הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 49498-10-18

בפני
כבוד ה רשמת בכירה יפעת שקדי שץ

מבקשת/נתבעת 1
בוקרה שלמה בניה ופיתוח בע"מ

נגד

משיב/תובע
פלוני

החלטה
בענין: בקשה לסילוק התביעה על הסף בהעדר עילה/יריבות
ביום 21.10.2018 הגיש התובע תביעה בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 ("חוק הפלת"ד") בגין פגיעה במהלך עבודתו מרכב מערבל בטון. לטענת התובע, מדובר בתאונת דרכים כהגדתה בחוק הפלת"ד, וכי נגרם לו "נזק גוף" כמשמעותו של מונח זה בחוק והוא בגדר "נפגע" על פי החוק.
התביעה הוגשה נגד המבקשת - מעסיקתו של התובע מאחר, כך נטען, שהתאונה התרחשה מפגיעת מערבל בטון בעת העבודה, ובעת התאונה לא ידוע היה לתובע פרטי הרכב, פרטי פוליסת ביטוח חובה של הרכב ופרטי הנהג ועל כן מוטלת על המבקשת החובה לפצות אותו על נזקי הגוף שנגרמו לו בעקבות הפגיעה בהיותה מעסיקתו ואחראית עליו.
ביום 14.3.2019 הוגשה הבקשה שלפניי ("הבקשה") במסגרתה נטען, כי התביעה הוגשה לפי חוק הפלת"ד, בגין "תאונת דרכים" כהגדרתה. אין בסיס להטלת אחריות נזיקית על מעביד מהטעם שפרטי המזיק אינם ידועים וכאשר מדובר בתאונה הנכללת בגדר "תאונת דרכים" על פי חוק זה.
ביום 15.4.2019 הגיש המשיב, התובע, את תשובתו לבקשה. לטענתו אי הגשת תצהיר תומך בבקשה מחייב דחייתה. בנוסף נטען, כי מדובר בחוסר תום לב ושימוש לרעה בהליכי משפט, שכן מדובר בבקשה שמטרתה הפעלת לחץ על התובע.
לגופם של דברים נטען, כי המבקשת, מעסיקתו ומעבידתו של המשיב, היא אשר הזמינה את הבטון ועליה לדעת את פרטי המערבל, פרטי הנהג והביטוח. לטענתו, הוא פנה אל המבקשת פעמים רבות על מנת שימסרו לו הפרטים, אך המבקשת סירבה למסור את הפרטים המבוקשים. במסגרת התשובה, ביקש המשיב מבית המשפט להורות למבקשת לגלות את הפרטים האמורים ואז ישקול את המשך ניהול ההליכים נגדה.
בתגובה לתשובה טענה המבקשת, כי בתביעה שעניינה נזק גוף בגין תאונת דרכים לא קיימת עילת תביעה נגד המעביד בשל כך שהוא אינו מספק פרטים אודות הרכב התובע, ואין הצדקה להגשת התביעה כאשר מטרתה היא קבלת מידע או מסמכים דרושים.
דיון והכרעה:
תקנה 100 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984 קובעת, כי "בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לצוות על מחיקת כתב התביעה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, על יסוד אחד הנימוקים האלה:
(1) אין הכתב מראה עילת תביעה".
כיצד מיושמת בפועל סמכות זו?
על בית המשפט לבחון האם, בהנחה שהתובע יוכיח את העובדות הכלולות בתביעתו, יהיה זכאי לקבל את הסעד המבוקש על ידיו (ע"א 109/49 חברה להנדסה בע"מ נ' מזרחי שירות לביטוח פ"ד ה' 1585, 1591; רע"א 1383/07 חברת שמעון צרפתי בע"מ נ' שתולים מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ ואח' (14.4.2010) ("ענין שתולים")).
בשלב זה, כאשר נבחנת בקשה לסילוק התביעה על הסף, אין בית המשפט נדרש להוכחות שיובאו במשפט, אלא בחינת העילה הינה רק על יסוד האמור בכתב התביעה (ראו פסקה 18 לפסק הדין בענין שתולים).
רק במקרה בו אין כל סיכוי - על פי הנטען בכתב התביעה - להשיג את הסעד המבוקש, תימחק תביעה בהיעדר עילה.
עמדתה של הפסיקה היא, כי מקום שקיימת אפשרות, אפילו היא קלושה, שהתובע יזכה בסעד שתבע, אין נועלים את שערי בית המשפט בפניו (רע"א 9801/05 עזבון המנוח עזרא הראל ז"ל ואח' נ' לאומי פיא - חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ (26.2.2006)).
אם כך, על מנת להכריע האם התביעה מגלה עילה כלפי ה מבקשת, עליי לבחון האם הטענות בכתב התביעה, כמות שהן, מבלי להידרש לשאלת ההוכחות, מקימות אפשרות, ולו קלושה, שהמבקש עשוי לזכות בסעד הנתבע מהמשיבה.
סעיף 2(א) לחוק הפלת"ד קובע את אחריותו של נוהג ברכב, כך:
"(א) המשתמש ברכב מנועי (להלן-הנוהג) חייב לפצות את הנפגע על נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים שבה מעורב הרכב.
...
(ב) היה השימוש ברכב על פי היתר מאת בעל הרכב או המחזיק בו, תחול האחריות גם על מי שהתיר את השימוש".
12. לטענת המשיב, ה תאונה היא "תאונת דרכים" אשר התרחשה במהלך העבודה כתוצאה ממערבל בטון. עוד נטען, כי הנתבעת 1 היא אשר הזמינה את מערבל הבטון לעבודה. משכך, השאלה האם המבקשת היא "מתירת השימוש ברכב", ובהתאם - בעלת אחריות, היא שאלה המצריכה דיון והצגת הראיות.
13. בהתאם, בהסתמך על טענות המשיב, כפי שהן, בטרם הובאו הראיות לתמיכה בטענותיו, לא ניתן לומר כי טענותיו כלפי המבקשת בהכרח אינן מקימות את הסעד המבוקש על ידיו ועל כן, אין מקום למחוק את התביעה על הסף מהטעם של העדר עילה והעדר יריבות.
14. אציין, כי מהחומר המצוי בפני בית המשפט מתקבל הרושם שהמבקשת לא העבירה לתובע פרטים כלשהם שיש בהם כדי לתמוך בטענה שאין מקום לנהל את ההליך נגדה; ואילו היו מועברים פרטים אלה, בירור השאלה מה מעמדה של הנתבעת 1 ביחס לרכב הפוגע במסגרת ההליך היה נחסך.
יש להניח, שככל שימסרו הפרטים הנדרשים לידי המשיב, ויסתבר כי המבקשת אינה הגורם
"מתיר השימוש" או הבעלים של מערבל הבטון ישקול המשיב את המשך ניהול ההליך נגדה, וזאת על מנת לחסוך בהוצאות עתידיות.
15. אם כן, בהסתמך על כל האמור, אני מורה על דחיית הבקשה למחיקת התביעה על הסף נגד המבקשת - הנתבעת 1.
16. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ט, 30 מאי 2019, בהעדר הצדדים.