הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 60812-12-18

בפני
כבוד סגנית הנשיא, השופטת שולמית ברסלב

התובע
פלוני
ע"י ב"כ עוה"ד שרון שושי

נגד

הנתבעים

  1. ע.ש תעשיות ומתכת בע"מ
  2. הכשרה היישוב חברה לביטוח

ע"י ב"כ עוה"ד ג. אגברייה
3. רותם אמפרט נגב בע"מ

ובעניין:

המודיעות

  1. ע.ש תעשיות ומתכת בע"מ
  2. הכשרה היישוב חברה לביטוח

ע"י ב"כ עוה"ד ג. אגברייה

נגד

צד ג'
רותם אמפרט נגד בע"מ

החלטה

נוכח הפער בין חוות הדעת מטעם הצדדים –

אני ממנה בזה את פרופ' יונה קוסיאשוילי, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי (להלן: "המומחה") על מנת שיבדוק את התובע ויחווה את דעתו בקשר למצבו של התובע עקב התאונה מיום 20.6.15 מושא התביעה (להלן: "התאונה") והקשר של הממצאים לתאונה. כמו כן, יתייחס המומחה לנכות זמנית- תקופתה וסבירותה.

1. כל אחד מהצדדים ימציא העתק של כל המסמכים הרפואיים שברשותו הנוגעים לעניין שבמחלוקת, לרבות חוות דעת, למומחה ולצד שכנגד: התובע ימציאם תוך 15 ימים מהיום והנתבעים תוך 15 ימים לאחר מכן.

2. התובע מתחייב לעמוד לבדיקות על ידי המומחה או כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעת. על ב"כ התובע לתאם בהקדם עם המומחה מועד לבדיקת התובע.

3. שכר טרחתו של המומחה יקבע על ידי המומחה וישולם על ידי כל הצדדים , בחלקים שווים, בסמוך לאחר שהמומחה יקבע את שכר טרחתו ובטרם יחל במלאכתו.

עפ"י הנוהל המקובל בבית משפט השלום בחיפה, שכ"ט המקסימלי של המומחה יעמוד על 4,600 ₪ בצירוף מע"מ כחוק (לא כולל צילומים ו/או בדיקות עזר הכרחיות).
כמו כן, בהתאם להנחיה, כולל שכר טרחה זה תשובות לשאלות הבהרה, אלא אם כן מדובר בשאלות "מכבידות" בגינן יוטל השכר על הצד "המכביד".

4. הפניה למומחה תעשה רק לאחר שהתובע יפקיד בקופת בית המשפט את חלקו בשכ"ט המומחה. על התובע להמציא למומחה את שובר ההפקדה טרם הבדיקה.

5. המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו, במידת האפשר, תוך 60 יום ממועד קבלת כל החומר.
אם מכל סיבה שהיא אין ביכולתו של המומחה, לעשות כן, (לרבות מניעות מחמת מתן חוות דעת לאחד הצדדים או למשרד באי כוחו)- יודיע על כך לבית המשפט תוך 15 יום מהיום.
הצדדים יפנו במשותף ישירות למומחה.

6. בקשה למשלוח שאלות הבהרה תומצא לבית המשפט ולצד שכנגד תוך 15 יום מיום קבלת חוות הדעת והצד שכנגד יגיב תוך 15 יום לאחר מכן. העדר תגובה יחשב כהסכמה.

7. התיק יובא לעיוני עם קבלת חוו"ד ולא יאוחר מיום 28.6.20.

8. עד מועד העיון הנ"ל - התובע ימציא תצהיר בדבר נסיבות התאונה כאמור בהחלטה עד יום 17.4.19.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים ולמומחה (פרופ' קוסאשוילי).

ניתנה היום, א' אדר תש"פ, 26 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.