הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 4089-11-15

תובעת

ליליאן כהן ת.ז XXXXXX919
ע"י ב"כ עוה"ד אבי סלומון ואח'

נגד

נתבעים

  1. קבוצת בראל נכסים בע"מ ח.פ 513396796
  2. יוסף ויזל

ע"י ב"כ עוה"ד משה כהן ואח'

החלטה

1. לפניי בקשת התובעת למשלוח שאלות הבהרה.

2. מחד גיסא, מצווים אנו בליברליות בכל הנוגע למשלוח שאלות הבהרה (והשוו: בר"ע (י-ם) 818/09, הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' חדד (2009); ת.א. (חיפה) 14908/96, אנג'ל נ' קרוצרו (1998); רע"א 1858/08, הדר חברה לביטוח בע"מ נ' אמויאל (2008) ).

מאידך גיסא, עם כל הרצון לחסוך בחקירות ולייעל, יש לשאול רק שאלות רלבנטיות שמטרתן הבהרת חוות הדעת. בית המשפט גם לא יתיר שאלות בעלות אופי קנטרני, טורדני או שמטרתן 'שיג-ושיח' וניגוח חוות הדעת המומחה, אפילו ניתן לעשות זאת במסגרת חקירת המומחה בבית המשפט, בפרט משלא מובאים לפני המומחה מידע או נתונים נוספים ספציפיים אליהם מבקשים להסב את תשומת ליבו (ראו: ת.א. (י-ם) 934/94, עודה נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (2009); והשוו: ע"א 107/88, כהן רז נ' לאף, פ"ד מד(1) 857; רע"א 1017/01, אלבטרוניקס בע"מ נ' בר (8.5.01)).

ודוקו: הלכה היא כי זימון המומחה לחקירה אינה מותנית בהפניית שאלות הבהרה תחילה, אך אין להקיש מכך כי כל שאלה ראויה היא במסגרת שאלות ההבהרה (וראו גם: ת.א. (נצרת) 1175/04 לוי נגד מ"י (2006); והשוו: בש"א (י-ם) 4215/07, ההסתדרות המדיצינית הדסה נ' גודניאן (2007); א. ריבלין, "תאונת דרכים סדרי דין וחישוב פיצויים", מהדורה שלישית התש"ס-1999 עמוד 597).

3. יישום ההלכה בענייננו מורה כדלקמן:

3.1 שאלה מס' 2 – סעיף 8.1 לחוות הדעת – השאלה אינה מותרת במשלוח. בהתאם לאמור בחוו"ד לא ניתן ללמוד מהסכם השכירות אודות שטח המושכר. מעבר לכך, מדובר בהסכם שהוצג על ידי אחד הצדדים. לפיכך – אם ההסכם הוצג על ידי התובעת (בשים לב לסעיף 11 לחוו"ד מטעמה) - אין מקום לדרישה להמצאת המסמך. כך גם אם וככל ומדובר בהסכם שהוצג ע"י הצד שכנגד, לא היתה, ואין מניעה , לדרוש מהצד שכנגד את הצגתו (אם וככל שעותקו לא הומצא לתובעת בד בבד עם המצאתו למומחה כהוראת החלטת המינוי מיום 29.11.16) .

3.2 שאלות מס' 3,4 ו-5 – סעיפים 8.2, 8.3, 8.4 לחוות הדעת- מדובר בעסקאות להשוואה, אשר הוצגו למומחה על ידי מי מהצדדים. לפיכך, אם המדובר בהסכמים שהוצגו על ידי התובעת (וראו גם סעיף 11 לחוו"ד מטעמה) – אין היתר לשלוח את השאל ות. מנגד, אם המדובר בהסכמים שהוצגו על ידי הנתבעת ( הגם, שכאמור, ניתן היה לדרוש את הצגת ההסכמים אם וככל שלא נמסרו) – אתיר את הרישא לשאלה – קרי: ציון גודל המשרדים אם וככל שניתן לדלותו מההסכמים.

3.3 שאלה מס' 6 סעיף 6 לחוות הדעת – השאלה מותרת במשלוח.

3.4 שאלה מס' 7 סעיף 6 לחוות השדת –מדובר בחזרה על שאלות קודמות. השאלה לא מותרת במשלוח.

3.5 שאלה מס' 8 – השאלה אינה מותרת במשלוח . אין בפי התובעת כל הסבר מדוע הסכמים אלה לא הוצגו למומחה עובר למתן חוו"ד, והכל כאמור בהחלטת המינוי (סעיף 10.1). זאת ועוד. בעותק ההסכמים שמבוקש להציג, נמחקו פרטים. מכל מקום , לא מצוין בהסכמים שטח המושכר ואף לא צורף תשריט, ממנו ניתן ללמוד על שטחו. לפיכך, בשלב זה , ובמתכונת זו , אין להציג ם.

3.6 שאלה מס' 9 – פרק ד' לחוות הדעת - השאלה אינה מותרת במשלוח. אכן, אם וככל שהיתה לתובעת טענה באשר למומחיות השמאי, מן הראוי היה להעלותה עובר למינוי. מעבר לכך, פרטי השכלת המומחה מצוינים בחוות הדעת.

3.7 שאלה מס' 10 – פרק ד' לחוות הדעת - השאלה מותרת במשלוח.

4. התובעת תמציא למומחה את נוסח שאלות ההבהרה המותרות במשלוח תוך 10 ימים מהיום והמומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה, במידת האפשר, תוך 30 יום לאחר מכן. התובעת תישא בשכ"ט המומחה, בגין המענה על שאלות ההבהרה מטעמו, אם וכלל שכך יקבע על ידו, ובטרם ישיב המומחה על השאלות.

המזכירות תשלח עותק החלטה זו לצדדים ולמומחה.
ניתנה היום, כ"א שבט תשע"ט, 27 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.