הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 12679-09-19

בפני
כבוד ה שופט אבישי רובס

תובעים

  1. וילה פרסום בע"מ
  2. מ.מ.א.ש הרשת בע"מ

נגד

נתבעת
רעיון פשוט בע"מ

החלטה

1. בפני בקשת הנתבעת לצירוף ראיות נוספות.

2. התביעה נשוא תיק זה הוגשה על ידי התובעות בגין הפרת זכויות יוצרים שלהן ב מאות תמונות של מקומות אירוח בישראל, שצולמו עבורן ופורסמו באתריהן במרשתת, לצורך קידום מקומות אירוח וצימרים. נטען, כי הנתבעת עשתה שימוש בתמונות אלה באתר שלה, בשם "לופטשופ". התובעות עתרו לחייב את הנתבעת בתשלום סך של 220,000 ₪, ללא הוכחת נזק, מכח סעיף 57 לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח - 2007. התובעת צרפה לכתב התביעה דוגמא של מספר התמונות המייצגות את הפרת זכויות היוצרים הנטענת.

משלא הוגש כתב הגנה על ידי הנתבעת, ניתן נגדה פסק דין על מלוא סכום התביעה. פסק הדין בוטל, בסופו של דבר, על ידי כבוד הרשמת הדר, בהחלטתה מיום 27.2.2020, לא מחובת הצדק, אלא מכח שיקול דעת בית המשפט.

כתב ההגנה הוגש ביום 25.5.2020. הנתבעת כפרה בכתב ההגנה בטענות התובעת וטענה, כי כל התמונות המופיעות באתר שלה נמסרו לידיה ישירות על ידי לקוחותיה, אשר התחייבו כי אינן כפופות לזכויות יוצרים.

3. בהחלטתי מיום 31.5.2020 ניתן צו גילוי מסמכים הדדי. בנוסף, הורתי על הגשת עדויות בתצהירים - התובעות בתוך 30 ימים והנתבעת בתוך 30 ימים לאחר מכן. תצהירי התובעות הוגשו רק ביום 16.9.2020, אליהן צורפו מספר לא מבוטל של תמונות, שזכויות היוצרים בגינן הופרו. תצהירי הנתבעת הוגשו ביום 26.10.2020, אליהן צורפו דוגמאות של תמונות שנשלחו לנציגיה על ידי הלקוחות.

4. במהלך ישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום 2.11.2020 אישרה ב"כ הנתבעת, כי התמונות שצורפו לתצהירי התובעת אכן פורסמו באתר הנתבעת. היא חזרה על הטענה לפיה, הנתבעת קבלה את התמונות מלקוחותיה והפנתה לדוגמאות הנוגעות ל - 7 תמונות שהתקבלו מהלקוחות.

במהלך הדיון הוצע מתווה לסילוק התביעה והצדדים בקשו לשקול עמדותיהם.

5. ביום 9.11.2020 הגישה הנתבעת בקשה למחוק את כל האסמכתאות שצרפה התובעת לתצהיריה, אשר לא היו חלק מכתב התביעה, למחוק את התביעה או להתיר לה להגיש אסמכתאות נוספות להוכחת הגנתה. הבקשה נשענה על טענה לפיה, התובעת לא המציאה לה תצהיר גילוי מסמכים, חרף ההחלטה מיום 31.5.2020.

בקשת הנתבעת נדחתה, אף ללא צורך בהעברתה לצד שכנגד, ממספר טעמים. ראשית, הבקשה חסרה תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה. שנית, הובהר כי הוגשו זה מכבר תצהירי עדות ראשית ואף התקיימה לאחר מכן ישיבת קדם. הודגש, כי בהתאם להחלטה מיום 31.5.2020, היה על הצדדים להודיע בתוך 30 ימים ממועד הגשת תצהיר הצד שכנגד, האם הם מתנגדים לצירוף מסמך כלשהו. הנתבעת לא עשתה דבר - היא לא הגישה הודעה על התנגדות להגשת מסמך כלשהו שצורף לתצהירי התובעת וגם במהלך ישיבת קדם המשפט לא העלתה התנגדות כלשהי. יתירה מזאת, בעת עריכת תצהיריה, עמדו לנגד עיני נציגי הנתבעת תצהירי התובע ת, על נספחיהם. קבעתי, כי אין מקום להורות כעת לתובעת לתקן תצהיריה או להוציא מהם מסמכים ולבטח, אין מקום להורות על מחיקת התביעה . עוד ציינתי, כי לא ברור גם מה הבסיס לטענה, לפיה נמנע מהנתבעת לצרף לתצהירי ה מסמכים שיפריכו את טענות התובעת וכי אף אחד לא מנע מהנתבעת לצרף לתצהיריה מסמכים. הערתי, כי הנתבעת אף לא טרחה לציין בבקשתה, מהם אותם "מסמכים" שהיא עצמה בחרה שלא לגלות ולא לצרף לתצהיריה.

6. ביום 16.12.2020 הגישה הנתבעת בקשה נוספת לתקן את תצהיריה ולהוסיף אסמכתאות המעידות על כך שקבלה את התמונות מלקוחותיה, שגם אשרו לה לעשות בהן שימוש. בקשה זו נתמכה בתצהיר וצורפו אליה באופן מסודר האסמכתאות הנדרשות.

7. ככלל, ניהולו התקין של ההליך הדיוני מחייב כי בית המשפט ישמור על הכללים הקובעים את סדר הבאת הראיות, ובכללם העיקרון שלפיו אין להגיש ראיות לאחר המועד שנקבע להגשתן. על הצדדים, ככלל, מוטלת החובה הדיונית להגיש את ראיותיהם "כחבילה אחת", כך שבסיומו של שלב ההוכחות יוכל בית המשפט לפסוק בתובענה ולהביא את ההתדיינות לסיומה. עם זאת, לכלל זה קיים חריג - כאשר בית המשפט רואה כי הגשתה של ראיה נוספת דרושה לשם בירור האמת וכי יש בה כדי לסייע לו לעמוד באופן מלא ושלם על זכויותיהם המהותיות של בעלי הדין (רע"א 1297/01 גיל מיכאלוביץ' נגד כלל חברה לביטוח בע"מ (22.5.2001) וראה גם ע"א 579/90 מרדכי וגילה רוזין נגד ציפורה בן-נון, פ"ד מו(3) 738, 742, וע"א 507/64 ג'ני בטאן נגד יעקב זאבי ואח', פ"ד יט(4) 337, 339).

על בעל דין המבקש לצרף ראיות לתיק בית המשפט, לאחר המועד להגשתן, לעמוד בנטל לשכנע את בית המשפט, כי קיימים טעמים סבירים והוגנים שיש בהם להצדיק סטייה מן הכלל של הגשת ראיות לבית המשפט כמקשה אחת. בשאלת הגשתן של ראיות נוספות, יתחשב בית המשפט, בין היתר, באופי הראיה הנוספת, האם היא "פשוטה", מהו השלב אליו הגיע המשפט - ככל שהמשפט מצוי בשלב מתקדם יותר כן יטה בית המשפט שלא לקבל את הראיה, יש לבחון גם האם הצד המבקש את הבאת הראיה הנוספת ידע או היה עליו לדעת על קיומה של ראיה זו בשלב מוקדם יותר (ראה רע"א 2137/02 אליהו ממן נגד פז חברת נפט בע"מ (30.7.2002) וכן, ע"א 188/89 פיאד אחמד עזאיזה נגד המועצה המקומית כפר דבוריה, פ"ד מז(1) 661, 665, רע"א 105/05 שמעון דהאן נגד מישל קסון (10.11.2005), רע"א 2715/13 חוסיין ורדה נגד מנהל מקרקעי ישראל (28.11.2013) ו רע"א 4729/16 מדינת ישראל נגד מפלסי הצפון בע"מ (20.6.2016)).

8. בענייננו, שני הצדדים כשלו בניהול ההליך. התובעת לא פרטה בכתב התביעה את כלל ההפרות הנטענות, אלא הסתפקה באמירה כללית, בדבר שימוש במאות תמונות שלה, אולם ציר פה 7 דוגמאות בלבד. רק בתצהירי העדות הראשית הואילה התובעת לפרט כדבעי את טענותיה , ו הבהירה אחת לאחת את ההפרות הנטענות ( סה"כ 47 תמונות). התובעת גם לא כפרה בכך שלא המציאה לנתבעת תצהיר גילוי מסמכים. הנתבעת מצידה, הציגה גילוי מסמכים לקוני, שכלל את כתבי הטענות בלבד. בנוסף, היא הפנתה בתצהיריה, כאמור, רק למספר דוגמאות של תמונות שנמסרו לה על ידי לקוחותיה, בצירוף אישור שלהם לע שות בהן שימוש. היא לא העלתה טענה כלשהי באשר לעצם צירופן של תמונות נוספות לתצהירי התובעת ולא התייחסה אליהן, אף שגם לשיטתה, האסמכתאות להוכחת הגנתה היו מצויות בידיה.

9. אין ספק, וזה עיקר הדברים, כי הראיות אותן מבקשת הנתבעת לצרף רלוונטיות לצורך הכרעה שלמה בתביעה. התובעת אף לא כפרה בכך. התובעת מצידה, כשלה בניסוח תביעתה ותיאור ההפרות ולא ארחיק לכת אם אקבע, כי חלק ניכר מתצהירה הוא הרחבת חזית, מה עוד שלא גילתה מסמכיה. מאחר וטרם נקבע מועד לדיון הוכחות, אין מניעה מתיקון הפגמים שיצרו הצדדים.

10. על מנת לאזן בין זכויות הצדדים, לאפשר הכרעה מלאה במחלוקות ביניהם ולמנוע עוות דין , יותר לתובעת לתקן את תביעתה, באופן שיוצגו בה כלל הטענות בנוגע לכל ההפרות הנזכרות בתצהירי העדות הראשית מטעמה (ללא הרחבה נוספת). הנתבעת תהא רשאית לתקן את כתב ההגנה מטעמה וכן, היא תהא רשאית להגיש תצהירי עדות ראשית מתוקנים, שיכללו את כל האסמכתאות שהציגה בבקשתה. מובהר, כי אינני מתיר לתובעת לתקן תצהיריה, אשר גם כך הרחיבו מתביעתה המקורית.

11. לאור האמור לעיל, אני מורה כדלקמן:

א. כתב תביעה מתוקן (בתנאים המפורטים לעיל), יוגש עד ליום 22.2.2021.

ב. כתב הגנה מתוקן יוגש עד ליום 15.3.2021, בצירוף תצהירי עדות ראשית מתוקנים מטעם הנתבעת.

ג. לאור התוצאה אליה הגעתי, אין צו להוצאות.

12. התיק יובא לעיוני ביום 25.3.2021.

המזכירות תמציא העתקים מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט שבט תשפ"א, 11 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.