הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 47075-04-19

בפני
כבוד השופט אייל דורון

התובע
ת' ח'
ע"י ב"כ עוה"ד א' חמאדו

נגד

הנתבעת/המודיעה לצד ג'
מועצה מקומית ג'דידה-מכר
ע"י ב"כ עוה"ד מ' גושן ואח'

נגד

צד ג'
אלעין בע"מ – תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ס' ברקאת ואח'

החלטה

1. אני ממנה בזאת את ד"ר מיכה רינות כמומחה מטעם בית המשפט בתחום ה אורתופדיה (להלן: "המומחה").

ככל שקיימת מניעות של המומחה ליתן חוו"ד מחמת קשרי עבודה עם אחד הצדדים או משרד באי כוחו, יודיע על כך בהקדם.

מינוי המומחה ייכנס לתוקף לאחר שימציא לתיק בית המשפט (עם עותק לבעלי הדין) הצהרה בדבר זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך. ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018.

2. המומחה יעיין במסמכים אשר יומצאו לו ע"י הצדדים, יבדוק את התובע/ת ויחווה דעתו לגבי מצבו/ה הרפואי כתוצאה מהאירוע נשוא התביעה ובמיוחד יחווה דעתו האם נותרה אצל התובע/ת נכות צמיתה ומהו שיעור הנכות.
כמו כן יחווה דעתו בדבר נכויות זמניות, ככל שהיו, ותקופותיהן הסבירות.

3. ב"כ הצדדים יפנו אל המומחה במישרין בהקדם וימציאו למומחה העתק של כל המסמכים הנוגעים בדבר, לרבות חוות דעת רפואיות, עם העתק לצדדים האחרים בתיק.

התובע/ת י/תעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובע/ת יתאם מועדים עם המומחה לקיום הבדיקות.

4. בשלב זה ישאו הצדדים בשכר טרחת המומחה בשלושה חלקים שווים. על הצדדים לשלם את חלקם בשכר הטרחה ישירות למומחה.

5. בהתאם למדיניות הנקוטה בבתי המשפט במחוז חיפה, שכר טרחתו של המומחה לא יעלה על סך של 4,600 ₪ בצירוף מע"מ (לא כולל צילומים ובדיקות עזר הכרחיות). סכום זה כולל תשלום עבור תשובות לשאלות הבהרה, אלא אם מדובר בשאלות "מכבידות" בגינן יוטל השכר על ה"מכביד".
המומחה מתבקש להעביר יחד עם חשבון שכר טרחתו גם אישורי ניהול ספרים וניכוי מס במקור, למניעת עיכוב בתשלום.

6. המומחה יחל בעבודתו לאחר הבטחת שכרו כאמור, וימציא את חוות דעתו לבית המשפט ולצדדים במישרין, לכל המאוחר תוך 60 יום מעת קבלת החומר מהצדדים.
שאלות הבהרה ככל שתהיינה יש להפנות למומחה תוך 20 יום מקבלת חוות הדעת.

7. ימי פגרה יבואו במניין הימים לצורך החלטה זו.

8. נקבע לקדם משפט, לאחר קבלת חוות דעת המומחה, ליום 4/10/2021 בשעה 09:30.

המזכירות מתבקשת לשלוח ההחלטה למומחה בדואר רשום.

ניתנה היום, כ"ה שבט תשפ"א, 07 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.