הדפסה

בית משפט השלום בחיפה 25

לפני כבוד השופטת שולמית ברסלב

התובעים

.1 אמיר פרדון ת.ז XXXXXX480
.2 רוזה פרדון ת.ז XXXXXX251
ע"י ב"כ עוה"ד פרי עמרי

נגד

הנתבע
אברהם פרגיאן ת.ז XXXXX253
ע"י ב"כ עוה"ד א. עבוד

החלטה

  1. לפניי בקשת הנתבע למשלוח שאלות הבהרה.
  2. כאמור בהחלטה מיום 13.3.19 אין לפני טעם, בוודאי טעם מיוחד לארכת מועד כנדרש בכגון דא , וכבר התייחסתי ל א אחת להתנהלות הנתבע אשר מעכבת את הטיפול בתיק (ראו למשל, החלטה מיום 29.6.18). די היה בכך כדי לדחות את הבקשה. עם זאת , בנסיבות , מצאתי לבחון את הבקשה גם לגופ ה.
  3. מחד גיסא, מצווים אנו בליברליות בכל הנוגע למשלוח שאלות הבהרה ( והשוו: בר"ע ( י-ם) 818/09, הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' חדד (2009); ת.א. (חיפה) 14908/96, אנג'ל נ' קרוצרו (1998); רע"א 1858/08, הדר חברה לביטוח בע"מ נ' אמויאל (2008)).

מאידך גיסא, עם כל הרצון לחסוך בחקירות ולייעל, יש לשאול רק שאלות רלבנטיות שמטרתן הבהרת חוות הדעת. בית המשפט גם לא יתיר שאלות בעלות אופי קנטרני, טורדני או שמטרתן ' שיג-ושיח' וניגוח חוות הדעת המומחה, אפילו ניתן לעשות זאת במסגרת חקירת המומחה בבית המשפט, בפרט משלא מובאים לפני המומחה מידע או נתונים נוספים ספציפיים אליהם מבקשים להסב את תשומת ליבו ( ראו: ת.א. (י-ם) 934/94, עודה נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (2009); והשוו: ע"א 107/88, כהן רז נ' לאף, פ"ד מד(1) 857; רע"א 1017/01, אלבטרוניקס בע"מ נ' בר (8.5.01) ; רע"א 6613/09 יוסף נ. אדלר (25.3.10); רע"א 3254/18 ש.ח.ן כרמלי עבודות קבלניות בע"מ נ. חברת החשמל לישראל בע"מ (10.5.18); רע"א 2824/15 גאון נדל"ן בע"מ נ' כהן (19.8.15) ; והשוו: ע"א 9172/17 בולווארד נדל"ן שותפות מוגבלת נ' ע.ע. אבו ראס חברה לבניין ופיתוח בע"מ (15.2.18)).
ודוקו: הלכה היא כי זימון המומחה לחקירה אינה מותנית בהפניית שאלות הבהרה תחילה, אך אין להקיש מכך כי כל שאלה ראויה היא במסגרת שאלות ההבהרה ( וראו גם: ת.א. (נצרת) 1175/04 לוי נגד מ"י (2006); והשוו: בש"א ( י-ם) 4215/07, ההסתדרות המדיצינית הדסה נ' גודניאן (2007); א. ריבלין, "תאונת דרכים סדרי דין וחישוב פיצויים", מהדורה שלישית התש"ס-1999 עמוד 597).
3. יישום ההלכה בענייננו מורה כדלקמן:
3.1 שאלה מס' 1 – מעבר לכך שהיה על הנתבע להפנות לסעיף הרלוונטי בחוו"ד (5.3.) , נוסח השאלה מניח כי קיימת בטיוטת ההנחיה הגדרה ל"גבול מסתבר". לפיכך, אחת משתיים: אם קיימת הגדרה, אין מקום לשאלת ההבהרה אלא יש לעיין בטיוטת ההנחיה; ואילו אם לא קיימת הגדרה – הניסוח פגום. כך או כך, בנוסח זה השאלה אינה מותרת במשלוח. ודוקו: חוו"ד מתייחסת ל- "תוואי הגבול המסתבר ביותר".
3.2 שאלה מס' 2 – ראשית, על פניו, המדובר בהרחבת גדר המחלוקת; שנית, המומחה פרט, ובהרחבה, את הפרמטרים ו מכלול השיקולים ששקל. שלישית, אין מקום להנחה תיאורטית, בפרט בשלב זה ובשים לב לפסק הדין בעליון. מנגד, יש התייחסות בחו"ד גם לתו כנית מפורטת שיזמה האגודה (ראו למשל סעיף 4.2) . לפיכך השאלה אינה מותרת במשלוח.
3.3. שאלה מס' 3 – בהתאם לאמור בחו"ד (ראו למשל סעיף 5.3) באזור אין תהליכי רישום; ואכן, המדובר בהנחות תיאורטיות. על כן, בנוסח זה השאלה אינה מותרת במשלוח. אם בידי הנתבע מסמכים המעידים אחרת, הוא רשאי ל הציגם לפני המומחה ולפנות אליו בשאלה – האם יש במסמכים אלה המוצגים לפניו כדי לשנות את קביעת ו.
3.4 שאלה מס' 4 – הגם שעל פניו האמור לעיל ביחס לשאלה 3 יפה גם כאן , מה עוד שהנתבע לא צירף את נוסח הסעיף – אתיר את השאלה.
3.5 שאלה מס' 5 – בנוסח זה, כאשר טיוטת ההנחיה אינה ל פניי והסעיף (שאף לא צוין) מצוטט באורח חלקי, והשאלה כוללת טענה עובדתית – השאלה אינה מותרת במשלוח. רק על מנת למנוע בקשות חוזרות אתיר שאלה בנוסח הבא: "האם בקביעתך נתת משקל לקיום הגדר בין המגרשים? אם לא- מדוע ".
3.6 שאלה מס' 6 – אין המדובר בשאלת הבהרה (וראו גם סעיף 6 למכתב המומחה מיום 28.12.18).
3.7 שאלה מס' 7 – הרישא – בחו"ד קיימת התייחסות לכך. מכל מקום, ומבלי שיהיה בכך כדי להתיר הרחבת חזית – אתיר משלוח שאלה בנוסח הבא: "האם יש בתשריט ההיתר משנת 2012 כדי לשנות מקביעתך".
יתר חלקי השאלה – לא מדובר בשאלת הבהרה ועל כן, היא לא מותרת במשלוח.
3.7 שאלה מס' 8 – גם כאן היה על הנתבע להפנות לסעיף בחוות הדעת (סעיף 5.3.3). מכל מקום, המדובר בהרחבת גדר המחלוקת, והשאלה בנוסחה זה אינה מותרת במשלוח.
3.8 שאלה מס' 9 – מותרת במשלוח.
3.9 שאלה מס' 10 – קיים מענה בחו"ד ( לרבות בסעיף 5.2).
4. הנתבע ימציא למומחה את נוסח שאלות ההבהרה המותרות במשלוח תוך 10 ימים מהיום והמומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה, במידת האפשר, תוך 30 יום מהיום. הנתבע יישא בשכ"ט המומחה, בגין המענה על שאלות ההבהרה, אם וכלל שכך יקבע על ידו, ובטרם ישיב המומחה על השאלות.
5. התיק יובא לעיוני ביום 30.6.19.
6. הצדדים מוזמנים לישיבת הוכחות וסיכומים בעל פה ביום 16.1.20 בשעה 10:00.

לקראת ישיבה זו ניתנות ההוראות הבאות:
6.1 התובעים ישלמו את המחצית השנייה של האגרה לא יאוחר מ-20 יום לפני מועד ישיבת ההוכחות. בהעדר תשלום מחצית שנייה במועד - תימחק התובענה.
האמור בסעיף זה לעיל לא יחול על בעלי הדין להם הוקנה פטור מחובת תשלום אגרה, על פי סעיף 19 לתקנות בית המשפט (אגרות), התשס"ז- 2007.
6.2 הצדדים ידאגו לזימון עדיהם לישיבת ההוכחות תוך 30 יום מהיום. אם וככל שעד מסוים לא יכול להתייצב למועד הקבוע לישיבת ההוכחות, יודיע על כך בעל הדין לבית המשפט תוך 45 יום מהיום.
6.3 יובהר כי מועד הישיבה לא ידחה עקב אי התייצבות עד שלא זומן כדין תוך 30 יום מהיום ו/או עקב אי התייצבות עד אשר בעל הדין חדל מלהודיע לבית המשפט תוך 45 יום מהיום כי אין ביכולתו להתייצב לישיבה חרף זימונו כדין במועד.
6.5 הצדדים יערכו לסיכומים בעל פה בתום שמיעת העדים.

7. בנסיבות, הישיבה הקרובה (6.5.19) מתייתרת.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים גם בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, כ' ניסן תשע"ט, 25 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.