הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 9220-12-18

בפני
כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר

תובעים

חברת אי גרין מחזור הכרמל בע"מ ח.פ. 515780120

נגד

נתבעים
מועצה מקומית דלית אל כרמל

החלטה

לפניי בקשת הנתבעת לגילוי מסמכים, והוצאת צו המופנה אל משטרת ישראל ו/או כל רשות אחרת, והמורה על מיקום משאיות התובעת אשר השתתפו במלאכת פינוי הפסולת מתחנת המעבר בין התאריכים 21-23 לחודש מאי 2019.

טענות הנתבעת:
ביום 02.07.19 פנה ב"כ הנתבעת לב"כ התובעת בדרישה לעיון במסמכים והפניית שאלון לתובעת.
התובעת נדרשה לגלות את המסמכים הבאים:
א. העתק מרישיונות הרכבים הקשורים למלאכת פינוי הפסולת בחודש מאי 2018. (רשימת מספרי המשאיות מופיעה בעמ' 2 לבקשה).
ב. דוח"ות איתוראן או כל חברת איתור אחרת שאביזריה הותקנו במשאיות אשר השתתפו במלאכת פינוי הפסולת. (רשימת מספרי המשאיות, התאריכים והשעות, מופיעים בעמ' 3-4 לבקשה).
ג. דו"ח כמות הפסולת שהוטמנה במהלך עבודות פינוי הפסולת בתאריכים הנ"ל.
ד. דו"ח ובו נתונים כמותיים אודות כמות הפסולת שהוטמנה מתוך כלל הפסולת בהתבסס על חשבון עסקה מספר 002, ובסך 74,056 ₪ המצורף כנספח 6 לכתב התביעה.
2. בנוסף, התובעת נתבקשה להעביר דוחו"ת, קבלות ומסמכים אין ספור כמצוין בעמודים 4-5 לבקשה.
לטענת הנתבעת, התובעת התעלמה מדרישותיה ולא העבירה ולו מסמך אחד לרפואה. יתר על כן, התובעת לא ענתה לשאלון שהוצג בפניה, ובמעשיה אלה הפרה את החלטת בית המשפט לעניין גילוי המסמכים.
חשיבותם של מסמכים אלה גבוהה מאוד מאחר והתובעת מבססת את תביעתה על מס' חשבוניות שסכומן מסתכם בסך 508,744.98 ₪. (סעיף 128.3 לכתב התביעה).
הנתבעת ביקשה במסגרת הבקשה תעודות שקילה המתייחסות לחשבון מספר 002 בסך 74,056 ₪ אשר לא הומצאו ע"י התובעת. תקנה 122 לתקסד"א, 1984 קובעות כי במידה והתובע אינו מקיים צו לגילוי ו/או עיון מסמכים ו/או צו להשיב על שאלון, ימחק בית המשפט את תביעתו.

טענות התובעת :
הנתבעת הגישה בקשה לגילוי מסמכים בחוסר תום לב ולאחר שהליך גילוי המסמכים הסתיים ואף הוגשו תצהירי עדות ראשית לתיק בית המשפט.
הנתבעת הוליכה את התובעת שולל כאשר ביקשה ממנה פעמיים לבצע עבודות פינוי אתרי פסולת, ואף פנתה אל התובעת בבקשה בהולה לפינוי אתר פסולת שעלה באש , תוך הדגשת הצורך המיידי, הפוטר אותה מהעברת החלטות במועצה, הנדרשות כדרך קבע בימים כסדרם. הנתבעת אשר אישרה בהודעות כי בכוונתה להעביר את הכסף, לא עשתה זאת עד היום ומתנה זאת בתנאים מקדימים כגון רשימת המסמכים הבלתי נגמרת, אותה היא מבקשת על מנת לנהל עם התובעת מלחמת התשה בתקווה שתיזנח את תביעתה.
ביום 04.07.19 החזירה התובעת תצהיר גילוי מסמכים מטעמה. (מצורף כנספח 2 לתגובה), וביום 05.08.19 נשלחו תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת.
תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעת נשלחו רק ביום 06.10.19 וטענתם לגבי חוסר המענה לשאלונים ששלחה לתובעת, לא הועלו אלא רק בדיון מיום 10.12.19.
התובעת עותרת לדחיית הבקשה, ובמידה ולא י קבע כן - תשמור על זכותה לתקן את ת צהירי העדות ראשית מטעמה תוך חיוב הנתבעת בהוצאות לדוגמא עקב הסחבת המשפטית, והנזק בכלכלי שנגרם לתובעת שנאלצה לשלם לספקיה עבור העבודות אותן ביצעה לטובת הנתבעת, אך לא קיבלה תמורה על עבודתה.

דיון והכרעה:
המסגרת הנורמטיבית:

בת"א (שלום תל אביב-יפו) 69353/06 ארגון נשי חרות בישראל נ' מדינת ישראל משרד המשפטים (פורסם בנבו, 19.09.2007)‏ ‏, סוכמה ההלכה לעניין ההליכים המקדמיים, ונקבע:

"...יש לזכור כי הליכי הגילוי והעיון מקומם בשלב המקדמי-המכין, שהרי הם הפרוזדור בדרך לטרקלין המשפט. על מנת שהליכים אלו לא יתמשכו מעבר לנדרש, לא יהיו כרוכים בהוצאות מיותרות ולא יפגעו ביעילות הדיונית, ... (רע"א 6715/05 מחסני נעמן בע"מ נ' זאב אייזנברג, תק-על 2005 (4), (להלן: "מחסני ערובה"). עוד נקבע במחסני ערובה כי: "חובת גילוי המסמכים חלה אך ורק על מסמכים שנמצאים בידיו של אחד מבעלי הדין או בשליטתו. חובת זו אינה משתרעת מטבע הדברים על מסמכים אשר טרם נוצרו. לשון אחר: חובת הגילוי חלה על מסמכים קיימים; אין משמעה חיוב בעל הדין לבצע בירורים עובדתיים כאלו ואחרים ולייצר מסמכים מסוימים במיוחד לצורכי המשפט ... במסגרת הליך גילוי המסמכים נדרש בעל הדין להצביע על המסמכים אשר נמצאים ברשותו או בשליטתו, הא ותו לא. אין זה מתקבל על הדעת, כי במהלך השלב המקדמי יידרש בעל דין לערוך בירורים וחקירות שונות, ודאי לא כאלו הכרוכים במאמץ רב, במטרה לייצר מסמכים הדרושים לצד השני לשם ביסוס תביעתו או הגנתו. הטלת נטל שכזה, ותהא תרומתם של המסמכים לביסוס התביעה גדולה ככל שתהא, אינה עולה בקנה אחד עם המטרה העיקרית העומדות בבסיס הליך גילוי המסמכים - קידום ההגינות והיעילות הדיונית - ונראה שהיא אף נוגדת את עקרונות שיטת המשפט בעניין נטל ההוכחה וחובתו של תובע (למעט במקרים חריגים) לשאת בו". (הדגשות לא במקור ס.ג.א)

ע"ש (שלום ת"א) 401/97 ד"ר סוזנה הורוביץ נ' עיריית הרצליה (פורסם בנבו, 22.10.2006)‏ ‏ :

"לעניין זה הדין עם המשיבה ולטעמי בעיקר בשל כך שלא מדובר בגילוי מסמכים המצויים בידי העיריה כמסמכים ואפילו לא בגדר מסמכים שיש להפיקם מן המחשב. בקשת העוררים אינה למסמכים אותם ניתן לקבל במסגרת גילוי מסמכים או הצגת מסמכים ספציפיים, אלא למסמכים ונתונים, שעל המשיבה "לייצר" בעבור העוררים, כמסמכים לצורך משפט, על מנת שיוכלו העוררים להוכיח את תביעתם. נטל כזה, על פי הפסיקה, חורג מן הגבולות המקובלים של צו גילוי ועיון במסמכים (ר' רע"א 6715/05 מחסני ערובה נעמן בע"מ נ' זאב איזנברג (לא פורסם). אזכיר, כי בית המשפט רשאי שלא לאשר בקשה לגילוי מסמכים אשר הינה בלתי סבירה ועלולה להכביד על בעל הדין יתר על המידה. ר' ע"א 40/49 כיאט נ' כיאט, פ"ד ג 159,"

מן הכלל אל הפרט:
אף מבלי להתייחס למועד בו הוגש הבקשה (לאחר הגשת תצהירי הצדדים, שעה שישיבת הוכחות אמורה היתה להיקבע ), הבקשה אינה למתן מידע המצוי בידי התובעת, כי אם דרישת הנתבעת לקבלת מידע שברובו ככולו, אינו מצוי בידי התובעת, ועל מנת להציגו, עליה "לייצרו".
לפיכך, יש להבחין בין מסמכים המצויים בידי התובעת- שאז יש להורות על גילויים והמצאתם (תוך התייחסות לשאלת ההוצאות בשל המועד בו הוגשה הבקשה), לבין דרישות שכדי לקיימן, על התובעת "לייצרן", שאז יש לדחות את הדרישה.
ויובהר- בסופו של הליך יינתן משקל לעובדה שבהתקשרות שבין הצדדים, לא נדרשו לכאורה ראיות אלה או אחרות, ראיות שנדרשות כעת, לאחר שתשלום התמורה אושר על ידי אורגן המועצה- בין בסמכות ובין שלא בסמכות, בחלוף זמן רב ממועד ביצוע העבודה.
לפיכך, על התובעת להודיע בחוזר, אילו מבין המסמכים הנדרשים בבקשת הנתבעת, מצויים בידה, ואילו מן המסמכים אינם מצויים בידה.
לגבי כל מסמך, יש לציין האם היה בידי התובעת קודם לכן, וככל שהוא איננו עוד- הסיבה להיעדרו. לגבי איתוראן- יש לציין לאילו מהמשאיות- אם בכלל- היה איתוראן. ככל שיינתן צו, הוצאות הנפקתו תחולנה על הנתבעת.
לאחר שיתקבל הפירוט האמור מהתובעת, תינתן החלטה לגופו של עניין. יובהר כבר מעתה כי בקשה זו- ככל שתאושר, תחוייב בהוצאות ריאליות הנובעות מ"פתיחת ההליך
מחדש, באופן בו יהיה צורך להגיש תצהירי עדות מתוקנים, ורק לאחר מכן לקיים ישיבת קדם משפט נוספת, ולאחריה ישיבת הוכחות.
את תגובת התובעת יש להגיש בתוך 10 ימים מהיום.

התיק יובא לעיוני ביום 21.1.2020.

ניתנה היום, י' טבת תש"פ, 07 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.