הדפסה

בית משפט השלום בטבריה תק"ח 5774-07-21

בפני
כב' סגן נשיא, השופט ניר מישורי לב טוב

מאשימה

מדינת ישראל

נגד

נאשמים

צבי יברוב

החלטה

1. בפני בקשה להורות על ביטול הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו כנגד הנאשם בהעדרו בעבירה מנהלית.

תמצית ההליכים

2. כנגד המבקש הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בטבריה. כעולה מעובדות כתב האישום בתאריך 4.12.2020 בשעה 07:37 או בסמוך לכך, שהה הנאשם במרחב הציבורי, ברחבת חניון קבר הרשב"י , מבלי שעטה מסכה על פניו ( להלן: "כתב האישום") .
במעשיו האמורים לא עטה הנאשם מסכה בניגוד לסעיף 3 ה (א) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) , תש"ף – 2020 + סעיפים 20 ג (4 ) ו – 20 ד (ב) (3) לפקודת בריאות העם , 1940.

3. המבקש לא התייצב לדיון ביום 08.12.2021 ולכן ניתנה בעניינו הכרעת דין המרשיעה אותו בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום ונגזר דינו לקנס כספי בסך של 500 ₪ או 5 ימי מאסר תחתיו (להלן: " הכרעת הדין וגזר הדין").

4. ביום 22.12.2021 הגיש המבקש בקשה לבטל את הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו בעניינו לפי סעיף 130 (ח) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב – 1982 (להלן:"חסד"פ").

5. ביום 26.12.2021 הורה מותב זה להעביר הבקשה ונספחיה לתגובת המשיבה.

6. ביום 28.12.2021 נתקבלה תגובת המשיבה לבקשת המבקש לביטול הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו בעניינו.

טענות הצדדים

טענות המבקש :
7. לטענת המבקש הגיש ביום 10.11.2021 בקשה להישפט בהיעדר מאחר ולא יכל להגיע לדיון הקבוע ליום 08.12.2021.

8. המבקש טוען כי צירף לבקשתו אישור רפואי מיום 04.11.2020 מרופא המשפחה ד"ר איתמר רז, קופת חולים מאוחדת, ממנו עולה כי הוא מתלונן על מגרנות חמורות מאז עטיית המסכות, טענה אשר אמר לשוטר במועד האירוע מושא כתב האישום, אך אישור זה לא היה בידיו ולכן לא הציגו בפני השוטר.

9. לבקשתו זו צירף המבקש אישור פקס ולטענתו הומצא לבית המשפט ביום 16.11.2021.

10. לאור האמור סבור המבקש כי יש לבטל פסק הדין שניתן בהיעדרו.

בקשתו של המבקש לא נתמכה בתצהיר.

טענות המשיבה

11. המבקש לא הגיע לדיון שהתקיים בעניינו ולכן ניתן פסק דין בהיעדרו.

12. בקשתו של המבקש מיום 16.11.2021 לרבות המכתב הרפואי כנטען, לא הגיעו לידי המשיבה , והמבקש בחר שלא לוודא שאכן מסמכים אלה הגיעו לידי המשיבה ואף בחר שלא להגיע לדיון שהתקיים בעניינו.

13. המשיבה טענה כי לפנים משורת הדין, בחנה בקשתו של המבקש על נספחיה , והיא סבורה שאין בהם כדי לבטל את פסק הדין או הקנס. לשיטתה, המכתב הרפואי אינו מהווה פטור מעטיית מסיכה.

14. לאור האמור טענה המשיבה כי יש לדחות בקשת המבקש.

דיון והכרעה

14. העבירות שבגינן ניתן הדו"ח למבקש הינן עבירות מנהליות מסוג עבירת קנס מנהלי . בחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) , תש"ף- 2020 נקבע בסעיף 3 לתוספת כי " עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א' שבתוספת, היא עבירה מנהלית" . בסעיף 4 לחוק נקבע כי " לעבירה מנהלית כאמור בתקנה 3 יהיה קנס מנהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב' לתוספת" ( במקרה שלפנינו בסך 500 ₪).

15. העבירות המנהליות נועדו ליצור מסגרת אכיפה חלופית להליך הפלילי. ההליך המנהלי טומן בחובו סנקציה שהיא קנס שבא בתגובה להפרת הסדר שיש אינטרס ציבורי באכיפתו. חוק העבירות המנהליות,תשמ"ו-1985 ( להלן: "חוק העבירות המנהליות") קובע מהי "עבירה מנהלית" בסעיף 1(א) : "שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות כי עבירה על הוראה שנקבעה בחוק מהחוקים המנויים בתוספת הראשונה או בתקנות שהותקנו לפיו, שאינה פשע, היא עבירה שבשלה ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית (להלן - עבירה מנהלית); הקביעה יכול שתהיה דרך כלל, בתנאים או בסייגים".

עבירות מנהליות הן חריג לכלל שנאשם ידון בפניו :
16. בסעיף 126 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: "חסד"פ"), נקבע הכלל לפיו "באין הוראה אחרת בחוק זה, לא ידון אדם בפלילים אלא בפניו".

17. לגבי עבירות מנהליות, נקבעה "הוראה אחרת" בחוק והיא הוראת סעיף 240 לחסד"פ ולכן, נאשם שאינו מתייצב וזומן כדין, יורשע וייגזר דינו בהעדרו (רע"פ 8427/17 מדינת ישראל נ' סאלם (פורסם במאגר משפטי ביום 25.3.18).

סעיף 240(א)(2) לחסד"פ קובע כדלקמן:
"240. (א) בעבירות לפי פקודת התעבורה או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970, שלא גרמו לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש, בעבירות שנקבעו כעבירות קנס או כעבירות מנהליות או בעבירות לפי חיקוק אחר ששר המשפטים, אישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת קבע, יחולו סדרי דין אלה:
(2) נאשם שהוזמן ולא התייצב בבית המשפט בתחילת המשפט או בהמשכו, יראוהו כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום זולת אם התייצב סניגור מטעמו."
(הדגשות אינן במקור נ.מ.ל)

18. על כן, כאשר נאשם בעבירה מנהלית, כדוגמת עבירה לפי תקנות שעת חירום כאמור בענייננו, זומן כדין לדיון ולא התייצב לבית המשפט, יראוהו כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום. במלים אחרות, עצם הזימון כדין בצירוף אי ההתייצבות לדיון, מהווה הודיה בעובדות כתב האישום וחזקת החפות שעמדה לנאשם עד הדיון מתבטלת.

19. בענייננו, אין מחלוקת בין הצדדים כי הזימון לדיון הגיע לידי המבקש וכי המבקש היה מודע לקיומו של הדיון במועדו. אומנם הדיון בעניינו של המבקש התקיים בהיעדרו מבלי שנתקבלה הסכמתו כעולה ממכתבו מיום 16.11.2021, אך ממילא המבקש נתן הסכמתו לקיום הדיון בהיעדרו ולקבלת פסק דין בעניינו, הגם שאינו נוכח.

20. לטענת המבקש לא עטה מסיכה ביום האירוע מושא כתב האישום מאחר ויש לו בעיה רפואית, לכאורה כעולה מהמסמך הרפואי אשר צירף מרופא המשפחה , ד"ר איתמר רז, מיום 04.11.2020 , ולכן יש לבטל הודעת תשלום הקנס .

21. לאחר עיון בטיעוני הצדדים ובמסמך הרפואי מטעם המבקש, מצאתי כי אין בידי לקבל טענתו זו של המבקש והכל כפי שיפורט להלן:

22. אין מחלוקת כי המבקש קיבל הזימון לדיון כדין, והביעי הסכמתו לקיום הדיון בהיעדרו.

23. המסמך הרפואי שמבקש המבקש להסתמך עליו אינו מעלה אבחנה ו/או המלצה לפטור מעטית מסיכה ואף לא אבחנה כי עטית המסיכה היא זו שגורמת למבקש למיגרנות כטענתו. כעולה מהמסמך הרפואי סיבת הביקור הינה "מיגרנות חמורות מאז עטיית המסיכה" כאשר מובהר שזוהי תלונתו הסובייקטיבית של המבקש, ואין בכך להעיד על קשר סיבתי שבין עטית המסיכה לתלונה זו. המבקש לא צירף אסמכתא רפואית המורה על פטור ו/או הימנעות מעטית מסיכה ו/או מסמך רפואי אחר המורה כי עטית המסיכה היא זו שגורמת להתקפי המיגרנות כנטען. כמו כן עורך המסמך לא העיד בפני בית המשפט שעה שהנאשם נמנע מלהופיע לדיון ההקראה שהתקיים בתיק זה.

24. ביום 26.12.2021 הורה מותב זה למשיבה לעיין בבקשתו של המבקש ובין היתר במסמך הרפואי האמור, ועל כך השיבה המשיבה כי " לפנים משורת הדין, בחנה המשיבה את המסמכים ... והיא סבורה כי אין בהם כדי לבטל את פסק הדין או הקנס האמור. ההמלצה הרפואית אשר צורפה אינה מהווה פטור מעטית מסיכה... " . ( סעיף 3 לתגובת המשיבה).

המבקש אינו עומדת בתנאי סעיף 130(ח) לחסד"פ

25. לאחר שקבעתי כי אין מקום לקבל טענתו של המבקש וכי היא לא יכולה לשמש נימוק לביטולם של הכרעת הדין וגזר הדין, ולאחר שגם קבעתי כממצא עובדתי שהוא אכן קיבל הודעה על מועד הדיון, אעמוד כעת על העילות שנקבעו בדין לביטול הכרעת דין וגזר דין שניתנו בעבירת מנהליות בהעדר הנאשם. כפי שיובהר כעת, המבקש לא עומד באותן עילות.

26. סעיף 130 (ח) לחסד"פ קובע כדלקמן:
"נגזר דינו של הנאשם בחטא או בעוון שלא בפניו, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הנידון, לבטל את הדיון לרבות את הכרעת הדין וגזר הדין אם ניתנו בהעדרו, אם נוכח שהייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין; בקשה לפי סעיף קטן זה תוגש תוך 30 ימים מהיום שהומצא לנאשם פסק הדין אולם רשאי בית המשפט לדון בבקשה שהוגשה לאחר מועד זה אם הבקשה הוגשה בהסכמת התובע."

27. באשר למגבלת הזמן, במקרה שבפני, המבקש הגיש הבקשה ביום 22.12.2021 בעוד פסק הדין נתקבל בביתו של המבקש ביום 09.12.2021, ולכן הוא עומד בדרישת מגבלת הזמן.

28. באשר לתנאי החלופי הראשון לביטול הכרעת הדין וגזר הדין, והוא שהייתה סיבה מוצדקת להיעדר התייצבות לדיון, תנאי זה אינו מתקיים במקרה שבפני. המבקש לא הגיע לדיון מבחירה שלו חרף העובדה שידע על קיומו של הדיון ולא יכולה להיות מחלוקת כי המבקש הגיש הבקשה לביטול גזר הדין שכן לאחר שביקש לקיים הדיון בהעדרו לא היה שבע רצון מתוצאותיו.

29. באשר לתנאי החלופי השני, והוא שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין. טענתו הכללית של המבקש כי לכאורה יש לו בעיה רפואית בעטית מסיכה היא למעשה טענתו המרכזית והיחידה שלפי שיטתו מצדיקה את ביטול הכרעת הדין וגזר הדין מן הטעם שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין. דא עקא, טענה כללית זו לא יכולה להוות כשלעצמה עילה לבטל הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו בהעדר בעבירות מנהליות ועבירות קנס בפרט משקבעתי כי איני מקבל טענה זו שאינה מהווה לכאורה פטור רפואי ו/או אסמכתא לאי עטית מסיכה.

במקרה שלפנינו המבקש לא תמך בקשתו בתצהיר .
עוד אפנה לפסק דין אמנון סאלם לעיל , שם נקבע לעניין עיוות דין כי "לסיכום, על כל הטוען לקיומה של עילה זו במסגרת בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר, להציג טעמים של ממש לביסוס טענתו, טעמים הנתמכים במסמכים ובראיות שיש בהם פוטנציאל של ממש לשינוי התוצאה. כאשר הורם הנטל הראשוני לקיומו של חשש לעיוות דין אשר נגרם למבקש, ישקול בית המשפט אם לקיים דיון בנוכחות הצדדים על מנת לבחון תקפותה של הטענה, או להחליט, גם מבלי לקיים דיון כזה, על ביטול פסק הדין וניהול המשפט מראשיתו ".

30. במקרה שבפני, ברור שלא מתקיים גם התנאי החלופי השני לביטול הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו בהעדר, מהעילה של מניעת עיוות דין.

סוף דבר
לאור הטעמים לעיל הבקשה נדחית.
ההחלטה ניתנה בהיעדר הצדדים לאחר צאת השבת.
המזכירות תעביר העתק החלטה זו לידי הצדדים.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי.

ניתנה היום, כ"ח טבת תשפ"ב, 01 ינואר 2022, בהעדר הצדדים.