הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 53066-09-16

בפני כבוד השופט אייל דורון

התובע
א' ז'
ע"י ב"כ עוה"ד רועי אלמדאי ואח'

נגד

הנתבעים
.1 חמאיד זועבי

.2 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד י' נחשון ואח'

החלטה

לאור הודעת ב"כ התובע כי המו"מ לא צלח, ניתנות בזה הנחיות כלהלן:

1. אני מורה כי תם שלב קדם המשפט וכי הצדדים יגישו את כל העדויות הראשיות בתצהירים, לרבות תעודות עובד ציבור: התובע תוך 45 ימים מהיום, הנתבעים תוך 45 יום לאחר מכן. תצהירי חוקרים יוגשו במועד שנקבע להגשת שאר התצהירים, במעטפה חתומה, תוך שיצוין כי היא מיועדת לעיון בית המשפט בלבד ואין לשלוח לסריקה.
על בעל דין הבוחר שלא להגיש תצהירים אך מעוניין להגיש מסמכים, להגיש תיק מוצגים מסודר (אשר יוגש תוך המועד שנקבע להגשת תצהירים ויחולו עליו ההנחיות בסעיף הבא).

2. כל מסמך המצורף לתצהיר, יסומן כנספח, על פי סדר צירופו. בנוסף, במידה והיקף התצהירים על נספחיהם עולה על 50 עמודים, יש להקפיד על קיום ההנחיות הבאות:
א. כל עמוד ועמוד בתצהירים, לרבות הנספחים, ימוספר במספר סידורי רץ, החל מן העמוד הראשון של התצהיר הראשון, ועד לנספח האחרון של התצהיר האחרון.
ב. יש להגיש עותק נוסף, בו יסומן כל נספח באמצעות דגלון, ועל עותק זה יצויין כי הוא אינו לסריקה וכי יש להכניסו ידנית לתיק הנייר.

3. היה ויסרב עד לתת תצהיר יגיש הצד הרלבנטי בקשה מנומקת ערוכה כדין במועד שנקבע להגשת תצהירים מטעמו, יצרף אסמכתאות לפניה אל העד, וכן יצרף תמצית העדות.

4. אם התובע לא יגיש תצהירים במועד, תימחק התביעה. אם הנתבעת/צד ג'/ד' לא תגיש תצהירים במועד תינתן מלוא המשמעות לתקנה 168( ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

5. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לבית המשפט ולצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים. התנגדויות אשר יתברר כי לא היו ענייניות, יובאו בחשבון כשיקול לעניין הוצאות.

6. הצדדים ידאגו לזימון עדיהם לישיבת ההוכחות לפחות 60 יום לפני מועד הישיבה. על עורכי הדין לוודא עם העדים לפני הישיבה את הגעתם. מובהר כי מועד הישיבה לא ידחה עקב אי התייצבות עד שלא זומן כמפורט לעיל.

7. נקבע לישיבה קצרה ( שאינה ישיבת הוכחות) ליום 11.4.2021 שעה 11:00 .

ניתנה היום, כ"ח חשוון תשפ"א, 15 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.