הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 33804-05-17

מספר בקשה:1
בפני
כב' השופט יעקב וגנר, שופט בכיר

מבקשת

נחל שרך תיירות ונופש בע"מ
באמצעות בעל המניות טל נכסים בע"מ
ח"פ 51-1936072

נגד

משיב

יגאל איתן

החלטה
רקע ועובדות
1. לפני בקשה לאישור הגשת הגנה נגזרת בהתאם סעיף 203 לחוק החברות תשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). המבקשת טל נכסים בע"מ (להלן: "חברת טל נכסים"), הינה הבעלים של מחצית מהון המניות המונפק והנפרע של הנתבעת, חברת נחל שרך תיירות ונופש בע"מ, ובעלת מחצית מזכויות ההצבעה בדירקטוריון.

2. התביעה בתיק זה הוגשה כנגד הנתבעת, נחל שרך תיירות ונופש בע"מ, שהינה חברה בע"מ רשומה כחוק (להלן: "הנתבעת") ואשר חוכרת נכס בחניון נחל בצת הידוע כגוש 18681 חלקה 2 (להלן: "הנכס"). בעלי המניות בחלקים שווים של הנתבעת הינם מר יהושע איתן, אחיו של התובע, וחברת טל נכסים. ביום 26.5.14 חתם מר יהושע איתן בשמה של הנתבעת על הסכם לשכירת הנכס ע"י התובע (להלן: "ההסכם").

3. מכתב התביעה עולה כי מאחר והשוכר הקודם של הנכס הותיר אחריו נזקים כבדים לנכס, התובע ביצע בשנת 2014 תיקונים נרחבים בנכס וזאת בעקבות סיכום בע"פ אליו הגיע עם מר יהושע איתן. התובע הוציא לטענתו סכום של כ - 423,966 ₪, באישורו של מר יהושע איתן, על תיקון והשבחת הנכס. התובע הפעיל בנכס, שהיה בלב היער, עסק לאירוח נופשים הכולל לינה ואוכל יחד עם בריכה. בהתאם להסכם השכירות (סעיף 9.8) בין הצדדים התובע היה זכאי לטענתו לקזז מדמי השכירות את הסכומים הכספיים אותם השקיע בתיקונים והשבחת הנכס. בהתאם לכך, התובע שלח ביום 8.5.16 לנתבעת ובעלי מניותיה הודעה בכתב שבה דרש את השבת הכספים אותם השקיע או לחלופין את קיזוז אותם הסכומים מתשלומי השכירות השוטפים שעליו לשלם לנתבעת. מאחר ולא קיבל תשובה מטל נכסים שב התובע ושלח באמצעות בא כוחו מכתב נוסף ביום 11.1.17 אולם גם למכתב זה לא הגיבה טל נכסים.

4. למרות שמר יהושוע איתן נתן לתובע את הסכמתו למבוקש בע"פ, התובע שילם לטענתו את דמי השכירות במלואם ובאופן רצוף מיום חתימת ההסכם, כאשר הוא שמר לעצמו את הזכות לקבל חזרה את ההוצאות שהוציא, כולל קיזוזם מדמי השכירות שעליו לשלם. לטענת התובע, טל נכסים לא אפשרה את תשלום הכספים / הקיזוז על ידיו. טל נכסים, המחזיקה כאמור ב - 50% ממניות הנתבעת, אף הגישה כנגד התובע ואחיו תביעה בבית המשפט המחוזי בחיפה (ת.א 30637-02-15) ועתרה לביטול ההסכם בטענה שהיא לא חתומה על ההסכם ועל כן ההסכם אינו מחייב את הנתבעת. טל נכסים זכתה בתביעתה (להן: "פס"ד") והתובע הגיש לבית המשפט העליון ערעור וכן עתר למתן צו זמני שימנע את סילוקו מהמושכר עד לדיון בערעור. בקשתו של התובע נענתה, ניתן צו זמני והתיק ממתין לדיון בערעור.

5. התובע הגיש תביעתו זו וטוען כי גם אם ערעורו בבית המשפט העליון לא יצלח, הוא עותר לחייב את הנתבעת לשלם לו את הסכומים הנתבעים על ידו בתביעה זו, בסך של 431,559 ₪, בין היתר מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, שכן הוא סבור כי לא יתכן שהנתבעת תתעשר על חשבונו ותהנה ללא תמורה מכל התיקונים, השיפורים וההשקעות שהשקיע בנכס.

טענות המבקשת - טל נכסים
6. לטענת טל נכסים פס"ד מנע את הקיפוח הממושך שקיפח מר יהושע איתן את טל נכסים. בנוסף, פס"ד קבע כי הסכם השכירות שחתם מר יהושוע איתן עם אחיו, התובע, בטל ומבוטל, וכפועל יוצא מכך על התובע לפנות את הנכס. פס"ד קיבל את טענתה כי שני האחים קשרו קשר ליטול מטל נכסים את רכושה וזאת באמצעות הסכם שכירות פיקטיבי, נשוא תביעה זו. למעשה נקבע כי מר יהושוע איתן העביר את הנכס לאחיו, התובע, למשך שנים רבות, ללא כל הכנסה לחברה.

עוד לטענתם; משלמדו האחים, וביניהם התובע, כי נחשפה מזימתם בבית המשפט המחוזי בפס"ד, ולצורכי תפירת טענות חדשות יש מעין לצורך הערעור לבית המשפט העליון, בדו האחים טענה חדשה בדבר תשלום דמי שכירות כסדרם ע"י התובע. בפועל, כך לטענת טל נכסים, התובע לא שילם כל דמי שכירות בזמנים הרלוונטיים והוא החל לשלמם רק לאחר מתן פס"ד לצורך ביסוס טענת עמידה בהסכם לצורכי הערעור.

7. טל נכסים ממשיכה וטוענת כי התביעה שלפנינו הינה תביעת סרק המהווה ניסיון נפסד להתעשר שלא כדין על חשבון החברה. לא היו לטענות אותם מעלה התובע כל זכר בהליכים המשפטיים שניהל יחד עם אחיו בבית המפשט המחוזי. טענותיו של התובע כיום צצו רק לאחר שניתן פס"ד. התובע לא הציג ולו ראיה כל שהיא בבית המשפט המחוזי לביסוס טענותיו בתביעה זו שלפנינו. טל נכסים ממשיכה וטוענת כי אף אם יסתבר כי התובע השקיע סכומים כלשהם בתיקונים, הוא עשה זאת על דעת עצמו ומבלי לקבל אישור בכתב ומראש כנדרש מחברה, לרבות אישור מטל נכסים הנדרש לצורך קבלת החלטה כל שהיא בחברה. על כן, בנסיבות אלו אין לתובע אלא להלין על עצמו, ובוודאי שאל לו להפנות כל דרישה כלפי החברה. זאת ועוד, התובע אינו זכאי לש ום השבה של הוצאה כל שהיא שכן הוא מחזיק בנכס כבר שלוש וחצי שנים, לא משלם דמי שכירות, ומרווחי מדי שנה מחזורים של 660,00 ₪ .

8. בנסיבות האמורות לעיל, טל נכסים טוענת כי התובע הגיש תביעתו זו בחוסר תום לב, תוך שהוא מבקש לנצל את המבוי הסתום בחברה ואת קשירת הקשר עם אחיו, לחמוס את זכויותיה. לאור האמור טל נכסים מעוניינת להתגונן מתוך טובתה של החברה ומבקשת לעשות כן בתום לב מוחלט, ומתוך ידיעתה הנתמכת בפסק הדין, כי מדובר בתביעת סרק שעניינה ניסיון נואל להתעשר של כדין על גבה של החברה.

טענות התובע
9. לטענת התובע בקשתה של טל נכסים לאשר לה להגיש בשם הנתבעת הגנה נגזרת נשענת על טענות עובדתיות מסולפות ומשוללות כל אחיזה במציאות. טענות אלה נטענות על ידה בחוסר תום לב ובניגוד גמור לטובת החברה. לטענת התובע הוא שילם דמי שכירות וטענתה של טל נכסים שהתובע לא עשה כן הינה שקרית. טענותיה של טל נכסים הינן מופרכות והיא עושה לנתבעת שירות רע מתוך אינטרס מגמתי למנוע מהצדק לצאת לאור.

התובע נקלע לטענתו, בתום לב לסכסוך בין אחיו, יהושוע איתן, לבין טל נכסים. אין כל בסיס לטענת הקנוניה אותה מעלה טל נכסים. מחד התובע שילם את דמי השכירות הראליים עבור הנכס ומאידך הוא השקיע השקעות של מאות אלפי שקלים בתיקון והשבחת הנכס ההרוס. לפיכך מגיע לו החזר הכספים שהשקיע. התובע ממשיך ומציין כי טל נכסים לא ענתה לפנייתו של מר יהושע איתן, בעל המניות השני בחברה, לכנס ישיבת הנהלה משותפת ולדון באופן ענייני בתביעתו. טל נכסים במקום זאת פנתה לבית המשפט, באופן חד צדדי, בבקשה למנות אותה בלבד כמגינה על הנתבעת, תוך הפרחת שקרים ובחוסר תום לב מובהק.

טל נכסים לא צירפה במכוון את בעל המניות השני, מר יהושוע איתן, לבקשתה, כמו כן היא כלל לא עמדה בנטל להוכיח כי יש בידה טענות הגנה של ממש. היא לא הוכיחה שניהול ההגנה על ידה פועל לטובת החברה ובקשתה למעשה מתבססת על תצהיר שיקרי של מר אייל אלעזר.

טענות יהושע איתן
10. ביום 6.7.17 הגיש מר יהושוע איתן, המחזיק כאמור ב - 50% הנותרים ממניות הנתבעת, בקשה לצירופו כצד בתיק לצורך התנגדות לבקשתה של טל נכסים לאשר לה להגיש בשם הנתבעת הגנה נגזרת. לטענתו חברת טל נכסים יודעת בבירור כי הנכס היה הרוס וכי הושקעו בו השקעות רבות בנוסף לדמי השכירות ששולמו. לפיכך, מר יהושוע איתן סבור כי יש לדחות את הבקשה להגנה נגזרת ולאפשר לנתבעת לקיים ישיבת דירקטוריון ולמנות נציג מייצג המוסכם על הדירקטורים.

דיון
11. ביום 6.7.17 החליט כב' הרשם ניר זיתוני כי לאור מעמדו של המבקש וכדי לקבל החלטה על בסיס נתונים רחב ככל הניתן יש לצרפו לבקשה להגשת הגנה נגזרת. מכאן להכרעה בבקשה לגופה;
סעיף 203 ל חוק החברות קובע כדלקמן:

"(א) הוגשה תובענה נגד חברה, רשאי בית המשפט לבקשת בעל מניה או דירקטור (בפרק זה - מתגונן), להתיר לו להתגונן בשם החברה (להלן - הגנה נגזרת) ובלבד שהשתכנע, כי ניהול ההגנה הנגזרת הוא לטובת החברה, וכי המתגונן אינו פועל בחוסר תום לב.
(ב) הוראות סימן זה בענין תביעה נגזרת יחולו, ככל שלא נקבעו הוראות על ידי השר, על הגנה נגזרת, בשינויים המחויבים".

12. אותן הסיבות שיצרו את הצורך להכיר בזכות של בעל מניות להגיש תביעה נגזרת, מצדיק ות גם הגשת הגנה נגזרת במקרים בהם האורגנים המוסמכים של החברה אינם מתגוננים נגד תובענה שהוגשה נגד החברה מסיבות בלתי מוצדקות ( ראה: צפורה כהן, בעלי מניות בחברה זכויות תביעה ותרופות, מהדורה שניה, כרך ג', התשע"א – 2010 ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, עמ' 579 וכן ראה: פרופ' יוסף גרוס, עו"ד, "חוק החברות החדש", מהדורה שלישית, בעמ' 251; וכן בע"א 273/85 יורם גיל נגד בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פד"י מא' (2) עמ' 294).

התנאים לאישור ההגנה הנגזרת דומים לתנאים לאישור תביעה הנגזרת והם טובת החברה ותום ליבו של המבקש (שם, עמ' 579). מי שכשיר להגיש הגנה נגזרת בשם החברה הינו בעל מניות ודירקטור בחברה.

13. בטרם מכריע בית המשפט בשאלה אם להתיר הגנה נגזרת אם לאו עליו לבחון ולהכריע אם כן בשתי שאלות:
א. האם ניהול ההגנה הנגזרת הוא לטובת החברה?
ב. האם המבקש להגיש הגנה נגזרת מגיש את הבקשה בתום לב, או יותר נוכן, אינו פועל ב"חוסר תום לב"?.
נבחן את התנאים לפי סדרם:

האם ניהול ההגנה הנגזרת הוא לטובת החברה
14. הצורך בהגנה נגזרת עשוי להתעורר במקרים דומים לאלה בהם מותרת תביעה נגזרת. כלומר, מנהלי חברה, שאמורים להחליט אם להתגונן מפני תביעה שהוגשה נגד החברה וכיצד להתגונן, מקבלים החלטה שלא בתום-לב ושלא לטובת החברה בכללותה, בכל הנוגע לעמדת החברה בתובענה שהוגשה נגדה. יש לאפשר לבעל מניות למנוע נזק שעלול להיגרם לחברה בשל החלטתם של מנהלים שאינה לטובת החברה, כשם שמתירים לבעל מניות, מאותו טעם ממש, להגיש תביעה נגזרת. החשש הקיים בתביעה נגזרת מפני תביעות סרק מצד בעל מניות אינו קיים במקרה של הגנה נגזרת. שהרי היוזמה לפתיחת ההליך לא הייתה של בעל המניות (ראה: בע"א 273/85 יורם גיל נגד בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פד"י מ"א (2) 294, עמ' 298-299 )

15. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים וכן את המסמכים שצורפו נחה דעתי כי על פניו ומבלי ללקבוע או הכריע בשלב זה בעובדות שבמחלוקת, ניהול ההגנה הנגזרת בעניינו היא לטובת החברה.
כאמור לעיל, התובע הגיש את תביעתו כנגד החברה שלה שני בעלי מניות, אחיו של התובע, מר יהושע איתן, והמבקשת טל נכסים. מהליכים קודמים שהתנהלו בין הצדדים, בבית המשפט המחוזי נראה כי מר יהושוע איתן מסכים לכל הסעדים להם עתר התובע בתביעתו. מר יהושע איתן מחזיק ב-50% מכוח ההצבעה בחברה. בהיות ו בעלי עניין בהצלחת התביעה כנגד החברה מתנגד לכך ש המבקשת תתגונן בשם החברה. לא ברור אם במצב עניינים זה לא יבצר מן החברה להעביר החלטה שתאפשר לה להתגונן כנגד התביעה. כתוצאה מכך, יש סיכון ממשי לכך שהחברה תוותר חשופה לתביעה התלויה ועומדת כנגדה מבלי יכולת להתגונן מפניה.

16. הדעת נותנת שחברה סבירה, שהיא גוף כלכלי המנהל דו"חות רווח והפסד, תהיה מעוניינת לצמצם ככל הניתן את הפסדיה והוצאותיה. מקל וחומר שחברה סבירה תבקש להימנע מלהיות מחויבת בתשלום סכום נכבד של כ - 431,559 ₪ (ראה: בש"א (חי') 17808/06 סעד רסולי נ' יחזקאל עזר [פורסם בנבו ביום 26.03.07]).

האם יש טענות הגנה ראויות היכולות להיטען בשמה של הנתבעת? על פניו נראה כי יש לענות על שאלה זו בחיוב. כאמור הצדדים אינם זרים להליכים משפטיים ועניינם נידון כבר בבית המשפט המחוזי, וישנו ערעור תלוי ועומד בבית המשפט העליון. בענייננו, סבורני כי לכאורה יכולות להטען מפי החברה טענות הגנה לא מבוטלות. מבלי לקבוע דבר וחצי דבר באשר לנכונות טענות הצדדים, הרי שיש טענות כבדות משקל לכאן ולכאן ויש לאפשר לטענות המבקשת להישמע בשמה של הנתבעת.

אשר על כן , כאמור, מסקנתי היא כי ההגנה הנגזרת במקרה זה הינה לטובת החברה.

האם המבקשת "אינה פועלת בחוסר תום לב"?
17. התובע טען כי טל נכסים מיהרה לבית המשפט, באופן חד צדדי, בבקשה למנות אותה בלבד כמגינה על הנתבעת, בחוסר תום לב מובהק.
אינני מקבל טענה זו.
מנגנון ההגנה הנגזרת הינו כלי שהוכר הן בחקיקה (ראה: חוק החברות) והן בפסיקה ומטרתו למנוע נזק שעלול להיגרם לחברה כתוצאה מאי התגוננותה כנגד תביעה שהוגשה כנגדה. לא שוכנעתי כי טל נכסים פועל ת בחוסר תום לב. על פניו נראה כי בקשתה זו של טל נכסים הינה חלק נוסף מהליכים שונים שמתנהלים בין הצדדים, בערכאות שונות. נראה כי טל נכסים פועלת במטרה להגן על האינטרסים שלה וכן של החברה. אין בהתנהלות חוסר תום לב הנחזה על פניו.

בכל הנוגע לטענות של התובע בנוגעות לתצהירו של מר אייל אלעזר, טענות אלה אינן יכולות להטען בעלמא ויש להוכיחן.
בנסיבות העניין סבורני כי היענות לבקשה הינה לטובת החברה.

תוצאה
18. אשר על כן ולאור כל האמור לעיל הנני מורה כדלקמן:
א. הנני מתיר למבקשת, טל נכסים, להתגונן בשם החברה.
ב. כתב הגנה בשם החברה יוגש בתוך 30 יום מהיום.

בשלב זה אינני עושה צו להוצאות, והן ישקלו בבסיום הדיון או במסגרת פסק הדין.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים
ניתנה היום, ט' אב תשע"ז, 01 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.