הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 47208-03-20

בפני
כבוד ה שופט יואב פרידמן

תובעים
פלוני

נגד

נתבעים
עיריית חיפה

החלטה

1. אני קובע קדם משפט ליום 09.03.21 שעה 10:00.

2. כל המועדים האמורים בהחלטה זו לא יכללו ימים בהם מעוכבים מועדים מכוח הדין בשל מצב חירום. ימי פגרות כן יבואו במנין ככל שאינם נופלים על ימים כאלה.

3. אני מורה על גילוי מסמכים הדדי בתוך 30 יום. הגילוי יכול שיינתן במכתב חתום על ידי עו"ד, שירשם בו שכמותו כתצהיר (אלא אם תתקבל דרישה בכתב מהצד שכנגד שהגילוי יינתן בתצהיר).

4. דרישה לעיון במסמכים, תשלח בתוך שבועיים מקבלת הגילוי ותענה בתוך 30 יום. במידה ויש התנגדות ליתן עיון במסמך כלשהו, יש לפרט הנימוק בכתב לצד שביקש העיון.

5. במידה וצד כלשהו מבקש להגיש שאלונים לצד האחר, יהא רשאי לעשות כן בתוך 30 יום, והצד האחר יהא חייב להשיב על השאלונים בתוך 30 יום נוספים.
צד המתנגד למענה על שאלה כלשהי, יפרט סיבת התנגדותו בתשובה לשאלה.

6. במידה ומדובר בתביעת נזקי גוף, תחולנה בנוסף ההנחיות הבאות:

א. בעל דין החפץ לאסוף חומר רפואי של התובע/ת, יקדים וישלח כתב ויתור סודיות רפואית בתוך 15 יום. על התובע להמציא כתב הוויתור לצד ששלח אותו בתוך 15 יום נוספים, ללא תלות ביתר הליכי הביניים.

ב. ככל שלא מושב וס"ר בתוך 15 יום, ידאג ב"כ הנתבע/ת ליידע ביהמ"ש עד 30 יום מיום ששלח הוס"ר לתובע או לבא כוחו. נתבע שלא יפעל כאמור לא יישמע במועד קדם המשפט בטענה כי התובע לא השיב הוס"ר במועד ולכן לא היה סיפק לאסוף חומר רפואי.

ג. בתביעה בה הוגשה חוו"ד רפואית מטעם התובע, יגיש כל בעל דין החפץ בכך, חוו"ד מטעמו בתוך 90 יום מיום שהומצא לו כתב הוויתור על סודיות רפואית.

7. לגבי בקשות המוגשות בתיק: המבקש ימציא לתיק בית המשפט אישור מסירת הבקשה למשיב תוך 5 ימים מיום הגשת הבקשה, המשיב ישיב לבקשה תוך 20 ימים מיום קבלתה. ביחד עם תשובתו יצרף המשיב אישור מסירתה למבקש. המבקש יגיב לתשובה, במידת הצורך, תוך 10 ימים מיום קבלתה. תשומת לב הצדדים מופנית לתקנה 497א'.

אף במידה וקצב ביהמ"ש מועדים קצרים יותר להגשת תשובה או תגובה, יש לצרף אישור מסירת הבקשה או התשובה, בשינויים המחויבים מלוח הזמנים השונה.

אי המצאת האישור עשוי שתביא למחיקת הבקשה או קבלתה, לפי העניין.

8. במקרה של ביטול ישיבת הוכחות מכל טעם, על כל צד להודיע לעדים שזימן דבר הביטול.

9. התובע יתן עמדה לסיום לפי סע' 79א עד 30.10 .20.
הנתבעת תעשה כן עד 30.12.20.
צד שלא יתן עמדה במועד ייחשב כמי שנתן הסכמה.

ניתנה היום, ה' אב תש"פ, 26 יולי 2020, בהעדר הצדדים.