הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"ט 70315-11-16

בפני
כבוד ה שופטת סיגלית מצא

המבקשת:

התובע:

רשות המיסים בישראל

יניב קרנש
על-ידי הנאמן על נכסיו, עו"ד אביב פריצקי

נגד

הנתבעת:
ב.ג. אשר נכסים והשקעות (2000) בע"מ

החלטה

1. בפניי בקשה למתן צו ליחידה המשפטית לתיקים מיוחדים של רשות המיסים בישראל להעביר לידי ב"כ הנתבעת את כל המסמ כים המצויים בתיקי החקירה של קרנש יניב ומר חיים רביבו.
בטיוטת הצו שהגיש ב"כ הנתבעת צורפו גם שמותיהם של וינברג ניר, בן שטרית יהורם ורביבו איריס – הגם שלא נכללו בבקשה .
ההליך
2. התובע הגיש ללשכת ההוצאה לפועל שתי המחאות המשוכות מחשבון הנתבעת לפקודת חברת אנרגיה טובה 770 בע"מ. ואלה פרטי ההמחאות:
א. המחאה על סך 88,920 ₪. ז.פ. 20.12.201 5;
ב. המחאה על סך 88,920 ₪, ז.פ. 27.12.2015 .
3. ההמחאות נמצאו ברשותו של התובע, לאחר שנעצר בגין חשדות לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון , התש"ס-2000, והופקדו בחשבון קרן החילוט באפוטרופוס הכללי. התובע הורשע ונדון לעשר שנות מאסר בפועל וכן לחילוט רכוש בסך 10 מש"ח. במסגרת הסדר הטיעון הוסכם כי כל ההמחאות שנמצאו ברשותו, יושבו לידי התובע. מאחר ומונה לו נאמן במסגרת הליך פשיטת רגל, התחייבה המדינה להשיב את ההמחאות לידי הנאמן, עו"ד פריצקי, על מנת שיפעל למימושן.
4. כעולה מתצהיר התובע, היה בעל תפקיד בחברת רשב"י סחר בע"מ. לטענתו, רכשה חברת אנרגיה טובה 770 בע"מ מחברת רשב"י סחר בע"מ דלק בסכומים שונים, ושילמה תמורתו באמצעות המחאות שנמשכו על-ידי צד ג', ביניהן ההמחאות מושא תיק זה.
5. הנתבעת הגיש התנגדות לביצוע השטרות.
6. בהתנגדותה טע נה הנתבעת כי ההמחאות נמסרו על-ידי מנהלה, מר ניר ויינברג, בחודש דצמבר 2015, למר חיים רביבו, מנהל חברת אנרגיה טובה 770 בע"מ, כהלוואה לצורך קניית דלק. מר רביבו מסר את ההמחאות לצד ג' לשם רכישת דלק, אולם בטרם סופק הדלק נעצר אף הוא והעסקה בוטלה בהסכמת צד ג'.
7. בהחלטת כב' הרשמת מיום 11.5.2020, ניתנה לנתבעת רשות להתגונן, והתיק הועבר לשמיעה בפניי.
8. בישיבת יום 25.5.2021 נקבע התיק לשמיעת ראיות הצדדים.
הבקשה
9. ביום 26.5.201 הגישה הנתבעת בקשה למתן צווים לזימון מסמכים.
10. לטענת הנתבעת בבקשת ה, המסמכים דרושים על מנת להפריך טענות שנטענו בתצהיר התובע, כגון טענתו כי היה בעל תפקיד בחברת רשב"י סחר בע"מ (סעיף 2 לתצהירו). לטענת הנתבעת נערך במסגרת חקירת התובע עימות בינו לבין מר חיים רביבו, במסגרתו הודה התובע כי פע ל ללא רשות מטעם החברות השונות.
11. בתגובתו מיום 14.6.2021 הודיע התובע כי אינו מתנגד למתן צו כמבוקש.
12. בהחלטתי מיום 14.6.2021 הוריתי לנתבע להגיש טיוטת צו לחתימה. טיוטת צו הוגשה.
13. בהחלטה מיום 27.6.2021 הוריתי לנתבע להמציא בקשתו לרשות המיסים על-ידי פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי).
14. בתגובתה מיום 23.8.2021 הודיעה רשות המיסים כי היא מתנגדת לבקשה.
15. לטענת רשות המיסים, הנתבע אינו עומד בתנאים הקבועים בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק סדר הדין הפלילי"). עוד טענה רשות המסים כי המצאת המסמכים תפר את חובת הסודיות בה חבה המדינה לפי סעיף 142 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מס ערך מוסף").
16. לטענת רשות המיסים, חומרי החקירה המבוקשים נאספו במסגרת הליך פלילי שהתנהל בעניינו של התובע והסתיים בהרשעתו בעבירות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977, חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, חוק הבלו על הדלק, תשי"ח-1958, חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 וחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.
17. על רשות המיסים מוטלת חובת סודיות האוסרת עליה לגלות מסמכים שנאספו במהלך חקירה, גם לבית המשפט, זולת בית משפט בפניו מתנהל הליך משפטי הנוגע לאחד מחוקי המס (סעיף 142(א)(2) לחוק מס ערך מוסף; פסק הדין בע"א 4069/03 מ.א.ל.ר.ז. שיווק מתכות בע"מ נגד מנהל מכס ומע"מ (23.2.2005)) .
לא זה המקרה בענייננו.
18. עוד נקבע כי חובת הסודיות הפיסקאלית מקימה חיסיון על מידע המצוי בידי רשות המיסים (רע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נגד אזולאי, פ"ד מט (4) 54, בעמ' 66).
19. בענייננו, מדובר בסכסוך אזרחי שרשות המיסים אינה צד לו ושאינו נוגע לביצוע של אחד מחוקי המס.
משכך, מנועה רשות המיסים מלהמציא את המסמכים המבוקשים.
20. ועוד, אין לכל גורם זכות על פי דין לעיין בחומרי החקירה שלא על פי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, המקנים זכות כאמור לנאשם ולסניגורו, לצורך ההליך הפלילי.
חוק סדר הדין הפלילי אינו מעניק לצד ג' זכות לעיין בחומרי החקירה.
21. לבקשת הנתבע, ניתנה לו אפשרות להשיב לתגובת רשות המיסים.
22. בתשובתו מיום 2.9.2021 טען הנתבע כי ניתנה החלטה המורה על הגשת פסיקתא. משכך, מדובר בהחלטה חלוטה. משלא ערערה רשות המיסים כנגד ההחלטה, עליה לפעול בהתאם לה.
עוד טען הנתבע כי אין בסיס לטענת רשות המיסים כי מדובר בהליך אזרחי שאינה צד לו.
טוען הנתבע כי משהוגש כתב אישום נגד חיים רביבו ואחרים, הרי הם זכאים לעיין בחומר החקירה הרלבנטי.
דיון והחלטה
23. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.
24. כמפורט בתגובת רשות המיסים, סעיף 142(א)(2) לחוק מס ערך מוסף "לא יגלה אדם ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצוע חוק זה, אלא אם ... נדרש לגלותה בהליך משפטי על פי חוק זה או חוק מסים כמשמעותו בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), תשכ"ז-1967."
סעיף 142(ג) לחוק מס ערך מוסף מוסיף וקובע כי דינו של אדם המגלה ידיעה שלא בהתאם להוראות הסעיף מאסר או קנס.
25. לעניין זה ראו, בין השאר, פסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 68/88 זילברמן נ' בנק אמריקאי ישראלי, פ"ד מב(2) 383 (1988), במסגרתו התקבל ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, אשר הורה על הזמנת נציג אגף המכס על מנת שיגיש לבית המשפט את התיק הפלילי שהתנהל בעניין המבקשים. בקבלו את הערעור קבע בית המשפט העליון כי:
"על פי לשונו של סעיף-קטן (א) לסעיף 142 לחוק מס ערך מוסף ניכר, כי אותו איסור מוחלט ... הינו גורף ורחב היקף, ומונע, על-כן, גילויה של כל ידיעה, שהגיעה לאדם אגב ביצוע חוק מס ערך מוסף, בלתי אם נתקיימו אותם שני החריגים המפורטים בו, כדרך שפירטתים לעיל. לו חפץ היה המחוקק לומר, כי משנתגלתה ידיעה בהתאם לחריגים אלו, הוסר ממנה מעטה הסודיות, היה עליו לקבוע זאת במפורש, ולא להותיר את סעיף-קטן (א) הנ"ל בלשונו החדה, החותכת והמונעת פירוש אשר כזה. לא זו בלבד שהמחוקק נמנע מלעשות כן, אלא אף טרח לסגור כל אפיק אפשרי לפירוש - כדרך שביקש השופט קמא - ובא וקבע בסעיף-קטן (ב), כי גם אם הגיעה לאדם ידיעה על-פי אותם חריגים המנויים בסעיף-קטן (א) (היינו, אם התיר השר לגלותה, או אם נשמעה במשפט שעל-פי חוקי המסים), הרי אף על-ידיעה כזו ישוב ויחול מעטה הסודיות. בכך גילה המחוקק רצונו, כי על-ידיעות שהגיעו לאדם אגב ביצוע חוק מס ערך מוסף יחול מסך סודיות מוחלט, אותו ניתן להסיר- לצרכים חד-פעמיים ומוגדרים - רק אם נתקיימו אותם חריגים מיוחדים הקבועים בסעיף-קטן (א) של סעיף 142. הם - ואין בלתם."
26. בית המשפט אף התייחס לתכלית הסעיף וקבע כי:
"מתן פרשנות מרחיבה לסעיף 142(א) דנן, באופן שיתאפשר לגלות ראיות - שמטבען, כאמור, סודיות המה - לצורך שימוש בסכסוך אזרחי בין שני צדדים פרטיים, נוגד את תכליתו האמורה של סעיף 142(א), שכן אם יידע נישום, כי מידע שמסר לשלטונות המס עשוי להיחשף ולשמש גורמים אחרים (ולמעט, כמובן, רשויות המדינה), העלולים להגיש תובענה כנגדו, עלול הוא להימנע מלמסור אותו המידע לשלטונות המס."
27. התביעה המתנהלת בפניי הנה תביעה שטרית. לא מדובר בתביעה לפי חוק מסים כלשהו אלא בהליך אזרחי שהצדדים לו הם התובע (המחזיק בשטר) והנתבעת (הנפרעת).
28. אף אין ממש בטענת הנתבעת כי ניתנה פסיקתא המורה על המצאת המסמכים. אמנם הוריתי לנתבעת להגיש טיוטת צו, אולם הטיוטה לא נחתמה והוריתי על תגובת רשות המיסים לבקשה.
29. טענות הנתבעת אשר לזכויות חיים רביבו ואח' לעיין בחומרי החקירה מכוח חוק סדר הדין הפלילי מן הראוי שיועלו במסגרת ההליך הפלילי המתנהל בעניינם, ככל ומתנהל – ולעניין זה ראו תגובת רשות המיסים אשר להיקף זכות העיון מכוח סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי.
30. אשר על כן, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ו אלול תשפ"א, 03 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.