הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 23333-07-17

בפני
כבוד ה שופטת הדס שכטר ישראלי

התובע

תמיר לזר

נגד

הנתבעת 1

הנתבע 2

הום טאון בע"מ

אמיר בירמן ת.ז.XXXXXX972
החלטה

1. לפניי בקשת הנתבעת 1 מיום 11/04/19 (להלן:"הבקשה") לביטולו של פסק הדין שניתן כנגדה ביום 28/01/19.

פסק הדין ניתן כנגד שני הנתבעים בהתייחס לכתב התביעה המתוקן שהגיש התובע כנגדם בתאריך 23/12/18.

הנתבע 2 הוא הבעלים והמנהל של הנתבעת 1 .

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים להלן החלטתי:

באשר לנתבע 2:

2. בעניינו של הנתבע 2 מתנהל הליך פש"ר 33568-10-18 בבית המשפט המחוזי בחיפה .

הנתבע 2 לא עתר לביטול פסק הדין שניתן כנגדו.

3. בתשובה לתגובה שהגיש הנתבע 2 בתאריך 07/05/19 טען הוא כי פסק הדין שניתן כנגדו בטל מעיקרו וזאת נוכח צו כינוס לנכסיו שניתן בתאריך 22/11/18.

בתשובה זו טען הנתבע 2 כי המועד בו ניתן צו הכינוס קדם למועד בו הוגשה בקשת התובע לתיקון כתב התביעה, אולם בעניין זה נתפש הוא לכלל טעות, שכן הבקשה לתיקון כתב התביעה הוגשה בתאריך 13/11/18.

ויודגש –הבקשה נשלחה באמצעות מסירה אישית למען שמסר הנתבע 2 בדיון כמען להמצאה (ראו אישור מסירה מצורף להודעת התובע מיום 18/12/18), וקיים גם אישור צפייה במערכת לפיו נצפתה הבקשה על ידי הנתבע 2 או מי מטעמו.

4. החלטה המתירה את התיקון ונימוקיה בצידה, ניתנה על ידי כב' השופט דורון בתאריך 20/12/18 , כתב תביעה מתוקן הוגש ולמן אותה העת (ולמעשה, ממועד הגשת בקשת התיקון) מאומה לא הוגש מטעם הנתבעים עד למועד הגשת הבקשה שלפניי , קרי – בחלוף כארבעה חודשים.

5. הנתבע 2 לא הגיש בקשה כלשהי לעיכוב הליכים (בזיקה לאמור בעמ' 2 שורה 35 ובהמשך, בעמ' 3 שורות 1-2 לפרוטוקול הדיון מיום 24/10/18) ,ואף לא הגיש כתב הגנה על אף שהיה עליו לעשות כן, וזאת בעיקר משום שהתיקון שבוצע בכתב התביעה הוא למעשה הוספתו כנתבע בהליך.

על כן, בהעדר כתב הגנה ושעה שלא הוגשה בקשה לעיכוב הליכים מטעם הנתבע 2 – ניתן כנגדו פסק הדין.

6. לא נעלמו ממני הטיעונים שהושמעו בדיון מיום 24/10/18 בפני כבוד השופט דורון, שם פורט, בין היתר, באשר למצבו המשפטי של הנתבע 2 , אולם אין זאת אלא שבסופו של יום, התיר כבוד השופט דורון את תיקון כתב התביע ה, תוך הוספת הנתבע 2 כנתבע נוסף וזה האחרון לא הגיש כתב הגנה.

7. למעשה, הנתבע 2 לא עתר לביטול פסק הדין ואף טען כי פסק הדין בטל מע יקרו, ללא צירוף אסמכתאות כנדרש ו ללא צירוף עמדת המנהל המיוחד.

בעניין זה אפנה גם להודעת התובע מיום 31/05/19 לפיה ביום 14/02/19 הוגשה מטעמו תביעת חוב בהתבסס על פסק הדין ואציין כי לא הובהר הדרוש הבהרה מטעם הנתבע 2 בכל הקשור למועד בו יכול היה התו בע לדעת אודות צו הכינוס שניתן (ויצוין, כי לטענת התובע הוא ידע אודות צו הכינוס רק במועד פרסומו – 07/02/19).

ודוֹק – בית המשפט נקט משנה זהירות טרם מתן פסק הדין ובהחלטות שניתנו בתאריך 24/01/19 התבקש התובע לעדכן באשר למצב המשפטי של הנתבעים , אולם בהסתמכו על הפרסום באתר הכונ"ר , ציין ב"כ התובע כי לא ידועים לו פרטים נוספים מעבר לאלה שציין הנתבע 2 בדיון בפני כבוד השופט דורון.

8. על כן ולאור האמור– יוותר על כנו פסק הדין שניתן כנגד הנתבע 2 .

ככל שתינתן הוראה מאת בית המשפט המחוזי הדן בתיק הפש"ר בכל הקשור לתוקפו של פסק הדין בעניינו של הנתבע 2, או למצער הודעה מטעם המנהל המיוחד אשר יהא בה כדי להטיל ספק באשר להותרת פסק הדין כנגד הנתבע 2 על כנו – אדרש לה לגופה.

באשר לנתבעת 1:

9. בזיקה להחלטתי מיום 07/05/19, מוצאת אני להורות על ביטול פסק הדין שניתן כנגד הנתבעת 1, שעה שבצדק נטען כי לא היתה עליה חובה על פי הוראות הדין להגיש כתב הגנה מתוקן בנסיבות בהן כתב הגנה מטעמה היה מצוי בתיק וזוהי זכותה להסתפק בו.

עם זאת, מוצאת אני להבהיר ולציין מספר נתונים:

מעיון במסמכים המצויים ניתן לעמוד על כך שהנתבעת 1 שקטה על שמריה ולא הגישה בקשה/הודעה כלשהי מטעמה, הגם שבבפרק הזמן שחלף למן המועד שהוגש כתב התביעה המתוקן ניתנו מספר החלטות הנוגעות לה הבהרות שהתבקש התובע ליתן בהתייחס למצב המשפטי של הנתבעת 1, ואף הוגשה הבקשה למתן פסק דין , ואלה נשלחו למען שמסר הנתבע 2 כמען להמצאה בדיון מיום 24/10/18 ( קרי - משרדו של עו"ד אבו ריא).

סבורתני, כי יש ממש בטענות התובע הנוגעות לפרק הזמן שחל ף למִן המועד בו ניתן פסק הדין ועד למועד הגשת הבקשה דידן , כמו גם בטענה הנוגעת לא ינטרס ההסתמכות מצידו בדבר סופיות הדיון.

לא אוכל שלא להביע תמיהה בהתייחס לטענת הנתבעת 1 בסעיף 8 לבקשה לפיה לו היתה ניתנת לה זכות תשובה לבקשה שהוגשה למתן פסק הדין, אולי היתה נחשפת הטעות, שכן טעות לא היתה, וודאי לא מצד התובע אשר פעל בהתאם להוראות והחלטות שניתנו על ידי בית המשפט וביצע את המסירות על פי הפרטים שנמסרו על ידי הנתבע 2.

ויודגש - גם הבקשה למתן פסק דין הומצאה למשרד עו"ד אבו ריא – ה וא המען שמסר הנתבע 2, ומאומה לא הוגש מטעם הנתבעת 1 ,לרבות הודעה בדבר הסתפקות בכתב ההגנה שהוגש ואף לא מטעם הנתבע 2 באשר למצב משפטי כזה או אחר שלו.

10. נוכח התנהלות הנתבעים שפורטה לעיל, ובשים לב לכל האמור, תישא הנתבעת 1 בהוצאות הבקשה בסך של 2,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום .

11. אציין, כי התובע ביקש לחייב את הנתבעים בהפקדת בטוחה, אולם שעה שמצאתי כי פסק הדין שניתן כנגד הנתבע 2 יוותר על כנו וכן נעתרתי לבקשה בהתייחס לנתבעת 1 והוריתי על ביטול פסק הדין שניתן כנגדה - אין מקום לחיוב בהפקדה במסגרת החלטה זו הנוגעת לביטול פסק דין, הגם שלא נעלמו ממני הטענות הנוגעות למצבה הכלכלי (כמו גם לדברי הנתבע 2 בדיון מיום 24/10/18 אשר איששו עובדה זו).

בהחלטה נפרדת אורה על ביצוע הליכים מקדמיים ותיקבע ישיבת קדם משפט.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.
לנתבעים תבוצע המצאה על פי הפרטים שצויינו על גבי הבקשה.

ניתנה היום, ב' סיוון תשע"ט, 05 יוני 2019, בהעדר הצדדים.