הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 31885-03-18

בפני כבוד השופטת סיגלית מצא

התובעת /
והנתבעים שכנגד:

1. בן דוד הרצל קבלן בניין (נתניה 2000) בע"מ,
ח.פ. 512920364
2. שומרי בן דוד, ת.ז. XXXXX092
על-ידי ב"כ עו"ד לימור עלמני

נגד

הנתבעים /
התובעים שכנגד:

  1. דרך הגולן בע"מ, ח.פ. 514375658
  2. כפאח אבו סאלח, ת.ז. XXXXXX630

על-ידי ב"כ עו"ד אלי עבוד

פסק דין

1. בפני תביעה ותביעה שכנגד לתשלום כספים בשל הפרת הסכם שנכרת בית הצדדים.
א - העובדות
2. התובעת 1 (להלן: "התובעת" או "בן דוד") היא חברה קבלנית העוסקת, לדבריה, בייזום וביצוע פרויקטים בתחום הבנייה. התובע 2 (להלן: "התובע" או "שומרי") הוא מנהל התובעת (סעיף 1 לפסק הבוררות בין בן דוד לכנרת, נ/3).
3. התובעת יזמה פרויקט לביצוע עבודות לפי תמ"א 38/1 בשלושה בניינים ברחוב יאנוש קורצ'אק 2, ש"י עגנון 3-5 בנתניה, חלקות 60-61 בגוש 7958 (להלן: "הפרויקט"). הפרויקט כלל תוספת 42 יחידות דיור, שיפוץ כללי של 12 יחידות דיור קיימות (עדות שומרי בן דוד, עמ' 44, ש' 26 – עמ' 45, ש' 3) ושיפוץ ותיקון בהתאם להרחבות (תוספת ממ"ד, מעלית ומרפסת, עדות שומרי בן דוד בעמ' 45, ש' 7-9; עדות סמי גדג' עמ' 121, ש' 19 – עמ' 123, ש' 4) ל-36 יחידות הדיור הקיימות הנותרות. סך הכל כלל הפרויקט, לאחר תוספת יחידות הדיור, 90 דירות בשלושה בניינים (48 קיימות, מתוכן 12 לשיפוץ ו-42 חדשות, בקומות העליונות).
עלות הקמת הפרויקט בהתאם ל"דוח אפס" שנערך על-ידי השמאים משה פרידמן ועירד אלעד – 27 מש"ח. העלות המתוקנת, כולל הוצאות מימון, על פי דוח אפס מינואר 2015, עמד על 33 מש"ח. הפרויקט לווה על-ידי בנק ירושלים וחברת הביטוח איילון (סעיפים 4-7 לפסק הבוררות, נ/3).
4. לשם הקמת הפרויקט התקשרה בן דוד ביום 16.2.2015 בהסכם עם חברת כנרת - חברה לבניה ופיתוח 1989 בע"מ (להלן: "כנרת"). ההסכם בין בן דוד לכנרת לא הוצג, אולם כעולה מפסק הבוררות נקבעה בהסכם תמורה פאושלית בסך 23,750,000 ₪ (סעיף 10.א לפסק הבוררות, נ/3; עדות מר שלומי שילה בישיבת יום 2.7.2020, עמ' 137, ש' 1-6). עוד יצוין כי כעולה מפסק הבוררות נחתמו בין הצדדים תוספות והסכמים נוספים – שאינם רלבנטיים לענייננו.
5. חברת כנרת התקשרה עם ספקים וקבלנים לצורך ביצוע עבודות הפרויקט – ביניהם הנתבע 2 (להלן: "כפאח"). אין חולק כי עובר להתקשרות בין כנרת לבין כפאח התקשרה כנרת עם קבלן אינסטלציה אחר. לאחר תחילת העבודות פיטרה כנרת את הקבלן עמו התקשרה לשם ביצוע עבודות האינסטלציה ופנתה לכפאח בהצעה להתקשר עמו כקבלן משנה בפרויקט.
6. ביום 26.3.2015 נכרת הסכם בין כנרת לכפאח ואלה עיקריו (ההסכם ונספח א' לו צורפו כנספח 1 לתצהירו של שומרי בן דוד, ת/1, ההסכם ייקרא להלן: "הסכם כנרת").
7. סעיף 3 להסכם (ביצוע, נספחים ובדיקתם) קובע כי על הקבלן (כפאח) לבצע את העבודה הקבועה בנספח א' באופן טוב, יסודי ומקצועי, בהתאם להוראות ההסכם והנספחים, דרישות התקן הישראלי וכו', כי על הקבלן לבדוק ולבקר את התוכניות, תכניות הביצוע, המפרטים, הנספחים, הכמויות והמידות לפני תחילת העבודה ובמקרה של אי התאמה בין התוכניות לבין תיאור העבודה או המפרטים עליו להודיע על כך למזמין לפני תחילת העבודה וכי חתימת ההסכם על-ידי הקבלן מהווה אישור לכך שערך את כל הבדיקות הנדרשות.
8. סעיף 7 להסכם (התחלת העבודה וסיומה) קבע כי על הקבלן להתחיל בביצוע תוך שבעה ימים מיום קבלת הוראה על כך בכתב מהמזמין ולסיימה תוך התקופה שנקבעה בנספח א'. עוד נקבע כי ככל והקבלן לא יסיים עבודתו במועדים שנקבעו יהא עליו לשלם למזמין פיצוי מוסכם כאמור בנספח א' בגין כל יום איחור, בנוסף לכל תרופה אחרת אשר תעמוד למזמין (סעיף 7.3 להסכם).
9. סעיף 12 להסכם (אחריות לתיקוני בדק ולנזקים) קבע:
"12.1 הקבלן יהיה אחראי לביצוע תיקוני ליקויים, בדק ואחריות לגבי העבודות שבצע לכל תקופת הבדק לפי הסכם הביצוע ו/או לפי כל דין, לפי המאוחר, לרבות להשיב המצב לקדמותו במקרה של ביצוע תיקונים והתאמות – ככל שיידרשו, וכן לשיפוי המזמין ו/או הדיירים ו/או מי מטעמם בגין כל נזק שייגרם להם בשל מומים ו/או אי התאמות ו/או קלקולים ו/או נזקים שנבעו כתוצאה מעבודת הקבלן.
12.2 בגמר שנת הבדק לפי הסכם הביצוע, או לפני כן (בהתאם להוראות הסכם הביצוע ו/או לפי הוראות המזמין) יבצע הקבלן תיקוני בדק ואחריות, ככל שיהיה צורך. במקרה ויידרש תיקון דחוף, לפי מהות הקלקול, יבצע הקבלן את התיקון ללא דיחוי, אף בטרם תום שנת הבדק. היה והקבלן לא יבצע את התיקונים תוך שבוע ימים על פי הודעת המזמין, רשאי המזמין לבצע התיקון על-ידי עובדים ו/או אחרים, ועל חשבון הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או פיצוי אחר העומדים למזמין לפי כל דין. במקרה זה, ישיב הקבלן למזמין תוך 7 ימים את עלות התיקון לפי הסכום שיקבע המזמין ובתוספת 15%. למען הסר ספק, הקבלן חב בכל הוצאות התיקון הישירות והעקיפות כולל תיקונים שיש לבצע בעבודות אחרות והנובעים מעבודתו של הקבלן ובהשבת מצב לקדמותו.
12.3 המזמין רשאי להוריד עלות התיקונים מחשבון הקבלן ו/או מכל תשלום שיגיע לקבלן מאת החברה.
12.4 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, אובדן או הפסד שייגרמו על ידו, על ידי עובדיו, פועליו והעובדות המבוצעות על ידו, לאנשים, לבעלי חיים, לרכוש המזמין ולרכושם של קבלנים אחרים, או לכל רכוש אחר הנמצא בבניין או סמוך למקום העבודה או לכל צד שלישי שהוא ...."
10. סעיף 13 להסכם כנרת חייב את הקבלן לבטח את עצמו, עובדיו, פועליו וקבלני המשנה מטעמו ולהמציא למזמין את פוליסות הביטוח המתאימות ואישור המבטחים. לחלופין, כך נקבע, יבוטח הקבלן על חשבון המזמין ויחויב ב-7 פרומיל מהיקף החוזה (סעיף 13.5 להסכם). בפועל פעלו הצדדים בהתאם לחלופה השנייה, ומכל חשבון חלקי הופחת 0.7% בגין ביטוח הקבלן ומי מטעמו .
11. סעיף 15 להסכם כנרת (בדיקות) קבע כי כל העבודות שיבצע הקבלן ייבדקו על-ידי מעבדה מוסמכת וכי עבודה שתימצא לקויה תתוקן מיד ותיבדק מחדש ו כי רק לאחר קבלת תוצאה המאשרת את תקינות העבודה תיחשב העבודה כמתאימה לדרישות. כל הבדיקות יבוצעו בהתאם לדרישות התקן ומשרד העבודה ויהיו על חשבון הקבלן, לרבות ביצוע התיקונים וההתאמות.
12. סעיף 16 להסכם כנרת (אחריות) קבע:
"16.1 להבטחת אחריות הקבלן כלפי המזמין ו/או היזם ו/או הדיירים, לרבות הוראות סעיף 12 להסכם זה, ינכה המזמין מכל חשבון וחשבון שע"ח התמורה סך של 5% מהתשלום. בגמר תקופת הבדק והאחריות לפי הסכם הביצוע ובכפוף להשלמת העבודות לפי הסכם זה ולביצוע התיקונים שנדרשו, ככל שנדרשו, יעביר המזמין לקבלן את כספי הבטוחה. המזמין יהיה רשאי לקזז מכספי הבטוחה כל סכום שהקבלן חב לו ו/או לדיירים ו/או למי מטעמם לפי הוראות הסכם זה ו/או לפי הוראות הסכם הביצוע, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או פיצוי העומדים להם לפי כל דין.
16.2 בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן, החותם בשם הקבלן דנן, כפאח אבו סאלח ...., יהיה אחראי וערב אופן אישי להתחייבויות הקבלן."
13. בנספח א' להסכם נקבעו ההוראות הבאות:
א. העבודה תכלול "את כל עבודות ומערכות האינסטלציה בפרויקט תמ"א 38 ש"י עגנון 3-5 בנתניה".
ב. התמורה החוזית נקבעה על סך 2,144,868 ₪.
ג. ההסכם הנו פאושלי ו"התמורה שתשולם לקבלן על פיו כוללת עלות כל העבודות והציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודה". עוד נקבע כי "התמורה הנה סופית ומוסכמת ולא תשתנה מכל סיבה שהיא" (סעיף ב' לנספח א' להסכם כנרת).
ד. אשר לתנאי התשלום נקבע כי זה יבוצע לפי קצב התקדמות הביצוע (באחוזים מהסכום הכללי) (סעיף ג' לנספח א' להסכם כנרת).
ה. פיצוי יומי בגין איחור בהשלמת הפרויקט לפי סעיף 7.3 להסכם – 1,000 ₪ בצירוף מע"מ (סעיף ה' לנספח א' להסכם כנרת).
14. כן צורף להסכם כתב כמויות הכולל, בין השאר, את פרק 01 – מערכות אינסטלציה וכיבוי אש, פרק 07 – מתקני תברואה, פרק 34 – מערכות כיבוי אש, פרק 57 – תשתיות חיצוניות. על כתב הכמויות חתומים כפאח וכנרת (ההסכם, נספח א' וכתב הכמויות צורפו כנספח א' לתצהיר כפאח, נ/10).
15. לאחר תחילת העבודות התברר לבן דוד, לטענתה, כי אין לכנרת את הניסיון, הידע, המיומנות והכישורים הדרושים לביצוע העבודות שנטלה על עצמה. כעולה מפסק הבוררות שהתנהלה בין הצדדים, נקלעה כנרת למצוקה כספית אשר הצדדים היו חלוקים ביחס לטעמיה, אולם הובילה למחדל כנרת לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות כלפי הספקים וקבלני המשנה. אין חולק כי מחודש יולי 2015 נטלה בן דוד על עצמה בהדרגה את תפקידיה של כנרת ביחס לקבלנים.
16. במכתב מיום 7.7.2016 הודיעה בן דוד לכפאח כי כל חשבונות הקבלנים ישולמו באמצעות חברת כנרת.
במכתבו מיום 10.7.2016 (נספח 2 לתצהיר מר שומרי בן דוד, ת/1) הודיע כפאח לבן דוד כי נוכח הודעתה ובשים לב לכך שהמחאות של כנרת לא כובדו וחשבון הבנק שלה הוגבל, לא יוכל להמשיך את ביצוע העבודות (יצוין כי לדברי כפאח בעדותו, הוציא את המכתב לבקשת עזרא עקירב, מהנדס התובעת, על מנת להפעיל לחץ על כנרת, ישיבת יום 1.7.2021, עמ' 209, ש' 1-3; עמ' 209, ש' 23 – עמ' 210, ש' 2).
17. בסוף חודש יולי 2016 נערכה פגישה בין נציגי בן דוד וכפאח. בסוף הפגישה סוכם כי כפאח ימשיך לעבוד ישירות מול בן דוד וכי ההסכם שנכרת בינו לבין כנרת יחול על היחסים בינו לבין בן דוד. יצוין כבר עתה כי למרות שלא נחתם הסכם בין הצדדים, שני הצדדים מסכימים כי הסכם כנרת , על כלל הוראותיו , מחייב אותם.
18. בהתאם להסכם, היה על כפאח לסיים את העבודות עד יום 15.8.2016.
בפועל, טוענת בן דוד, סיים כפאח את העבודות בסוף חודש דצמבר 2016 – באיחור של 135 ימים. הצדדים חלוקים לגבי טעמיו של איחור זה.
19. לטענת בן דוד, עם סיום הפרויקט התגלו תקלות במערכות האינסטלציה שהותקנו על-ידי כפאח.
משכך, התקיימה פגישה נוספת, הפעם בין כפאח לבין שומרי. הצדדים חלוקים באשר להסכמות אליהן הגיעו במהלך אותה פגישה.
20. לטענת בן דוד הסכים כפאח לבצע את תיקון הליקויים בעבודה רק תמורת תשלום נוסף. משכך, בלית ברירה, נאלצה בן דוד להסכים לדרישתו ולשלם לו. למרות זאת, בשלב מסוים הפסיק כפאח לענות לנציגי בן דוד ועזב את האתר (לעניין זה ראו עדותו של סמי גדג' לפיה לקראת אמצע שנת 2017 החל כפאח לדלל את כמות העובדים, עד שנותר רק מנהל העבודה פיראס ופועל אחד, למרות שהיו השלמות נדרשות רבות – עדותו בישיבת יום 1.7.2020, עמ' 113, ש' 15-21; עמ' 114, ש' 3-6; עמ' 11 5, ש' 11 – עמ' 116, ש' 6) . משכך, הודיע שומרי לכפאח ביום 24.7.2017 כי הוא מכניס אינסטלטורים אחרים לביצוע התיקונים.
21. לטענת כפאח, עת החל לעבוד מול בן דוד הוסכם בין הצדדים כי יגיש חשבון חודשי על סך 120,000 ₪. כך היה מיום 7.6.2016 עד יום 25.12.2016. ביום 5.1.2017 שולם לו תשלום מופחת בסך 33,099 ₪ (עדותו בישיבת יום 1.7.2020, עמ' 214, ש' 6 – עמ' 215, ש' 2; ש' 24; עמ' 216, ש' 23 – עמ' 217, ש' 2) . כשפנה לבן דוד נמסר לו כי סכום החוזה המקורי (2.150 מש"ח) מוצה. כדי להבטיח את המשך עבודת כפאח בפרויקט סוכם כי בן דוד תשלם לו 100,000 ₪ לחודש. כן הוסכם כי כפאח ימציא לבן דוד שטר ביטחון על סך 100,000 ₪ (עדות כפאח בעמ' 218, ש' 19 – עמ' 220, ש' 2 ; ש' 7-20; עמ' 221, ש' 3-7; ש' 16-20; ש' 27). בן דוד אכן שילמה לכפאח בימים 5.2.2017 ו-25.4.2017 100,000 ₪ בצירוף מע"מ כמוסכם, אולם אז חדלה לשלם (עמ' 222, ש' 2; סעיפים 13-16 לתצהיר כפאח, נ/10). לדבריו, בשנת 2017 בצע עבודות נוספות לבקשת עזרא עקירב, ולפיכך היה זכאי לתשלומים המוסכמים – אף לאחר שמוצה המחיר החוזי (עדותו בעמ' 218, ש' 8-9).
במהלך אוגוסט 2017 עזבו כפאח ועובדיו את האתר (עדות פיראס בישיבת יום 2.7.2020, עמ' 83, ש' 1-6).
22. עוד טען כפאח כי בינואר 2017 הגיש לבן דוד חשבון מפורט בגין ביצוע עבודות נוספות שבצע בפרויקט בסכום כולל של 811,146 ₪ (נספח י"ג לתצהיר כפאח, נ/10). החשבון נבדק על-ידי גורמים מטעם בן דוד. בחודש אפריל 2017 אף נערכה פגישה בעניין ושומרי הבטיח לכפאח שישלם לו 150,000 ₪ על חשבון העבודות הנוספות . בפועל, לא שולם דבר (סעיפים 26-29, 32-36 לתצהיר כפאח, נ/10).
עבודות נוספות אלה מהוות את עיקר עילת התביעה שכנגד שהגישו הנתבעים נגד התובעים.
ב – ההליך
23. התובעת הפקידה את שטר הביטחון שמסר לה כפאח (המחאה על סך 100,000 ₪) – אך זה לא כובד על-ידי הבנק .
24. ההמחאה הוגשה לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל.
חברת דרך הגולן הגישה התנגדות לביצוע השטר – וזו הועברה לדיון בבית המשפט.
25. ביום 14.6.2021 הגישו הצדדים הודעה לפיה הגיעו להסכמה לפיה תינתן לדרך הגולן רשות להתגונן, בן דוד תתקן תביעתה והנתבעים יגישו תביעה שכנגד עם כתב הגנתם – וכך היה.
ביום 2.9.2018 הוגש כתב תביעה מתוקן על סך 490,548 ₪.
ביום 18.10.2018 הוגש כתב הגנה וכן כתב תביעה שכנגד.
ביום 16.12.2018 הוגש כתב הגנה לכתב התביעה שכנגד.
26. בישיבת יום 2.1.2019 ניתנו הוראות לעניין ביצוע ההליכים המקדמיים והגשת ראיות הצדדים.
27. לאחר בקשות שונות הוגשו ביום 15..7.2019 ראיות התובעים: תצהיר שומרי בן דוד ותצהיר סמי דוד גדג'.
ביום 4.11.2019 הוגשו ראיות הנתבעים: תצהיר כפאח אבו סאלח ותצהיר פיארס מונדר. כן ביקשו הנתבעים לזמן את מר חסן מוגרבי, מר פאדי דעבוס, נביל מוגרבי, חברת איזוטופ ושלומי שילה.
ביום 1.1.2020 הוגשו תצהירי התובעים בתביעה שכנגד: מר שומרי בן דוד ומר שלומי שילה.
28. העדויות נשמעו בימים 1.7.2020 ו-2.7.2020.
בהחלטתי מיום 2.7.2020 הוריתי על הגשת סיכומי הצדדים. אלה הוגשו – והגיעה עת ההכרעה.
ג – טענות הצדדים
ג.1 – טענות התובעת בתביעה
29. לטענת התובעת עזבו הנתבעים את אתר העבודה בדצמבר 2016, סירבו לתקן ליקויים שנפלו בעבודות שביצעו ואף לא השלימו את כלל העבודות הכלולות בכתב הכמויות. משכך, זכאית התובעת להחזר כספים ששילמה לשרברבים חליפיים לשם השלמת הפרויקט, כמו גם ביצוע תיקונים בעבודות שביצעו הנתבעים.
כן נגרמו למעליות הבניין נזקים עקב הצפה שאירעה בעת בדיקת הספרינקלרים. התובעים עותרים לחיוב הנתבעים בעלות תיקון נזקים אלה.
30. עוד טוענת התובעת כי קו הביוב שהתקינו הנתבעים הותקן באופן לקוי. לאחר סתימות חוזרות ונשנות, בדיקות וקבלת דוח של הפיקוח העליון – נאלצה התובעת להחליף את קו הביוב על חשבונה. גם את עלות החלפת קו הביוב מבקשים התובעים להשית על הנתבעים.
עוד טוענים התובעים כי הליקויים במערכת האינסטלציה לא אישר תאגיד מי נתניה להתקין את מדי המים בבניינים. משכך, נשאה התובעת בעלות צריכת המים של הדירות החדשות במשך חודשים רבים. התובעים מבקשים לחייב את הנתבעים בעלות זו.
31. בכתב התביעה המתוקן נתבעו הסכומים הבאים (ללא פירוט):
א. תיקון סתימות, תיקון המעליות בשל הצפתן, החלפת קו הביוב הראשי – 421,760 ₪.
ב. תשלומי מים, סגירת קירות ו/או ריצוף לאחר תיקונים, תיקוני נזילות ו/או סתימות ו/או בידודים – 68,788 ₪.
ג.2 – טענות הנתבעים בכתב הגנתם
32. גם הנתבעים טוענים כי התובעת הפרה את ההסכם.
33. לטענת הנתבעים, לא הוכח קשר בין התיקונים השונים שביצעה התובעת לטענתה לבין העבודות שביצעו.
הנתבעים מטעימים כי התובעת העסיקה כל העת שרברבים נוספים, לשם ביצוע עבודות תחזוקה שוטפות ותיקונים שונים עבור הדיירים (האחים דרוקר). מכל מקום, לא די בהצגת חשבוניות ויש להראות קשר בין כל אחת העבודות שבוצעו לבין רשלנות הנתבעים. זאת לא עשו התובעים.
הנתבעים מוסיפים כי רבות מהתקלות נגרמו על-ידי קבלנים אחרים, ולפיכך אין היא חבה בתיקונם או בשיפוי התובעת בגין תיקונם.
עוד טוענים הנתבעים כי התובעת לא הודיעה להם על הליקויים הנטענים ולא נתנה להם אפשרות לתקנם. משכך, יש לדחות את טענתה לפיצוי עבור ביצוע תיקונים.
34. אשר לקו הביוב הלקוי טוענים הנתבעים כי בוצע ברובו על-ידי הקבלן הקודם ו/או לא הם אלה שביצעו את החפירות ו/או התקלה נגרמה בשל משאיות כבדות שעברו מעל הקו. עוד טענו הנתבעים כי לא הוגשה חוות דעת המוכיחה קשר סיבתי בין הליקויים לבין עבודה שביצעו הנתבעים.
הנתבעים מדגישים כי ביצעו את כל העבודות תחת פיקוח עליון של מר שלומי שילה מחברת אילנה סאפ שירותי הנדסה בע"מ (אשר הכין את תכניות האינסטלציה ובצע פיקוח עליון על ביצוען) וביצעו את כל התיקונים שהתבקשו לבצע. כן בוצעו בדיקות של אטימות הצינורות על-ידי חברת איזוטופ ובדיקות תקינות על-ידי חברת סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ. כל הליקויים שנמצאו בבדיקות תוקנו על-ידי הנתבעים.
ג.3 – טענות הנתבעים בתביעה שכנגד
35. במסגרת התביעה שכנגד תובעים הנתבעים סכום של 811,146 ₪ בגין עבודות נוספות שביצעו בפרויקט לבקשת כנרת והתובעת, כמפורט בנספח י"ג לתצהיר כפאח (נ/10).
לטענת הנתבעים, עבודות נוספות יש לתמחר על פי מחירון דקל – כפי שעשה המומחה מטעמם בחוות דעתו (חוות דעת המהנדס מר אליאס נאסר מיום 31.10.2019, נ/11).
36. כן תובעים הנתבעים כספים שעוכבו על-ידי כנרת והתובעת (5% מכל חשבון חלקי) בסך 138,013 ₪.
ג.4 – טענות התובעים בכתב ההגנה לתביעה שכנגד
37. החשבון שהגישו הנתבעים בגין ביצוע עבודות נוספות (נספח י"ג לתצהיר כפאח, נ/10) נבדק על-ידי גורמים שונים מטעם התובעת (מר שלומי שילה, מר עזרא עקירב, המהנדס הראשי מטעם בן דוד ומר שומרי בן דוד). לאחר הבדיקה שולמו לנתבעים 200,000 ₪ בצירוף מע"מ. יתרת העבודות המפורטות בחשבון (נספח י"ג לתצהיר כפאח, נ/10) לא בוצעו על ידי הנתבעים / נכללות בכתב הכמויות / שולמו לספקים אחרים.
38. התובעים אינם נכנסים בנעלי כנרת בכל הנוגע לטענות הנתבעים לתשלום בגין עבודות נוספות ו/או החזר כספים שעוכבו על ידה.
39. ככל שיקבע כי הנתבעים זכאים לפיצוי כלשהו, יש לקזז ממנו את הפיצוי המגיע לתובעים בגין העיכוב בהשלמת העבודות לפי סעיף 7.3 להסכם (1,000 ₪ בצירוף מע"מ ליום) – סך הכל 138,060 ₪ בגין 118 ימים.
דיון והכרעה
ד – טענות התובעות
40. במסגרת כתב התביעה נתבעו הסכומים הבאים (ללא פירוט):
א. תיקון סתימות, תיקון המעליות בשל הצפתן, החלפת קו הביוב הראשי – 421,760 ₪.
ב. תשלומי מים, סגירת קירות ו/או ריצוף לאחר תיקונים, תיקוני נזילות ו/או סתימות ו/או בידודים – 68,788 ₪.
41. אציין כבר עתה כי משמדובר בנזקים מיוחדים ומשנטל השכנוע בכל הנוגע אליהם חל על התובעת, לא יצאה התובעת ידי חובתה עת נקבה בסכומים כלליים. הן בכתב תביעתה, ובוודאי בתצהירים שהוגשו מטעמה, שומה היה על התובעת לפרט מהו הסכום המדויק הנתבע בגין כל רכיב ורכיב. עוד היה על התובעת להוכיח את זכאותה לפיצוי בגין כל רכיב ורכיב, ולא להסתפק ב"דוגמאות", כפי שעשתה בכל הנוגע לתביעה להחזר בגין ביצוע תיקונים על-ידי שרברבים שונים. למרות אריכות כתבי הטענות והסיכומים, לא מצאתי את הפירוט וההוכחה הנדרשים ביחס לכל אחד מרכיבי הנזק, תוך שהתובעת הסתפקה בהפניה לאוסף חשבוניות או בהדגמה. אופן טיעון זה הקשה מאוד על בית המשפט בכתיבת פסק הדין.
כפי שיפורט בהמשך, דין דומה חל על אופן הטיעון מטעם הנתבעים בכל הנוגע לרכיבי העבודות הנוספות (שפורטו בנספח י"ג לתצהיר כפאח).
42. הצדדים חלוקים בשאלת המועד בו עזבו הנתבעים את אתר הפרויקט. לטענת התובעת 12/2016 ולטענת הנתבעים 08/17, לאחר שהדירות אוכלסו והליקויים תוקנו. בשים לב לכך שבין העבודות הנוספות שבוצעו על-ידי כפאח ואושרו על-ידי התובעת נכללות עבודות שבוצעו בשנת 2017 (01-02/17) כמו גם חילופי המיילים בין שומרי בן דוד לבין כפאח ביום 24.7.2017 במסגרתם לא טען שומרי כי הנתבעים עזבו את האתר (נספח 3 לתצהיר שומרי, ת/1) ודוחות הפיקוח העליון המעידים על תיקון ליקויים בשנת 2017 (לעניין זה ראו, בין השאר, דו"ח פיקוח עליון מספר 9 מיום 15.6.2017) – נראה כי האמת קרובה יותר לגרסת הנתבעים בנקודה זו. בין אם כך ובין אם כך, התובעת לא ערכה פרוטוקול המתעד את מצב הפרויקט במועד עזיבת הנתבעים – כפי שהיה עליה לעשות אם אכן עזבו הנתבעים את הפרויקט שלא בהסכמת התובעת ובטרם השלימו את עבודתם.
43. ועוד בהקשר זה, למרות ששני הצדדים טוענים כי הצד שכנגד הפר את הסכם כנרת – אף לא אחד מהצדדים לא שלח לצד שכנגד הודעת ביטול או אף התראה לתיקון ליקויים בטרם משלוח הודעת ביטול. משכך, ההסכם בין הצדדים לא בוטל.
כפוף לאמור לעיל, וככל הניתן, אדון בטענות התובעת כסדרן.
ד.1 – החלפת קו הביוב
44. לטענת התובעת, לאחר מועד אכלוס הדירות החלו להיווצר סתימות חוזרות ונשנות בקו הביוב הראשי. תחילה ניסתה התובעת לפתור את הבעיה על דרך ביצוע תיקונים נקודתיים. דא עקא, התקלות שבו ונשנו. הנתבעים, לעומת זאת, טוענים כי הקו נבדק על-ידי חברת סיסטם וחברת סאפ אשר ערכה פיקוח עליון על ביצוע עבודות האינסטלציה – ונמצא תקין.
45. אכן, מתעודות של חברת סיסטם לימים 1.5.2015, 2.7.2015, 16.8.2015, 29.10.2015, 5.6.2017 (נ/4) עולה כי נבדקה, בין השאר, התאמת צנרת הביוב לתקנים הרלבנטיים בסעיפים שנבדקו, לרבות חומר הצנרת, שיפועים, חיבורים, אטימות וכו' – ונמצאה תקינה. אף ה חשבוניות שהגישה בן דוד אינן מתייחסות במפורש לתקלות בקו הביוב (חשבון 62 של האחים דרוקר מיום 11.5.2017 – תיקון קו מים ראשי "3 – 500 ₪; חשבונית של עמרם שירותי אינסטלציה מיום 14.5.2017 – שרות לגילוי נזילה בעגנון 3-5 ... מים ראשי – 400 ₪; חשבונית של עמרם שרותי אינסטלציה מיום 12.4.2018 בגין פתיחת יציקת בטון בפיר קומה ראשונה לגילוי נזילת מים .... + החלפה – 1,500 ₪; חשבונית של עמרם שרותי אינסטלציה מיום 22.4.2017 בגין תיקון פיצוץ מים ערב חג פסח – 1,200 ₪; חשבונית עמרם שירותי אינסטלציה מיום 16.7.2018: חשבונית עמרם שירותי אינסטלציה מיום 24.7.2018: ניסיון לגילוי נזילה – 1,170 ₪; ניסור קו מרכזי של "4, הכנת קו חולית כולל אפסילון, ביקורת על-ידי פקק וחיבור הקו למקומו – 2,106 ₪; חשבונית מיום 13.11.2017 בגין חיתוך צינור ... קומת קרקע עקב אי חיבור לברכה ניסור קו 50 אפור חיבור גשר בן שתי הצינורות לברכה – 2,500 ₪).
46. ואולם, בסעיף 8 לדו"ח פיקוח עליון מספר 8 מיום 11.5.2017 נרשם "סתימות רבות בתאי הביוב, חול, כסאות, אבנים, מרצפות ופסולת בניין מרובה יש בתאי הביוב – יש לנקות לאלתר ולשטוף שוב את המערכת" (סעיף 8.1 לדוח הפיקוח). עוד פורטו ליקויים רבים כגון היעדר עיבודים בתאי הביקורת (סעיף 8.2), היעדר איטומים בין חוליות התאים (סעיף 8.3), חוסר יכולת להבחין בתא מספר B18 (סעיף 8.4), קו שפיכה חופשית בבניין C יוצא ללא סיבה ושלא בהתאם לתכנון (סעיף 8.5), מכסים לתאי הבקרה מפלסטיק אינם תקניים (סעיף 8.6), חסרים תקרות ומכסים לתאי ביוב רבים (סעיף 8.7), התקנת תאי ניקוז מחומר פלסטי לא מאושר (סעיף 8.10)
כעולה מדוח פיקוח עליון 9 מיום 15.6.2017 - לא תוקנו הליקויים.
47. מדוח פיקוח עליון מספר 10, המהווה פרוטוקול ביקורת לטופס 4 של תאגיד מי נתניה מיום 27.7.2017, עולה כי לא תוקנו ההערות לגבי חנוכיות מדי המים, מאגר מים וחדר משאבות תחתון (גלוון כל האביזרים), מגוף מילוי בריכה לא תקני, חסר שילוט, חסר מיכל התפשטות במשאבות, חסרים מחברים גמישים בחיבור משאבות, לבדוק צורך בוונטה. עוד נמצאו ליקויים במאגר עליון - חסר במשאבות, יש לשלט, חסר מיכל התפשטות, חסרים מחברים גמישים במערכות שאיבה, להזמין מדי מים, גילוון כל צינורות האספקה, הזזת דוד שמפריע לכניסה וגישה לחדר משאבות.
אין התייחסות למערכת הביוב.
48. בדוח פיקוח עליון מספר 11 מיום 9.8.2017 מצוין כי רוב הליקויים בוצעו או מצויים בהליך ביצוע.
49. בדוח פיקוח עליון מספר 12 מיום 10.4.2018 (נספח 8 לתצהיר שומרי, ת/1) מופיע דו"ח בדיקה של מערכת הביוב החיצונית של הבניינים. הדו"ח מבוסס על תכנית מצבית שנערכה על-ידי מודד מוסמך וכוללת מפלסי כניסה ויציאה, צילום צנרת שנערך בשנת 2017 וכן תכניות שערך המשרד לביצוע מערכת הביוב. הדו"ח מפרט ליקויים במקטעים שונים של קו הביוב, בתאים של קו הביוב וכן קובע הוראות לפתרון הבעיה. להלן ממצאי הדו"ח:
מקטע בעייתי
תא בעייתי
תיאור הבעיה
פתרון
B2-B3
B3

  1. השיפוע בין התאים הנו 0.7% ואינו עומד בדרישות שיפוע מינימלי (1%).
  2. אין הפרש מינימלי נדרש (3 ס"מ) בין כניסת צינור ליציאת צינור.
  3. יש לפתוח ולהרים את התאים לפני ע"מ לקבל את השיפוע המינימלי.
  4. התא אינו מפולס. בזמן הפתיחה והרמת הצנרת ניתן לסדר.

B4
התא מותקן בשיפוע הפוך.
יש לפתוח ולכוון את התא בשיפוע הנדרש לכיוון היציאה.
B10-B11
-
אין שיפוע במקטע כלל.
יש לפתוח את המקטע B11-B9 ולתקן את השיפועים . מאחר וקיים שיפוע גדול (3.1%) במקטע B10-B9 ניתן להעביר שיפוע ממקטע אחד למשנהו.
B11-B12
-
שיפוע 0.5% אינו עומד בדרישות שיפוע מינימלי 1%.
יתוקן ויפתח במסגרת תיקון המקטע הקודם לעיל.
B15-B19
-
שיפוע 5.7% מעל המקסימלי המותר (5%).
במצב הקיים יצברו שאריות מוצקים בתא B15. יש למתן את השיפוע על-ידי מפל בכניסה לתא B15 ולפתוח מקטע עד B19.
B2-B14
-

  1. יש בריחת צינור מצינור במקטע זה במרחק של 6-7 מטר מתא B14 לכיוון תא B2.
  2. שיפועים מעל המותר.
  3. יש לפתוח את המקטע ו לחבר מחדש כראוי.
  4. יש לתקן את השיפועים על-ידי פתיחת המקטע וביצוע שיפוע רציף ללא עליות ומורדות בשיפוע.

B15-B14
-
במרחק 4 מ' מתא B15 קיימת נפילה של הקו וניתוק צינורות אחד ממשנהו עד כדי גילוי גומייה בחלק התחתון של הצינור.
יש לפתוח ולתקן את הניתוק ולסדר שיפוע רציף ותקני.
B15-B16
-
שיפוע 0.8% אינו עומד בדרישות שיפוע מינימלי (1%).
יתוקן ויפתח במסגרת תיקון המקטע הקודם לעיל.
B16-B17
-
שיפוע 0.0% אינו עומד בדרישות שיפוע מינימלי (1%).
יתוקן ויפתח במסגרת תיקון המקטע הקודם לעיל.
B17-B18
-
שיפוע 0.9% אינו עומד בדרישות שיפוע מינימלי (1%).
יתוקן ויפתח במסגרת תיקון המקטע הקודם לעיל.
B7-B39
-
מבדיקה בשטח עולה כי הקו קרס ויש מפל בתא B7. יש לבדוק על-ידי צילום המקטע ולהחליט.
לבצע צילום.
B39-B40-B41
-
שיפועים מעל המקסימום המותר - 6.7% ו-8.9%.
יש למתן שיפועים על-ידי פתיחת המקטעים , שאם לא כן יישארו מוצקים בתעלות התאים בשל מהירויות הזרימה .
B6-B37-B38
-
שיפועים מעל המקסימום המותר - 6% ו-8.7%.
יש למתן שיפועים על-ידי פתיחת המקטעים , שאם לא כן יישארו מוצקים בתעלות התאים בשל מהירויות הזרימה בתאים.

B34
התא מותקן בשיפוע הפוך.
יש לפתוח ולכוון את התא בשיפוע הנדרש לכיוון היציאה.
B35-B36
-
שיפועים מעל המקסימום המותר - 12.9%.
יש למתן שיפוע על-ידי פתיחת המקטעים, שאם לא כן יישארו מוצקים בתעלות התאים בשל מהירויות הזרימה.
B27-B28
-
שיפועים מעל המקסימום המותר 8.9%.
יש למתן שיפוע על-ידי פתיחת המקטעים אחרת יישארו מוצקים בתעלות התאים מעצם מהירויות הזרימה.

50. במכתב מיום 14.6.2018 בעניין קו ביוב ראשי (נספח 7 לתצהיר שומרי, ת/1) כתבה גב' אילנה ספוז'ניקובה (מנהלת חברת סאפ אשר ערכה את התכנון והפיקוח העליון על עבודות האינסטלציה) ביחס לקו הביוב:
"1. מערכת הביוב בפרויקט הוקמה בימיו הראשונים של הפרויקט וזאת על מנת לתת מענה קבוע ויעיל לדיירים הקיימים.
2. קו הביוב נבדק על-ידי כל הגורמים בתקופת ביצועו על-ידי סיסטם מעבדות וכן נבדק על-ידי שירות השדה של יצרנית תאי הביוב חברת וולפמן לאחר ביצוע גם נבדק על-ידי משרדנו משרד המתכנן סאפ הנדסה.
3. במועד האכלוס המלא התחילו בעיות של סתימות חוזרות ונשנות בצפיפות זמן קצרה המעיד על כשל בקו, בוצעה על-ידי המזמין בדיקת מפלסים של כל תאי הביוב והוגשה למתכנן התכנית לבדיקה. מבדיקה זו רואים כי קו הביוב במקטעים שונים פשוט קרס. יתרה מכך גם תאי הביוב שקעו חלקם אפילו שקעו כך ששונה מפלס השיפוע בתעלה הראשית בתא ובכך נאספים מוצקים בתא אשר יוצרים סתימות חוזרות.
לסיכום מסקנותינו:
אין מנוס מלבצע פתיחה והרמת מפלסים ותיקון שיפועים לצורך פתרון הבעיה."
51. בדו"ח צילום צנרת ניקוז וביוב בעזרת סיב אופטי שנערך על-ידי חברת מולטיטן ביום 16.10.2018 (נספח 13 לתצהיר שומרי, ת/1) נמצאו הממצאים הבאים:
א. שוחה B19 (יציאה ימנית) הולכת לדירת גן C4.
ב. שוחהB19 (יציאה שמאלית) הולכת למסתורי כביסה של הקומות העליונות.
ג. דירה C2 שתי אסלות בחדרי רחצה - קו ביוב מגיע לשוחה B18.
ד. קולטן SC1 הולך לשוחה B15.
ה. לא אותרה שוחה B22 אך אותר חיבור T במרחק כ-6.50-6.90 מטר.
ו. לא היה ניתן לצלם מתוך הדירות B5 ו- B1 לכן בוצע צילום פנים צנרת דרך השוחה B32, נמצא ששוחה B33 לא קיימת ושתי הדירות מחוברות ישירות לשוחה B32.
לעניין זה ראו גם עדות שומרי בן דוד לפיה בריכות הביוב הותקנו בשיפועים לא נכונים, וכי בסרטונים שבוצעו ניתן לראות מים עומדים בבריכות הביוב (עדותו בישיבת יום 1.7.2020, עמ' 36, ש' 9-10, 14-15).
52. נוכח ממצאים אלה ועל בסיס המלצת חברת סאפ, ביצעה התובעת החלפה של קו הביוב. ההחלפה בוצעה על-ידי קבלן האינסטלציה משה בוצ'ן (ביוב – עבודות ואחזקה) בע"מ, והתובעת שילמה בגינה סכום של על סך 163,800 ₪ (כולל מע"מ) (חשבונית מיום 6.1.2019).
53. לטענת הנתבעים לא הם ביצעו את קו הביוב הלקוי אלא קבלן האינסטלציה הקודם (לעניין זה ראו טענת כפאח בסעיף 7 לתצהירו, נ/10: הקבלן הקודם בצע את עבודות הביוב בבניינים B ו- C, בעוד כפאח השלים את קו הביוב מבניין B עד בניין A בלבד ). עוד טוענים הנתבעים כי קריסת קו הביוב נגרמה בשל מעבר משאיות כבדות על הקרקע. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי תפקידם היה להטמין את קו הביוב, וזאת בלבד, בעוד עבודות החפירה וההידוק בוצעו על-ידי קבלן אחר (סעיף 56 לתצהיר כפאח, נ/10).
54. לטענת בן דוד החלה כנרת את עבודתה בתחילת מרץ 2015 בעוד כפאח החל עבודתו בסוף חודש מרץ 2015. משכך, ברי כי לא ניתן היה להשלים את התקנת מערכת הביוב בתקופת עבודת הקבלן הקודם, כנטען, ויש לקבוע כי הנתבעים הם שביצעו את קו הביוב הלקוי. זאת ועוד, עד מועד כניסת כפאח לעבודה בצעה כנרת חפירת כלונסאות בלבד, כעולה מהחשבון החלקי הראשון של כנרת לחודש מרץ כמו גם רשימת הבדיקות, נ/5. לא זו אף זו, אם אכן בוצע קו הביוב על-ידי קבלן האינסטלציה הקודם, כטענת הנתבעים, לא היה צורך להכניס את פרק 07.03 לכתב הכמויות שצורף להסכם שנכרת בין כפאח לבין כנרת.
55. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי דין טענות הנתבעים להידחות, ראשית, נוכח היותן טענות עובדתיות חליפיות בעניין בו יש לנתבעים ידיעה (תקנה 72(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; תקנה 27 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018) ושנית לגופן, כפי שיפורט להלן.
56. איני מקבלת את טענת הנתבעים כי כל תפקידם היה להטמין את קו הביוב, בעוד עבודות החפירה ו/או ההידוק בוצעו על-ידי קבלן אחר. סעיף 1.01.01.0150 להצעת המחיר לאינסטלציה עליה חתם כפאח קובע כי:
"מחיר צינורות מונחים בקרקע כולל עבודת חפירה ו / או חציבה בכל סוגי הקרקע. עומק החפירה / חציבה 20 ס"מ מתחת לעומק הנחת הצינור / אביזר".
סעיף 1.01.01.0160 להצעת מחיר לאינסטלציה מוסיף:
"מחיר צינורות מונחים בקרקע כולל הידוק קרקעית לפי הנחיות של יועץ קרקע, אספקה והנחה של מצע ועטיפת חול מסביב לצינור בעובי 15 ס"מ לכל רוחב התעלה, מילוי התעלה בשכבות באדמה מקומית מובחרת ומהודקת, חידוש מצעים במידת הצורך, הרחקת עודף החומר החפור, גוש בטון לעיגון צינורות."
גם בכתב הכמויות מצוין כי העבודה כוללת עבודות גילוי, תאום, איטום וכל הנדרש "לביצוע חיבור מושלם" (תת פרק 07.01.0001 וכן תת פרק 07.03 לכתב הכמויות מערכות ביוב). עוד נקבע כי העבודה הנה "לרבות חפירה ומילוי חוזר" (תת פרק 07.03.007). לעניין זה ראו גם עדותו של מר שלומי שלה (עמ' 161, ש' 17-20, ש' 26; עמ' 162, ש' 3; עמ' 164, ש' 14-19).
57. משכך, אני קובעת כי הנתבעים הם האחראים לעבודות החפירה וההידוק, וכי ככל ונפל באלה פגם – הנתבעים הם האחראים לו. לזאת יוסף כי קריסת קו הביוב הנה רק חלק מהליקויים שנמצאו וכוללים מחדל להתקין שוחות (B22 ו- B33), התקנת שוחות בשיפוע הופכי, חיבורים לא תקינים ועוד.
58. אף איני מקבלת את טענת הנתבעים כי הקו נפגע בשל מעבר משאיות. הטענה נטענה בעלמא, לא נתמכה בחוות דעת מומחה, ביומני עבודה המעידים על מעבר כלי רכב בסמוך למועד הפגיעה או בכל ראיה אחרת . הטענה אף אינה סבירה. ככל ובוצע קו הביוב, לרבות הידוק הקרקע, באופן מקצועי, הוא אינו אמור להיות מושפע ממעבר משאיות. לעניין זה ראו עדותו של מר שלומי שלה, אשר הייתה מהימנה עלי (ישיבת יום 2.7.2020 עמ' 157, ש' 14-18), לפיה ניתן לקבל את הטענה בכל הנוגע לשלב הביצוע, אך לא לשלב לאחר השלמת הקו:
"קורה בשלב ביצוע, לא קורה בשלב שטמון באדמה. זה כשמושכים את הצינור או שמושכים את התא או שהטרקטור מזיז את התא, זה תא בטון ששוקל 550 – 300 קילו שמזיזים את התא לייצב אותו, מה שקורה זה לפעמים יש ניתוק. למרות שכיסו חלק מהקו, יש ניתוק ולא מרגישים את זה, וזה קורה בזמן הביצוע, משיכה של צנרת."
(לעניין זה ראו גם עדותו בעמ' 158, ש' 11-16).
כן ראו עדותו של שומרי בן דוד (ישיבת יום 1.7.2020, עמ' 66, ש' 17 – עמ' 67, ש' 7):
"ש. אני אומר לך שהבעיה של הקריסה הייתה חישוב העומסים הלא נכון שנעשה והמשאיות בטון והחפירה שהייתה על יד הקו. מה אתה אומר?
ת. כשל בקו. כשל בקו נעשה אך ורק על-ידי המתקין שלו. לא על-ידי המשאית. רגע, למה אתה הולך רחוק אבל. בוא נלך אחרת. כפאח עשה את עבודות הביוב, תקשיבו טוב לתאריכים. הוא עשה אותם בשנת 2015. ובשנת 2015 עוד היו משאיות ועבדו ואחורה וקדימה ואחורה וקדימה. אז מה אתה בא להגיד?
ש. שחפרת ליד הקו תעלות ביוב וחשמל, התחלת לעשות פיתוח בעומקים שונים של קו הביוב, גרמת נזק. כי שם הקרקע חול.
ת. אין לי פיתוח, יש לי אספלט, אין לי פיתוח, אין לי גינה, אין לי עץ אחד שם. יש לך אספלט. איזה עומק? 15 ס"מ? זה לא מטר וחצי, זה לא 2 מטר. מישהו הטעה את כבודו".
יתר על כן, התובעים הפנו לסעיף 57.03.0060 לכתב הכמויות שם נקבע כי שוחות הביקורת יכוסו במכסים עמידים לעומס של 12.5 טון או אף 40 טון (סעיף 57.03.0140). גם לעניין זה ראו גם סעיף 8.7 לדו"ח פיקוח עליון מספר 9 מיום 15.6.2017 שם נקבע כי "יש לבדוק כי מסגרת ניקוז של בור חלחול עמידה לעומס 12.5 טון כנדרש."
59. לבסוף, איני מקבלת את טענת הנתבעים כי קו הביוב בוצע על-ידי קבלן האינסטלציה הקודם – ולעניין זה יפים הטעמים שפירטו התובעים. לזאת יוסף כי מעדותו של שומרי בן דוד עולה כי האינסטלטור הראשון עשה את הבריכות בצד המזרחי של הבניין, לא בצד בו התגלו הסתימות (עמ' 37, ש' 10-20).
60. ועוד, ההסכם בין כנרת לכפאח נכרת ביום 26.3.2015. מדו"ח פיקוח עליון מספר 1 מחודש מיום 8.4.2015 (נספח 3 לתצהיר שלומי שילה, ת/8) עולה כי נמצאו ליקויים במערכת הביוב שהותקנה עד אותה עת:
סעיף 5 – ביוב הבניין + צנרת מתחת יציקות בטון / קרקע / 0.00
5.1 - תאי בקרה הותקנו מתוצרת וולפמן אך לא על פי הוראות ההתקנה של היצרן.
צינור 6" לא הוכנס מספיק לתוך התא ולכן ביציאת הצינור נוצרה מדרגה אשר פוגעת בזרימה השוטפת של מי הביוב ותגרוף לאיסוף משקעים בנקודה זו ובעתיד לסתימות חוזרות ונשנות.
יש לזמן שירות שדה של חברת וולפמן על מנת לקבל את אישור החברה המייצרת על אופי ואיכות הביצוע, בסיום תהליך זה יש לשלוח למתכנן את הדו"ח.
5.2 - מפלס אבסולוטי + מפלס עומק התא LL יחסי של תא עירוי לא נמסר. יש לבצע מדידה בתא מספר B7 על מנת לראות שאין שינוי מהתכנון.
5.3 - שיפועי צנרת בין תאים B25 לתא B24 אינם מתאימים לתקן ואינם מתאימים לתכנון. שיפועים שנמדדו באתר עמדו על 0.2% לכל היותר.
שיפועי צינור מתא מספר B24 וממשיך את מחוץ לתחום הרצפה אינם מתאימים לתקן ואינם מתאימים לתכנון.
שיפועים שנמדדו באתר עמדו על 0.1%.
יש לתקן שיפועים ולזמן לבדיקת מתכנן בשנית.
5.4 - התקנת צנרת HDPE (פוליאתילן בצפיפות גבוהה) בקטע בין תא B24 ועד אל מחוץ לתחום הרצפה לא מתאימה לדרישות התקן ולא לדרישות היצרן.
מרחק הצינור מרצפת הבטון קטן מ-60 ס"מ ולכן עליו להיות יצוק כחלק מהרצפה.
ההתקנה בשטח לא בוצעה בהתאם לכך.
על מנת לתקן זאת נדרשת הריסת הרצפה החדשה שיצוקה כבר, לכן נשקול כיצד לפעול כעת. תשובה תימסר בתוך שבוע ימים.
5.5 - צנרת ביוב מקולטן קיים מספר SA11 וצנרת ביוב מקולטן חדש מספר SA6 לא הותקנו מבעוד מועד לפני יציקת רצפת ממ"ד דירת A4.
במצבנו לא ניתן לחבר את הקולטנים המוזכרים. לכן אבקש לבצע חפירה מתחת לרצפת הממ"ד בהתאם לכל הוראות הבטיחות ולהתקין את הצנרת מתחת לרצפה. יש לתמוך אותה לרצפה העליונה על-ידי חבקים בשיפוע ולצקת אותה.
61. בדוח פיקוח עליון מספר 2 מיום 16.4.2015, המתייחס לתקופה בה עבד כפאח בפרויקט, צוין כי כל הליקויים שפורטו בדוח פיקוח עליון מספר 1 לא תוקנו (למעט סעיף 5.2).
5.1 - כל האמור בדוח מספר 1 לא תוקן למעט סעיף 5.2 אשר התקבל בתאריך 8.4.2015.
סטטוס / מועד ביצוע – מיד.
ללא טיפול כל הליקויים ואישור מנהל פרויקט על תיקון הליקויים לא נוכל לקחת אחריות על ביצוע העבודה.
5.2 - לא התקבלו דוחות בדיקת מעבדות לבדיקות צנרת מתחת לרצפות.
סטטוס / מועד ביצוע – מיד.
לא נקבל דוחות אשר כתוב בהם לא נבדק!!!!
5.3 - צינורות ממשיכים להלחים ללא מכונה המיועדת לכך 0 בצינור ביוב מתחת ממ"ד של בניין A התגלה ריתוך ידני ללא מכונה כאשר ישנה מדרגה לכיוון הזרימה דבר שיגרום בוודאות לסתימות וללא יכולת לתקן זאת.
החשש הגדול הוא מדברים שאינני יכול לראות.
סטטוס / מועד ביצוע – לפרק ולרתך על פי התקן והוראות יצרן. אין לכסות עד לבדיקה חוזרת של מתכנן.
5.4 - צינורות מי גשם בתוך העמודים בין מרפסות ובכלל בוצעו ללא קטע בין שני זוויות באורך של פעמיים קוטן כאמור בתקן 1205. זו לא פעם ראשונה שאני מעיר על כך. יש לפרק ולרתך קטע בין שני זוויות.
סטטוס / מועד ביצוע - מיד.
זו אזהרה אחרונה לפני הוצאת הקבלן.
62. בדוח פיקוח עליון מספר 3 מיום 13.8.2015 צוין כי הליקויים בדוח פיקוח מספר 1 תוקנו.
5.1 – כל האמור בדוח מספר 1
סטטוס / מועד ביצוע - תוקן לשביעות רצון המתכנן.
5.2 – דוחות בדיקת מעבדות לבדיקות צנרת מתחת לרצפות – התקבל.
5.3 – הלחמת צינורות ללא מכונה מיועדת לכך.
סטטוס / מועד ביצוע - תוקן לשביעות רצון המתכנן.
5.4 – ביצוע צינורות מי גשם ללא קטע בין שני זוויות באורך פעמיים קוטר.
סטטוס / מועד ביצוע - תוקן לשביעות רצון המתכנן.
5.5 – נבדקו מערכות צנרת ביוב מתחת לרצפת מבנים B+C הצנרת הותקנה על פי התכנית למעט שינויים קלים שאושרו על-ידי המתכנן בשטח.
סטטוס / מועד ביצוע – מאושר.
63. מורם מהאמור עד כה כי גם אם החל ביצוע מערכת הביוב על-ידי קבלן אחר, כפאח נטל על עצמו את האחריות לביצוע, כעולה מההסכם וכתב הכמויות, כמו גם מהתנהגותו בשטח ותיקון ליקויים עליהם הצביע המפקח בדוחות הפיקוח הראשונים. עוד עולה כי הליקוי בשיפועים מופיע כבר בדוח הפיקוח הראשון.
משאחראים הנתבעים לתקינות קו הביוב, משנמצא כי הוא לקוי באופן מחייב התקנה מחדש ונוכח הוראות סעיף 12 להסכם בין כפאח לבין כנרת (אשר אין מחלוקת בין הצדדים כי שולט על היחסים ביניהם), זכאים התובעים לפיצוי בגין עלות התיקון.
64. ואולם, טוענים הנתבעים כי אין לחייבם בעלות התיקונים שכן התובעים לא הודיעו להם על הליקוי ולא נתנו להם הזדמנות לתקנו. לעניין זה קובע סעיף 12.2 להסכם כי ככל והקבלן לא יבצע את התיקונים תוך שבוע מהודעת המזמין, רשאי המזמין לבצע את התיקון על ידי עובדים מטעמו על חשבון הקבלן, וכי במקרה זה ישיב הקבלן למזמין תוך שבעה ימים את עלות התיקון לפי שיקבע המזמין בתוספת 15%. טוענים הנתבעים כי התובעת לא הודיעה להם על הליקויים ולפיכך אינה זכאית להחזר.
65. כלל דומה נקבע בסעיף לחוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 (להלן: "חוק חוזה קבלנות") הקובע כדלקמן:
פגם
3. (א) לא היו המלאכה או השירות בהתאם למוסכם (להלן - פגם), על המזמין להודיע לקבלן על הפגם זמן סביר לאחר שגילה אותו או שהיה עליו לגלותו, ואם הפגם ניתן לתיקון - לתת לקבלן הזדמנות נאותה לתקנו.
(ב) אין המזמין זכאי להסתמך על הפגם –
(1) אם לא קיים את המוטל עליו לפי סעיף קטן (א) זולת אם ידע הקבלן על הפגם;
(2) אם בא הפגם מסיבה שהמזמין אחראי לה.
תרופות בשל פגם
4. (א) לא תיקן הקבלן את הפגם תוך זמן סביר לאחר שהמזמין עשה כאמור בסעיף 3(א), רשאי המזמין –
(1) לתקן את הפגם ולדרוש מהקבלן החזרת הוצאותיו הסבירות;
(2) לנכות מן השכר, כל עוד לא תוקן הפגם, את הסכום שבו פחת שווי המלאכה או השירות עקב הפגם לעומת השכר לפי המוסכם.
(ב) פגם שתיקונו דחוף עד שאין לדרוש מן המזמין שימתין לתיקונו בידי הקבלן, רשאי המזמין לתקנו כאמור בסעיף קטן (א)(1) גם בלי שעשה כאמור בסעיף 3(א).
(ג) לא ניתן הפגם לתיקון, זכאי המזמין לניכוי מן השכר כאמור בסעיף קטן (א)(2)."
66. ואולם, לכלל הקבוע בחוק חוזה קבלנות קיימים חריגים, ביניהם התערערות האמון של המזמין בקבלן, סירוב הקבלן לתקן את הפגם או ידיעתו על הפגם (א' זמיר, חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974, פירוש לחוקי החוזים בעריכת ג' טדסקי ז"ל, המכון למחקי חקיקה ולמשפט השוואתי על שם הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ה-1994, עמ' 506-512). במקרים אלה לא תישלל אפשרות המזמין להסתמך על הפגם.
67. הדוחות המעידים על התקלות בקו הביוב הראשי התקבלו לאחר שהנתבעים עזבו את האתר – למרות שטרם הסתיימו העבודות (אף לדברי הנתבעים , לא הותקנו כלים סניטריים בדירות הגן) או תיקוני הבדק בדירות. יש להניח כי העתק מדוחות הפיקוח העליון הומצא לכפאח, ולפיכך היה עליו לדעת על הליקוי. אני אף מקבלת את טענת התובעים, הנתמכת בחלופת מיילים בין שומרי בן דוד לבין כפאח, לפיהם בסוף יולי 2017, לקראת עזיבתם את האתר, לא שיתפו הנתבעים פעולה עם בקשות התובעים. עזיבת הנתבעים את האתר מלמדת, במידה מסוימת, על סירובם לבצע תיקונים. והעיקר, היקף התקלה בקו הביוב, אשר חייבה החלפתו, מבסס טענה להיעדר אמון של התובעת בנתבעים.
68. יחד עם זאת, בשים לב לכך שמדובר בעבודה בעלות גבוהה ונוכח הוראות ההסכם, היה על התובעים, לכל הפחות, להודיע לכפאח על הליקוי בזמן אמת. לו עשתה כן – הייתה זכאית להחזר מלוא התמורה ששילמה עבור ביצוע התיקון בצירוף 15% (סעיף 12.2 להסכם כנרת). משלא עשתה כן, אני מזכה את התובעת רק ב-75% מהסכום ששילמה בגין התקנת קו הביוב.
סך הכל החלפת קו ביוב – 163,800 ₪, מאושר – 122,850 ₪.

ד.2 – תיקון סתימות ונזילות ותיקון ליקויי בנייה
69. לטענת התובעים, לאחר עזיבת הנתבעים את האתר נמצאו ליקויים שונים בעבודות שבוצעו, כמו גם עבודות שלא בוצעו על ידם. לטענת הנתבעים, סיימו את העבודה בדצמבר 2016 ונשארו באתר עד אוגוסט 2017 על מנת לתקן ליקויים ולבצע עבודות נוספות. לאחר שעזבו את האתר לא הייתה אליהם כל פנייה בדרישה לבצע תיקון. אף לא הוכח כי התיקונים או העבודות הנוספות בוצעו בשל ליקוי בעבודת הנתבעים. עוד טוענים הנתבעים כי האחים דרוקר הועסקו באופן שוטף על-ידי התובעים לשם ביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים שוטפים שביקשו הדיירים, בכל הנוגע לעניינים שלא נכללו בכתב הכמויות.
70. התובעים צירפו לתצהיר סמי דוד גדג', ת/3, אשר שימש כידו הארוכה של מהנדס התובעת, מר עזרא עקירב (סעיף 3 לתצהירו), חשבוניות המעידות על תיקונים שונים שבוצעו על-י די האחים דרוקר ו/או עמרם:
א. חשבון ביצוע מספר 0062 של האחים דרוקר מיום 11.5.2017 על סך 19,059 ₪;
ב. חשבונית 266 של האחים דרוקר מיום 28.9.2017 על ביצוע עבודות בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2017, על סך 161,226 ₪;
ג. חשבונית של האחים דרוקר מיום 3.9.2017 (בלתי קריאה ברובה);
ד. חשבונית של עמרם שירותי אינסטלציה מיום 14.5.2017 – שרות לגילוי נזילה בעגנון 3-5 ... מים ראשי – 400 ₪;
ה. חשבונית של עמרם שרותי אינסטלציה מיום 22.4.2017 בגין תיקון פילר מים ערב חג פסח – 1,200 ₪ ;
ו. חשבונית של עמרם שרותי אינסטלציה מיום 12.4.2018 בגין פתיחת יציקת בטון בפיר קומה ראשונה לגילוי נזילת מים. חור בזווית 50 + החלפה – 1,500 ₪ ;
ז. חיתוך צינור ... קומת קרקע עקב אי חיבור לברכה ניסור קו 50 אפור חיבור גשר בן שתי הצינורות לברכה – 2,500 ₪ חשבונית מיום 13.11.2017;
71. כן צורפו פרוטוקולי מסירת דירות מאוגוסט – נובמבר 2017 – ובהם טענות לליקויים במערכות האינסטלציה (נספח לתצהיר מר סמי דוד גדג', ת/3).
לדברי מר סמי גדג', החשבוניות שצורפו מתייחסות לתיקון ליקויים בעבודה שבוצעו על-ידי כפאח ואנשיו (עדותו בישיבת יום 1.7.2020, עמ' 140, ש' 13-24; עמ' 145, ש' 25 – עמ' 1 47 - ש' 3; עמ' 156, ש' 7 – עמ' 158, ש' 2) . לדבריו, חשבוניות שהוצאו בגין עבודה שהתברר בדיעבד כי היא מהווה תיקון של עבודת כפאח, תויקו בתיקו של כפאח, וכשהכין את התצהיר קיבל מהמשרד את העתקי החשבוניות (עמ' 147, ש' 7 – עמ' 149, ש' 7). בהמשך תיקן כי צרף לתצהירו אסופת חשבוניות שנמסרו לו לאחר שהוכנו על-ידי צד ג' (עמ' 167, ש' 12-18).
72. צודקים הנתבעים כי משמדובר בנזק מיוחד, היה על התובעים לפרט ביחס לכל ליקוי וליקוי האם הוא נכלל בכתב הכמויות ו/או בדוחות הפיקוח העליון – ולעניין זה לא די ב"דוגמאות". כן היה על התובעים להוכיח כי התיקון נדרש בשל ליקוי בעבודת הנתבעים. לעניין זה נקבע בע"א 355/80 נתן אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה(2) 800, 807:
"בהגשמת הזכות לפיצויים, על פי סעיף 10 לחוק התרופות, נוהגים להבחין בין שני שלבים. השלב הראשון עניינו קביעת היקפו ומידתו של הנזק, שבגין התרחשותו אחראי המפר. זוהי שאלה של תיחום הנזק, אשר במסגרתה מאתרים את הנזקים, שנגרמו על ידי ההפרה (בחינת הסיבתיות), תוך ייחוד אותם נזקים שהם צפויים, ושבגינם מוטלת אחריות (מבחן הצפיות). משאותר הנזק, אשר בגין התרחשותו אחראי המפר, בא מקומו של השלב השני, אשר עניינו קביעת שיעור הפיצויים, לו זכאי הנתבע בגין הנזק שנגרם לו. זוהי שאלה של שומה וכימות (QUANTIFICATION), אשר במסגרתה יש לתרגם את הנזק לסכומי כסף, שיש בהם כדי לפצות את הנפגע ..."
73. זאת ועוד, היה על התובעים להוכיח כי פנו לנתבעים וביקשו מהם לתקן את הליקוי. כך נקבע בסעיף 12.2 להסכם כנרת ("... תוך שבוע ימים על פי הודעת המזמין ..."). כך נקבע גם בסעיף 3 לחוק חוזה קבלנות.
כך נקבע גם בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א-1970, סעיף 7(ב).
74. לעניין מסירת הודעה בדבר ליקויים טענו התובעים כי מיולי 2017 חדל כפאח להשיב לטלפונים ו הודעות (סעיף 6 לתצהיר מר סמי גדג', ת/3). משכך, כשנדרשו תיקונים במהלך 2017 הוזמנו בעלי מקצוע אחרים (סעיף 7 לתצהירו). בעדותו אישר סמי גדג' כי לא נשלח לכפאח כל מכתב, שכן, לדבריו, עזב את האתר (פרוטוקול ישיבת יום 1.7.2020, עמ' 120, ש' 10-13). עוד העיד כי כפאח בצע את תיקון הליקויים בדוחות הפיקוח הראשונים, אולם לאחר שעזב את אתר העבודה הזמין אינסטלטורים אחרים לבצע את התיקונים הנדרשים לפי דוחות הפיקוח (עמ' 120, ש' 24 – עמ' 121, ש' 3). סמי גדג' אף אישר כי הזמין את האחים דרוקר לבצע עבודות אינסטלציה אף לפני שהפועלים של כפאח עזבו סופית את האתר שכן היו תיקונים רבים (עדותו בעמ' 125, ש' 1 – עמ' 126, ש' 1 ; עמ' 133, ש' 34 – עמ' 134, ש' 2 ; עמ' 139, ש' 22-24) – ובהמשך, משום שכפאח ואנשיו לא שתפו עמו פעולה (עמ' 143, ש' 11 – עמ' 144, ש' 7) . יחד עם זאת העיד כי אמר למנהל העבודה של כפאח כי אין מספיק עובדים של כפאח באתר (עמ' 134, ש' 9 - עמ' 135, ש' 6).
75. התובעים לא צירפו אלא תכתובת אחת שנערכה בין שומרי לבין כפאח בעניין תיקון ליקויים. חילופי הדברים נערכו בימים 27-30.7.2017 והתייחסו לתיקונים הנדרשים לפי דוחות הפיקוח 8-10:
מר שלומי שילה:
"מצ"ב 2 דוחות פיקוח עליון אחרונים שלי לבדיקת תיקון הליקויים שלא בוצעו למרות שהם מופיעים בשני דוחות אחרונים [דוחות בפיקוח עליון 8-10 – ס.מ.] ולא תוקנו עדיין. נא לטפל אישית ולעבור סעיף סעיף עם הקבלן לצורך בדיקת תיקון הליקויים.
..."
מייל של שומרי בן דוד לכפאח מיום 27.7.2018:
"כפאח ערך טוב,
היום נערכה ביקורת מי נתניה לטופס 4 ולצערי הביקורת נכשלה.
למה נכשלה? מפני שהאתר לא היה מוכן בלשון המעטה. והכי הכי גרוע שלא החלפת את צינורות מי השתייה כפי שהתחייבת, אלא צבעת אותם בצבע כאילו הם למי שתייה.
מצ"ב דוחות פיקוח של שלומי מתאריכים 11.5.2017, 15.6.2017, 27.7.2017.
מסתבר שיש ולא מעט דברים שלא בצעתם וכנראה לא הבנתם מה הדחיפות.
....
ומכיוון שאני מבין שאין לך את הכוח את הרצון ו/או היכולת לסיים את העבודה כפי שהתחייבת, דע כי אני ביום ראשון מכניס את האינסטלטורים לטיפול והמשך עבודה עד לסיומה.
תודה רבה על השירות.
חשבתי שאוכל לסמוך עליך."
מייל של שומרי לסמי דוד בו הורה לו לטפל בליקויים באמצעו האחים דרוקר במידי.
תשובה של קפאח מיום 27.7.2017:
"שלום לך כל המערכת הוחלפה לפי בקשתם ואני אחראי על זה כל הצינורות שבקשו החלפתי."
שומרי לכפאח:
"כנראה שלא קראת את דוחות הפיקוח כולל את זה של היום."
כפאח לשומרי:
"אני מבקש נעשה סיור באתר היום ראשון עם שלומי ואחר כך תגיד אם יש הערה אחד אני בטוח ואחראי על זה שהכל בוצע לפי בקשתם."
שומרי בן דוד לשלומי שילה:
"מה אומר?"
שלומי שילה לשומרי:
"יש המון צינורות שהוא לא החליף גם במאגר. הוא לא מבין את החוק והוא כנראה לא יודע עוד כמה דברים הוא צריך להבין שכל מה שקשור למי שתייה חייב וצריך להיות מגולוון".
"ביום א' אני לא יכול וביננו עוד פגישה שלי זה כבר מוגזם".
שומרי בן דוד לכפאח:
"כפאח שלום,
יש המון צינורות שלא החלפת וגם במאגר.
כנראה שאתה לא מבין את החוק וכנראה לא יודע עוד כמה דברים, למשל, שכל מה שקשור למי שתיה חייב וצריך להיות מגולוון.
לצערי אין טעם לעוד פגישה מעבר לכל הפגישות שהיו לך עם שלומי (הוא לא עובד אצלי במשכורת ולא מורה פרטי).
ראשית תקרא את כל הדוחות ששלחתי לך אתמול וככל ואתה מתכוון להגיע ביום ראשון בבוקר ולתת עבודה רציפה כל יום כל היום ולא עם עובד 1 ולתקן את כל הליקויים, תודיע עד מחר במוצ"ש".
כפאח:
"כל הצינורות מים הם צינורות מגולוונים סקדיול 40."
שומרי בן דוד לכפאח:
"אני לא הייתי על הגג וככל שזה מה שנאמר על-ידי מי נתניה, לי אין מה להוסיף.
אתה יכול לשוחח עם שלומי ותוכיח אחרת טוב. רק לא אוכל לתאם פגישה נוספת מעבר למה שהיה ומה שיהיה ביום שני."
מייל של סמי דוד לשומרי: "הנושא בטיפול".
ובהמשך:
"דיברתי עם דרוקר הם מטפלים בכל הנושא של השעונים הסברתי להם בדיוק מה הם צריכים לעשות. מחר אני אעבור איתם על כל הדוח ...."
מייל של שומרי בן דוד לכפאח מיום 30.7.2017:
"כפאח שלום,
זה שלא שלחת מייל אתמול שאתה מגיע לסיים את כל התיקונים והתקלות, נתן לי להבין שאתה לא מגיע.
הכנסתי את האינסטלטורים השניים לטפל בליקויים".
כפאח:
"אמרתי לך שהצנרת הוחלפה מזמן מסקדיול 10 ל-40."
שומרי בן דוד לכפאח:
"תתקשר לשלומי ושהוא יאשר לך.
כפי שרשמתי לך, המהנדסים של מי נתניה לא קיבלו את הצנרת ועכשיו אתה צריך להוכיח להם.
זה שלא היית בבדיקה זה לא תקין."
76. מתכתובת זו עולה כי ניתנה לכפאח הודעה על הליקויים בדוחות פיקוח עליון מספר 8-10 ואפשרות לתקן את הליקויים. עוד הודע לו כי נוכח מחדלו להודיע כי יתקן את הליקויים, הוזמן בעל מקצוע חלופי. לא צורפו הודעות ביחס לליקויים אחרים.
כפאח ופיראס הודו כי הנתבעים עזבו את האתר בטרם הותקנו הכלים הסניטריים בשמונה דירות הגן. משכך, זכאים התובעים להחזר בגין התקנת כלים סניטריים בדירות אלה . ואולם, החשבונות מתייחסים לתיקון והתקנה של כלים סניטריים בדירות רבות, לא רק בדירות הגן. סמי גדג' העיד כי החשבוניות בגין חיבור כלים סניטריים שצורפו הן חשבוניות שמתייחסות לעבודות שהיה על כפאח לבצע (עמ' 140, ש' 24-26). דא עקא, לא הוסבר מדוע נדרש התיקון בכל דירה ודירה, האם מדובר בהתקנה חדשה, התקנה חוזרת לבקשת הדייר, תיקון, ואם כן – מדוע. משכך, אני מכירה רק במחצית הסכומים ששילמו התובעים לקבלני המשנה עבור התקנת כלים סניטריים.
כך גם בכל הנוגע לתיקון ליקויים בקו הביוב (פיצוצים וסתימות).
77. להלן פירוט העבודות שבוצעו על-ידי קבלני משנה של התובעת והכרעתי ביחס לכל אחד מהם:
קבלן
תאריך
תיאור העבודה
מחיר בש"ח
הכרעה
האחים דרוקר
11.5.2017
תיקון קו מים ראשי "3.
500
לא הוכח כי הליקוי נגרם בשל רשלנות בעבודות הנתבעים + לא הוכח כי ניתנה לנתבעים הודעה ואפשרות לתקן הליקוי.

ניקוז חדרי שעונים בבניינים A, B, C (18 יחידות * 200 ₪ ליחידה).
3,600
לא הוכח כי הליקוי נגרם בשל רשלנות בעבודות הנתבעים + לא הוכח כי ניתנה לנתבעים הודעה ואפשרות לתקן הליקוי.

בידוד צנרת רייזרים.
12,190
מאושר לפי סעיף 9.1 לדוח פיקוח 8 מיום 11.5.2017.

28.9.2017
2 קידוחים בבטון עבור חדר חשמל.
800
לא הוכח כי נכלל בכתב כמויות + לא הוכח כי הליקוי נגרם בשל רשלנות בעבודות הנתבעים + לא הוכח כי ניתנה לנתבעים הודעה ואפשרות לתקן הליקוי.

קו מים "2 משעון ראשי לחדר אשפה מזרחי.
1,000
לא הוכח כי הליקוי נגרם בשל רשלנות בעבודות הנתבעים + לא הוכח כי ניתנה לנתבעים הודעה ואפשרות לתקן הליקוי.

גמר הרכבת כלים לבנים בדירות A-1, A-3, A-4, B-1.
6,000
מאושר - חצי

פתיחת קיר למציאת ניקוז כיור רחצה ועשיה מחדש.
1,500
לא הוכח כי הליקוי נגרם בשל רשלנות בעבודות הנתבעים + לא הוכח כי ניתנה לנתבעים הודעה ואפשרות לתקן הליקוי.

גמר עבודות שונות לקראת בדיקת מי נתניה.
3,000
מאושר

ימי עבודה 19.8 – 31.8, 1.9, 3.0.
8,000
לא פורטו העבודות.

פירוק צנרת "4 מאגר תחתון והרכבת בולם זעזועים וחיבור מחדש.
2,500
לא נכלל בדוחות הפיקוח, לא הובהר מדוע נדרשה הרכבת בולם זעזועים ולא הוכח כי ניתנה לנתבעים הודעה ואפשרות לתקן הליקוי.

הרכבת כלים לבנים וניקוי בריכות ניקוז בחצר.
2,000
מאושר - חצי

פירוק מאגר עליון קו מים למשאבות והרכבת בולם זעזועים וחיבור מחדש, החלפת חלקים לברז ריקון מאגר.
2,500
לא נכלל בדוחות הפיקוח, לא הובהר מדוע נדרשה הרכבת בולם זעזועים ולא הוכח כי ניתנה לנתבעים הודעה ואפשרות לתקן הליקוי.

הרכבת כלים לבנים דירות גן ביום 7.9.2017 והשלמה ביום 10.9.2017.
3,500
מאושר - חצי

נקודת מים בגינה B-4 כשלושים מטר.
1,500
לא הובהר האם מדובר בתיקון ליקוי או עבודה נוספת, לא הובהר מדוע נדרשה הרכבת בולם זעזועים ולא הוכח כי ניתנה לנתבעים הודעה ואפשרות לתקן הליקוי.

גמר כלים לבנים B-2 והשלמות דירות גן.
2,000
מאושר - חצי

הרכבת כלים לבנים בשלמות בדירות גן 12.9.2017.
2,000
מאושר - חצי

הרכבת כלים בבניין C קומות עליונות 13.9.2017.
2,000
מאושר - חצי

קו ניקוז "4 חצר מאגר תחתון
1,000
לא הובהר האם מדובר בתיקון ליקוי או עבודה נוספת, לא הובהר מדוע נדרשה הרכבת בולם זעזועים ולא הוכח כי ניתנה לנתבעים הודעה ואפשרות לתקן הליקוי.

נווה איתר החלפת קו "2 משעון לבניין עקב פיצוץ
3,000
לא שייך

גמר כלים לבנים B-3, בניין A קומות גמר, דירות גן בניין B ו- C
7,500
מאושר - חצי

תיקון והרכבת כלים לבנים 10-16.7.2017
12,500
מאושר - חצי

פרוק צנרת "3 מאגר תחתון ועשיה מחדש בתוואי שונה כולל חומר
5,000
לא נכלל בדוחות הפיקוח, לא הובהר מדוע נדרשה הרכבת בולם זעזועים ולא הוכח כי ניתנה לנתבעים הודעה ואפשרות לתקן הליקוי.

הרכבת כלים לבנים 19-31.7.2017
12,000
מאושר - חצי

גילוי נזילה – 14.5.2017
400
מאושר - חצי

תיקון פיצוץ צנרת – 22.4.2017
1,200
מאושר - חצי

פתיחת יציקת בטון בפיר קומה ראשונה לגילוי נזילת מים – 12.4.2018.
1,500
מאושר - חצי

חיתוך צינור עקב אי חיבור לבריכה וביצוע חיבור – 13.11.2017.
2,500
לא נכלל בדוחות הפיקוח, לא הובהר מדוע נדרשה הרכבת בולם זעזועים ולא הוכח כי ניתנה לנתבעים הודעה ואפשרות לתקן הליקוי.

60 חנוכיות לפי 400 ₪ ליחידה.
24,000
מאושר לפי סעיף 5.2 לדוח פיקוח עליון 9: חנוכיות למדי מים בקומת קרקע: חנוכיות לא מחוזקות לקיר וללא תמיכה – יש לתקן ולהחליף על פי סכמת המים ולפי תכנון.

הלבשת שיבר לגלגלת גילוי אש בבניין B.
500
לא נכלל בדוחות הפיקוח, לא הובהר מדוע נדרשה הרכבת בולם זעזועים ולא הוכח כי ניתנה לנתבעים הודעה ואפשרות לתקן הליקוי.

הרכבת מיכל התפשטות.
10,000
מאושר לפי דוח פיקוח עליון מספר 10 מיום 27.7.2017, סעיף 1.2: חסר מיכל התפשטות במשאבות כמצוין בסכמת המים.

החלפת כל הצינורות על הגג מצנרת לא תקנית לצנרת 40.
5,000
מאושר לפי סעיף 5.15 לדוח פיקוח 9: צנרת מסוג סקדיול 10 מגולוונת לא הותקנה עבור מערכת כיבוי אש ומי צריכה – לא מאושר, יש להחליף לאלתר.

עמרם
ניסיון לגילוי נזילה, 24.7.2018.
1,170
מאושר - חצי

ניסור קו מרכזי של "4, הכנת קו חולית כולל אפסילון, ביקורת על-ידי פקק וחיבור הקו למקומו – 16.7.2018.
2,106
לא נכלל בדוחות הפיקוח, לא הובהר מדוע נדרשה הרכבת בולם זעזועים ולא הוכח כי ניתנה לנתבעים הודעה ואפשרות לתקן הליקוי.

לסיכום סעיף זה, סך הכל חשבוניות תיקונים והתקנות – 183,561 ₪, מאושר – 81,075 ₪ בצירוף מע"מ – 94,858 ₪.
ד.3 – תיקון המעלית
78. טוענת התובעת כי ביום 24.7.2017, בעת בדיקת מערכת הספרינקלרים, אירעה הצפה שגרמה נזק למעליות (לתיאור האירוע ראו עדותו של סמי דו גדג' בישיבת יום 1.7.2020, עמ' 159, ש' 14 – עמ' 161, ש' 2) . משכך, יש לחייב את הנתבעים בהחזר התשלומים ששילמה התובעת לחברת שינדלר בגין תיקון המעלית (תכתובת בעניין בדיקת המתזים ביום 24.7.2017 צורפה כנספח 3 לתצהירו של מר שומרי בן דוד, ת/1). לעניין זה הפנתה התובעת למייל של מר סמי דוד לכפאח בו נכתב, בין השאר:
"היום הייתה בדיקת מתזים. עדכנתי אותך שהיום הבדיקה וחשוב מאד שתהיה נוכח. לצערי לא הגעת.
פיראס פתח את הברזים בין הקומות לצורך הבדיקה של ההתראות ללוח כבאים ולצערי [כ]שפתח את הברזים פתח על הכי חזק במקום בהדרגה כפי שהוסבר והמים גלשו לפיר מעליות. הזמנתי את חברת המעליות לבדוק מה הנזק.
בנוסף לכל, חלק מהכרטיסים של לוחות הכבאים להתראות נשרפו עקב חדירת מים.
כמו כן הרג'קטים בנושא המתזים מסתבר שלא הכל תוקן וסודר וסיסטם ישלחו מייל מסודר אם [צ.ל. עם – ס.מ.] הדוח".
79. בהתאם לבדיקת סיסטם מעבדות מתקדמות מיום 26.7.2017 (נספח 3 לתצהיר שומרי בן דוד, ת/1, מוצג נ/4) נמצאה מערכת כיבוי האש האוטומטית שנבדקה ביום 24.7.2017 לא מתאימה לדרישות ת"י 1596. בדיקה חוזרת של המתזים נערכה ביום 31.7.2017 (ראו מייל של סמי דוד לכפאח, נספח 3 לתצהיר שומרי, ת/1). ביום 30.3.2017 נשלחה לכפאח תזכורת באשר לבדיקה החוזרת ביום 31.7.2017 (נספח 4 לתצהיר שומרי בן דוד, ת/1).
עוד צורף לתצהיר שומרי בן דוד (נספח 4) פירוט חיובים בגין בדיקות חוזרות של מערכת המתזים, מועדי הבדיקות ועלותן (לעניין זה ראו גם נ/5, טבלה של הבדיקות שבוצעו באתר):
א. בדיקה חוזרת של מערכת מתזים ביום 26.1.2017 – 400 ₪;
ב. בדיקה חוזרת של מערכת מתזים ביום 19.6.2017 – 400 ₪;
ג. בדיקה חוזרת של מערכת מתזים ביום 5.7.2017 – 400 ₪;
ד. בדיקה חוזרת של מערכת מתזים ביום 16.7.2017 – 400 ₪;
ה. בדיקה חוזרת של מערכת מתזים ביום 24.7.2017 – 400 ₪ ;
ו. בדיקה חוזרת של מערכת מתזים ביום 31.7.2017 – 400 ₪;
סך הכל– 2,400 ₪ בגין בדיקות חוזרות של מערכת המתזים.
80. בעדותו, טען מר פיראס מונדר כי לא אירעה כל הצפה כנטען (ישיבת יום 2.7.2020, עמ' 84, ש' 1-5). איני מקבלת עדות זאת. ראשית, מר מונדר לא נכח בבדיקה, כעולה מחילופי המיילים בין שומרי בן דוד לכפאח. שנית, התובעת הציגה הצעת מחיר של חברת שינדלר מיום 31.8.2017 לניקוי תאים ומשקופים מחלודה עקב שיטפון מים, ניקוי קומפלט – סך הכל 40,857 ₪ בצירוף מע"מ, כמפורט בהצעת המחיר (נספח 3 לתצהיר שומרי בן דוד, ת/1). כן צורפה הצעה מיום 27.7.2017 לשיפוץ והחזרת שתי מעליות לכשירות עקב נזקי מים (נספח 5 לתצהיר שומרי בן דוד, ת/1, מוצג נ/8) לפי הפירוט הבא:
א. 8 יח' לחצני חוץ – 6,000 ₪;
ב. 16 יח' מראה קומות – 12,000 ₪;
ג. 16 יח' צמות כולל קונקטור – 4,000 ₪;
ד. עלות עבודה כולל הובלה – 3,500 ₪;
סך הכל – 25,500 ₪ בצירוף מע"מ – 29,835 ₪.
על הצעת מחיר זו מתנוסס אישור של מר שומרי בן דוד מיום 31.7.2017 (נספח 5 לתצהיר מר שומרי בן דוד, ת/1). כן צורף חשבון של שינדלר מיום 31.8.2017 בגין "100% מחיר המעלית + תיקון" בסך 386,153 ₪ וקבלה על אישור תשלום מקדמה בסך 146,832 ₪ ביום 5.9.2017 (נספח 5 לתצהיר שומרי בן דוד, ת/1).
81. מהראיות שהוצגו בפניי עולה כי התובעת הודיעה בזמן אמת לכפאח על התקלה. כן הוצגה הצעת מחיר לתיקון נזקי הרטיבות ואישור של התובעת לביצוע ההזמנה. משכך, זכאית התובעת להחזר בסכום 29,835 ₪ עבור נזקי הרטיבות שנגרמו למעלית בעת ביצוע בדיקת הספרינקלרים.
נוכח הוראות ההסכם לפיהם כפאח יישא בעלויות בדיקות חוזרות, ככל ולא יינתן אישור הגורם הבודק (סעיף 15 להסכם כנרת), עליו להשיב לתובעת אף 2,400 ₪ עבור בדיקות חוזרות של מערכת הספרינקלרים.
ד.4 – חשבונות מים
82. לטענת התובעת, המערכת שהתקינו הנתבעים לא עמדה בתקינה הנדרשת ולא אפשרה חיבור של מוני מים דירתיים לרוכשים החדשים עד שנת 2019. משכך, יש לחייב את הנתבעים בתשלום חשבונות המים בהם חויבה התובעת מאוגוסט 2017 (מועד קבלת טופס 4) ועד מועד הגשת התביעה. לדברי שומרי בן דוד, המשיכה החברה לשלם את חשבונות המים עד לתיקון קו הביוב הראשי – בינואר 2019. אולם מאחר והתביעה הוגשה בשנת 2018, צורפו חשבונות מים עד אותו מועד (סעיפים 54-55 לתצהירו, ת/1). לעניין רשלנותו של כפאח כגורם בלעדו אין לעיכוב בחיבור מוני המים העיד שומרי בן דוד:
"בגלל כפאח ורק בגלל כפאח, אף אחד לא אחראי למשהו אחר, הפרויקט לא קיבל אישור מי נתניה להתקנת מונים לדיירים. ברגע שלא קיבל אישור עבור כל העבודה הלא טובה שעשה, וההתעכבות שהיה בשביל לסיים את זה, אני סיימתי לחייב אותו. מבחינתי זה עוד לא הסתיים. יש פה עוד חשבונות שלא נכנסו" (ישיבת יום 1.7.2020, עמ' 58, ש' 7-10)
וכן:
"אנחנו שילמנו מים עד היום שבו הסכימו במי נתניה לתת לי אישור ללכת להתקין מונה מים לכל הדירות החדשות" (עמ' 56, ש' 5-6; ש' 15-16)
לעניין זה העיד גם מר שלומי שלה (ישיבת יום 2.7.2020, עמ' 160, ש' 15 – עמ' 161, ש' 6).
83. החשבונות כוללים חיוב בגין צריכה ציבורית בלבד לדירות הקיימות ( שכן מדובר בחיובים מכוח מד מים שהותקן עבור הפרויקט, לעניין זה ראו תכתובת WhatsApp בין שומרי לכפאח, צורף כנספח לתצהיר כפאח, נ/10) , וכן חיוב בגין צריכת מים על-ידי דיירי הדירות החדשות ממועד אכלוסן – אוגוסט 2017. ואלה החשבונות שצורפו (נספח 10 לתצהיר שומרי בן דוד, ת/1):
א. חשבון תקופתי מיום 13.11.2017 בסך 3,944 ₪;
ב. חשבון תקופתי מיום 13.11.2017 בסך 3,254 ₪;
ג. הודעת חוב לשנת 2017 – 2,371 ₪;
ד. הודעת חוב לשנת 2017 – 615 ₪;
ה. חשבון תקופתי מיום 13.11.2017 בסך 2,324 ₪ ;
ו. יתרת חוב לשנת 2017 - 27 ₪;
ז. חשבונית מיום 13.11.2017 – 28 ₪;
ח. יתרת חוב לשנת 2017 – 4,451 ₪;
ט. חשבונית מיום 13.11.2017 – 4,856 ₪;
י. חשבונות מיום 10/2017 – 2/2018 – 30,208 ₪ ;
יא. חשבון מיום 5.3.2018 – 882 ₪;
יב. חשבון מיום 5.3.2018 – 1,919 ₪;
יג חשבון מיום 5.3.2018 – 6,796 ₪ ;
יד. חשבון מיום 5.3.2018 – 24 ₪;
טו. חשבון מיום 5.3.2018 – 3,133 ₪.
סך הכל – 64,832 ₪
84. בדוחות הפיקוח 8-10 אכן נמצאו ליקויים במערכת המים. דא עקא, התובעת הפעילה קבלני משנה מטעמה לתיקון הליקויים. משכך, אין בדוחות אלה בכדי להוות עילה לחיוב כפאח בתשלום חשבונות המים בגין אי חיבור מוני המים לדירות החדשות.
לא הוצגה כל ראיה באשר למועד קבלת טופס 4 או מועד חיבור מוני המים. מועד חיבור מוני המים, כעולה מעדות מר שומרי בן דוד, אכן קרובה למועד בו הותקן קו הביוב החליפי. דא עקא, לא הובאה כל ראיה המעידה על הטעמים בשלם דחה תאגיד מי נתניה את בקשת התובעת לחיבור הבניינים למוני מים (למעט הליקויים אותם מנה מר שומרי בן דוד במייל לכפאח מיום 27.7.2017, ותוקנו בסמוך על-ידי האחים דרוקר). מדובר בראיה שיכלה התובעת להציג על נקלה ולכן מחדלה להציגה נזקף לחובתה. בהקשר זה יצוין כי מר שלומי שילה העיד כי אינו מבין מדוע לא ניתן אישור לחיבור מוני המים למרות שניתן טופס 4, כי לא נתקל בתופעה כזו בעבר וכי אינו יודע את פשר הסירוב (עמ' 210, ש' 21 – עמ' 211, ש' 5).
85. לזאת יוסף כי במייל של שלומי לעזרא עקירב, שומרי ועוד מיום 27.7.2017 (נספח 13 לתצהיר שומרי בן דוד, ת/1) צורפו שני דוחות פיקוח עליון אחרונים וצוין כי הליקויים לא תוקנו. עובדי התובעת התבקשו לעבור עם כפאח על הסעיפים ולדאוג לתיקונם. עוד ביקש שלומי לקבוע פגישה עם התאגיד "לאישור תכנית סניטרית שינויים", וביקש לשלוח למשרדו גרמושקה אדריכלית לאחר אישור שינויים של איחוד החלקות וביטול מרתף בבניין A ואת החלטת הוועדה לשינויים. ממייל זה עולה כי היו שינויים בתכנית הסניטרית, ולא מן הנמנע כי אלה, או טעמים אחרים, הם שעמדו ביסוד סירוב תאגיד מי נתניה לחבר את הדירות למוני המים.
מכל מקום, משלא עמדה התובעת בנטל השכנוע בכל הנוגע לטענתה כי האיחור בחיבור הדירות למוני המים נגרם בשל רשלנותו של כפאח – אני דוחה את התביעה בראש נזק זה.
86. סיכום הסעיפים בתביעה:
א. החלפת קו ביוב ראשי – 122,850 ₪;
ב. תיקון ליקויים והשלמת עבודות בכתב הכמויות – 94,857 ₪;
ג. תיקון נזקי רטיבות במעלית – 29,835 ₪ + 2,400 ₪ = 32,235 ₪.
סך הכל – 249,942 ₪
ה - תביעה שכנגד
ה.1 – תשלום יתרת הסכום החוזי
87. טוענים הנתבעים כי הסכום של 200,000 ₪ בצירוף מע"מ ששילמה התובעת לנתבעת בחודשים ינואר ומרץ 2017 (חשבונות חלקיים 7 ו-8) לא היוו תשלום בגין עבודות נוספות אלא השלמה של המחיר החוזי (2.150 מש"ח), ולחלופין לא שולמו 200,000 ₪ מתוך המחיר החוזי.
88. החשבונות החלקיים ששולמו לנתבעים צורפו לתצהירי הצדדים והוגשו כמוצג נ/2. מחשבונות אלה עולה כי שולמו הסכומים הבאים:
חודש ומספר חשבון חלקי
סכום
מצטבר באלפי ₪ (ללא מע"מ)
ביטוח באלפי ₪
0.7%
עכבון באלפי ₪
5%
קיזוז באלפי ₪
תוספות באלפי ₪
חשבון נוכחי באלפי ₪
חשבון נוכחי לאחר קיזוזים ותוספות באלפי ₪ כולל מע"מ
יתרת פתיחה

785

חשבון חלקי 1- 11/2015
946
0.89
6.39
0.89
6.39
120.42
140.89
חשבון חלקי 2 - 12/2015
1,096
1.05
7.51
10.13
32
163.52
191.32
חשבון חלקי 3 - 12/2015

70
81.9
חשבון חלקי 6 - 3/2016

214,350
250,790
31.3.2016
1,442
2.15
22.66
17.32
58
103 – דירות חדשות
111.35
130.28
חשבון חלקי 8+9
4/2016
1,543
2.19
15.61
37
15.85
61.80
72.31
חשבון חלקי 10 - 5/2016
1,620
0.54
3.85

מערכת סולרית – 40
72.91

חשבון 1
07/2016
1,640
0.14
1

19
22,230
חשבון 2
08/2016
1,760
0.84
6

113.12
132.36
חשבון 3
09/2016
1,880
0.84
5.99

112.96
132.16
חשבון 4
10/2016
2,000
0.84
6.01

113.39
132.66
חשבון 5
11/2016
2,120
0.84
6

113.16
132.40
חשבון 6
12/2016
2,150
0.21
1.50
12.50
(פתיחת סתימות ביוב קו ראשי – 5,000; צילום קו ראשי -7,500)

28,290
33,099
חשבון 7
1/2017

100,000
117,000
חשבון 8
3/2017

100,000
117,000

89. כעולה מהחשבונות החלקיים שהוגשו (נ/2), שולם לנתבעים מלוא סכום הפרויקט (2.150 מש"ח) עד חשבון חלקי מספר 6 (12/16) . לאחר מכן שולמו לנתבעת שני תשלומים נוספים בסך 100,000 ₪ בצירוף מע"מ כל אחד - על חשבון עבודות נוספות.
יצוין כי החישוב המפורט בסעיף 33 לסיכומי הנתבעת שגוי, שכן הוא מתייחס לסכום הכולל ששולם – לאחר קיזוז, עיכבון ותוספות – ולא לסכום נטו ששולם על חשבון תקציב הפרויקט. עוד יצוין כי בעדותו אישר כפאח כי הסכומים של 100,000 ₪ שולמו על חשבון העבודות הנוספות שהגיש לתובעת – גם אם קודם לכן העיד כי הסכומים שולמו לו על מנת שיישאר באתר ויבצע עבודות נוספות (עמ' 222, ש' 11 – עמ' 224, ש' 7 ; ש' 22-26).
90. מכל מקום, מהטבלה עולה כי 200,000 ₪ בצירוף מע"מ שולמו לנתבעים מעבר לתמורה החוזית (2.150 מש"ח). עוד עולה מהטבלה כי הסכומים שעוכבו על-ידי התובעת (5% מכל חשבון חלקי) הנם בסך 82,520 ₪ (5% ממלוא התמורה החוזית הנה בסכום של 107,500 ₪).
ה.2 – עבודות נוספות
91. עיקר תביעת הנתבעים נוגעת לתשלום בגין עבודות נוספות שבצעו, לטענתם, מעבר לאלה המפורטות בכתב הכמויות, ובגינן לא שולמה להם תמורה. העבודות הנוספות פורטו בטבלה, נספח י"ג לתצהיר כפאח (נ/10). בעדותו הסביר מר שלומי שילה, אשר בצע את התכנון והפיקוח העליון על עבודות האינטסטלציה בפרויקט, מדוע הוא הגורם המתאים לבדוק האם העבודות שנטען כי הן עבודות נוספות נכללות בכתב הכמויות אם לאו (עמ' 138, ש' 16 – עמ' 139, ש' 2; עמ' 139, ש' 9 – עמ' 140, ש' 2). עוד העיד כי לאחר קבלת נספח י"ג לתצהיר כפאח נערכו פגישות בנוכחות סמי דוד, עזרא עקירב ואילנה סאפ , במהלכן נדון כל אחד מהסעיפים (ישיבת יום 2.7.2020, עמ' 141, ש' 8-15).
ביום 2.7.2017 הועבר לכפאח החשבון עם הערות שלומי (נספח י"ב לתצהיר כפאח, נ/10). במייל מיום 3.7.2017 ביקש שומרי מכפאח לפתוח עמודה נוספת ולציין בה את הערותיו להערות שלומי. ביום 4.7.2017 החזיר כפאח את החשבון עם הערותיו ותשובותיו להערות שלומי שילה. הערות כפאח הועברו להתייחסות חוזרת של מר שלומי שילה ("יועץ 2", עדותו בעמ' 141, ש' 25-27; עמ' 142, ש' 8- 9), אשר העביר הערותיו להתייחסות עזרא עקירב (עדות שומרי בן דוד בעמ' 22, ש' 16-22, סעיף 14 לתצהיר שומרי בן דוד ת/2 והטבלה, נספח 3 לו).
92. סכום העבודות שאושרו, כעולה מהטבלה נספח 3 לתצהיר שומרי בן דוד, ת/2, 214,940 ₪. העבודות שמורקרו בעמודה השמאלית בסך 4,500 ₪ סומנו בסימן שאלה.
93. פירוט העבודות הנוספות בהתאם לחשבון שהעביר כפאח לתובעת (נספח י"ג לתצהיר כפאח) הנו כדלקמן :
מס'
סידורי
תאריך
תוספת
כמות
מחיר בש"ח
סה"כ
1.
1.6.2016
פתיחת סתימה בדירה C10 שנגרם מלכלוך שבירת דירות שיפוץ C14 – לפי שני פועלים כפול 3.5 שעות באישור מנהל עבודה.
1
500
500
2.
15.6.2016
דירה C9 – הכנות מים צינורות חיצוניות בדירה – מטבח, מכונת כביסה, כיור, אסלה ודוש כולל דלוחים – באישור שומרי – כולל צינורות בקוטר 16 מ"מ באורך של 6 עד 10 מ' כולל קידוח בקירות כולל התקנת ברזי ניל והתקנת הכלים הסניטריים.
6
1,450
8,700
3.
19.6.2016
חיבור דוד לדירה C17 כולל חומר.
1
750
750
4.
20.6.2016
הכנת מים לדירה מחדש C11 – צנרת מתכת גמורה כולל פתיחה וחיבור המים במטבח כולל ניתוק מערכת ישנה בתוך הבית עבור פיצוץ ונזילות וביצוע מערכת חדשה באישור של מהנדס הביצוע ומנהל עבודה באתר.
1
1,950
1,950
5.
20.6.2016
הכנות מים לדירה מחדש C8 – צנרת מתכת גמורה כולל פתיחה וחיבור המים במטבח כולל ניתוק מערכת ישנה בתוך הבית עבור פיצוץ ונזילות וביצוע מערכת חדשה באישור של מהנדס הביצוע ומנהל עבודה באתר.
1
1,950
1,950
6.
20.6.2016
דירה B5 חיבור לדוד חדש (לפי בקשת מנהל עבודה ומהנדס הביצוע) – לפי הסכם עם כנרת בעבודות נוספות.
1
600
600
7.
21.6.2016
חיבור דוד ל-B13 כולל חומר – לפי הסכם עם כנרת בעבודות נוספות.
1
600
600
8.
22.6.2016
חיבור דודים לדירות שיפוץ בניין B.
4

9.
4.7.2016
החלפת קו ביוב רחוב ברודצקי 14 לפי בקשת שמעון וסמי דוד ועזרא.
1
2,800
2,800
10.
26.7.2016
שינוי דירה B16 פירוק איטרפוץ והתקנת ברז רגיל – לפי בקשת מהנדס הביצוע (שינוי דייר) פירוק והתקנה למערכת מחדש.
1
750
750
11.
7.8.2016
תיקון צנרת מים אחרי עבודות ניקיון בדירה C30 – סתימה בתוך המערכות – לפי דרישת מנהל עבודה – לפי שני פועלים כפול 4 שעות.
1
750
750
12.
8.8.2016
חיבור דירה A7 מים + חיבור ביוב מטבח וניקוז מכונת כביסה – לפי אישור מהנדס ביצוע לפי ההסכם עם כנרת, חיבור מטבח 1,600 ₪ וחיבור מכונת כביסה 350 ₪ וזה בתאום עם מהנדס הביצוע של חברת בן דוד הרצל.
1
1,950
1,950
13.
9.8.2016
העברת דודים בבניין B קומה 5 דירה 22+23 כולל חומר, לפי ההסכם עם כנרת ולפי בקשת מהנדס הביצוע סמי דוד.
2
600
1,200
14.
14.8.2016
הכנת שתי נקודות בידה דירה C23 (יקיר) – תוספות שינויי דייר.
2
950
1,900
15.
24.8.2016
העברת 3 דודים בנין A – לפי הסכם עם כנרת בעבודות נוספות וזה מחיר שכנרת שלמה אותו בהסכמת אסף בזמנו.
3
600
1,800
16.
24.8.2016
דירה A29 – תיקון צינור שנפגע מפועלי ניקיון – יום עבודה של פועל כולל חומר.
1
600
600
17.
28.8.2016
הכנת ברזי גן למעדניות בין בנין B ל- C – עבודות נוספות לפי בקשת מנהל עבודה.
8
600
4,800
18.
5.9.2016
שינוי קו ספרינקלרים דירה C21 ודירה B22 – פירוק צנרת אחרי ביצוע לפי שינוי דייר במטבח, העברת הצנרת בתוך המקלחת וחיבורה במעבר לאמבטיה, התקנת צינורות מחדש והתאמתם למערכת החדשה. לפי שני פועלים כפול שני ימי עבודה כפול 700 ₪/יום פועל = 2,800 ₪, אספקת צינור מגולוון "3 מחיר חומר לפי דקל (סעיף 87.092.0080) 72 ₪/מ"א כפול 8.0 מ"א = 576 ₪, מחבר קל (בנד) "3 מחיר יחידה 39 ₪ כפול 8 יחידות = 312 ₪, שני רוכבים מ-"3 ל-"1 מחיר יחידה 144 = 288 ₪.
2
3,976
7,952
19.
13.9.2016
חיבור דוד חדש לדירת A20 – לפי הסכם עם כנרת בעבודות נוספות.
1
600
600
20.
25.9.2016
חיבור דודים לדירות A17+A13+A9 – לפי הסכם עם כנרת בעבודות נוספות.
3
600
1,800
21.
25.9.2016
הועבר דוד ישן ממקום למקום דירה A14 כולל חומר – לפי דרישת מהנדס ומנהל עבודה.
1
1,200
1,200
22.
27.9.2016
חיבור דודים בנין B דירות 15+11+7.

23.
28.9.2016
חיבור דוד A8 – לפי הסכם עם כנרת בעבודות נוספות.
1
600
600
24.
26.10.2016
חיבור דוד A19+A7 – לפי הסכם עם כנרת בעבודות נוספות.
2
600
1,200
25.
9.11.2016
חיבור קופסת ניקוז לחדר חשמל במרתף – לפי דרישת עזרא.
1
2,600
2,600
26.
15.11.2016
תיקון קו ניקוז מטבח ומכונת כביסה וקו אוורור במרפסת BANHUSE דירה C30 (קו שנשבר מביצוע עבודות) – לפי שני עובדים + 4 שעות = 700 ₪ + חומר 250 ₪.
1
950
950
27.
17.11.2016
תיקון קו אוורור דירה C29 במרפסת (קו שנשבר מביצוע עבודת הכנות) – לפי שני עובדים כפול 2.5 שעות.
1
450
450
28.
23.11.2016
תיקון גמל + תיקון קו ראשי – נפגע עקב עקירת עץ – לפי בקשת מנהל עבודה. יום עבודה למסגר ושני עובדים כולל חומר "4 לריתוכים, פירוק והתקנת מחדש לשני צינורות "4 שנפגעו.
1
4,500
4,500
29.
27.11.2016
חיבור דוד לדירה A12 – לפי הסכם עם כנרת בעבודות נוספות.
1
600
600
30.
8.12.2016
שינוי קו ביוב דירה B27 – לפי שני פועלים * 3.5 שעות עבודה.
1
500
500
31.
15.12.2016
שינוי קו ספרינקלרים דירה B26 – פירוק צנרת אחרי ביצוע לפי שינוי דייר במטבח, העברת הצנרת בתוך המקלחת וחיבורה במעבר לאמבטיה, התקנת צינורות מחדש והתאמתם למערכת החדשה. לפי שני פועלים כפול שני ימי עבודה כפול 700 ₪/יום פועל = 2,800 ₪, אספקת צינור מגולוון "3 מחיר חומר לפי דקל (סעיף 87.092.0080) 72 ₪/מ"א כפול 8.0 מ"א = 576 ₪, מחבר קל (בנד) "3 מחיר יחידה 39 ₪ כפול 8 יחידות = 312 ₪, שני רוכבים מ-"3 ל-"1 מחיר יחידה 144 = 288 ₪.
1
3,800
3,800
32.
20.12.2016
שינוי קו ספרינקלרים דירה C21 ודירה B22 – פירוק צנרת אחרי ביצוע לפי שינוי דייר במטבח, העברת הצנרת בתוך המקלחת וחיבורה במעבר לאמבטיה, התקנת צינורות מחדש והתאמתם למערכת החדשה. לפי שני פועלים כפול שני ימי עבודה כפול 700 ₪/יום פועל = 2,800 ₪, אספקת צינור מגולוון "3 מחיר חומר לפי דקל (סעיף 87.092.0080) 72 ₪/מ"א כפול 8.0 מ"א = 576 ₪, מחבר קל (בנד) "3 מחיר יחידה 39 ₪ כפול 8 יחידות = 312 ₪, שני רוכבים מ-"3 ל-"1 מחיר יחידה 144 = 288 ₪.
1
3,800
3,800
33.
22.12.2016
פירוק והתקנת מערכת ספרינקלרים בלובי בנין A הרמה ב-10 ס"מ – קומה 1+2+3+4 אחרי פתיחת חלון אש – לפי 3 פועלים * יום עבודה ליחידה.
4
2,000
8,000
34.
29.12.2016
החלפת מתזים בבניין C לפי דרישת סיסטם אחרי תיקון תכנית לטווח ארוך מתז מיוחד.
32
230
7,360
35.
3.1.2017
שינוי ספרינקלרים מרתף לפי דרישת סיסטם אחרי תיקון תכנית לטווח ארוך מתז מיוחד כולל הוספת קו הסנקה "3 ושינוי הזנה למרתף.
1
7,800
7,800
36.
9.1.2017
הוספת ברז ניקוז לפי בקשת סיסטם בכל הבניינים אחרי כל תחנת הפעלה כולל מרתף (רוכב כולל ברז) – לפי יום עבודה לפועל לכל יחידה, כולל חומר, רוכב וברז ניקוז.
33
950
31,350
37.

פירוק והנמכת צינור ראשי הזנה ממאגר התחתון לעליון לפי בקשת עזרא כולל 2 צינורות "3 מעל המרתף עבודות מסגרות יום אחד.
1
3,500
3,500
38.
13.2.2017
תחנות הפעלה "3 במקום "2 – לפי התכנית תוספת 13 תחנות בביצוע בפועל לכתב כמויות, לפי החוזה סעיף 34.01.0070.
13
4,600
59,800
39.

פירוק ושינוי מערכת ספרינקלרים קו ראשי כולל כיבוי אש מכניסה למרתף וביצוע עבודה לפי תכנית חדשה כולל עבודת מסגר.
1
3,500
3,500
40.

הוספת מתזים ומסתורי כביסה לפי דרישת סיסטם בדירות 26+25+22+B21 23+24+26+27+28+ A22 28+ C27 לפי 2 פועלים * 1 ימי עבודה ליחידה כולל חומר.
12
1,450
17,400
41.

מד מים 4 צול בקשה מעזרא.
1
7,800
7,800
42.

ביצוע 2 מערכות הזנה ראשית לבניין B+C צינור 90 – לפי סעיף 07.011.0560 בתוספת ספחים.
112
300
33,000
43.

שינוי גמל עבודת מסגרות לגבי המערכת החדשה בניין B+C דרישת שלומי ועזרא לפי שני ימי עבודה למסגר עם שני עובדים כולל חומרים.
1
5,500
5,500
44.

השלמת חיבור מטבחים של דירות ישנות במערכת חדשה – חיבור ביוב מטבח וניקוז מכונת כביסה – לפי אישור מהנדס ביצוע לפי ההסכם עם כנרת, חיבור מטבח 1,600 ₪ וחיבור מכונת כביסה 350 ₪ וזה בתיאום עם מהנדס הביצוע של חברת בן דוד הרצל.
9
1,950
17,550
45.

הוספת מתזים בסינרים לפי דרישת סיסטם כל סינר יותר מ-20 ס"מ, הוספת מתז תחתון כולל רוכב.
24
950
22,600
46.

הזזת מתזים בדירה C25 במטבח לפי דרישת סיסטם.
2
750
1,500
47.

הזזת דוד מהמטבח להתקנת מטבח בבניין A דירה 14 – פירוק והתקנה.
1
1,600
1,600
48.

התקנת דודים בנין B מספר דירות 6+7+10+11+14+15+18+19.
8
600
4,800
49.

באישור סאמי תואם עם כפאח טלפונית – כולל חומר.

50.

התקנת מערכת סולארית כולל חומר.

51.
07.011.0520
צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית, קוטר "1 מ' לפי פירוק בסקיצה.
492
140
73,308
52.
07.011.0530
צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית, קוטר "1/4 1 מ' לפי פירוק בסקיצה.
617
173

53.
07.011.0550
צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית, קוטר "2 מ' לפי פירוק בסקיצה.
144
216
81,104
54.
07.023.0320
טי מגולוון בקוטר "1 יח' לפי פירוק בסקיצה.
184
68
12,512
55.
07.023.0330
טי מגולוון בקוטר "1/4 1 יח' לפי פירוק בסקיצה.
124
88
10,912
56.

ביצוע עבודות קידוח במסתורי כביסה במידות 18/30 ס"מ לפי פירוט בסקיצה שהועברה.
84
380
31,920
57.

קידוח להכנסת צנרת והתחברות לדירות ישנות לפי פירוק בסקיצה שהועברה.
96
225
21,600
58.

מערכת לחיבור צנרת לקיר כולל ברזל Z מגולוון ושלות U כולל שני ג'מבו לכל קומה לפי פירוט בסקיצה.
138
168
23,184
59.

שינויים במערכת ספרינקלרים.

60.

החלפת צינורות "2 משחור למגולוון בבניינים A,B,C מקומת כניסה עד קומה רביעית (5 קומות) בשלושת הבניינים, לפי בקשת שלומי (מחיר יחידה לפי קומה) – לפי 5 קומות לבניין * 3 בניינים * 13 מ' לקומה * 118 ₪ למ"א סניף 34.032.0320.
195
118
23,010
61.

פירוק והנמכת 2 צינורות "4 מעל המרתף, אחרי שנפגעו והתקנה מחדש, כולל עבודת מסגרות.
1
3,800
3,800
62.

צינור שרשורי לחיבור מתזים והתאמה עם הנמכות התקרות לפי סעיף דקל 34.031.1000.
72
191
13,752
63.

התקנת מערכת ספרינקלרים לחדרי אשפה לפי דרישת סיסטם כולל מז"ח ואל חוזר ושני מתזים בתוך כל חדר סך הכל שני חדרים.
2
3,360
6,700
64.

התקנת משאבות כולל חומרים (2 במאגר התחתון ו-5 במאגר עליון) כולל ברזלים חשמליים כמות 2, כולל מצופים, לוח פיקוד ובקרה, כולל כל הברזים והעוגנים הנדרשים לפי תכנית המהנדס.
1

64,800
65.

אספקת והתקנת משאבה טבולה כולל 3 מצופים כולל לוח פיקוד ובקרה כולל חיבור המערכת מבור השאיבה עד יציאה מחדר משאבות.
1

14,500

94. הטבלה הועברה להתייחסות מר שלומי שילה, אשר תכנן את מערכות האינסטלציה בפרויקט וביצע את הפיקוח העליון מטעם חברת סאפ. הערות שלומי הוחזרו ל תגובת כפאח. תגובת כפאח הוחזרה לתגובת מר שלומי שילה, ולבסוף הועברה לבדיקת מר עזרא עקירב ומר שומרי בן דוד.
ואלה ההתייחסויות לכל סעיף בדרישה:
מס' סידורי
התייחסות יועץ (1) שלומי שילה
כפאח
התייחסות יועץ (2)
שלומי שילה
עזרא עקירב / שומרי בן דוד
1.
לבירור מנהל עבודה.
אושר על-ידי מנהל עבודה.

להחלטת יזם. אנו לא נמצאים בשטח. יש לשאול את מנהל העבודה או להראות אישור בכתב.
מאושר – 500 ₪
2.
קידוחים כלולים במחיר העבודה, יש מחיר חוזה בסעיף 07.01.0001 מחיר 450 ₪.
סעיף 07.01.0001 מתייחס לחיבור צנרת מים חדשה לצנרת קיימות, ואילו בסעיף זה אני מתייחסים להכנות מים כולל התקנת כלים קומפלט והדירה לא קשורה להסכם אפילו לדירות שיפוץ. זאת דירה שהייתה בה נזילה ושומרי ביקש להחליף את כל הצנרת והתקנת צנרת חדשה והחזרת הכלים הסניטריים.
לבירור מול שומרי.
בהסכם.
במידה וכן רק 450 ₪.
2,700 ₪.
3.
לא נדרש מקבלן זה בחוזה של כרומגן. לא ייתכן שמזמין ישלם פעמיים.
באישור של מנהל עבודה ומהנדס הביצוע סמי דוד, נדרשנו להתקין את הדוד והם אמורים לקזז את המחיר מהתשלום לכרומגן וזאת בגלל שכרומגן לא באים להתקנת דוד בלבד.
עזרא לבדיקה שלך אם זה אפשרי – לפי דעתי אין לך עוד לשלם לכרומגן.
על חשבון כרומגן.
4.
יש מחיר חוזה בסעיף 07.01.0001 מחיר 450 ₪.
סעיף 07.01.0001 מתייחס לחיבור צנרת מים חדשה לצנרת קיימת בלבד ואילו בסעיף זה אנו מתייחסים לחיבור מטבח ומערכת מים פנימית כולל צנרת מים ודלוחין בתוך הבית. יש לציין כי כל חיבורי המטבחים סוכם מול מנהל העבודה הקודם יואל וסוכם עם עמוס בזמן חברת כנרת עבור המחיר.
לבירור מול השמות שמופיעים.
בהסכם.
במידה וכן 450 ₪.
450 ₪.
5.
קידוחים כלולים במחיר העבודה יש מחיר חוזה בסעיף 07.01.0001 מחיר 450 ₪.
סעיף 07.01.0001 מתייחס לחיבור צנרת מים חדשה לצנרת קיימת בלבד ואילו בסעיף זה אנו מתייחסים לחיבור מטבח ומערכת מים פנימית כולל צנרת מים ודלוחין בתוך הבית. יש לציין כי כל חיבורי המטבחים סוכם מול מנהל העבודה הקודם יואל וסוכם עם עמוס בזמן חברת כנרת עבור המחיר.
לבירור מול השמות שמופיעים.
בהסכם כנ"ל.
6.
לא נדרש מקבלן זה בחוזה של כרומגן, לא ייתכן שמזמין ישלם פעמיים.
באישור של מנהל עבודה ומהנדס הביצוע סמי דוד, נדרשנו להתקין את הדוד והם אמורים לקזז את המחיר מהתשלום לכרומגן וזאת בגלל שכרומגן לא באים להתקנת דוד בלבד.
עזרא לבדיקה שלך אם זה אפשרי – לפי דעתי אין לך עוד לשלם לכרומגן.
על חשבון כרומגן.
7.
לא נדרש מקבלן זה בחוזה של כרומגן, לא ייתכן שמזמין ישלם פעמיים.
באישור של מנהל עבודה ומהנדס הביצוע סמי דוד, נדרשנו להתקין את הדוד והם אמורים לקזז את המחיר מהתשלום לכרומגן וזאת בגלל שכרומגן לא באים להתקנת דוד בלבד.
עזרא לבדיקה שלך אם זה אפשרי – לפי דעתי אין לך עוד לשלם לכרומגן.
על חשבון כרומגן.
8.
לא נדרש מקבלן זה בחוזה של כרומגן, לא ייתכן שמזמין ישלם פעמיים.
באישור של מנהל עבודה ומהנדס הביצוע סמי דוד, נדרשנו להתקין את הדוד והם אמורים לקזז את המחיר מהתשלום לכרומגן וזאת בגלל שכרומגן לא באים להתקנת דוד בלבד.
עזרא לבדיקה שלך אם זה אפשרי – לפי דעתי אין לך עוד לשלם לכרומגן.
על חשבון כרומגן.
9.
לא שייך לפרויקט, יש להגיש בנפרד למזמין.
איך להגיש בנפרד?
לעזרא ושומרי בדף נפרד.
לא שייך.
10.
יש להגיש ניתוח מחיר על פי סעיף חוזה באינטרפולציה לסעיף 07.08.0100.
שינינו את המחיר מ-1,200 ₪ ל-380 ₪ עבור עבודה בלבד.
מאושר.
פירוק והתקנה בלבד – 250 ₪.
11.
יש להגיש על פי מחיר שעות עבודה שנחתם בחוזה עבודה לפי 65 ₪ לעובד מקצועי 60 ₪ לעוזר.
תוקן.
מאושר
4*65=260
4*60=240
500 ₪
12.
יש מחיר חוזה בסעיף 07.01.0001 מחיר 450 ₪.
סעיף 07.01.0001 מתייחס לחיבור צנרת מים חדשה לצנרת קיימת בלבד ואילו בסעיף זה אנו מתייחסים לחיבור מטבח ומערכת מים פנימית כולל צנרת מים ודלוחין בתוך הבית. יש לציין כי כל חיבורי המטבחים סוכם מול מנהל העבודה הקודם יואל וסוכם עם עמוס בזמן חברת כנרת עבור המחיר.
לבירור מול השמות שמופיעים.
בהסכם.
אם יש אישור – 450 ₪.
13
מאושר.

14
מאושר.

15.
מאושר.

16.
מאושר.

17.
קיים בחוזה לפי סעיף 07.01.0110.
סעיף 07.01.0110 מתייחס למחיר של אספקה והתקנת הברז בלבד. בסעיף שלנו אנו מתייחסים להתקנת הברז כולל צינור 16 מ"מ וחיבורו למערכת הזנה.
יש לתמחר צינורות על פי אורך על פי סעיף חוזה או דקל למחיר צינור שהותקן בחוזה יש מחיר לצינור חצי צול ברזל מגולוון.
בהסכם.
18.
לפי סעיף חוזה 34.01.0040 מחיר זהה לצינור מגולוון ושחור SCH-40.
השינוי הזה נעשה באישור של עזרא ועזרא בזמנו ביקש ממני הצעה עבור החלפת המערכת וחיוב הדייר וזה המחיר שהצעתי לו פחות או יותר. תבדוק את ניתוח המחיר המפורט בסעיף.
יש לתמחר לפי סעיפי חוזה ולא אחרת.
8 מ"א צינור "3
8*180=1,440 ₪
כולל מחברים כולל כבל כולל עבודה.
19.
לא נדרש מקבלן זה בחוזה של כרומגן לא ייתכן שמזמין ישלם פעמיים.
באישור של מנהל עבודה ומהנדס הביצוע סמי דוד, נדרשנו להתקין את הדוד והם אמורים לקזז את המחיר מהתשלום לכרומגן וזאת בגלל שכרומגן לא באים להתקנת דוד בלבד.
עזרא לבדיקה שלך אם זה אפשרי – לפי דעתי אין לך עוד לשלם לכרומגן.
כלול בהסכם כרומגן.
20.
לא נדרש מקבלן זה בחוזה של כרומגן לא ייתכן שמזמין ישלם פעמיים.
באישור של מנהל עבודה ומהנדס הביצוע סמי דוד, נדרשנו להתקין את הדוד והם אמורים לקזז את המחיר מהתשלום לכרומגן וזאת בגלל שכרומגן לא באים להתקנת דוד בלבד.
עזרא לבדיקה שלך אם זה אפשרי – לפי דעתי אין לך עוד לשלם לכרומגן.
בהסכם כרומגן.
21.
מאושר לפי 600 ₪.
תוקן.
מאושר.

22.
לא נדרש מקבלן זה בחוזה של כרומגן לא ייתכן שמזמין ישלם פעמיים.
באישור של מנהל עבודה ומהנדס הביצוע סמי דוד, נדרשנו להתקין את הדוד והם אמורים לקזז את המחיר מהתשלום לכרומגן וזאת בגלל שכרומגן לא באים להתקנת דוד בלבד.
עזרא לבדיקה שלך אם זה אפשרי – לפי דעתי אין לך עוד לשלם לכרומגן.
בהסכם כרומגן.
23.
לא נדרש מקבלן זה בחוזה של כרומגן לא ייתכן שמזמין ישלם פעמיים.
באישור של מנהל עבודה ומהנדס הביצוע סמי דוד, נדרשנו להתקין את הדוד והם אמורים לקזז את המחיר מהתשלום לכרומגן וזאת בגלל שכרומגן לא באים להתקנת דוד בלבד.
עזרא לבדיקה שלך אם זה אפשרי – לפי דעתי אין לך עוד לשלם לכרומגן.
בהסכם כרומגן.
24.
לא נדרש מקבלן זה בחוזה של כרומגן לא ייתכן שמזמין ישלם פעמיים.
באישור של מנהל עבודה ומהנדס הביצוע סמי דוד, נדרשנו להתקין את הדוד והם אמורים לקזז את המחיר מהתשלום לכרומגן וזאת בגלל שכרומגן לא באים להתקנת דוד בלבד.
עזרא לבדיקה שלך אם זה אפשרי – לפי דעתי אין לך עוד לשלם לכרומגן.
בהסכם כרומגן.
25.
מאושר לפי סעיף 07.04.0010 וסעיף 07.03.0110 נא לתמחר על פי סעיפי חוזה.
תוקן כבקשתך, מחיר לפי 17 מ' * 80 = 1,360 בתוספת קופסת ביקורת 75 ₪. הוספנו 950 ₪ עבור חיבה והתחברות לבור חלחול קיים.
מאושר אך לא החציבות כי הם כלולות במחיר החוזה כחלק מתמחור למ' אורך ואין לשלם עליהם בנפרד.
10*80 = 800
42 מחסום רצפה
842 ₪
26.
יש להגיש על פי מחיר שעות עבודה שנחתם בחוזה עבודה לפי 65 ₪ לעובד מקצועי 60 ₪ לעוזר.
תוקן.
מאושר.
4*65 =260
4*60=240
500 + 250 חומר (לבדיקה)

27.
יש להגיש על פי מחיר שעות עבודה שנחתם בחוזה עבודה לפי 65 ₪ לעובד מקצועי 60 ₪ לעוזר.
תוקן.
מאושר.
2*2.5*60=300
28.
יש לברר הנזק והתיקון המדויק.
יש לברר מול מנהל עבודה טארק ומהנדס ביצוע סמי דוד שהזמינו אותי לבצע את העבודה.
סמי דוד נא התייחסותך.
2 ... שהתנתקו, שימוש במחפרון שלנו. 1 ש"ע 2 עובדים.
65*2=130
200
330 ₪
29.
לא נדרש מקבלן זה בחוזה של כרומגן לא ייתכן שמזמין ישלם פעמיים.
באישור של מנהל עבודה ומהנדס הביצוע סמי דוד, נדרשנו להתקין את הדוד והם אמורים לקזז את המחיר מהתשלום לכרומגן וזאת בגלל שכרומגן לא באים להתקנת דוד בלבד.
עזרא לבדיקה שלך אם זה אפשרי – לפי דעתי אין לך עוד לשלם לכרומגן.
בהסכם כרומגן.
30.
לברור סמי – יש להגיש על פי מחיר שעות עבודה שנחתם בחוזה עבודה לפי 65 ₪ לעובד מקצועי 60 ₪ לעוזר.
תוקן.
מאושר.

31.
לפי סעיף חוזה 34.01.0040 מחיר זהה לצינור מגולוון ושחור SCH-40.
השינוי הזה נעשה באישור של עזרא ועזרא בזמנו ביקש ממנו הצעה עבור החלפת המערכת וחיוב הדייר וזה המחיר שהצעתי לו פחות או יותר. תבדוק את ניתוח המחיר המפורט בסעיף.
יש לתמחר לפי סעיפי חוזה ולא אחרת.
ראו הערה בסעיף 18.
32.
לפי סעיף חוזה 34.01.0040 מחיר זהה לצינור מגולוון ושחור SCH-40.
השינוי הזה נעשה באישור של עזרא ועזרא בזמנו ביקש ממנו הצעה עבור החלפת המערכת וחיוב הדייר וזה המחיר שהצעתי לו פחות או יותר. תבדוק את ניתוח המחיר המפורט בסעיף.
יש לתמחר לפי סעיפי חוזה ולא אחרת.
ראו סעיף 18.
33.
לבירור מול עזרא.
יש לברר מול עזרא.
לבירור מול עזרא.
לא מאושר.
הותקן מראש נמוך, נדרש להגביה.
34.
גובה תקרה היה ידוע לה היה צורך להרים – אם טעות קבלן או טעות ביצוע.
המונה להחלפת המתים בקוטר 3/4 מה שדרוש בתכנית למתים מיוחדים לטווח כיסוי גדול יותר.
יש סעיף חוזה מספר 34.01.0140 מחיר ליחידה 90 ₪.
34.01.0140 דברים חדשים 8 "3/4 כולל ניתוק – 80
2,880
35.
יש סעיף חוזה מספר 34.01.0140 מחיר ליחידה 90 ₪.
המונה לשינוי במערכת הספרינקלרים כולל הזנה וניתוק המערכת הישנה מחדר חשמל וביצוע הזנה חדשה לפי תכנית חדשה.
יקר מאד ממליץ על 5000 ₪ בלבד שומרי להחלטתך.
מה זה?
1,800
36.
ברז ניקוז כלול במחיר. תחנת הפעלה לא ניתן לתמחר בנפרד בנוסף לא קיימות 33 תחנות.
המונה להוספת ברז ניקוז נוסף אחרי רגש זרימה לפי בקשת סיסטם בנוסף לברז בתחנת ההפעלה. יש לבדוק לפי דוח סיסטם. כמות תוקנה ל-25.
דרישה לא הגיונית ולא נדרשת בתקן. אני אבדוק מול התעודה והערות סיסטם.
קיים בהסכם
37.
לבירור מול עזרא.
יש לברר מול עזרא.
כפילות לבירור מול עזרא.
מעל מרתף הנמכה כי לא לקחו גובה. לא מאושר.
38.
יש סעיף חוזה לתחנה "3 ויש להוריד את מחיר התחנה "2 שיש בחוזה. יש להגיש רק את הכמות מעבר לזו הרשומה בחוזה.
סך הכל בוצעו 24 תחנות "3. שולם לפי חוזה עבור 11 תחנות. 7 תחנות "2 לפי חוזה הוחלפו ל-3 צול מבקשים הפרש מחיר לפי חוזה (הפרש 900 ₪ לתחנה).
למה הוחלפו התחנות ל-"3.
6,300
39.

הוספנו עוד 6 תחנות 3 צול מעבר לסך הכל הכמות בחוזה.
מאושר יש להראות היכן הן ממוקמות על גבי תכנית ולספור עם סמי דוד.

40.
כפילות לבירור מול עזרא.
יש לברר מול עזרא. יש 3 תכניות למרתף.
כפילות לברור מול עזרא.
לא מאושר. בוצע לא לפי תכנית גבהים.
41.
מאושר לפי סעיף חוזה 34.01.0010 2 מ"ר צינור לכל יחידה ולפי סעיף חוזה 34.01.0130.
העבודה הזאת בוצעה לפי עלות יום עבודה ולא לפי מ"א מאחר ובכל דירה בוצע חור עם רוכב במערכת קיימת ונעשה חור למסתור כביסה ובועה מערכת עד הנקודה שדרשה סיסטם אי אפשר למדוד לפי מ"א.
לא מאושר – יש לתמחר על פי סעיפי חוזה ולהזכירך קידוחים כלולים במחיר וחיבורים כלולים במחיר בחוזה.
2 מ' * 190 = 380 ₪
12 * 90 = 1,080 מתזים
1,460 ₪
42.
לא מאושר לא הגיוני שמזמין ישלם פעמיים.
זה מה שדובר עם עזרא והוא נתן הוראה להזמין ולהתקין את השעון.
להחלטת עזרא ושומרי.
לא מאושר.
43.
אין סעיף כזה בחוזה לעבודות מחוץ לבניין קיים פרק ייעודי והוא מספר 57. יש לתמחר לפי מחיר חוזה בסעיף 57.01.007 והוא כולל ספחים לאורך בנוסף מאושר 100 מ"ר בלבד.
תוקן המחיר כבקשתך אבל הכמות בפועל היא 112 מ"א.
מאושר על פי סקיצה כמותית.
24,000
44.
מאושר 2000 ₪.
יום עבודה למסגר עם ציוד 2300 ₪ ושני פועלים של חיתוך ופירוק כולל אביזרים המחיר מגיע ל-550 ₪ כולל רווח קבלני.
להחלטת שומרי.
2,000
45.
יש מחיר חוזה בסעיף 07.01.0001 מחיר 450 ₪.
סעיף 07.01.0001 מתייחס לחיבור צנרת מים חדשה לצנרת קיימת בלבד ואילו בסעיף זה אנו מתייחסים לחיבור צנרת דלוחין בתוך המטבחים. ניתוק מערכת דלוחין ישנה וחיבורה למערכת חדשה. זה סוכם עם יואל ועמוס. כל המטבחים הישנים חיברנו אותם למערכת החדשה.
לביוב יש סעיף אחר והוא 07.03.0170 והוא בחוזה וכולל את החיבורים עבור דירות קיימות. לא מעניין מה חיברת את כל החיבורים הקיימים למערכת החדשה.
כלול בהסכם.
450
46.
יש לספור עם מנהל העבודה מול תכניות וכן יש להגיש לפי מחיר חוזה בסעיף 34.01.0130.
המחיר כולל ניקוז מערכת מים ופירוק גבס, ביצוע חור עם רוכב והתאמת המתז להנמכת גבס. אי אפשר לתמחר את זה לפי חוזה.
לא הגיוני המחיר – שומרי להחלטה שלך. אני ממליץ על מחיר של 300 ₪ ליחידה לכל היותר.
12 דירות
100 * 8 מ"א * 12 =
24 מתזים
11,760 ₪
47.
מאושר 180 ₪ ליחידה (מחיר חוזה כפול 2 אחד עבור פירוק ואחד עבור התקנה).
המחיר כולל ניקוז המערכת מהמים אחרי בדיקת לחץ וביצוע העבודה לפי בקשת סיסטם, כולל פירוק גבס והתאמת המתז להנמכת גבס. אי אפשר לתמחר את זה לפי חוזה.
מאושר במידה וזה נעשה לאחר עבודות גבס.
360
48.
יש להגיש על פי מחיר ש"ע שנחתם בחוזה עבודה לפי 65 ₪ לעובד מקצועי 60 ₪ לעוזר.
המחיר תוקן לפי שני פועלים * 5 שעות * 65 ₪ בתוספת 830 ₪ חומר (צנרת ואביזרים).
יש לתמחר חומר על פי סעיפי חוזה.
2 * 65 = 130
2 * 60 = 12-
250 ₪
49.
לא נדרש מקבלן זה בחוזה של כרומגן. לא ייתכן שמזמין ישלם פעמיים.
באישור של מנהל עבודה ומהנדס הביצוע סמי דוד נדרשנו להתקין את הדוד והם אמורים לקזז את המחיר מהתשלום לכרומגן וזאת בגלל שכרומגן לא באים להתקנת דוד בלבד.
לשומרי לבדיקה.
בהסכם כרומגן.
50.

51.
לפי סעיף חוזה 07.01.0030.
המחיר תוקן ל-128 ₪ כולל בידוד וחיזוקים לקיר.

46,740
52.
יש להגיש אינטרפולציה לסעיף חוזה קיים.
המחיר כולל בידוד וחיזוקים לקיר.

67,870
53.
לפי סעיף חוזה 07.01.0050.
המחיר תוקן ל-192 ₪ כולל בידוד וחיזוקים לקיר.

23,760
54.
קיים בחוזה וכלול במחיר העבודות צינור כולל ספחים.
תוקן כבקשתך.

כלול בהסכם
55.
קיים בחוזה וכלול במחיר העבודות צינור כולל ספחים.
תוקן כבקשתך.

כלול בהסכם
56.
כלול בעבודות חוזה ראה פרק ....
כאן לא מדובר על קידוח רגיל לצינור אלא מדובר על פתח שנפתח בקיר במידות 18/30 ס"מ.
לצורך מה?
לא מאושר – כתוב בכתב הכמויות בהערות כלליות כוללים פתחים וקידוחים והכל.
כלול במחיר.
57.
קידוחים כלולים במחיר העבודה יש מחיר חוזה בסעיף 07.01.0001 מחיר 450 ₪.
כאן לא מדובר על קידוח אלא על מערכת חיזוק לצנרת לקיר כולל שלות. לא ברור מה הקשר לסעיף חוזה שאתה מבקש.
לא מאושר.
בסעיף חוזה ובהערות כלליות בכתב הכמויות וגם במפרט הטכני כתוב שצינורות כוללים הכל: קידוחים, ספחים, חיזוקים, צבע, הכל.
כלול במחיר.
58.
לא מאושר סוג הצינור מופיע מגולוון בכל המסמכים למעט טעות בכתב כמויות. קבלן לא עובד עם כתב כמויות באתר אלא עם תכניות ושרואה את הסתירה חייב להודיע למתכנן.
זה אושר על-ידי שלומי כשהייתי אצלו במשרד ביחד עם סמי דוד. שלומי אישר לפרק ולהחליף את הצינורות משחרור למגולוון כי זה מה שמופיע בחוזה ובכתב כמויות.
לא מאושר.
אתה עובד עם תכניות ולא עם כתב כמויות בשטח ובתוכניות כתוב סקדיול 40 ושתדע תכניות קודמות לכתב כמויות הסברתי לך את זה ובגלל שהמערכת מחוברת לכיבוי אש חייב להחליף לפחות למגולוון ולידיעתך רשום סקדיול 40 גם בתכניות וגם במפרט הטכני רק בכתב הכמויות רשום סקדיול 10 וזה טעות אבל תכניות קודמות לכל ואתה אמור להתריע על סתירה במסמכים לפני ביצוע ולא אחרי. תקרא את המפרט ותכניות.
כלול במחיר.
59.
מאושר 1,900 ₪.
תוקן ל-2,500 ₪.
לשומרי.
1,900
60.
לא מאושר.
לכל סעיף מתז בחוזה כולל בתוכו קטע צינור לשיקול הקבלן באיזה להשתמש במידה והשתמש עם גמיש עליו להחזיר מחיר של הקשיח בכל מתז.
לא רשום בסעיפי חוזה שהמחיר כולל צינור שרשורי וזאת הייתה בקשה מעזרא להתקין כל המתזים לפני שיעשו את הקונסטרוקציה של הנמכת גבס.
תראה מה כתוב בהערותיי הראשונות במידה ואתה לא מסכים יש להחזיר ליזם עלות של 1 מ' צינור קשיח כי מסעיף המתזים אתה בצעת רק מתז.

61.
יש לתמחר לפי סעיפי חוזה.
אי אפשר לתמחר לפי סעיפי חוזה. תוקן ל-2,900 ₪. מערכת הספרינקלרים לחדרי אשפה מקבלת הזנה ממערכת מי צריכה ולכן נדרש להתקין מז"ח לפני וזה לפי בקשת עזרא.
אמז"חים היו בתכניות מיום הראשון והיו גם בכתבי כמויות, שלומי ביקש לחבר מתזים בחדר אשפה אחרי מז"ח קיים ולא להוסיף מז"ח חדש ויש לתמחר לפי מחיר צינור לפי אורך ולתמחר מתזים לפי כמות.
3,360
62.
אמו"חים היו בתכניות מיום הראשון והיו גם בכתבי כמויות, שלומי ביקש לחבר מתזים בחדר אשפה אחרי מז"ח קיים ולא להוסיף מז"ח חדש.

63.
לקיפח – יש לנתח מחיר על פי הסכם עם כנרת.
המחיר תוקן ל-12,500 ₪.

4,500
64.

לבדוק מידות בתכנית.

סיכום אריתמטי של העבודות נוספות שאושרו מביא לסכום של 214,940 ₪ בצירוף מע"מ.
95. מעיון בטבלאות עולה כי המחלוקות בין הצדדים מתמצות בשלושה:
א. האם יש לתמחר את העבודות הנוספות על פי מחירון דקל, כפי שעשה המומחה מטעם הנתבעים (חוות דעת מר אליאס נאסר מיום 31.10.2019, נ/11), או על פי ההסכם, כפי שעשתה התובעת (סעיפים 1, 2, 4, 5, 10, 11-18, 21, 25-28, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 43-48, 51-53, 59, 61, 63).
ב. האם יש לאשר את העבודות "בסימן שאלה" ( עמודה שמאלית, 4,500 ₪);
ג. האם יש לאשר את העבודות שנדחו (סעיפים 9, 17, 33, 36, 37, 40, 41, 54-58, 60, 62, 64 וכן סעיפי התשלום בגין התקנת/הזזת דודים). יצוין כי מתוך סעיפים אלה נפסלו סעיפים 36, 54-56 ו-58 על-ידי המומחה מטעם הנתבעת.
אדון במחלוקות אלה כסדרן.
תמחור עבודות נוספות
96. לטענת התובעת ונציגיה אשר בדקו את חשבון העבודות הנוספות (נספח י"ג לתצהיר כפאח, נ/10) יש לתמחר את העבודות הנוספות שבוצעו בהתאם להסכם כנרת. לטענת הנתבעים והמומחה מטעמם (מר אליאס נאסר, חוות דעת מיום 31.10.2019, נ/11), לעומת זאת, יש לתמחר את העבודות הנוספות לפי מחירון דקל (עדות מר אליאס נאסר בישיבת יום 2.7.2020, עמ' 15, ש' 19 – עמ' 16, ש' 1; עמ' 16, ש' 19-20; עמ' 17, ש' 14 – עמ' 18, ש' 2; עמ' 26, ש' 13-14; עמ' 40, ש' 18-23), ובמקום אחר – כאשר הייתה הפניה לכתב הכמויות הסתמך עליו ובמקומות אחרים, הסתמך על מחירון דקל (עמ' 21, ש' 12-13, ש' 19-21). עוד העיד כי כך נהוג בענף הבניה (עמ' 31, ש' 8 – עמ' 32, ש' 1). במאמר מוסגר יצוין כי בעדותו אמר כפאח כי תמחר את כתב הכמויות לפי מחירון דקל, עם הנחה לכמות (עדותו בישיבת יום 1.7.2020, עמ' 174, ש' 10-12; עמ' 253, ש' 8-20; עמ' 256, ש' 25 – עמ' 257, ש' 1) , כך שלא אמור היה להיות הבדל גדול בין המחיר החוזי למחיר לפי מחירון דקל.
97. בספרו, חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974, דן א' זמיר בשאלת חישוב השכר בעד עבודות החורגות מהחוזה המקורי ואמר את הדברים הבאים:
"במהלך קיומו של חוזה קבלנות עשוי להתגלות רצון או צורך לבצע עבודות שלא נכללו בחוזה המקורי. ביצוע המלאכה או השירות הנוספים בידי הקבלן יהיה ברגיל זול יותר מאשר ביצועם הנפרד בעתיד. אם בחוזה המקורי לא נקבע כל מנגנון לעריכת שינויים מאוחרים בתוכן החוזה, יצטרכו הצדדים לכרות חוזה נוסף (מפורש או משתמע) לביצוע עבודות אלה (או לשנות בהסכמה את החוזה המקורי), ולקבוע בהסכמה את השכר בעד העבודות הנוספות. .... אם ביצוע העבודות הנוספות מבוסס על הסכמה חדשה בין הצדדים, אך הצדדים לא הסכימו על גובה השכר בעדן, יושלם פרט זה בהתחשב בחוזה המקורי שביניהם. הוא הדין אם מנגנון השינויים החוזי אינו מתייחס לעניין השכר. מבחינה זו, הגבול בין עריכת חוזה חדש (או הסכמה מאוחרת לשינוי החוזה המקורי), לבין שינוי חיובי הצדדים במסגרת החוזה הקיים ועל-פיו, איננו חד (בין מבחינת התווית הגבול ובין מבחינת נפקויותיו." (שם, עמ' 328)
98. דברים דומים ביחס לתמחור עבודות נוספות אמר מר שלומי שילה :
"... יש דברים שצריך לעבוד לפי חוזה שאם יש חוזה קיים צריך לעבוד לפי מחיר חוזה. אם לא קיים חוזה, אז צריך להיות הסכם בין קבלן לבין מזמין איך מתמחרים דברים שלא מופיעים במסגרת חוזה וכדי שאני אאשר דברים אני צריך לקבל סקיצות וכל מיני נתונים שעל מנת שאני אוכל לאשר את מה שבוצע בשטח. אני מגיע מתוך הנחה שהקבלן, מה שהוא מעביר אלי זה אומר שהוא בצע, אני לא יוצא מנקודת הנחה שהו אלא בצע והוא עכשיו מנסה לעבוד עלי. אבל אני צריך את ההוכחה לזה שכן בוצעה עבודה בשטח ואם אני מקבל את זה ממזמין העבודה שכותב את כל הדברים שהקבלן מבקש עבורם תוספת תשלום, זה אומר שצריך לבחון את הדברים אם הם מופיעים בחוזה. זה התפקיד של מתכנן." (עדותו בישיבת יום 2.7.2020, עמ' 138, ש' 5-13).
ובהמשך:
"אני צריך להיכנס יותר לפרטים של תוספות. האם הם מופיעים, זה תוספת שמופיעה במסגרת חוזה כי לפעמים מפרשים אותה אחרת. אבל היא מופיעה בחוזה בכתב הכמויות, במפרט הטכני, במפרט הכללי והם פשוט מוציאים את זה משם ומעבירים את זה לחריגים וזה לא נכון. זה התפקיד שלי פשוט, לראות מה עומד במסגרת חוזה ומהו חריג. מה שחריג תומחר לפי שיטת חריגים. אם זה לדקל, אם זה ניתוח מחיר, ימי עבודה, מה שנסגר בין הקבלן לבין היזם" (עמ' 138, ש' 16 – עמ' 139, ש' 2; עמ' 139, ש' 9 – עמ' 140, ש' 2).
99. בענייננו, לא כולל הסכם כנרת הוראות ביחס לתמחור עבודות נוספות (עדות כפאח בישיבת יום 1.7.2021, עמ' 194, ש' 18-21) . הצדדים אף לא טענו להסכם – מפורש או משתמע ביחס לתמחור עבודות אלה. העבודות הנוספות מתומחרות ברובן בהסכם כנרת. בנסיבות אלה, נכון יהיה לתמחר את העבודות הנוספות בהתאם לתמחור העבודות בהסכם כנרת.
עבודות בסימן שאלה
100. סעיפים בסך כולל של 4,500 ₪ מורקרו בעמודה השמאלית (נספח 3 לתצהיר שומרי בן דוד, ת/2) ונרשמו "בסימן שאלה" ("בהסכם, במידה וכן ...." סכום). ואלה הסעיפים:
א. סעיף 2 - דירה C9 (15.6.2016)– הכנות צנרת מים חיצוני לדירה – מטבח, מכונת כביסה, כיור, אסלה ודוש כולל דלוחים – באישור שומרי – כולל צינורות בקוטר 16 מ"מ באורך של 6 עד 10 מ', כולל קידוח בקירות כולל התקנת ברזי ניל והתקנת הכלים הסניטריים.
בהערותיו ציין שלומי כי קידוחים כלולים במחיר העבודה, וכי המחיר החוזי בסעיף 07.01.0001 הנו 450 ₪. כפאח השיב כי לא מדובר בעבודה במסגרת הפרויקט אלא ב דירה שהייתה בה נזילה וכי התבקש על-ידי שומרי להחליף את כל הצנרת והתקנת צנרת חדשה והחזרת הכלים הסניטריים. שלומי העביר להתייחסות שומרי שהסתפק בקביעה כי "נכלל בחוזה". שומרי לא שלל את טענת כפאח כי מדובר בעבודה נוספת שהתבקש לבצע.
יצוין כי התביעה אינה מופיעה בריכוז העבודות הנוספות של כנרת עד סוף יוני 2016 (נ/2).
למרות זאת, אני מאשרת את הסעיף, בהתאם למחיר החוזי – 450 * 6 = 2,700 ₪.
ב. סעיף 4 – הכנות מים לדירה מחדש C11 (20.6.2016) - צנרת מתכת גמורה כולל פתיחה וחיבור המים במטבח כולל ניתוק מערכת ישנה בתוך הבית עבור פיצוץ ונזילות וביצוע מערכת חדשה באישור מהנדס הביצוע ומנהל העבודה באתר – 1,950 ₪ (במאמר מוסגר יצוין כי בסיכום העבודות הנוספות מיוני 2016 תבע כפאח מכנרת בגין עבודה זו 6,800 ₪).
שלומי ציין כי קידוחים כלולים במחיר העבודה וכי המחיר לפי סעיף 07.01.0001 הנו 450 ₪. כפאח השיב כי סעיף 07.01.0001 מתייחס לחיבור צנרת מים חדשה לצנרת קיימת בלבד ואילו כאן התבקש לבצע חיבור מטבח ומערכת מים פנימית כולל צנרת מים ודלוחין בתוך הבית וכי העבודה אושרה על-ידי מנהל העבודה הקודם יואל ועם עמוס מחברת כנרת. שלומי הציע לברר מול הגורמים המעורבים. גם כאן שומרי הסתפק בקביעה כי "נכלל בחוזה", ללא התייחסות לטענות כפאח.
התביעה מופיעה בריכוז העבודות הנוספות של כנרת עד סוף יוני 2016 בתאריך 30.6.2016 (נ/2).
משכך, אני מאשרת גם סעיף זה, בהתאם למחיר החוזי – 450 ₪.
ג. סעיף 5 – הכנות מים לדירה מחדש C8 - צנרת מתכת גמורה כולל פתיחה וחיבור המים במטבח כולל ניתוק מערכת ישנה בתוך הבית עבור פיצוץ ונזילות וביצוע מערכת חדשה באישור מהנדס הביצוע ומנהל העבודה באתר.
זהה לסעיף 4.
ד. סעיף 12 – חיבור דירה A7 מים + חיבור ביוב מטבח וניקוז מכונת כביסה – לפי אישור מהנדס ביצוע לפי ההסכם עם כנרת, חיבור מטבח 1,600 ₪ וחיבור מכונת כביסה 350 ₪ - 1,950 ₪.
בדוח העבודות הנוספות שהגיש כפאח לכנרת ובמסגרתו פרט את העבודות שאושרו עד סוף יוני 2016 (נ/2) נכללת תביעה בסך 1,800 ₪ בגין "תיקון קו ביוב החלפה ... פירוק אסלה החלפת חיבור לניקוז מקלחת ומכונת כביסה תת ריצוף החזרת אסלה בדירה A7".
משכך, התובעת שילמה בגין העבודה.
ה. סעיף 44 – השלמת חיבור מטבחים של 9 דירות ישנות במערכת חדשה – חיבור ביוב מטבח וניקוז מכונת כביסה לפי אישור מהנדס ביצוע לפי הסכם עם כנרת, חיבור מטבח 1,600 ₪ וחיבור מכונת כביסה 350 ₪ וזה בתאום עם מהנדס הביצוע של חברת הרצל בן דוד (9 * 1,950 = 17,550 ₪).
בעדותו הסביר כפאח את תביעתו בסעיף זה:
"כשבאו לחבר את הבניין, את החיבורים החדשים לישנים, והתקבלה הוראה של עזרא, תחליפו לדיירים את כל המטבחים כי הצנרת ישנה וימשיכו נזילות. אז אמרתם נחליף להם את כל המטבחים. ועל כן הוא דרש 1900 שקל ועל כן עזרא אישר לו 1600 שקל בהתחלה ו-350 שקל על תוספת" (עמ' 49, ש' 14 – עמ' 50, ש' 2)
בדו"ח פיקוח מספר 1 ציין שלומי שילה כי בחזית קיר מערבי של בניינים A ו- C קיימים צינורות ניקוז מטבחים שמצבם לא תקין (סעיף 7). בדו"ח פיקוח מספר 2 מיום 13.8.2015 צוין כי הצנרת הוחלפה.
לתצהיר כפאח צורפה דרישת תשלום לכנרת מיום 1.3.2016 בגין עבודות דלוחים ל-24 מטבחים דירות ישנות על סך 44,928 ₪ (1,600 ₪ לדירה בצירוף מע"מ).
לא זוהו תשע הדירות בהן בוצעה כנטען העבודה, לא הוכח כי אינן נכללות באלה בגינן שילמה בן דוד באמצעות כנרת ולא הוצגה כל ראיה ביחס לביצוע העבודה. משכך, התביעה לתשלום נוסף בגין סעיף 44 נדחית.
101. סך הכל תוספת בגין עבודות בסימן שאלה – 3,700 ₪ בצירוף מע"מ.
סך הכל תוספת בגין עבודות נוספות (כולל עבודות בסימן שאלה) – 18,640 ₪ בצירוף מע"מ – 21,809 ₪ .
עבודות שלא אושרו
102. בטרם אתייחס בפירוט לכל אחד מסעיפי העבודות הנוספות שלא אושרו אציין כי, ככלל, מקובלות עלי הערות מר שלומי שילה. מר שלומי שילה ערך את התכנון של מערכת האינסטלציה כמו גם בצע פיקוח עליון על ביצועה. עדותו הייתה מהימנה ביותר והתייחסותו עניינית, מקצועית ונטולת פניות (לעניין זה ראו עדותו בעמ' 153, ש' 3 – עמ' 154, ש' 2). כעולה מעדותו, בדק בקפידה רבה, פריט פריט, את דרישתו של כפאח, תוך שהתייעץ עם סמי דוד, עזרא עקירב ומנהלת המשרד, גב' אילנה סאפ. התייחסותו הועברה לתגובת כפאח והוחזרה אליו. משכך וככלל, מסקנותיו מעוגנות בעובדות ומהימנות עליי.
103. אלה העבודות הנוספות שנכללו בנספח י"ג לתצהיר כפאח ולא אושר תשלום בגינן (לא מהטעם כי הן נכללות בהסכם כנרת או הסכם כרומגן, אליהן אתייחס בהמשך):
א. סעיף 9 (4.7.2016) – החלפת קו ביוב ברחוב ברודצקי 14 לפי בקשת שמעון וסמי דוד ועזרא.
מדובר בעבודה שבוצעה, כנטען, שלא באתר הפרויקט. לא הובאה כל ראיה לביצועה או לאישורה, ומכל מקום – אינה יכולה להיתבע מכוח ההסכם שנכרת בין הצדדים ביחס לפרויקט.
ב. סעיף 33 (22.12.2016) - פירוק והתקנת מערכת ספרינקלרים בלובי בנין A הרמה ב-10 ס"מ – קומה 1+2+3+4 אחרי פתיחת חלון אש – לפי 3 פועלים * יום עבודה ליחידה.
שלומי ציין ביחס לסעיף זה כי יש לבדקו מול עזרא. כך גם כפאח. מר אליאס נאסר תמחר את הסעיף על פי מחירון דקל, תוך שציין כי ההסכם אינו מתייחס לשינויים לאחר ביצוע.
תגובת עזרא עקירב לסעיף זה הייתה כי המערכת הותקנה מראש נמוך מדי ולפיכך נדרש כפאח להגביהה.
כפאח לא התייחס להערת עזרא בתצהיריהם. לא הוצגה תכנית שינויים או התכנית המקורית אשר יכלה להעיד על כך שהערת עזרא אינה נכונה. אף לא הוצג דוח של חברת סיסטם אשר ערכה בדיקות של מערכת הספרינקלרים (שש בדיקות חוזרות עד לאישור המערכת). מר אליאס נאסר, המומחה מטעם הנתבעים, אישר כי על פי התכנית שהוצגה לו מיום 4.1.2015 לא ניתן לקבוע את גובה התקנת הספרינקלרים וכי לא הוצגה לו תכנית שינויים (עדותו בישיבת יום 2.7.2020, עמ' 49, ש' 7 – עמ' 50, ש' 12). מדובר בעניין בו נטל השכנוע מוטל על התובעים שכנגד. משכך, איני מאשרת את התביעה בגין עבודה זו.
ג. סעיף 37 - פירוק והנמכת צינור הזנה ראשי מהמאגר התחתון לעליון לפי בקשת עזרא, כולל 2 צינורות "3 מעל המרתף , עבודות מסגרות יום אחד.
שלומי ציין ביחס לסעיף זה כי יש לבדקו מול עזרא. כך גם כפאח. מר אליאס נאסר תמחר את הסעיף על פי מחירון דקל.
עזרא עקירב, מהנדס התובעת, לא אישר את העבודה הנוספת , שכן, לדבריו, הצינור הותקן מראש נמוך ולפיכך נדרש להגביהו.
כפאח לא התייחס להערת עזרא בתצהיר ו. לא הוצגה תכנית שינויים או התכנית המקורית אשר יכלה להעיד על כך שהערת עזרא אינה נכונה. משכך, איני מאשרת את התביעה בגין עבודה זו.
ד. סעיף 40 – פירוק ושינוי מערכת ספרינקלרים קו ראשי, כולל כיבוי אש מכניסה למרתף וביצוע עבודה לפי תכנית חדשה כולל עבודת מסגר.
שלומי ציין כי יש כפילות וכי יש לבדוק את הסעיף מול עזרא. גם כפאח ציין כי יש לבדוק את הסעיף מול עזרא. עוד ציין כי היו שלוש תכניות למרתף. לדברי עזרא עקירב – ההתקנה בוצעה שלא לפי תכנית גבהים ולפיכך נדרש הפירוק וההתקנה מחדש . מר אליאס נאסר תמחר את העבודה לפי מחירון דקל.
כפאח לא התייחס להערת עזרא בתצהירו. לא הוצגה תכנית שינויים או התכנית המקורית אשר יכלה להעיד על כך שהערת עזרא אינה נכונה. אף לא הוצג דוח של חברת סיסטם אשר ערכה בדיקות של מערכת הספרינקלרים (שש בדיקות חוזרות עד לאישור המערכת, נספח 3 לתצהיר שומרי בן דוד, ת/1). מדובר בעניין בו נטל השכנוע מוטל על התובעים שכנגד. משכך, איני מאשרת את התביעה בגין עבודה זו.
ד. סעיף 41 – התקנת מד מים 4 צול לבקשת עזרא עקירב .
שלומי לא אישר את הסעיף שכן קבע שלא הגיוני שמזמין ישלם פעמיים.
לדברי מר אליאס נאסר נדרש כפאח לרכוש ולהתקין מד מים למרות שאמר לעזרא עקירב כי על תאגיד המים מי נתניה להתקין את מד המים. בפועל רכש כפאח מד מים והתקינו, וזה הוסר לאחר מכן על-ידי תאגיד מי נתניה.
דא עקא, כפאח לא הציג כל אסמכתא לדרישה או תימוכין לטענה כי רכש את מד המים. נטל השכנוע מוטל עליהם. משכך, התביעה בסעיף זה נדחית.
ה. סעיף 60 - החלפת צינורות "2 משחור למגולוון בבניינים A,B,C מקומת כניסה עד קומה רביעית (5 קומות) בשלושת הבניינים, לפי בקשת שלומי (מחיר יחידה לפי קומה) – לפי 5 קומות לבניין * 3 בניינים * 13 מ' לקומה * 118 ₪ למ"א סניף 34.032.0320.
שלומי שילה לא אישר את הסעיף, שכן הדרישה לגלוון הצינורות מופיעה בכל המסמכים , למעט טעות נקודתית בכתב הכמויות. בתגובתו להערת שלומי אישר כפאח כי הדרישה לצינור מגולוון מופיעה בהסכם ובכתב הכמויות, אולם טען כי שלומי אישר לפרק ולהחליף את הצינורות. בעניין אחרון זה ציין שלומי כי הקבלן לא עובד עם כתב כמויות אלא עם תכניות וכי ככל והקבלן מבחין בסתירה בין תכנית לבין כתב הכמויות עליו להודיע על כך לאלתר למתכנן (לעניין זה ראו גם עדותו בישיבת יום 2.7.2020, עמ' 151, ש' 24 – עמ' 152, ש' 8).
קביעות שלומי שילה מתיישבות עם המסמכים שהוצגו בפניי. בכתב הכמויות מופיע צינור מגולוון ביחס לכל הצינורות המובילים מי שתיה (פרק 07.01 – מערכות מים לצריכה). כך גם בדוחות הפיקוח (בין השאר סעיפים 5.15 ו-7.7 לדו"ח פיקוח 8, סעיף 1.2 לדוח פיקוח 10). עוד נקבע בהסכם כי ככל וקיימת סתירה בין כתב הכמויות לבין התכנית, עליו להודיע על כך למתכנן (סעיף 3.2 להסכם כנרת).
משכך, התביעה בסעיף זה נדחית.
ו. סעיף 62 - צינור שרשורי לחיבור מתזים והתאמה עם הנמכות התקרות לפי סעיף דקל 34.031.1000.
שלומי שילה לא אישר את הסעיף תוך שקבע כי כל סעיף מתז בחוזה כולל בתוכו קטע צינור וכי לקבלן שיקול דעת להחליט באיזה צינור להשתמש. יתר על כן, במידה והשתמש כפאח בצינור גמיש, עליו לה פחית מהמחיר הנתבע מחיר של הצינור הקשיח בכל מתז. כפאח ציין כי בכתב הכמויות לא נכלל צינור שרשורי וכי זה הותקן לבקשת עזרא, שכן לא היו קונסטרוקציות לתקרות הגבס. מר אליאס נסאר, המומחה מטעם הנתבעים, מציין כי עלות צינור שרשורי יקרה יותר, אולם לא מציג תחשיב. ועוד, בעדותו אישר מר נסאר כי יש להפחית את מחיר הצינור הקשיח אולם טען כי מדובר בעלות שולית (עדות מר אליאס נאסר בישיבת יום 2.7.2020, עמ' 74, ש' 3-6).
כפאח לא הציג דרישה של עזרא להתקנת צינור שרשורי. אף לא הוצג תחשיב של עלותו בניכוי עלות צינור על פי כתב הכמויות. מדובר בעניין בו נטל השכנוע מוטל על התובעים שכנגד. משכך, איני מאשרת את התביעה בגין עבודה זו.
ז. סעיף 64 - התקנת משאבות כולל חומרים (2 במאגר התחתון ו-5 במאגר עליון) כולל ברזלים חשמליים כמות 2, כולל מצופים, לוח פיקוד ובקרה, כולל כל הברזים והעוגנים הנדרשים לפי תכנית המהנדס.
התייחסות שלומי שילה - אמז"חים היו בתכניות מיום הראשון והיו גם בכתבי כמויות, שלומי ביקש לחבר מתזים בחדר אשפה אחרי מז"ח [מונע זרימה חוזרת – ס.מ.] קיים ולא להוסיף מז"ח חדש. כפאח לא התייחס להערת שלומי.
מר אליאס נאסר ציין כי הסעיף מתייחס להתקנת 7 משאבות ג'וקי, שתיים במאגר תחתון וחמש במאגר עליון, לרבות כל הציוד הנלווה. דא עקא, לא הוצגה כל קבלה או ראיה אחרת המעידה על ביצוע עבודה נוספת לאלה שנכללו בהסכם או רכישת משאבות נוספות.
ח. חיוב בגין מכלי לחץ (נספח ו' לתצהיר כפאח)
לתצהירו צירף קיפאח חשבון חיוב מיום 16.8.2017 של "קבוצת דודי מערכות ומשאבות מים בע"מ" על סך 5,090 ₪ בגין "אספקה והתקנה של 3 מ כלי לחץ + תיקון ברז מילוי מאגר", 1,450 ₪ עבור כל מיכל לחץ. לטענת כפאח נשא בעלות המכלים (סעיף 62 לתצהירו וכן נספח ו' לתצהירו, נ/10). כך גם העיד בתחילת עדותו (עמ' 282, ש' 6 – עמ' 285, ש' 5). גם מר אליאס נאסר כלל בתחשיב הסעיף את עלות המשאבה, למרות שאישר כי לא הוצגה לו חשבונית או קבלה (עמ' 74, ש'20-26). דא עקא, בהמשך עדותו חזר בו כפאח מהטענה והודה כי התובעת היא שנשאה בעלות חשבון החיוב (עמ' 285, ש' 6 – עמ' 287, ש' 10).
יצוין כי בישיבת יום 2.7.2020 הגישו הנתבעים קבלה על סך 12,000 ₪ מ"דודי מערכות ומשאבות מים", מיום 3.5.2017 (נ/12) "עבור יתרת תשלום לעבודה שבוצעה ברחוב שי עגנון 3 נתניה" וכן קבלה מיום 2.4.2017 עבור "חלק מתשלום עבור אספקה והתקנה של משאבה טבולה ברחוב שי עגנון" (ישיבת יום 2.7.2020, עמ' 91, ש' 20 – עמ' 92, ש' 6) – תוך קשירת הקבלות לחשבונית החיוב . דא עקא, נוכח הודאת כפאח כי התובעת היא שפרעה את חשבון החיוב דין הטענה להידחות. יתר על כן, הקבלה הנה ממועד מוקדם יותר ממועד חשבונית החיוב. לא זו אף זו, כעולה מהפירוט מדובר בחיובים שונים (אספקה והתקנה של מכלי לחץ ועבודה שבוצעה באתר).
מר פיראס מונדר אשר טען בתצהירו (נ/13) כי העבודות שבצע דודי משאבות ובגינם הוצא חשבון חיוב נספח ו' לתצהיר כפאח, מתייחסות לליקויים המנויים בדוח פיקוח מיום 27.7.2017 (סעיף 5 לתצהירו), לא ידע להסביר בעדותו כיצד הקבלה היא ממועד מוקדם יותר (עדותו בעמ' 95, ש' 25 – עמ' 96, ש' 1). בחקירה חוזרת הסביר כי ביצעו עבודות רבות במשאבות בעזרת "דודי משאבות" (עמ' 128, ש' 4-6), כי דוח הפיקוח התייחס למחבר חסר במשאבה עליונה (עמ' 128, ש' 11-17) וכי החשבוניות נ/12 התייחסו למשאבה טבולה שהותקנה בבור ניקוז במאגר תחתון במרתף (עמ' 129, ש' 1-17).
משכך, התביעה מכוח חשבונית החיוב נספח ו' לתצהיר כפאח – נדחית.
עבודות שכלולות בהסכם
104. עוד לא אושרו העבודות שנתבעו בסעיפים הבאים, בשל היכללותן בכתב הכמויות:
א. סעיף 17 – הכנת ברזי גן לאדניות בין בניין B ל- C – עבודות נוספות לפי בקשת מנהל עבודה.
שלומי לא אישר את התביעה בסעיף זה שכן קבע כי היא כלולה בסעיף 07.01.0110 לכתב הכמויות המתייחס ל"ברז כדורי בקוטן "1/2 עם רקורד לרבות כל הנדרש בשלמות". כפאח והמומחה מטעמו, מר אליאס נאסר, טענו כי סעיף 07.01.0110 מתייחסים לאספקה והתקנה של הברז אך לא לחיבור הצינור למערכת הזנה באמצעות קו מים. בתגובה ציין שלומי כי יש לתמחר את צינורות לפי מטר אורך – לפי מחיר חוזי או מחירון דקל.
כפאח ופיראס מונדר לא התייחסו להערת שלומי או הערת המומחה מטעמם, לא ציינו וממילא לא הוכיחו מהו אורך קו המים שהתקינו בכל נקודה. משכך, אף לא ברור כיצד המומחה מטעמם תמחר סעיף זה.
נטל השכנוע בכל הנוגע לתביעה מוטל על הנתבעים. משכך, התביעה נדחית.
ב. סעיף 36 – הוספת מערכת ניקוז לפי בקשת סיסטם בכל הבניינים אחרי כל תחנת הפעלה כולל מרתף (רוכב כולל ברז).
התביעה בסעיף זה לא אושרה על-ידי שלומי שילה, שכן ברז ניקוז כלול במחיר תחנת הפעלה. בנוסף, לא קיימות 33 תחנות. מר אליאס נאסר ציין כי יש לבדוק בדוחות סיסטם וכי הכמות תוקנה ל-25 תחנות.
כפאח ופיראס מונדר לא התייחסו לקביעת שלומי ולא הצביעו על טעות שנפלה בה. כפאח ופיראס אף לא הצביעו על דוחות סיסטם כפי שהציע המומחה מטעמם. נטל השכנוע מוטל עליהם ולפיכך דין התביעה בסעיף זה להידחות. לזאת יוסף כי בהתאם להוראות ההסכם, על העבודות להיבדק על-ידי מעבדה מוסמכת. עוד נקבע כי עבודה שתימצא לקויה תתוקן מיד ותיבדק מחדש, כאשר ביצוע הבדיקות, התיקונים וההתאמות יהיו על חשבון הקבלן (סעיף 15 להסכם כנרת, לעניין אחריות הקבלן להכיר את התקנים ולהתריע על חוסר התאמה, ככל וקיים, בינם לבין תכניות או מצב בשטח, ראו עדותו בעמ' 142, ש' 26 – עמ' 143, ש' 23; עמ' 144, ש' 3-6).
עוד יצוין כי גם המומחה מטעם הנתבעים לא אשר תשלום בגין סעיף זה.
ג. סעיפים 54-58 - כלול בסעיפים 51-53 שאושרו בגין התקנת מערכת סולארית כולל חומר.
גם המומחה מטעם הנתבעים קבע כך – למעט סעיף 57.
לזאת יוסף כי בדרישת התשלום מיוני 2016 (נ/2) תבע כפאח מכנרת 120,000 ₪ בגין התקנת מערכות סולאריות בבניינים A+B+C. בטבלה הפך הסכום ל-252.649 ₪ (סעיפים 51-59) ובחוות הדעת – 220,453 ₪.
ועוד - בחשבון יוני 2016 (נ/2) שולמו לכפאח 40,000 ₪ בגין התקנת מערכת סולרית במבנים B+C.
התקנת דודי שמש
105. עוד עתרו התובעים שכנגד לתשלום עבור התקנת דודי שמש: סעיפים 3 (חיבור דוד לדירה C17 מיום 19.6.2016), 6 (חיבור דוד חדש לדירה B5 ביום 20.6.2016), 7 (חיבור דוד לדירה B13 ביום 21.6.2016), 8 (חיבור דודים לדירות שיפוץ בניין B מיום 22.6.2016), 19 (חיבור דוד חדש לדירה A20 מיום 13.9.2016), 20 (חיבור דודים לדירות A9+A13+A17 מיום 25.9.2016) 22 (חיבור דודים בניין B דירות 7+11+15 מיום 27.9.2016), 23 (חיבור דוד A8 מיום 28.9.2016), 24 (חיבור דוד A7+A19 מיום 26.10.2016), 29 (חיבור דוד לדירה A12 מיום 27.11.2016), 49 (התקנת דודים בניין B מספר דירות 6+7+1-+11+14+15+18+19).
106. מעיון בטבלה, נספח י"ג לתצהיר כפאח, עולה כי רוב הסעיפים בגין התקנת/חיבור דודים נתבעו בגין "הסכם עם כנרת בעבודות נוספות". כנרת יצאה מהאתר בחודש יוני 2016. כפאח הגיש חשבונות שערך והגיש לכנרת (נ/2). בחשבון יוני 2016 (החודש האחרון לעבודת כנרת) צורפה טבלה הכוללת דרישות תשלום שכפאח העביר לכנרת ביחס לעבודות שבוצעו בין 30.11.2015 לבין 30.6.2016. הטבלה כוללת הפרדה בין הסכום הנתבע לבין הסכום ששולם עד אותו מועד (נ/2).
107. הטבלה כוללת תשלום בגין פירוק/הזזת/העברת דודים בסעיפים הבאים:
א. פירוק דוודים כולל קולטים בבניין A וחיבור קולטים בבניין A וחיבור הדוודים מחדש כולל הזזת דוודים – 3,600 ₪ ;
ב. הזזת 3 דוודים בבניין C כולל הארכת צינורות – 1,050 ₪;
ג. הזזת 2 דוודים בבניין A כולל הארכת צינורות – 700 ₪;
ד. העברת 11 דודים בבניין B – 3,850 ₪;
ה. העברת 8 דודים בבניין A – 2,800 ₪.
108. מכאן כי בן דוד (על-ידי כנרת) שילמה לנתבעים עבור פירוק/העברת/הזזת דודים שבוצעו לבקשת כנרת. סמי דוד אישר כי הנתבעים התבקשו גם על-ידי בן דוד להתקין מספר דודים (פרוטוקול ישיבת יום 1.7.2020, עמ' 152, ש' 5-11). עבודות אלה שהתבקשו על-ידי התובעת לאחר עזיבת כנרת את אתר העבודות אושרו בטבלה, נספח י"ג לתצהיר כפאח (סעיפים 21, 47, 15 – 3 דודים, 13 – 2 דודים).
109. הנתבעים לא הוכיחו כי סעיפי העבודה הנוספת הנתבעים בוצעו וכן כי אינם נכללים בעבודות שאושרו על-ידי כנרת (חשבון יוני 2016) ועל-ידי בן דוד – ונטל השכנוע לעניין זה עליהם.
110. זאת ועוד, הנתבעים וכן המומחה מטעמם, מר אליאס נאסר, טענו כי כרומגן מסרבת להתייצב לאתר לשם חיבור מספר קטן של דודים (עדות אליאס נאסר בישיבת יום 2.7.2020, עמ' 22, ש' 3 – עמ' 23, ש' 9). דא עקא, התובעים הציגו הצעת מחיר למערכת סולארית מרכזית לחימום מים מיום 28.5.2015, ההצעה כוללת אספקת והתקנת 84 אוגרים בנספח 150 ליטר בקוטר 585 מ"מ עם מחליף חום בציפוי אמייל, חוות קולטים מדגם מעורב עם מובילי מים מנחושת בעלי תו תקן, מערכת קונסטרוקציה לקולטים, מערכת פיקוד ובקרה, מערכת גיבוי, ברזים, שסתומים, ברזי אוורור, מיכל התפשטות ואביזרי צנרת, צנרת מבודדת ועוד (סעיף 1.2 להצעת המחיר). על הקבלן לספק לכרומגן שטח גג מתאים להתקנת 84 קולטים, צנרת מבודדת 3 קווים מאספים אנכיים בין הדירות לגג, בסיסים יצוקים מבטון וקשורים לגג בברזל בניין, נקודות מי רשת, עבודות חציבה במידת הצורך, נקודות חשמל על הגג ועוד (סעיף 1.3 להצעת המחיר). מועד ההתקנה יהיה לפי תאום מראש (סעיף 2.1 להסכם). התמורה המוסכמת כוללת אספקה, הובלה (עד 32 יחידות דיור – הובלה אחת, מעל 32 יחידות דיור עד שתי הובלות) והתקנה. כן סוכם על אספקת 6 מערכות כרומגן סופר (דודי שמש) לקומות העליונות (סעיף 8 להצעת המחיר).
סמי גדג' העיד כי כרומגן כן הגיעה להתקנת 2-3 דודים, בהתראה של 4-5 ימים (עדותו בישיבת יום 1.7.2020, עמ' 151, ש' 19-20, ש' 27).
111. בעדותו, הסביר שלומי שילה מדוע לא אישר את התביעה בסעיפים אלה כדלקמן:
"... יש הסכם עם חברת כרומגן, שהיא מחויבת לחבר את כל הדודים. עכשיו, הטענה פה הייתה שכאילו היא לא תבוא על כל שני דודים. אבל איך אפשר להיות? בחוזה של כרומגן כתוב שהחוזה הזה הולך להתבטל במידה ובכמה תנאים, אם לא יתאפשר לכרומגן להשלים את ביצוע התקנת המערכת תוך 60 ימים, מסיבות התלויות בקבלן. כרומגן אומרת, אם אתה לא תיתן לי לסיים את הפרויקט ב-60 יום, אני אבטל את החוזה. אז איך אתה יכול לבוא בטענה שכרומגן תגיד לי שהיא לא באה לכל דוד אבל מצד שני היא תגיד שאם אתה לא נותן לי תוך 60 יום אני מצדי אזמין אותה לכל דוד כי אני לרוצה לתת לה את האפשרות לגמור תוך 60 יום. עכשיו, תחשוב, אני בתור מתכנן יועץ, צריך לאשר חשבון חריגים שבוודאות אני יודע שמישהו פה הולך לשלם וזה פעמיים. מישהו אולך לשל9ם. עכשיו, הסכום הזה מכרומגן כי כרומגן כותבים בחוזה שהקבלן לא יוכל לקזז ממנו שום סכום משום סיבה שהיא. זה אומר שהקבלן, שומרי בן דוד, בוודאות הולך לשלם את זה פעמיים." (ישיבת יום 2.7.2020, עמ' 182, ש' 11-24)
112. לזאת יוסף כי על העברת דודים תבע כפאח מכנרת 350 ₪ בעוד בטבלה תבע בגין התקנת דוד חדש – 600 ₪.
אשר על כן, אני דוחה את התביעה ביחס לסעיפי החלפת/תיקון/פירוק/העברת דודים.
ה.3 – כספים שעוכבו
113. בתביעתם טענו הנתבעים כי התובעת עכבה מהתשלומים שהעבירה להם סך של 37,598 ₪ וכנרת עיכבה 100,415 ₪ - סך הכל 138,013 ₪.
בסיכומיהם טענו הנתבעים כי כנרת עכבה סכום של 110,615 ₪ והתובעת 26,900 ₪.
114. לטענת התובעת עכבה כנרת 5% מהסכום של 1.62 מש"ח ששילמה לנתבעים על חשבון תקציב הפרויקט (81,000 ₪), והתובעת עיכבה סכום של 26,500 ₪. סך הכל זכאים הנתבעים ל-5% מהסכום החוזי, 2,144,868 ₪ המהווים 107,243 ₪. לחלופין זכאים הנתבעים לסכום החזר העיכבון בהם זכתה התובעת בפסק הבוררות – 53,300 ₪.
עוד טוענת התובעת כי בכל הנוגע לסכומים שעיכבה כנרת על הנתבעים לפנות לכנרת וכי התובעת נכנסה לנעלי כנרת מהנקודה בה החליפה אותה – יולי 2016 - אולם לא נטלה על עצמה את כלל התחייבויותיה של כנרת כלפי הקבלנים בכל הנוגע לתקופה הקודמת . כל שנעשה הוא התחשבנות עתידית מהנקודה בה החליפה התובעת את כנרת, יולי 2016.
איני מקבלת את טענת התובעת.
115. התובעת מסכימה כי נכנסה לנעלי כנרת בכל הנוגע להסכם שנכרת בינה לבין כפאח. משכך, אינה יכולה, בתום לב, לאבחן בין זכויות כנרת מכוח ההסכם לבין חובותיה על פי אותו הסכם. התובעת טוענת כי נכנס ה לנעלי כנרת בכל הנוגע לזכויות כנרת (לרבות הזכות לתבוע החזר בגין תיקו נים שביצעה או השלמת עבודות שלא ביצע כפאח – לרבות בתקופה לפני יולי 2016 ). בנסיבות אלה, אינה יכולה לטעון בתום לב כי בכל הנוגע לחיובי כנרת ביחס לתקופה לפני יולי 2016 - על כפאח לפנות אל כנרת.
אף אין בבוררות שהתנהלה בין התובעת לבין כנרת (ואשר כפאח לא היה צד לה) בכדי לכרסם בזכות הנתבעים לקבל את מלוא הסכומים שעוכבו מהחשבונות שהגישו.
116. יחד עם זאת, לא מצאתי בסיס לטענת כפאח בדבר היקף הסכומים שעוכבו על-ידי כנרת. ככל הנראה ביסס כפאח חשבונו על 5% מכלל החשבונות שאושרו על-ידי כנרת. דא עקא, חשבונות אלה כללו רכיבים רבים בגינם לא עוכבו סכומים (כגון עבודות נוספות בפרויקט, עבודות טיח וצבע ועוד ).
לא מצאתי כי עוכבו כספים מחשבונות כפאח אלא בכל הנוגע לסכומים שאושרו על-חשבון תקציב הפרויקט (להבדיל מעבודות נוספות או עבודות טיח).
משכך, זכאיות הנתבעות ל-5% מסכום הפרויקט (2.150 מש"ח) – סך הכל 107,500 ₪ בצירוף מע"מ – 125,775 ₪.
117. סך הכל סעיפי התביעה שכנגד שאושרו:
א. סכומים שעוכבו - 125,775 ₪;
ב. עבודות נוספות – 21,809 ₪ ;
סך הכל 147,584 ₪.
ה.4 – תביעה נגד שומרי בן דוד
118. כפאח התקשר בהסכם עם כנרת. לאחר שכנרת עזבה את האתר, הסכימו הצדדים כי התובעת תיכנס לנעלי כנרת.
הנתבעים לא ביססו כל עילה לחריגה מעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של התובעת וחיוב אישי של מנהל התובעת בחיוביה. משכך, התביעה נגד שומרי בן דוד נדחית.
ה.5 – טענת קיזוז בגין איחור במסירה
119. אני דוחה אף את הטענה כי יש לקזז מחיובי התובעת כלפי הנתבעים פיצוי בגין איחור במסירה.
לא הוכח כי הנתבעים הם שאחראים לאיחור במסירה. אין חולק כי הנתבעים בצעו עבודות נוספות רבות לאלה שנקבעו בהסכם (בין אם אלה המפורטות בנספח י"ג לתצהיר כפאח ובין אם אלה שבוצעו לבקשת כנרת, כגון טיוח). זאת ועוד, אין ספק כי הקשיים של כנרת עכבו במידה מסוימת את התקדמות הפרויקט.
120. ועוד, התובעת לא הצביעה על כל פניה בעניין זה אל הנתבעים עובר להעלאת הטענה בכתב ההגנה לתביעה שכנגד ולדברי כפאח בעדותו – לא הייתה פניה כזו (עדותו בישיבת יום 1.7.2021, עמ' 206, ש' 17-21). התובעת אף לא הצביעה על כל חיוב בו חבה כלפי הדיירים בגין איחור זה.
משכך, אני דוחה את טענת הקיזוז.
ו – סופו של דבר
121. מורם מהאמור עד כה כי הן התביעה והן התביעה הנגדית מתקבלות בחלקן:
א. על הנתבעים לשלם לתובעת סכום של 249,942 ₪;
ב. על התובעת לשלם לנתבעים סכום של 147,584 ₪.
122. אשר על כן, אני מורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סכום של 102,358 ₪.
כן ישלמו הנתבעים לתובעת הוצאות משפט בסך 5,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 15,000 ₪.
הסכומים ישולמו תוך שלושים יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ח אייר תשפ"א, 10 מאי 2021, בהעדר הצדדים.