הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 5694-12-15

מספר בקשה:37
בפני
כבוד ה שופט אורי גולדקורן

המבקשת

פזית בר עוז
ע"י ב"כ עו"ד נועם בר דוד

נגד

המשיבה

סאן וויז בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אשר רוטבאום

החלטה

1. מאז שהוגשו תביעת המבקשת ותביעה נגדית של המשיבה, לפני קרוב לשנתיים, נמשכת ללא הרף ההתכתשות המשפטית בין הצדדים בסוגיות של גילוי מסמכים ושאלונים. החלטה זו הינה פרק נוסף בסאגה הבלתי נגמרת של סוגיות אלו, ומסופקני אם ההחלטה הנוכחית הינה הפרק האחרון בה , בטרם תחילת בירור המחלוקות המהותיות בין הצדדים.

רקע

2. לפני למעלה משנה הגישה המבקשת בקשה למתן צו לגילוי ועיון במסמכים שפורטו במכתב בא-כוחה של בא-כוח המשיבה, והמתייחסים לשנים 2015-2013: דו"חות כספיים מבוקרים, דו"חות מס שהוגשו, דו"חות מע"מ, כרטסת הנהלת חשבונות, חישובי רווחיות, תלושי משכורת של עובדים שעלות העסקתם "הועמסה" על השותפות שהתקיימה בין המבקשת לבין המשיבה, אסמכתאות להעברת המשכורות לאותם עובדים, חשבוניות שהתקבלו מחברת ALP ושנכללו בחישובי עסק השותפות, חשבוניות שהוצאו ל חברת "גוליבר", חשבוניות ודרישות תשלום מספקים מקומיים וזרים, חשבוניות עבור שירותי פרסום ושיווק שנכללו בחישובי רווחיות העסק, פירוט כל המזמינים הפרטיים, כולל חשבוניות שהוצאו להם ופירוט מערכת ה-POS . בהחלטה מיום 10.8.2016 בבקשה זו קבעתי:

"7. כאמור, אין לדון בבקשה לעיון במסמכים הספציפיים כל עוד לא ניתן צו גילוי. אשר לגילוי המסמכים הספציפיים - בהתחשב בהלכות שפורטו לעיל, ולאור הסוגיות שבמחלוקת בין הצדדים, כמפורט בכתבי הטענות (לרבות התביעה שכנגד), הנני מורה למשיבה לגלות בתצהיר תוך 60 יום מהיום אם המסמכים שפורטו בסעיף 2 (ד) - (י"ג) במכתב בא-כוח המבקשת אל בא-כוח המשיבה מיום 8.5.2016 מצויים או היו מצויים ברשותה או בשליטתה, ואם אינם מצויים - מתי יצאו ממנה ומה היה עליהם, וכן לפרט את כל המסמכים הקשורים לכל אחת מקבוצות המסמכים. כך, למשל, אין די בהצהרה כי בידי המשיבה נמצאים העתקי כל החשבוניות שהתקבלו עבור שירותי פרסום ושיווק אשר נכללו לצורך רווחי עסק השותפות בשנים 2015-2013, אלא יש לפרט בתצהיר את החשבוניות הרלבנטיות, על כל חלקיהן".

בהחלטה נוספת, מיום 18.12.2016, קבעתי שעל המשיבה לקיים את האמור לעיל עד ליום 31.12.2016, ככל שטרם קיימה אותה.

3. ביום 3.1.2017 הגישה המבקשת בקשה למחיקת כתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד שהוגשו על-ידי המשיבה, לאור אי-קיום ההחלטות האמורות. בהחלטתי מיום 9.3.2017 כתבתי:

"3. . . . קיום ההחלטה מיום 10.8.2016 חייב את המשיבה להגיש תצהיר מפורט לכל הסוגיות שפורטו בה. תצהירים סתמיים, מכתבים של בא-כוח המשיבה והזמנת בא-כוח המבקשת למשרד לשם עיון במסמכים אינם יכולים להוות תחליף לקיום ההחלטה כלשונה, בדרך של תצהיר כאמור. כאמור, לתשובת המשיבה לבקשה הנוכחית לא צורף תצהיר כזה.

4. ככל שבעל דין לא מציית לצו גילוי מסמכים, ניתן להחיל את הסנקציה הקבועה בתקנה 122לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, ולפיה רשאי בית המשפט למחוק את כתבי טענותיו. בטרם ייעשה שימוש בסנקציה מרחיקת לכת זו, יש להביא בחשבון את חומרת הפרת הצו, את פרק הזמן בו הוא לא קוים ואת היקף העבודה שנדרש ממי שהוטל עליו הצו. . . .

במקרה שבפנינו, בו מושקעת אנרגיה רבה בהליכי הגילוי והעיון ובהגשת בקשות חוזרות ונישנות לבית המשפט לאכוף הליכים אלו, דומה שהגיעה העת לשים תמרור "עצור" להתמשכותם של הליכים אלו, שאם לא כן - ספק אם בעתיד הנראה לעין נגיע מ"הפרוזדור לטרקלין המשפט". אי-קיום ההחלטות מיום 10.8.2016 ומיום 18.12.2016 על-ידי המשיבה מחייב מענה הולם, ודומה כי זה המקרה לעשות שימוש בסנקציה שבתקנה 122.

5. אשר על כן, הנני קובע כדלקמן:

(1) ניתנת למשיבה ארכה נוספת עד ליום 20.4.2017 לקיים את ההחלטה מיום 10.8.2016 ככתבה וכלשונה;

(2) על המשיבה לשלם למבקשת עד ליום 20.4.2017 את הוצאות הבקשה בסך 10,000 ₪;

(3) עד ליום 24.4.2017 על המשיבה להגיש לבית המשפט (עם העתק לבא-כוח המבקשת) אסמכתא על ביצוע תשלום ההוצאות כאמור ו העתק של התצהיר שהצטוותה להגישו בהחלטה מיום 10.8.2016.

ככל שאלה לא יוגשו עד למועד האמור, אורה על מחיקת כתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד שהוגשו על-ידי המשיבה".

4. ביום 14.6.2017 דחה בית המשפט המחוזי את בקשת המשיבה לרשות ערעור על החלטתי האמורה (רע"א 1286-04-17) , וקבע, בין השאר, כי היא סבירה ומאזנת באופן נכון בין צרכי ההליך וניהולו היעיל ובין אופן שמירה על אינטרס הצדדים ויכולתם לנהל הליך באופן יעיל. עם זאת, האריך בית המשפט את המועד לביצוע החלטתי ב-30 ימים נוספים ממועד המצאת החלטתו, וקבע:

"היה והמבקשת (המשיבה כאן - א"ג) לא תבצע את הנדרש בהחלטת בית המשפט בבקשה 28 ימחק כתב טענותיה".

ביום 18.7.2017 נעתר בית המשפט המחוזי לבקשת המשיבה למתן ארכה נוספת, עד ליום 25.7.2017.

הבקשה הנוכחית

5. ביום 17.7.2017 שבה המבקשת והגישה בקשה להורות על מחיקת כתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד שהוגשו על-ידי המשיבה, מהטעם שהיא לא קיימה את החלטתי מיום 9.3.2017. בבקשה נטען כי עיכוב בירור התביעה גרם למבקשת חסרון כיס, מאחר ולאור מחדלי המשיבה (עמה קיימה שותפות עסקית - א"ג) היא נאלצה להתמודד כלכלית עם ספקים שלא קיבלו את כספם.

ביום 28.7.2017 הגישה המשיבה לבית המשפט העתק מכתב מיום 25.7.2017 ששלחה לבא-כוח המבקשת, לו צורף תצהיר גילוי מסמכים מיום 24.7.2017.

ביום 10.9.2017 הודיעה המבקשת כי היא עומדת על בקשתה למחיקת כתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד, מהטעמים הבאים: אי-קיום ההחלטה מיום 10.8.2016 ככתבה וכלשונה; אי-עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בהחלטות שיפוטיות; התצהיר שצורף למכתב בא-כוח המשיבה מיום 25.7.2017 עומד בסתירה לתצהיר גילוי מסמכים קודם שהוגש על-ידה; התצהיר הינו סתמי, אינו כולל סכומים, אינו חושף זהויות ספקים או לקוחות ואינו מפרט תאריכים; המצהיר הסתפק בפירוט של מספרי חשבוניות, תאריכיהם וסכומם, ללא פירוט של חשבוניות ודרישות תשלום מספקים שנכללו בחישוב רווחי השותפות, כנדרש במכתב מיום 8.5.2016; אין לקבל את ההצהרה לפיה אין בידי המשיבה חישובי רווחיות לשנים 2014-2013.

6. בתשובת המשיבה לבקשה נטען כי התצהיר מיום 24.7.2017 נערך על-פי סטנדרטים מחמירים ביותר, והוא מאפשר למבקשת לדעת על כל מסמך שהתבקש על-ידה ברמה הבסיסית ביותר, ומשקף את כל המסמכים שבידי המשיבה. עוד נטען כי הסנקציה של מחיקת כתבי טענות אינה עוסקת "בעניינים אלו", אלא באי קיומו של צו, וככל שסבורה המשיבה שקיימת סתירה בין תצהירי המשיבה היא רשאית לזמן לחקירה את המצהיר הרלבנטי.

7. בתשובת המבקשת לתשובת המשיבה נטען כי לא נמצאו בתשובה התייחסויות ענייניות לנימוקי הבקשה, וכי תצהיר הגילוי החדש הינו ריק מתוכן ואינו מוסיף מאומה לבירור המחלוק ות בין הצדדים.

הכרעה

8. על מנת לבחון האם המשיבה קיימה את ההחלטה מיום 10.8.2016 לגבי גילוי מסמכים ספציפיים, יש לברר האם בתצהיר מטעמה פורטו כל המסמכים הקשורים לכל אחת מקבוצות המסמכים שבסעיף 2(ד)-(י"ג) במכתב בא-כוח המבקשת (להלן: הדרישה הראשונה) והאם הם מצויים בשליטתה, ובמידה ואינם בשליטתה - מה היה עליהם ( להלן: הדרישה השנייה).

9. בסעיף 2(ד) למכתב האמור נדרשה המשיבה לגלות את כרטסת החשבונות של כלל ההכנסות וההוצאות של "הקבוצה" בשנים 2015-2013. ככל הנראה, המונח "קבוצה" מתייחס ל מיזם העסקי המשותף שניהלו המבקשת והמשיבה בתקופה הרלבנטית. בסעיף 2.1 לתצהיר פורטו שמות כרטסות חשבונות שיש למשיבה, על-פי נושאיהן, בצירוף הערה כי חלק גדול מהכרטסות והחשבוניות הכלולות בהן אינו שייך למיזם, אלא לפעילויות אחרות של המשיבה. מאחר ולא פורטה כרטסת הנהלת החשבונות המתייחסת ל"קבוצה", קרי - למיזם המשותף העומד במוקד התביעה והתביעה שכנגד, הנני קובע כי המשיבה לא עמדה בדרישה הראשונה, קרי - לא קיימה את ההחלטה בנוגע לסעיף 2(ד) שבמכתב האמור. לפיכך, אין צורך לדון בקיום הדרישה השנייה.

10. בסעיף 2(ה) למכתב נדרשה המשיבה לגלות את חישובי הרווחיות בשנים האמורות, בפירוט חודשי של מכלול ההוצאות וההכנסות, על-פי חשבוניות. בסעיף 2.2 לתצהיר נכתב כי חישוב כזה קיים רק לתקופה מרץ - אוקטובר 2015, וכי קיים סיכום שנתי. בהיעדר פירוט, אלא הצהרה כללית בלבד ללא נתונים מספריים כלשהם, יש לקבוע כי אף בסעיף זה לא עמדה המשיבה בקיום הדרישה הראשונה.

11. בסעיף 2(ו) למכתב נדרשה המשיבה לגלות את תלושי משכורת העובדים אשר עלות העסקתם "הועמסה" על השותפות. בסעיף 2.3 לתצהיר נכתב כי רק שכרו של עובד אחד, אחיה של המבקשת, חושב במסגרת המיזם. משלא הומצא כל נתון לגבי תוכן תלוש משכורתו, יש לקבוע כי המשיבה לא עמדה בקיום הדרישה הראשונה לגבי סעיף 2(ו) האמור.

12. בסעיף 2(ז) למכתב נדרש גילוי אסמכתאות להעברת המשכורות של עובדים שעלות שכרם הועמסה על השותפות. מאחר ו"גילוי אסמכתאות" הוא למעשה "עיון", ומאחר וההחלטה מיום 10.8.2016 כללה צו לגילוי בלבד, יש לראות את הדרישה בסעיף זה כנבלעת בדרישה שבסעיף 3(ו) למכתב.

13. בסעיף 2(ח) למכתב נדרש גילוי החשבוניות שהתקבלו מחברת ALP ואשר נכללו בחישוב רווחי המיזם המשותף. בסעיף 2.5 לתצהיר פורטו חשבוניות אלו, תוך ציון מספרי החשבוניות, סכומיהן ותאריכיהן. בכך קוימה הדרישה הראשונה.

14. בסעיף 2(ט) למכתב נדרש גילוי החשבוניות שהוצאו ל חברת "גוליבר". בסעיף 2.6 לתצהיר ניתן פירוט של חשבוניות אלו, ובכך קוימה הדרישה הראשונה.

15. בסעיף 2(י) למכתב נדרש גילוי חשבוניות ודרישות תשלום מספקים מקומיים וזרים שנכללו בחישובי הרווחיות של המיזם המשותף. בסעיף 2.7 לתצהיר נכתב כי אין בידי המשיבה חשבוניות מספקים זרים, מאחר ואלו נוהלו על-ידי המבקשת. אשר לספקים מקומיים, נכתב כי "מדובר במאות הזמנות ..." וכי המבקשת מתבקשת לציין במפורש על איזה מההזמנות המרכזות נדרשת המשיבה להציג חשבוניות. עוד צוין -

"נוכל לספק את החשבוניות לפי רשימת הזמנות כמבוקש. אנו גם מוכנים לאפשר לתובעת בכל עת גישה לעיון במערכת ההזמנות והחשבונות אודיסאה שבה נוהל המיזם המשותף ולהוציא כל מידע ולהפיק כל דו"ח או נתונים הדרושים לה (ספקים, חשבוניות, הזמנות וכל מידע אחר שתבקש)".

המשיבה לא עמדה בדרישה הראשונה בנוגע לסעיף 2(י) למכתב, ונימקה זאת בכמות העצומה של החומר הרלבנטי. אין בהצעתה לאפשר למבקשת עיון במערכת ההזמנות והחשבונות שברשותה כדי להוות תחליף לחובת הגילוי, אם כי יש בה כדי להוות פתרון מעשי למבוקשה של המבקשת (אשר מלכתחילה ביקשה, בסעיף 2(י) למכתב, לקבל את העתקי המסמכים).

16. בסעיף 2(יא) למכתב התבקש גילוי של חשבוניות שהתקבלו עבור שירותי פרסום ושיווק, ואשר נכללו לצורך חישוב רווחי המיזם המשותף. בסעיף 2.8 לתצהיר נמסרה רשימת חשבוניות ללא ציון סכומיהן, ובכך לא קוימה בשלמותה הדרישה הראשונה.

17. בסעיף 2(יב) למכתב נדרש גילוי המזמינים הפרטיים וחשבוניות שהוצאו להם. בסעיף 2.9 לתצהיר פורטה הרשימה לשנת 2014 בלבד וללא זיהוי המזמינים. אין בכך כדי להוות קיום מלא של הדרישה הראשונה.

18. בסעיף 2(יג) למכתב נדרש פירוט מערכת POS ברמת המזמין הבודד. בסעיף 2.10 לתצהיר צוין כי חלק מהמענה מצוי בסעיף 2.9 לו, ובנוסף פורטה רשימה של חשבוניות שהוצאו בשנת 2015.

19. מהמתואר לעיל עולה כי המשיבה קיימה באופן חלקי בלבד את ההחלטה מיום 10.8.2016. לגבי חלק מסעיפי המכתב מושא ההחלטה, יש ממש בטענת בא-כוח המבקשת, לפיה לא ניתן לקבל מידע רלבנטי שיביא לה תועלת. אולם חלק מהפער שבין המידע שגולה בתצהיר לבין המידע שנדרש במכתב מיום 8.5.2016 נעוץ בהבדל שבין גילוי לעיון. כך, למשל, גילוי חשבונית ספציפית אינו מחייב לציין בתצהיר הגילוי את כל פרטיה. מאידך, עיון באותה חשבונית ספציפית הוא שיאפשר לעמוד על כל המידע הגלום בה. ענייננו, בשלב זה, בצו לגילוי מסמכים ספציפיים, שהוא המבוא לעיון ספציפי. לא מן הנמנע כי היענות לדרישה לעיון במסמכים הספציפיים שגולו, ומתן אפשרות למבקשת לעיין במערכת ההזמנות והחשבונות שברשות המשיבה, ישלימו את החסר.

20. במצב דברים זה, של קיום ההחלטה באופן חלקי בלבד, אין מקום להפעלת הסנקציה החריפה של מחיקת כתב טענות, השמורה למקרים חריגים של אי קיום החלטה. לפיכך, הבקשה נדחית.

בנסיבות העניין, אינני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, י' חשוון תשע"ח, 30 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.