. הראשון בהם העדר שימוע בטרם מתן הצו, דין הטענה להידחות.

אין בהליך לפי ס' 221 לחוק זכות שימוע בטרם מתן הצו. גם אופי ההליך מחייב נקיטת הליך מהיר למניעת יצירת עובדה מוגמרת במקרה של המבקשת. ניתן להיווכח כי בין מסירת התראה על הבניה הלא חוקית ללא היתר, נמשכה הבניה. מדובר במבקשת המעלה טענת יושר, כאשר אין למבקשת כפיים נקיות.

עצם זכות השימוע שמורה במסגרת בקשה לביטול הצו. ההליך מאפשר העלאת כל טענה כנגד הצו בטרם אישור סופי לביצועו ע"י ביהמ"ש.

לאור האמור, הטענה נדחית.

27. ב"כ המבקשת מעלה מספר טענות ביחס לעצם מתן הצו ופגמים לשיטתו. עולה מתצהיר המפקח של הגב' רות אביטון, כי התקיימו כל הפעולות הנדרשות למתן הצו. לא זו אף זו, המפקח לא נחקרה בענין ע"י ב"כ המבקשת. אין ראיה הסותרת את תצהירה ביחס למתן הצו. לאחר עיון בתצהיר המהווה יסוד לחתימת הצו, ולאחר עיון בדו"ח המפקח ושמיעת עדות המבקשת, נחה דעתי כי קיום יסוד עובדתי למתן הצו. העובדות פורטו בתצהירו של המפקח, מר שמעון אהרון. הצעדים הנדרשים למתן הצו בדרך התייעצויות למיניהן התקיימו כפי שעולה מתצהירה של המפקחת, הגב' אביטון.

לאור האמור, הטענה ביחס לפגמים בעצם מתן הצו, נדחית.

העדר מסגרת תכנונית לכפר וולאג'ה ותכנית RJ5 .

28. בסעיף 32 לבקשה לביטול הצו, קיימת התייחסות להליך המנהלי המתקיים כדי להוכיח לוועדה המקומית לתכנון ולבניה לתכנן בכפר תכנית המאפשרת מתן היתרי בניה. נקבע לא אחת כי מחדלי הרשות או גרירת רגליים ביחס ליצירת מסגרת תכנונית הולמת לתושביה, אינה מתירה עבירות בניה (ראה עתפ"ב 48662-06-18). דרך המלך לפעול בענין היא בהליך המנהלי, כפי שנעשה בעת"מ 11782-04-17.

ביהמ"ש המחוזי בעתפ"ב 48662-06-18 בפסק דינו התייחס לטענות המבקשת למחדל וגרירת רגלי הרשות, וכל טענה של אכיפה בררנית ביחס לצו מושא הבקשה, טענות אלו נדחו. כמו כן גם בעניין דנן הטענות נדחות.

29. המבקשת מעלה טענה כי הריסת קומה א' מושא הצו, מחייב הריסת המבנה כולו.
מדובר במבנה קיים של שתי קומות, כאשר המבקשת הוסיפה קומה שלישית. אין בפני ביהמ"ש ראיה כי הריסת קומה מושא הצו, יגרום נזק למבנה הקיים. סביר להניח איך שהוסיפו קומה, ניתן להוריד אותה ללא נזק למבנה קיים. יוער כי אין ראיות שהמבנה הקיים נבנה בהיתר בהתאם לחוק. הטענה ביחס לאופן ביצוע הצו נדחית.

סיכום

30. אין חולק כי המצב הקיים הוא בלתי סביר ומהווה מחדל חמור מטעם הרשות במילוי תפקידו כלפי תושביה. מחובת הרשות לדאוג לכל תושביה באופן ושוויוני. עם זאת, אין במחדלי הרשות משמעות המעלה עילה לביטול הצו. אולם, אין בהם כדי להתיר בניה לא חוקית (ראה רע"פ 323/17 תגריד אבוחיארה נ' הוועדה המחוזית לתכנון לבניה ירושלים (פורסם במאגרי מידע ביום 11.01.2017) ורע"פ 755/17 מוחמד מוסא נ' יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים (פורסם במאגרי מידע ביום 30.01.17).

31. נכתב לא אחת בפסיקה כי תופעת בניה לא חוקית מהווה "מכת מדינה" כאשר עצם הבניה הלא חוקית מהווה פגיעה קשה בכלל החברה ומונע הבנת תכניות מסודרות במקום זה גורמת לאנרכיה מוחלטת.

אם כחברה נאפשר לכל אזרח ליטול לידיו פעולה הנוגדת את המערכת התכנונית והחוק, אנו נגררים לאנדרלמוסיה תכנונית והפיכת השטח למעין "מערב פרוע".

32. מאחר והצו ניתן בהתאם לחוק, ולא הוכח כיום פגם במתן הצו, הבקשה נדחית.

סוף דבר

33. לא ניתן לסיים הדיון בעניין הבקשה מבלי להתייחס לעתירת המשיבה לקביעת הוצאות כנגד המבקשת, ופרט נוכח אי הגשת סיכומים. לדידי יש ממשי בעמדת המשיבה. הזכרת דיון בעתירה מנהלית שתקיים לפני 5 חודשים ללא הזכרת תוצאות הדיון בעתירה רק מחזק התחושה שמדובר בבקשה "העתק והדבק". בנוסף אין זה פעם ראשונה שב"כ מבקשת נמנע מלהגיש סיכומים. לאור האמור מחייב המבקשת הוצאות משפט לטובת א וצר המדינה בסך 3600 ₪. התשלום יבוצע עד 1.11.18. בהעדר תשלום במועד הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית עד הפרעון בפועל.

מעכב ביצוע הצו עד ליום 6.9.18 כאשר יחול מנין הימים.

ניתנה היום, כ"ח אב תשע"ח, 09 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.