הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 27341-05-19

בפני
כבוד ה שופטת סיגלית מצא

התובעת:

תאומי כהן בע"מ

נגד

הנתבעת:

המבקשת:
שחר נזקי צנרת בע"מ

ביטוח חקלאי – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

החלטה

1. בפניי בקשה לזימון מסמכים שבידי צד ג'.
ההליך
2. ביום 29.8.2013 התקשרו הצדדים בהסכם, מכוחו הועסקה התובעת כקבלן משנה של הנתבעת במתן שירותי תיקון אינסטלציה החל מיום 1.9.2013 .
3. הנתבעת נותנת שירותי תיקון נזקי צנרת עבור מבוטחי חברות ביטוח שונות – ביניהן המבקשת .
ההסכם בין הצדדים בוטל ביום 31.12.2017.
4. לטענת התובעת, חבה לה הנתבעת כספים בגין עבודות שבצעה בהתאם לקריאות שפתחה הנתבעת. לכתב התביעה צורפו מסמכים ביחס לקריאות השונות, לרבות חוות דעת שמאי מטעם חברות הביטוח, אישור בדבר זיכוי הנתבעת על-ידי חברת הביטוח ועוד.
לטענת התובעת, כתב התביעה מתייחס לסכומים שאושרו לתשלום על-ידי הנתבעת, אולם בפועל לא שולמו.
5. הצדדים הגישו ראיותיהם, והתיק נקבע לשמיעת ראיות הצדדים.
6. ביום 16.12.20 הגישה התובעת בקשה לזימון עדים אשר אינם בשליטתה, ביניהם מר אלעד שלף, מנכ"ל המבקשת, "ביטוח חקלאי – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" ועו"ד גב' לימור ויסמן-טבוך, יועצת משפטית של המבקשת (להלן: "נציגי המבקשת") .
בסעיף 8 לבקשה צוין כי התובעת תהא מוכנה להסתפק בהתייצבות נציג מוסמך מטעם המבקשת, ובלבד שזה יוכל למסור מידע בעניין הסכם ההתקשרות שבין המבקשת והנתבעת או מי מטעמה, מקרי הביטוח, זהות החברה שסיפקה לחברות הביטוח את שירותי התיקון, זהות החברה שקיבלה תשלום בגין כל תיקון, המועדים בהם הועברו התשלומים לידי החברה המקבלת וכן האסמכתאות הדרושות להוכחות התשובות.
7. בהחלטתי מיום 26.4.2021 קיבלתי את הבקשה הוריתי על זימון העדים והפניתי את העדים שזימונם התבקש, לרבות מנכ"ל המבקשת, לסעיף 8 לבקשה.
הבקשה
8. ביום 12.8.2021 הגישה המבקשת בקשה לביטול זימונה לדיון.
9. בבקשתה ציינה המבקשת כי הומצא לה צו עיקול זמני ברישום בלבד מיום 17.6.2019, על זכויות ו/או כספים של הנתבעת המוחזקים בידיה. ביום 20.6.2019 הודיעה לבית המשפט כי אין ברישומיה כל תיעוד בדבר זכויות ו/או כספים הרשומים ע"ש הנתבעת. ביום 12.11.2019 ניתן צו עיקול נוסף. ביום 18.11.2019 שבה המבקשת והודיעה לבית המשפט כי אינה מחזיקה בכספי הנתבעת.
בנוסף, פנה אל המבקשת ביום 9.11.2020 ב"כ התובעת בבקשה כי נציג מטעמה ימסור תצהיר שיתייחס, בין השאר, לשאלה האם שילמה לנתבעת בגין ביצוע תיקונים בדירת המבוטחת גב' מרים אלגלי ו/או האם כספים אלה מוחזקים ביד יה ומהו הסכום המוחזק.
היועצת המשפטית של המבקשת דחתה את הבקשה, בטענה כי יש בה לפגוע בפרטיות המבוטחים.
10. לאחר דברים אלה הומצא למבקשת זימון של נציגי המבקשת למתן עדות ו להמצאת מסמכים כמפורט בבקשה לזימון עדים.
11. אשר לבקשה זו טוענת המבקשת כי זו הוגשה לבית המשפט ללא פניה מוקדמת אליה ותוך חריגה מהפניות המוקדמות שהומצאו לה.
ועוד, מר אלעד שלף, סיים את תפקידו כמנכ"ל המבקשת, אינו מועסק עוד על-ידי המבקשת ואין לו גישה למסמכים המבוקש ים. משכך, אין טעם בזימונו.
12. המבקשת הוסיפה כי אינה רשאית למסור פרטים בנוגע למבוטחיה, א לא בהתאם להחלטה שיפוטית מתאימה ו כי בינה ובין הנתבעת לא קיימת כל התקשרות עסקית. ההתקשרות הרלוונטית לעניין הנדון נע רכה, לטענת המבקשת, בינה לבין צד ג' , כאשר תמורת עבודות התיקון שולמה לצד ג' בשנת 2018.
13. ככל ותינתן החלטה שיפוטית יכול שיימסר המידע הרלוונטי לעניין.
ואולם, זימון נציגי המבקשת למתן עדות עולה כדי התנהגות פסולה שיש בה לסבך ולעכב את הדיון, תוך פגיעה ביעילות הדיון וביטול זמן שיפוטי. חיוב הנציגים, המתגוררים במרכז הארץ, להתייצב בבית משפט בחיפה, יקשה ויכביד עליהם, ובכל אופן אינו מידתי נוכח האפשרות להמציא את המידע המבוקש שלא באמצעות העדים.
14. משכך ביקשה המבקשת כי ההחלטה בדבר זימון נציגיה תבוטל.
ככל שתינתן החלטה המחייבת אותה למסור את המידע והמסמכים המבוקשים, תפעל כמתחייב מההחלטה, בכפוף לאי גילוי סודותיה המסחריים.
בקשה לגילוי מסמכים שבידי צד ג': המסגרת הנורמטיבית
15. סעיף 1 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1970 (להלן: "פקודת הראיות") מסמיך את בית המשפט להזמין כל אדם ליתן עדות "שהיא קבילה ושייכת לעניין" (סעיף 1(א) לפקודת הראיות). עוד קובע הסעיף כי בית המשפט רשאי לסרב לבקשה להזמין עד אם ראה שאין בה צורך (סעיף 1(ב) לפקודת הראיות).
16. הכלל הוא, אם כן, כי ניתן להזמין כל אדם ל מתן עדות, ובלבד שמדובר בעדות שהנה רלבנטית לעניין הנדון. מבחן הרלבנטיות בזיקה לבקשה לזימון עדים התפרש על דרך ההרחבה.
לעניין זה ראו דבריו של כב' השופט עמית ברע"א 5573/15 רונן אברבוך נ' OTKRITIE INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT D ואח' (פורסם בנבו, ניתן ביום 17.8. 2015):
"העילות שבגינן בית-משפט מוסמך לסרב להזמין עד, כמפורט בסעיף 1(ב) לפקודה, הן אך ורק שתי אלו: אין צורך בעדות, או שמטרת ההזמנה אינה גלוי האמת. תקנה 178 לתקנות סדר הדין האזרחי משלימה סעיף זה, וקובעת כי 'אם נקבע תאריך לדיון בתובענה, רשאי בית-המשפט, לבקשת בעל דין, להזמין עד, אם למתן עדות ואם להצגת מסמכים'. גישת הפסיקה היא כי הסמכות לסרב להזמין עד צריכה להיות מופעלת בזהירות רבה ולעיתים נדירות …"
(לעניין זה ראו גם פסק הדין ברע"א 9055/07 שירותי בריאות כללית נ' נאדר נאצר (22.11.2007) והאסמכתאות המופיעות שם; רע"א 3024/18 טי.אם.אף מדיה פורס שותפות מוגבלת נ' נחמני צפריר בע"מ (12.6.2018) והאסמכתאות המובאות שם ; רע"א 2124/13 ‏יעקב רבינוביץ נ' הפטריארך היווני האורתודוקסי (21.7.2013) והאסמכתאות המובאות שם )
17. תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 קובעות את הדרך לזימון עדים ומסמכים: בהתאם לתקנה 62 לתקנות, על התובע להגיש לפני ישיבת קדם המשפט הראשונה את רשימת העדים שבכוונתו להזמין למתן עדות לשם הצגת מסמכים, תוך רישום פירוט תמציתי של הצורך והמטרה של העדת כל עד. תקנה 83 קובעת את אופן הזמנת העדים, ומחייבת את בעל הדין להודיע לעד הנכלל ברשימת עדיו על כוונתו להזמינו לעדות או לשם הצגת מסמכים.
18. בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי") הוסדרה הדרך לזימון עדים ומסמכים בתקנות 178 ו-183. תקנה 178(א) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כדלקמן:
"נקבע תאריך לדיון בתובענה, רשאי בית המשפט, לבקשת בעל דין, להזמין עד, אם למתן עדות ואם להצגת מסמכים; ההזמנה תפרש את הזמן ואת המקום שבהם נדרש המוזמן להתייצב ולשם מה הוא נדרש; ואם נדרש להציג מסמך יתואר המסמך בהזמנה בדיוק סביר ויפורש בה שהמוזמן רשאי להביא לידי הצגת המסמך בלי שיבוא להציגו בעצמו. ההזמנה תומצא באחת הדרכים האמורות בתקנה 475."
(לעניין זה ראו: ע"א 4810/15 ‏ ‏ מדינת ישראל - משרד הפנים נ' י.י.ח.מ השקעות ונכסים בע"מ (11.8.2015), כן ראו תנג (ת"א) 28887-07-12‏ ‏ אילן ורדניקוב נ' שאול אלוביץ (30.4.2013)
19. תקנה 183 לתקנות סדר הדין האזרחי מוסיפה וקובעת לגבי זימון מסמכים:
"מי שהוזמן להציג מסמך בלבד רואים אותו כאילו נענה להזמנה אם הביא לידי הצגת המסמך, אף אם לא בא בעצמו להציגו."
20. בפסק הדין שניתן ברע"א 3024/18 טי.אם.אף מדיה פורס שותפות מוגבלת נ' נחמני צפריר בע"מ (12.6.2018) הבחין בין המשפט בין שתי הדרכים לזימון מסמכים המצויים בידי צד ג' להליך: האחת, הליך גילוי מסמכים לפי תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי; השנייה, זימון עד או מסמך לפי ת קנה 178 לתקנות סדר הדין האזרחי, תוך שקבע כי הגם שלא ניתן לשלול אפשרות של זימון מסמכים שבידי צד ג' מכוח תקנה 112 לתקנות במקרים מיוחדים (כגון כאשר ההפרדה בין צד ג' לבין אחד הצדדים להליך הנה מלאכותית, לעניין זה ראו פרק (ת"א) 31618-01-18‏ ‏ יורוקום תקשורת בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי (13.2.2019); פסק הדין ברע"א 1259/16 ‏ ‏י. בראון ובניו בע"מ נ' שרון אורן אברהמי (12.4.2016), או מקום בו קיימת טענה לקנוניה בין צד ג' לבין אחד הצדדים, לעניין זה ראו פסק הדין ברע"א 8571/16 מעברות נכסים - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' מוטיבן בע"מ (19.1.2017) וכן פסק הדין בבע"מ 3542/04 פלוני נגד פלונית (20.6.2005)) , זה ייעשה לעיתים נדירות בלבד (לעניין זה ראו פסק הדין ברע"א 3816/15 ב.ש. ברוש הקמת פרוייקטים בע"מ נגד ת.ק.ש. אלפיים (1997) בע"מ (23.8.2 015) והאסמכתאות המובאות שם; בגץ 6863/15 ‏פלונית נ' פלונית (18.10.2015) ).
21. "דרך המלך" היא זימונם מכוח תקנה 178 לתקנות סדר הדין האזרחי.
יחד עם זאת נקבע כי לא ניתן לעקוף באמצעות זימון מסמכים מכוח תקנה 178 לתקנות סדר הדין האזרחי את החובה למצות את הליך גילוי המסמכים הקבוע בתקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי והמועדים הקבועים בו (פסק הדין ברע"א 2124/13 ‏יעקב רבינוביץ נ' הפטריארך היווני האורתודוקסי (21.7.2013) ; רע"א 457/21 לומדעת מכשירי כתיבה בע"מ ואח' נ' עיריית אילת ואח' (16.2.2021)).
ומכאן לענייננו.
דיון והכרעה
22. בתצהיר התומך בבקשת הרשות להתגונן שהגיש מר אברהם אלקיים , מנכ"ל הנתבעת, הוכחש החוב הנטען. בהקשר זה טען מר אלקיים, בין השאר, כי בהתאם להסכם שנכרת בין הצדדים , התשלום לתובעת יבוצע רק לאחר ובכפוף לקבלת התשלום מחברת הביטוח הרלוונטית ל קריאה (תשלום "גב אל גב", סעיפים 3, 10, 12, 13 לתצהיר).
23. ועוד, בטבלה שבסעיף 23 לתצהיר מר אלקיים, התייחס המצהיר לכל אחת מהקריאות שצורפו כנספחים לכתב התביעה ועליהן מבוסס החוב הנטען . בין קריאות אלה קריאה אחת בלבד המתייחסת למבוטחת של המבקשת (גב' מרים אלגלי). ביחס לקריאה זו (קריאה 1061461) ט ען מר אלקיים כי לא התקבל תשלום מחברת הביטוח.
יצוין כי טענה זו עומדת בניגוד למסמכים שצורפו לכתב התביעה ביחס לקריאה 1061461 , ביניהם אישור גב' ליאת אזי, חשבת הנתבעת, במסגרת חילופי מיילים בינה לבין נציגת המבקשת, כי המבקשת זוכתה בגין הקריאה בסכום של 35,415 ₪ (למרות שהחשבונית הוצאה על-ידי חברת אמינות אקספרס).
24. בנסיבות אלה, נוכח המחלוקת שנפלה בין הצדדים ביחס לזיכוי הנתבעת בגין תיקון הצנרת בדירת גב' אלגלי ובהינתן כי מחלוקת זו הנה רלבנטית להכרעה בתביעה בשים לב לטענת הנתבעת כי ההתחשבנות בין הצדדים נערכה בשיטת "גב אל גב", זכאית התובעת להמצאת המסמכים המבוקשים.
כאמור, 'דרך המלך' לקבלת מידע ומסמכים מצד שלישי, אשר אינו צד להליך, היא זימון אותו צד שלישי למתן עדות או המצאת המסמכים לבית המשפט.
25. טענת המבקשת כי זימון נציגיה לבית המשפט בחיפה תכביד עליהם נוכח מקום מגוריהם טוב היה לו לא נטענה.
26. משכך אני דוחה את הבקשה לביטול זימון נציגי המבקשת להמצאת מסמכים לתיק בית המשפט.
27. כמצוין בסעיף 8 לבקשה לזימון עדים, אליו הפניתי את העדים בהחלטתי, תהא המבקשת פטורה מהתייצבות לעדות, לו תמציא את המסמכים המבוקשים לידי ב"כ התובעת. ככל ויומצאו המסמכים, ימציאם ב"כ התובעת לידי ב"כ הנתבעת. ככל וב"כ הנתבעת לא יתנגד להגשת המסמכים לתיק בית המשפט ללא צורך בזימון נציג מטעם המבקשת, ייוגשו המסמכים לתיק בית המשפט בהסכמה ויבוטל זימון נציג המבקשת.
ככל ותתנגד הנתבעת להגשת המסמכים, יוגשו המסמכים לתיק בית המשפט באמצעות נציג של המבקשת אשר יתייצב לדיון .
28. לא ראיתי כל עילה לזימון שני נציגים של המבקשת. משהודיעה המבקשת כי מר שלף פרש מתפקידו כמנכ"ל המבקשת ואין לו גישה למסמכי המבקשת – תודיע המבקשת עד יום 3.10.2021 מי הוא הנציג המוסמך שיתייצב בבית המשפט מטעמה, ככל ויידרש, ובאמצעותו יוגשו המסמכים המבוקשים. במקרה כזה וככל ויידרש, יבוטלו הזימונים שהוצאו ויונפק חדש בהתאם למידע שתמסור המבקשת.
עוד מובהר כי ככל ותידרש התייצבות של נציג המבקשת, יהא עליו להתייצב לאחד המועדים שנקבעו לשמיעת ראיות התובעת (12.12.2021, 13.12.2021) בלבד ולא לשניהם. כך גם לגבי שאר העדים שזומנו.
29. אשר לטענות המבקשת בדבר סודות מסחריים שבהסכם ההתקשרות בינה לבין צד ג' , רשאית המבקשת להשחיר את הנתונים המהווים לדעתה סוד מסחרי . ככל והתובעת תבקש לגלות חלקים שהושחרו, תגיש בקשה מתאימה.
30. משנדחתה הבקשה, אני מחייבת את המבקשת בשכר טרחת התובעת בסכום כולל של 1,500 ₪, אשר ישולמו תוך שלושים יום מהיום.
המזכירות תמציא החלטתי לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ה אלול תשפ"א, 02 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.