הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 52298-03-16

בפני
כבוד ה שופט אהרון שדה

תובעים

ערן מרוז

נגד

נתבעים

1.מיקס נדל"ן בע"מ
2.רעד ח'ורי

פסק דין

לפני תביעה לתשלום סך 98,006 ₪ המהווה לטענת התובע את יתרת חובם של הנתבעים כלפיו. במהלך ניהול התיק התברר כי הנתבעת שילמה למהנדס המהווה צד שלישי את שכרו שנתבע גם כשיבוב ע"י התובע ולכן הופחת סכום התביעה ל-85,838 ₪.

לגרסת התובע, בסמוך לחודש ינואר 2015 הזמינה ממנו הנתבעת 1 עבודה שכללה ייעוץ ובניית שתי מכונות שנועדו לטפל בבישול ועיקור תמותת עופות ואיסוף החומר בתום התהליך.
מכונה ראשונה בנפח 400 ליטר תוכננה עוד לפני חתימת ההסכם במהלך הסיכום הראשוני של הדברים, אחר כך התבקש התובע לתכנן ולבנות מכונה גדולה יותר שתכולתה כ-2000 ליטרים ולבסוף התבקש רק לתכנן (ללא בניה) מכונה שלישית שתכולתה כ-1000 ליטרים.

לגבי כל המכונות קיים לטענתו תיק שרטוטים מסודר שהועבר לנתבעים באמצעות דוא"ל.

הפניה לתובע נעשתה באמצעות אביו של הנתבע 1 בתיווכו של אדם בשם שפע ובשל ניסיונו של התובע בחברת "מעוף" הוא התבקש לסייע בתכנון ובניית מתקן כהמשך לזה שתוכנן ע"י מעוף, בידי הנתבעים לא היו שרטוטים ולכן נדרשו ניסיונות והכנת שרטוטים חדשים ע"מ להשלים את המכונה.

התובע טוען כי סוכם שישולם לו סך 160 ₪+מע"מ עבור שעת עבודה וסך 2.10 ₪+מע"מ כהחזר נסיעות בגין כל ק"מ ובנוסף סוכם כי הנתבעת תשלם את ההוצאות הכרוכות בביצוע הפרויקט לרבות תשלום עבור חומרים או עבודת קבלני משנה. לטענת התובע לא מסר כל הערכה או צפי של עלויות לפני או בתחילת ההתקשרות.

התובע טוען בתביעתו כי הנתבע 2-מנהל ובעליה של הנתבעת התחייב בערבות אישית לכך התחייבויות הנתבעת.

התובע החל בעבודה, הגיש חשבונות חודשיים בסך מצטבר של 91,025 ₪ אשר שולמו ע"י הנתבעים והפרויקט הלך והתקדם.
התובע טוען כי לקראת גמר הפרויקט, מחודש אוקטובר 2015, הפסיקו הנתבעים לשלם את החשבונות וזאת בתואנות שונות. באותה תקופה היו המכונות הראשונה FA400 והשנייה FA2000 בשלבי השלמה, הראשונה בנייתה הסתיימה, השנייה נמצאה בשלבי סיום ותכנון השלישית הושלם גם הוא. הנתבעים כנראה לא הצליחו למצוא קונה למכונות ולא המשיכו לשלם כאשר בשלב מסוים הוצע לתובע לטענתו להיכנס כשותף.

התובע מימן מכיסו את התשלומים עבור חומרים וקבלני משנה ובניית המכונות הושלמה בסוף חודש פברואר.

כל הפניות והפגישות בין הצדדים לא הניבו דבר והתובע טוען כי ה נתבעים חייבים לו את סכום התביעה (המתוקן).

הנתבעים מפי הנתבע 2 טוענים כי הצדדים אכן התקשרו אך סוכם כי התובע ישמש כיועץ ומנהל לפרויקט בניית המכונות והתבקש להכין צפי של הוצאות הפרויקט כאשר הצפי שהוכן נקב בעלות כוללת בסך 241,800 ₪ ל-3 מכונות כאשר הנתבעים טוענים כי עלות ניהול הפרויקט הוערכה ב-45,000 ₪ בלבד כאשר בפועל טרם החלו העבודות לצורך ייצור המכונה השלישית.

הנתבעים טוענים כי המשיב היה אמור להעביר מדי חודש רשימת שעות לבדיקתם ואישורם שלאחריהם ישולם שכרו ברם התובע לא העביר דוחות והם מצדם שילמו בכל זאת עד שהפסיקו והתנו את התשלום בהעברת הדוחות, משהועברו הדוחות התברר כי שילמו ביתר וכי 2 דוחות כלל לא קיימים. הנתבעים טוענים כי התובע קיבל מהם 129,879 ₪ אך בפועל יוצרו רק שתי מכונות כ אשר שכרו בגין שלוש מכונות הוערך על ידו ב-45,000 ₪.

הנתבעים טוענים כי בפי התובע לא היו תשובות טובות להשגותיהם ביחס לפער לטובתו ולדרישותיו והפנו לשורה של תהיות בדוחות שהגיש ולסתירות לכאורה בחשבונותיו, בין היתר תוך שהם מסתמכים על רו"ח מטעמם (שלא הובא לעדות).

התובע ומר חורי גאלב נחקרו הצדדים הגישו סיכומים.

דיון:

ראשית יש לדון בשאלת חבותו של הנתבע 2, התובע הודה מעל דוכן העדות כי אין לו שום הסכם עם הנתבע 2 וכלל איננו מכיר אותו ולא פגש בו או שוחח עמו מעולם.
בנמצא אין גם כתב ערבות אישית והתביעה איננה תביעה להרמת מסך, למעשה גם בסיכומי התובע מבוקש לחייב את הנתבעת בלבד ומשכך יש לדחות את התביעה כנגד נתבע 2.

אשר לנתבעת 1, אין חולק כי בינה ולבין התובע נכרת הסכם על פיו יטפל התובע בפרויקט המכונות, אין חולק בנוגע לעלויות שכרו המוסכמות (בהסכם שבין הצדדים) שיהוו בסיס לחשוב השכר ואין חולק כי לתובע מגיע שכר על מה שבאמת עשה למען הנתבעת בהתאם להסכם ומר גאלב הסכים לכך בעדותו.

אותו צפי נטען מצד הנתבעת על פיו הוערכה עבודת הנתבע ב-45,000 ₪ ל-3 מכונות בשלב המו"מ וכריתת ההסכם לא הוכח כדבעי . הנטל בעניין זה רובץ לפתחם של הנתבעים ברם זה לא הורם ובנמצא אין שום ראיה על קיום מערכת התחשבנות או על הערכת עלויות השונה מההסכם על פיו נהגו הצדדים במהלך חודשים רבים, ללא כל מחאה או בקשה מתועדת לשינויו.

יחד עם זאת, הנתבעת הציגה כנספח ב' לתצהירו של נתבע 2 צפי הוצאות המתייחס ל-3 המכונות בו מוערכת עלות ניהול הפרויקט ב-20,000 ₪ בלבד אלא שהצפי לא נושא תאריך, איננו מוזכר במסגרת הסכם כלשהו ולא ברור עד כמה הוא מחייב במובן החוזי. מאידך גיסא, טענות התובע ביחס לנספח 2 מעורפלות מאד וקשה לקבלן במלואן. עליו להחליט האם ערך את הצפי או לא ערך אותו? אם לצפי אין משקל חוזי או אחר ואיננו בסיס להסתמכות הנתבעת אז למה נערך בכלל? מה משמעותו של צפי שנעשה ע"י בעל מקצוע שמסתבר שכל קשר בינו ולבין המציאות-לפחות ביחס לשכרו של בעל המקצוע, לא קיים?

איך התובע טוען בסיכומיו כי:

מה הכוונה "ככל שערך"? הרי הוכח שערך.
כאשר איש מקצוע שמנהל פרויקט ומקבל על כך שכר, אין להערכה שהוא עורך עבור הלקוח שום משקל?

מדוע בעל מקצוע שמוציא הערכה "לקראת סוף הפרויקט" לא רושם תאריך, "א-ב" של מסמך שיוצא ללקוח?

אם לקראת סוף הפרויקט (כטענת התובע עצמו) הוא מעריך את יתרת שכרו ב-20,000 ₪ (סעיף 2 בנספח ב') והוא מעריך תוספת בצ"מ (בלתי צפוי מראש) בשיעור 15% (סעיף 14 בנספח ב') מעיד הדבר על כמה באמת הוא חושב שמגיע לו מאותה נקודה והלאה קרי כ-23,000 ₪ פחות או יותר.

כל מערכת ההתחשבנות, פירוט ההוצאות והשכר, מוזרה במקרה הטוב. בתצהירו מבקש התובע שייפסק לו :

ועל סמך מה מוכח הסכום?

סיכום של החשבוניות וההוצאות שלא שולמו וצורפו כנספח י"א עומד על 73,916.74 ש"ח כולל מע"מ הכל בגין שכר עבודה והוצאות נסיעה כלומר ניהול פרויקט, אותו ניהול שבצפי שערך התובע עמד על כ-20,000 ₪ לפני "בצ"מ".

במרוץ שבין התביעה ההסכמית לפיה התובע מגיש חשבונות ולבין הסתמכות הנתבעת על הערכות שביצע (הצפי) המקצוען אותו שכרה, לתביעה ההסכמית יש מעמד עדיף אך לא בלעדי. הסתמכות על הערכת בעל מקצוע היא לגיטימית לגמרי, בעל מקצוע איננו יכול להתכחש להערכות שביצע עבור הלקוח , עליו חובת הזהירות לספק הערכה נכונה ולמצער קרובה למציאות הצפויה ואם לא כך קרה, מוטל עליו אשם תורם חוזי.

אשר על כן הנני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לתובע את הסכום המוכח בחשבוניות נספח יא לתצהיר התובע ובניכוי של כשליש בגין אשם תורם חוזי סה"כ ובמעוגל ומשוערך 50,000 ₪ להיום.

אשר להוצאות, דעתי אינה נוחה מטענות התובע שבתחילה הכחיש הכנת צפי כלשהו:

אחר כך כשהוצג נספח ב' לתצהיר הנתבע 2 ביטל התובע לחלוטין את משקלו וטען כי כל שהוא דרש מהנתבעת הוא בבחינת תורה מסיני ואיננו ניתן לערעור וחקירה, בנוסף, קשה גם להתעלם מכך שלתביעה כנגד נתבע 2 אין שום בסיס.

משכך ייפסקו הוצאות מתונות בלבד בסך 1300 ₪ בגין החלק היחסי של האגרות בגין הסכום שנפסק ושכ"ט עו"ד בסך 5,850 ₪ כולל מע"מ

הסכומים לעיל 50,000 ₪+1300 ₪+5,850 ₪, הכל כולל מע"מ, ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

התביעה כנגד נתבע 2 נדחית וככל שהוטלו עיקולים על נכסיו וזכויותיו האישיים, עיקולים אלו מבוטלים.

העיקולים שהוטלו על כספים וזכויות של הנתבעת 1 יעמדו על כנם וככל שלא יהיה בהם עוד צורך, ידאג ב"כ התובע לבטלם.

ניתן היום, כ"ו חשוון תשע"ט, 04 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.