הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 29731-03-17

בפני
כבוד השופט אייל דורון

התובע
עזבון המנוח צ' ד' ז"ל

(טרם פטירת המנוח יוצג ע"י עו"ד אברהם תירוש)
(מנהלי עזבון זמניים: עו"ד גב' עדי חן ועו"ד יואל גולדברג)

נגד

הנתבעות

  1. רינה גרינשפון
  2. מנורה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ארז בלוך ואח'

פסק דין

לא קלה היתה דרכו של תיק זה. לכאורה, עוד תביעת פלת"ד אחת מני רבות. אך בפועל, התקבצו ובאו סיבות וטעמים שונים בעטיים ידע התיק טלטלות שונות. לא מן הנמנע כי לא קלה תהא דרכו גם בהמשך. אולם בשלב הנוכחי לא ניתן להמשיך ולנהלו.

שכן לאחר פטירתו של התובע, התגלעה מחלוקת בין יורשיו הפוטנציאליים, המתבררת בבית המשפט לענייני משפחה. פלג משפחתי אחד מיוצג ע"י עו"ד גב' חן, ופלג משפחתי אחר ע"י עו"ד גולדברג.

מכיוון שהשלמת חוות דעתו של המומחה הנוסף מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי התעכבה מאד, בשל טעמים שהיו נעוצים באיסוף חומר רפואי (ככל הנראה בשל התפשטות נגיף הקורונה), ולאחר שהתברר כי המנוח נפטר , הוגש טיעון משלים וניתנה הצעת פשרה מעודכנת ע"י בית המשפט.

ב"כ הנתבעות, לא בלי התחבטות, נתנו הסכמתן להצעת הפשרה, ובלבד שזו תהא מוסכמת על כל היורשים הפוטנציאליים, שהרי עזבון איננו ישות משפטית.
עו"ד תירוש, אשר ייצג לאורך כל הדרך בתביעה זו, נתן הסכמתו להצעת הפשרה וביקש שהות לנסות לבוא בדברים עם עורכי הדין המייצגים יורשי המנוח. שהות כזו ניתנה לו. אולם גם בחלוף חודשים רבים לא עלה בידו הדבר.
עו"ד חן, בסופו של דבר, לאחר שבאה בדברים עם עו"ד תירוש ושמעה הבהרות בדיון בלתי פורמלי מבית המשפט, נתנה הסכמתה להצעת הפשרה והודיעה כי מרשיה יסכימו לחתום על הסכם פשרה.
עו"ד חן הסכימה גם להצעה חילופית ( שהועלתה לאור עמדתו המסתמנת של עו"ד גולדברג), כי ככל שלא תושג פשרה ולא יהא מנוס מהמשך ניהול התיק, יסמיכו שני מנהלי העזבון הזמניי ם את עו"ד תירוש וייפו את כוחו להוסיף ולייצג בתיק את עזבון המנוח.
שהרי במצב הדברים הנוכחי, מחד גיסא עם פטירתו של המנוח פקע תוקפו של יפוי הכוח שניתן לעו"ד תירוש לייצג, ומאידך גיסא הדעת נותנת כי תהא לו דרישה (לגיטימית) לקבלת שכ"ט ראוי מן העיזבון בגין העבודה הרבה שבוצעה עד כה.

עו"ד גולדברג, לעומת זאת, לא שוכנע ע"י עו"ד תירוש כי הצעת הפשרה ראויה ויש מקום לקבלה.
עו"ד גולדברג לא שוכנע גם לאחר ששמע הבהרות בדיון בלתי פורמלי מבית המשפט, כי הצעת הפשרה היא לכל הפחות סבירה.
עו"ד גולדברג סירב גם להצעה החילופית שהוצעה, כי מנהלי העזבון הזמניים יסמיכו יחד את עו"ד תירוש לייצג את עזבון המנוח, דהיינו ייפו את כוחו של עו"ד תירוש להוסיף ולנהל את התיק.

במצב הדברים הנוכחי אין מנוס מלהורות על הפסקת התובענה, שכן לא ברור כיצד ניתן להמשיך ולנהל אותה.
עו"ד תירוש אינו מוסמך לעשות כן.
מנהלי העזבון הזמניים אינם מסוגלים לעשות כן. הם אינם מסוגלים אפילו לפנות יחד בבקשה למתן הוראות לבית המשפט לענייני משפחה אשר יורה להם כיצד לפעול: להסמיך את עו"ד תירוש ליתן הסכמה לפשרה, להסמיך את עו"ד תירוש להוסיף ולנהל את התיק, להסמיך עו"ד אחר לנהלו, וכו'. מנהלי העזבון אף מתקשים לתקשר ביניהם. לאחרונה התברר כי עו"ד גולדברג נטל לעצמו את החירות (שמא יש לומר עזות המצח) לפנות בכתב אל המומחה הנוסף מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי בצירוף חומר רפואי ש עלה בידו לקבל (אגב, למרות שסוכם במפורש להמתין עם קבלת חוות הדעת עד למיצוי המגעים לפשרה), וזאת מבלי להביא את הדבר כלל לידיעת עו"ד חן, ואף שקרוב לוודאי - החלטות מינוי מנהלי העזבון הזמניים אינן בפניי - כי פורמלית הוא כלל אינו מוסמך לפעול לבדו בשם העזבון. לדברי עו"ד חן, עו"ד גולדברג אף טרק לה את הטלפון כאשר ביקשה לשוחח עמו אודות התיק.

לא ניתן להוסיף ולנהל תיק נזיקי מעין זה באופן זה , ללא עו"ד המוסמך לייצג כראוי את העזבון.
אני מורה על הפסקת הדיון בתביעה.
לאחר תום ההתדיינות בבית המשפט לענייני משפחה, או לאחר קבלת הוראותיו בנוגע לאופן בו ינהל העזבון את התביעה – ניתן יהיה להגיש תביעה חדשה.
לאחר הגשתה, מטעמי יעילות ובשים לב לאינטרס הציבורי של חסכון בזמן שיפוטי ובמשאבים, המוצא ביטוי כיום אף ביתר שאת מבעבר כאמור בהוראות חלק א' של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, התביעה החדשה תנותב לטיפולי (מובן כי יהא על מי מהצדדים לפנות ולבקש זאת).

נתתי דעתי לבקשת הנתבעות לחייב בהוצאות.
לפנים משורת הדין, איני רואה לחייב בהוצאות לתשלום מיידי.
עם זאת, ככל שתוגש תביעה חדשה, וככל ששולחיו של עו"ד גולדברג כיום יהיו התובעים, או יהיו בין התובעים, ישלמו שולחיו של עו"ד גולדברג לנתבעות הוצאות ההליך הנוכחי בסכום של 5,000 ₪ תוך 30 יום ממועד נקיטה בהליך חדש כאמור.

כמו כן, ואף זאת לפנים משורת הדין, ניתן פטור מתשלום יתרת אגרה.

למען הסר ספק, הדיון שנקבע בשעתו ליום 4.2.21 – מבוטל.

המזכירות תסגור התיק.

ניתן היום, כ' שבט תשפ"א, 02 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.