הדפסה

בית משפט השלום בטבריה ת"א 18116-09-20

מספר בקשה:1
בפני
כבוד ה שופטת ברכה לכמן

המבקש/התובע

אודי בר ת.ז XXXXXX345
באמצעות ב"כ עוה"ד מנשה בן אלישע

נגד

המשיב/הנתבע
1. אסף דמרי ת.ז XXXXXXX060
באמצעות ב"כ עוה"ד יערה לוי

החלטה

1. זוהי בקשה למתן פטור מתשלום אגרה, בתביעה כספית על סך 2,500,000 ₪.

2. לטענת התובע, הפר הנתבע התחייבויותיו על פי חוזה שנקשר בין הצדדים ביום 3/5/20, לפיו, ינהל התובע עבור הנתבע, מבנה מגורים הכולל 32 יחידות להשכרה ברחוב השומר בטבריה.

3. לטענת המבקש בבקשה, המלווה בתצהיר (טופס מובנה), הוא נעדר יכולת כלכלית לשלם את האגרה. בתצהירו הצהיר כי אין לו בת זוג, אין בבעלותו דירה או רכב, אין לו כל חסכונות או פיקדונות ו אין בבעלותו רכוש בעל ערך. עוד הצהיר כי הוא לא גר עם הוריו. הוא מנהל חשבון בנק בבנק יהב ו סך חובותיו עומדים על סך של 220,000 ₪.

4. להוכחת מצבו הכלכלי הרעוע, צירף המבקש דו"ח תיקים מטעם רשות הגבייה והאכיפה מיום 6.8.2020 ובו פירוט של 6 תיקי הוצל"פ . על פי הדו"ח, חובותיו עומדים על סך של 224,306 ₪. כמו כן צירף המבקש הצהרת הון אחרונה משנת 2017 למס הכנסה, תדפיס דפי חשבון של חשבונו בבנק יהב לתאריכים 2/2020 -7/2020 וכן דו"ח רווח והפסד עדכני לתאריכים 30.6.2020- 1.1.2020.

5. המשיב התנגד לבקשה. הן מהטעם שהמבקש לא עמד בתנאים הנדרשים להוכחת העדר יכולת כלכלית כפי שנקבעו בתקנות ובפסיקה והן מהטעם שסיכויי התובענה אינם גבוהים במיוחד נוכח קיומו של סכום תביעה מופרז ומנופח.

6. לטענת המשיב , המסמכים שצורפו לבקשה לא מאפשרים בדיקה מעמיקה של יכולת המבקש לשלם את האגרה. הבקשה אינה מפרטת את ניסיונותיו לשלם את האגרה ו/או להשיג מימון עבורה , כמו גם , אין בה תשובה לשאלה , כיצד מימן התובע שכר טרחה עו"ד?. עוד טען המשיב כי, עילת התביעה נשענת על יסודות רעועים . העובדות המצוינות בכתב התביעה שונות ממה שהתרחש בפועל. לגרסת המשיב, מדובר במבקש שהפר את ההסכם ויש בהגשת התביעה משום שימוש לרעה בהליכי בית המשפט.

7. עוד טען המשיב, שהמבקש מציין בתצהירו כי יש לו חובות בסך של 220,00 ₪ אך לא מסביר דבר לגביהם מלבד צירוף פלט כללי מרשות האכיפה והגבייה. המבקש מצרף דפי חשבון בנק אך לא נותן הסבר למשיכות מזומן גדולות. כמו כן נטען כי אישורי יתרת סוף השנה אינם עדכניים ומתייחסים לשנת 2017. באשר לדו"ח רווח והפסד, נטען שגם לגביו אין כל פירוט בתצהיר, כך למשל המבקש לא מבהיר מהן הוצאות "דלק סוזוקי" ,ומהו מקור הכנסה בסך של 34,564 ₪ שמצוין בדו"ח בתקופה שעד יוני 2020.

8. לבסוף נטען, כי על פי סעיף 10 להסכם , כל צד רשאי לבטל את ההסכם בהתראה של 90 יום בכפוף לתש לום דמי ביטול בסך של 120,000 ₪. על כן גם אם תתקבל טענת המבקש לפיה ביקש המשיב את סיום ההתקשרות, הרי שלכל היותר סכום התביעה נדרש לעמוד על 120,000 ₪ . גם אם לא כך הדבר, סכום תביעה בסך של 2,500,000 ₪ הוא סכום מנופח ללא כל בסיס .

דיון

9. המסגרת המשפטית לעניין פטור מאגרה, מצויה בסעיף 14 (ג) לתקנות בית המשפט (אגרות) 2007. (להלן: "התקנות"):
"הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה ביהמ"ש שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה ונראה לביהמ"ש שההליך מגלה עילה, רשאי ביהמ"ש לפטור את המבקש מתשלום האגרה כולה או חלקה. ביהמ"ש יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו, אם הוא סמוך על שולחנם בלבד".

10. תחילה אדרש לטענת המבקש בדבר חוסר יכולת כלכלית. מושכלות יסוד הן כי בבוא בעל דין לבקש פטור מאגרה עליו לצרף לבקשתו את כלל המסמכים המעידים על כך שאין ביכולתו לשלם את האגרה. לשם הוכחת חוסר יכולת כלכלית, על המבקש לפרוס בפני בית המשפט תשתית מפורטת בדבר מצבו הכלכלי ולהמציא פרטים מלאים על רכוש ומקור הכנסה, הנתמכים במסמכים.

11. אפנה לזיכויים שניתנו למבקש תחת הכותרת "סיוע לעצמאים" בסך של 3,891 ₪ ביום 21/4/20 וסך של 4,190 ו- 700 ₪ ביום 10/5/20. והעברה מביטוח לאומי חד פעמי בסך של 500 ₪ ביום 20/4/. לזיכויים אלה אין כל הסבר מדוע שולמו. המסקנה העולה מזיכויים אלה שהמבקש מתנהל תחת כותרת "עצמאי" ומקיים פעילות תחת כותרת זו, פעילות שלא ניתנה לה התייחסות והסבר בבקשה.

12. עיון בדפי חשבון המבקש בבנק יהב, אשר צורפו לבקשה, מעל ה כי היתרה, נכון ליום הדפסת דפי החשבון (6.7.2020 ) היא 284 ₪ . כמו כן הוצג בפניי ד ף יתרה בחשבונו בבנק הדואר בסך של 6.41 ש"ח בחובה נכון ליום 28.6.2020 . יחד עם זאת, ניתן לראות בדפי החשבון בבנק יהב כי קיימות משיכות כספים שלג ביהן אין הסבר בתצהיר המבקש. המבקש גם לא פירט את גובה הסיוע שהוא מקבל מביטוח לאומי כקצבת הבטחת הכנסה בסך של 1,657 ₪ ולא צירף אישור על גובה הסיוע כנדרש. עוד נמצאו שני זיכויים בחשבון הבנק של המבקש שגם אליהם אין התייחסות בתצהיר, זיכוי בסך של 2500 ₪ מיום 24.5.2020 וכן זיכוי מיום 1.7.2020 בסך של 1200 ₪.

13. תצהירו של המבקש גם לא מבהיר מדוע משפחתו או מ כריו אינם מסייעים לו בתשלום האגרה, ו לא מפרט האם ניסה לפנות למוסד בנקאי כלשהו על מנת לגייס את סכום האגרה ומה הייתה תשובתו של אותו מוסד .

14. עוד פרט שנותר עלום בבקשה הוא מקום מגוריו של המבקש. הוא אינו מפרט היכן הוא גר ומי מתגורר עמו, כל אשר מצוין הוא שהמבקש לא גר עם הוריו. אין בכך די. כמו כן לא ניתן הסבר בתצהיר המבקש כיצד הוא מממן את הייצוג משפטי.

15. המבקש צירף לבקשה, פירוט תיקים בלשכות ההוצאה לפועל לפיהם פתוחים כנגדו 6 תיקים ביתרת חוב כוללת בסך 224,306 ₪. ברי כי , היה מקום לפרט לגבי החובות הללו בתצהירו מעבר לציון עובדה לאקונית כי ישנם חובות בסך של 220,000 ₪ וצירוף הפלט הנ"ל.

16. עיון בדו"ח רווח והפסד לא מלמד מהיכן נוצרו ההכנסות של המבקש. כן ניתן ללמוד מהדו"ח ששנת 2020 טובה יותר או לפחות שווה לשנת 2019, הכנסות מחצית ראשונה של שנת 2020 מהוות 68% מהכנסות שנת 2019, שנה שהסתיימה ברווח נקי של 34,238 ₪. עוד נלמד מהדו"ח שבמחצית הראשונה של שנת 2020 הוציא המבקש הוצאות דלק בסך של 4,755 ₪, ללא שניתן הסבר להוצאה זו.

17. נוכח האמור לעיל, אני סבורה שהמבקש לא העמיד בפני בית המשפט תשתית ראייתית מלאה בדבר מצבו הכלכלי .

18. באשר לדרישה שההליך מגלה עילה, אף אם אניח שכתב התביעה מגלה עילה לכאורה, "במסגרת התנאי של הוכחת עילת תביעה, על המבקש הפטור להראו ת, בין היתר, כי סכום התביעה שבו נקב אינו מופרז או מנופח. תשלום אגרה נועד להרתיע תובעים מלהגיש תביעה על סכומים מופרזים ללא בסיס, ושומא על בית המשפט ליתן משקל גם לסכום התביעה בבואו לשקול בקשה לפטור מאגרה". (ע"א (מח-חי') 539/08 רבקה הירש נ' מרכז קנסות אגרות והוצאות, פורסם ביום 11.8.08) .

19. בענייננו, מעבר להוראת הביטול בהסכם, שכל צד רשאי להביא לסיום ההסכם בהתראה של 90 יום בכפוף לתשלום דמי ביטול בסך 120,000 ₪, הוראה הקובעת סכום מקסימלי לפיצוי, עותר התובע לפיצוי רווחים בסכום כולל של 1,785,600 ₪ בתוספת מע"מ, סכום המבוסס על הערכה אישית של המבקש לדמי השכרה של הנכסים ובהנחה שהם מושכרים באופן רציף לאורך כל שנות ההסכם (הנחה המנוגדת לסעיף 44 בכתב התביעה שם יצא המבקש מנקודת הנחה שלא תהיה שכירות רציפה ומלאה) וללא התחשבות בהוצאות, כגון מיסוי ועוד. אני מוצאת שישנה הפרזה בקביעת סכום הפיצוי בגין רווחים.

20. לאחר בחינה ושקילה של הבקשה והתגובה, ולאור האמור לעיל, אני קובעת שהבקשה לא עומדת בתנאי התקנה לעיל ודין הבקשה להידחות.

21. יחד עם זאת, בהתאם לסמכות בית המשפט, אני מורה כי אגרת בית המשפט תשולם ב- 4 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 1/12/20.

22. איני עושה צו להוצאות בבקשה.

ניתנה היום, א' כסלו תשפ"א, 17 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.