הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 40078-03-18

בפני כבוד השופטת סיגלית מצא

התובעת:

חברת הימנותא בע"מ

נגד

הנתבעים:

התובע שכנגד:

 1. מוניס יונס
 2. פאתן יונס
 3. אדיל בויראת
 4. אבו עקל וגיהה
 5. רשות הפיתוח על-ידי רשות מקרקעי ישראל
 6. הקרן הקיימת לישראל
 7. אחמד אבו שרקייה

אחמד אבו שרקייה

נגד

הנתבעת שכנגד:
חברת הימנותא בע"מ

החלטה

 1. התובעת הגישה תביעה לפירוק השיתוף בחלקה 11 בגוש 12177 בכפר ערערה, אשר שטחה 9,141 מ"ר (להלן: "החלקה").
 2. בתביעתה טענה התובעת כי שטח מגרש מינימלי הנו 4.5 דונם. משכך, טענה התובעת, לא ניתן לחלק את השיתוף בחלקה בעין ויש לייחד את חלקיה בחלקה והותרת יתרת החלקה בבעלות משותפת.
 3. כן עתרה התובעת למתן צו המורה לנתבע 7 להרוס את המחוברים שהקים בחלקה.
 4. בהתאם לנסח רישום שצורף לכתב התביעה, רשומות הזכויות בחלקה כדלקמן:

א. מוריש הנתבעים 1-3 (יורשי המנוח איברהים מוחמד דאוד יונס ז"ל ) - 12/80;
ב. הנתבעת 4 - 3/64;
ג. הנתבעת 5 (ר"פ) - 540/9141;
ד. הנתבעת 6 (הקק"ל) - 84273/585024;
ה. התובעת (הימנותא) - 48/80 .
5. הנתבע 7 הגיש כנגד התובעת תביעה שכנגד, שהנה תביעה כספית. בתביעתו טען הנתבע 7 כי הוא זכאי לפיצוי בגין עקירת 150 עצי זית בוגרים שהוא מגדל בחלקה בשטח של כ-6.8 דונם.
6. בהחלטותיי מיום 28.5.2019 הוריתי לצדדים להגיש עמדתם כפי שיפורט להלן:
א. הנתבעים 1-3 (יורשי המנוח איברהים מוחמד דאוד יונס ז"ל)
בהחלטתי הוריתי לנתבעים 1-3 להגיש כתב הגנה מטעמם, ככל ורצונם לעשות כן. כן הוריתי לנתבעים 1-3 להודיע האם הם חולקים על תוקפו של ההסכם מיום 9.1.1972 מכוחו מכר מורישם את זכויותיו בחלקה לרשות הפיתוח.
לא הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים 1-3 ולא הוגשה כל הודעת הבהרה מטעמם .
ב. רשות הפיתוח והקק"ל
רשות הפיתוח והקק"ל התבקש ו להבהיר מהי המניעה מהשלמת העסקה מיום 9.1.1972 שנערכה בין ר"פ לבין המנוח איב רהים מוחמד דאוד יונס ז"ל ברישום וכן האם חלה התקדמות במעמדה הסטטוטורי של תכנית 354-0207621 או תמל/1061, האם התוכניות הופקדו ואם כן האם הוגשו להן התנגדויות.
בתגובתן מיום 15.8.2019 הודיעו ר"פ והקק"ל כי הן פועלים לאיתור ייפויי הכוח המקוריים עליהם חתם המנוח. עוד ציינו כי העסקה לא הושלמה ברישום בשל חוב מס, אשר ככל הנראה אינו קשור לעסקה והצורך בקבלת אישור הרשות המקומית לרישום העסקה.
ג. התובעת
התובעת התבקשה להבהיר מה מקור טענתה לגודל מגרש מינימלי. כן התבקשה התובעת להגיש עמדתה ביחס לצירוף עיזבון המנוח סעיד מוחמד סלאמה יונס ז"ל כצד נדרש לדיון בתביעה.
בתגובתה מיום 7.7.2019 הודיעה התובעת כי מקור טענתה לגודל מגרש מינימלי נעוצה בהוראות תשריט תכנית ג/400, הקובעות שטח מינימלי של 5 דונם למשקים לגידול בעלי חיים, והנחתה כי ניתן לקבל הקלה בשיעור 10% משטח המגרש הקבוע בהוראות התכנית.
לעניין צירוף עיזבון המנוח סעיד מוחמד סלאמה יונס טענה התובעת כי עיזבון אינו אישיות משפטית וכי צרוף עיזבון המנוח יביא לעיכוב הדיון בתביעתה.
ד. כל הצדדים התבקשו להגיש עמדתם לאפשרות להסדיר את חלוקת החזקה בחלקה, לאחר הבהרת המצב הקנייני, על דרך של תשריט חלוקה עליו יחתמו כל השותפים.
התובעת, ר"פ והקק"ל הודיע ו כי הן מסכימות לפירוק שיתוף החזקה בחלקה ובלבד שיוקצה להן שטח פנוי מ מחוברים.
הנתבעים 4 ו-7 הודיעו כי נוכח הפקדת תכנית 354-0207621 ותמל/1061 הם מתנגדים לפירוק השיתוף בחזקה בחלקה ועומדים על מחיקת התביעה.
7. אומר מיד כי איני מקבלת את טענת התובעת כי במצב התכנוני המאושר גודל מגרש מינימלי הנו 4.5 דונם. הוראות תקנון ג/400 אליהן הפנתה התובעת מתייחסות ל משק לגידול בעלי חיים. דא עקא, משק לגידול בעלי חיים הנו רק אחד מהשימושים המותרים במקרקעין המיועדים לאזור חקלאי בעוד אין הגבלה של שטח מגרש מינימלי לגבי יתרת השימושים המותרים באזור זה . יתר על כן, בשים לב להפקדת תמל/1061 ושינוי ייעוד החלקה במסגרתה , ספק אם יש רלבנטיות להוראות תכנית ג/400. בנסיבות אלה אין הצדקה להגבלת פירוק השיתוף לייחוד חלקי התובעת בלבד כמבוקש.
8. עוד איני מקבלת את טענת התובעת כי ניתן לדון בתביעה לפירוק השיתוף בחלקה ללא עיזבון המנוח סעיד מוחמד סלאמה יונס ז"ל. בשים לב לנטען בסעיפים 11 ו-12 לכתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעות 5 ו-6 (ר"פ והקק"ל) לפיה מכרו 1811 חלקים מהחלקה למנוח סעיד מוחמד סלאמה יונס ז"ל, כמו גם טענתו של הנתבע 7 כי רכש מהמנוח סעיד מוחמד סלאמה יונס ז"ל את החלקים שרכש מר"פ, הרי עיזבון המנוח סעיד מוחמד סלאמה יונס ז"ל הנו צד נדרש לפירוק השיתוף בחלקה. אמנם כל שותף רשאי להגיש תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין, אולם עליו לצרף לתביעתו את כלל בעלי הזכויות בחלקה.
ברי כי עיזבון אינו אישיות משפטית, אולם עיזבון יכול להיתבע באמצעות כלל יורשיו על פי צו ירושה או צו קיום צוואה והתובעת, כבעלת עניין, רשאית להגיש בקשה לקבלת צו כאמור (ככל וטרם הוצא) .
9. לתגובת הנתבע 7 צורפה החלטת הועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) מיום 29.5.2019 במסגרתה החליטה הועדה להפקיד את התכנית בכפוף לביצוע התיקונים המפורטים בהחלטה תוך שישים יום, בהנחיית מתכננ ת הועדה. יצוין כי מדובר בתכנית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת אשר ניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה. תשריטי התוכנית כוללים חלוקה מוצעת למגרשי בניה, כמו גם הקצאה לדרכים ושטחי ציבור . כן צורפו לתכנית טבלאות איזון וחלוקה. ברי כי הוראות אלה עשויות להשתנות עקב שמיעת התנגדויות שיוגשו, ככל ויוגשו, לתוכנית, אולם דומה כי יש ממש בטענת הנתבע 7 כי התוכנית מקודמת בצורה מהירה.
10. בנסיבות אלה נוטה אני לקבל את טענת הנתבע 7, לה הצטרפה הנתבעת 4, לפיה פירוק השיתוף בחלקה טוב וייעשה במסגרת תמל/1061 וכי אין טעם בהשקעת זמן שיפוטי וממון רב בקידום תשריט חלוקה אשר עשוי לסכל את התכנון המיטבי של החלקה, בהתאם לשיקול דעתם של מוסדות התכנון. צודקת התובעת כי אין להסכין עם מצב של פלישה לשטחי ציבור, אולם דומה כי גם עניין זה יוסדר באופן מלא או חלקי במסגרת הוראות התכנית – בין אם על דרך הקצאת מגרשים ובין במסגרת טבלאות איזון וחלוקה . בשים לב לקידומה המהיר של תמל/1061, להוראותיה המפורטות, להיעדר מחלוקת קניינית בין הצדדים בכל הנוגע לחלקיהם בחלקה ולצורך בצירוף עיזבון המנוח סעיד מוחמד סלאמה יונס ז"ל, דומה כי ההליך התכנוני יביא לתוצאות מהירות, יעילות וטובות יותר ויחסוך עלויות לצדדים ואת זמנו של בית המשפט.
11. אשר על כן מוצע לתובעת לשקול את מחיקת התביעה ולחילופין הפסקתה או תיקונה כך שהסעדים המבוקשים לא יתנגשו עם ההליך התכנוני.
12. התובעת תשקול עמדתה ותגיש בקשתה למחיקת / הפסקת / תיקון כתב התביעה עד יום 15.10.2019.

ניתנה היום, י"ט אב תשע"ט, 20 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.