הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 20332-07-14

לפני כבוד השופטת נסרין עדוי-ח'דר

המבקשים

1. שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך
.2 יצחק דה סביליה
ע"י ב"כ עו"ד יצחק אגר ואח'

נגד

המשיבים
1 משה קוריאט
.2 לואיס קלצ'קו
ע"י ב"כ עו"ד מ. פרייליך ואח'

החלטה

מונחת בפני בקשת הנתבעים (להלן - המבקשים) לדחיית התובענה נגדם על הסף מ חמת היעדר יריבות, היעדר עילה, שימוש לרעה בהליכי משפט וטעמים נוספים (להלן - הבקשה).

רקע בקצרה

המשיבים תבעו את המבקשים בתביעה לקבלת פיצויים בגין הפרות חוזיות, פיצויי הפרה והפרת זכויות יוצרים , שנגרמו, לטענת המשיבים, עקב אשמם וחוסר תום ליבם של המבקשים.

הבקשה

המבקשים טוענים , כי לאחרונה, נודע להם שהמשיבים חדלו מלקיים שותפות פעילה כבר משנת 2013, כשנה לפני תחילת ההליכים דנן.

לבקשה צורף תצהירו של מר מיכאל פריד (להלן - פריד), המשמש כיום כמבקר פנים של שאנן – המכללה האקדמית הדתית לחינוך .

פריד מוסר בתצהירו, כי נודע לו במסגרת הליך משפטי אחר, ש התובע 1, מר משה קוריאט (להלן - קוריאט) מודה ששותפו פרש מן השותפות בשנת 2013 ולמעשה, קוריאט מממן לבדו את משרד השותפות באמצעות הפנסיה שלו . מכאן, המבקשים מסיקים כי קוריאט מחזיק את משרד השותפות רק לשם ניהול התביעה. יש לציין כי פריד לא צירף כל מסמך העשוי לתמוך בתצהירו (לא פסק הדין ולא הפרוטוקול שנטען כי צורפו לתצהירו) , והוא הסתפק בציון מספר התיק נשוא ההליך האחר. אולם, לצורך ההכרעה, ומבלי לקבוע מסמרות להמשך ההליך, אצא מתוך הנחה כי הצהרתו נכונה היא .

עיקר טענות הצדדים

לטענת המבקשים, יש לסלק את התביעה על הסף בגין היעדר יריבות בין הצדדים. לטענתם, בהסכם הראשון שהצדדים חתמו עליו ביום 9.10.1997 (להלן – הסכם הראשון), הם התקשרו עם השותפות כתאגיד משפטי ולא עם המשיבים כשני ישויות טבעיות. לגישת המבקשים, מכיוון שכיום השותפות לא פעילה, השותפים שהרכיבו אותה לא יכולים לייצג אותה. המבקשים טוענים שעל פי סעיף 14 לפקודת השותפויות [נוסח חדש] תשל"ה – 1975 (להלן - הפקודה), המשיבים לא יכולים לשמש כשלוחים שלה ועל כן בין הצדדים קיימת היעדר יריבות משפטית .

כמו כן, המבקשים טוענים שבשל העובדה שבהסכם הנוסף , מיום 28.08.2007 (להלן – הסכם שני), המשיבים חת מו בסוף ההסכם עם חותמת של החברה ועל כן, גם כאן לשיטת המבקשים, אין יריבות משפטית בין הצדדים .

המשיבים, טוענים מנגד שדין הבקשה להידחות, הן בשל טענות מקדמיות כמו הרחבת חזית, שיהוי , וטעמים נוספים. והן לגו ף הבקשה.

דיון והכרעה

ראשית כל, לפני שאתייחס לגוף הבקשה, יש לבחון את הבקשה לאור טיבה הייחודי . אסביר, הכלל הנורמטיבי לצורך בחינת הבקשה, מצוי בסעיפים 100-101 בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן - התקנות). בית המשפט יעשה שימוש בכלי הדחייה במשורה, בזהירות ובמקרים חריגים בלבד [רע"א 1635/13 מדינת ישראל - משרד הבטחון נ' אלדר (פורסם בנבו, 12.3.13)] . גישה זו מאיינת את החשש לפגיעה בבירור האמת כתוצאה ממניעת הגישה לערכאות. מכאן, בית המשפט ייטה להעניק את הסעד הנ"ל, כאשר הוא משתכנע כי גם אם התובע היה מוכיח את המסכת העובדתית של כתב תביעתו, עדיין מסכת זו לא הייתה מקימה לו סעד [ ע"א 154/04 הרב אמנון יצחק שליט"א נ' שרה נוימן ( 13.2.05), (להלן - עניין שרה נוימן); י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, תשנ"ה), עמ' 140].

עולה מן האמור לעיל , שעל מנת שבית המשפט ידחה תביעה על הסף, הראיות המקדמיות צריכות להיות ברורות וחד משמעיות. בעניינינו המבקשים מסיקים מתצהירו של פריד, כי קוריאט מחזיק במשרד רק לשם התביעה. כמו כן, כפי שיפורט בהמשך, אין להסיק מטענת המבקשים בנוגע לדברים המשתקפים ממסמכי ההליך האחר, שהשותפות חדלה מלהתקיים.

כזכור, המבקשים, טוענים שיש לדחות את התביעה על הסף בגין היעדר יריבות בין הצדדים א ו לחלופין הם מבקשים מבית המשפט שימחק את התביעה בגין היעדר עילה או בגין תביעה טרדנית , קנטרנית וכו' .

אתחיל איפוא, בטענת המבקשים לדחיית התביעה על הסף בגין היעדר יריבות.

המבקשים טוענים שהמשיבים הגישו תביעתם בכובעם כשלוחים של השותפות, זאת משום שסעיף 14 לפקודה, מורה ששותף ישמש כשלוח של השותפות " רק כאשר פעולותיו של השותף נעשות בהלך הרגיל של עסקיה של השותפות". לגישת המבקשים, מכיוון שהשותפות התפרקה, מנועים המשיבים מלתבוע בכובעם כשלוחיה של השותפות .

אין בידי לקבל טענה זו. ראשית כל, לא מצאתי חידוש בעובדה שהשותפות לא פעילה. ודוק, על מנת ששותפות תחדל מלהתקיים כישות משפטית נפרדת, עליה לעבור שלושה שלבים; חיסול השותפות; פירוק עסקיה; והסדרת החשבונות בין השותפים [דוד א פרנקל, צבי פרנקל דיני השותפות בישראל מהדורה שניה מורחבת התשע"ד – 2013 , עמ' 234-236]. בהתאם לאמור, העובדה ששותפות פלונית הפסיקה את פעילותה, אינה שוללת, כשלעצמה היא , את היכולת של שותפיה לתבוע בשמה על חובות שהתגבשו לפני חיסולה [ע"א 218/65 א. פרידמן נ' מאיר רובין, יט 64 69]. על כן, אין בעובדה ששותף עזב את השותפות או הפסיק לקחת חלק פעיל בה כדי להראות שהשותפות חדלה מלהתקיים. יפים לעניין זה דבריו של כב' השופט חיים כהן ז"ל בפס"ד ע"א 367/73 מוני מבורך נ' הנרי (הרי) ג'רסי, כח (1) 749 750:

"לאותו סוג הקנטור שייכת טענתו הנוספת של המערער שלא התובע ולא אסא רשאים היו לתבוע כי אם אך השותפות שביניהם בלבד. ראשית, לא נטענה טענה זו בכתב-הגנתו של המערער; שנית, לא הוכח קיום השותפות - נהפוך הוא, כל הראיות שבאו לפני בית-המשפט מצביעות על כך שהשותפות פורקה מזה זמן רב, אם בכלל היתה קיימת אי-פעם, ושלישית, אפילו תאמר ששותפות בלתי-רשומה כוחה עמה לתבוע (כדעת פרוקציה, התאגיד - מהותו ויצירתו, בע' 190) - דבר המוטל בספק (השווה תי"א 147/48, תל-אביב, [1], המובא אצל זוסמן, שם, סעיף 97) - על-כל-פנים אין כוחה של השותפות לתבוע גורע מזכות התביעה של השותפים עצמם (סעיף 12 ל פקודת השותפויות)."
(הערה: סעיף 14 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975, החליף את הוראת סעיף 12 לפקודת השותפויות תר"ץ - 1930 [פקעה/בוטלה]).

זאת ועוד, אני רואה בחומרה את טיב הבקשה. עניינינו בתביעה שהוגשה בחודש יולי 2014, המקום להגיש בקשה מסוג זה עברה מזמן. לא למותר לציין שה "חידוש", גם אם הוא נכון אין בו כשלעצמו, כדי להשפיע על הסוגיות המשפטיות שיש להכריע בהן במקרה בנדון. כמו כן, אין בידי לקבל את "ניסיון הכריכה" של הסוגיות האחרות בתביעה כגון ההסכם השני. יש לתת למשיבים הזדמנות להוכיח את טענותיהם בבית המשפט.

המבקשים טוענים לחילופין, שיש למחוק את התביעה בשל היעדר עילה. לגישתם, גם אם המשיבים היו תובעים בשם השותפות ו/או החברה דין התביעה להימחק. זאת, משום שמדובר בזכויות עתידיות שמותנות בביצוע תכנון עתידי. ומכיוון שבזמן הגשת התביעה , השותפות כבר לא הייתה פעילה הרי שאין בידי המשיבים לזכות בסעד הנתבע.

עם כל הכבוד, טענה זו לא רלבנטית לצורך הבקשה. ודוק, הבקשה שבנדון הינה בקשה לסילוק תביעה על הסף, קרי, לא סילוק של חלק מן התביעה , אלא כל התביעה ודי בכך כדי לדחות את הבקשה .

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, נחה דעתי שה "חידוש" שהביאו איתם המבקשים, לא היה בו כדי להרעי ד את אמות הסיפים עד כדי השמטת הקרקע מתחת לרגלי התביעה.
בהתאם לאמור, החלטתי לדחות את הבקשה.
המבקשים ישלמו למ שיבים הוצאות בקשה זו בסך 2,000 ₪.

ניתנה היום, ז' כסלו תש"פ, 05 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.