הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 10966-02-16

לפני כבוד השופטת איילת הוך-טל

התובע (הנתבע שכנגד)

חנא ח'ורי ת.ז. XXXXXX550
ע"י ב"כ עו"ד כמיל גרייב

נגד

הנתבע (התובע שכנגד)
גולן פרי ת.ז. XXXXXX185
ע"י ב"כ עו"ד אהוד באר

פסק דין

מדובר בתביעות כספיות הדדיות בגין התקשרות עסקית לביצוע עבודות שיפוץ ובניה בין הצדדים.

הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בהליך זה על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי משפט [נוסח משולב] התשמ"ד – 1984 וללא הנמקה, בהתאם להחלטה מיום 18.5.17.

להלן יובאו בקצרה תמצית העובדות וטענות הצדדים הרלבנטיות למחלוקת.

התובע הינו קבלן רשום לעבודות בניה ושיפוצים.
הנתבע שכר את שירותי התובע לביצוע שתי עבודות שיפוץ – האחת, לשיפוץ דירה ברחוב עובדיה 4 בחיפה והשנייה, לבניית שני ממ"דים ושתי מרפסות ברחוב עובדיה 4 בחיפה.
בגין עבודות אלה חתמו הצדדים על שני הסכמים נפרדים ביום 7.7.15.

ההתקשרות בין הצדדים הסתיימה בטונים צורמים. התובע העלה כלפי הנתבע דרישות לתשלום בגין עבודות שביצע וטרם קיבל שכר עבורן. מנגד, הנתבע העלה טענות כלפי התובע בדבר טיב העבודה שבוצעה והעיכובים שחלו בה, טענות שבצידן דרישה לפיצוי כספי.
הצדדים לא הצליחו ליישב את המחלוקות ולכן הגיש התובע את התביעה נשוא הליך זה על סך 161,722 ₪. הנתבע הגיש תביעה שכנגד על סך 100,985 ₪.

במסגרת ניהול ההליך הביעו הצדדים נכונות למינוי מומחה מטעם בית המשפט אשר יבחן את הפן המקצועי של טענותיהם ההדדיות. בהתאמה, מונה המהנדס מר רפאל גיל כמומחה מטעם בית משפט על פי החלטה מיום 18.8.16 (להלן ייקרא – המומחה).

בביקור מיום 12.7.16 שהתקיים בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם, המומחה בדק את המבנה נשוא המחלוקת ולבקשת הצדדים הוסמך לחוות דעתו גם בנוגע להיקף העבודות שבוצעו על ידי התובע. המומחה קיים ישיבה עם המומחים מטעם הצדדים, במהלכה גיבשו המומחים מטעם הצדדים הסכמה ביחס לעניין היקף העבודה שביצע התובע.

ביום 11.10.16 ערך המומחה את חוות דעתו אשר במסקנותיה קובעת כי יש לשלם לתובע עבור עבודתו, לאחר הפחתה בגין ליקויים, סך של 211,754 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ובניכוי כל סכום ששולם לתובע בפועל.

הנתבע הפנה למומחה שאלות הבהרה אשר בעקבותיהן התקבלו תשובות המומחה מיום 29.11.16, 8.2.17 ו- 30.5.17.
במסגרת התשובות מיום 29.11.16 הבהיר המומחה כי יש להפחית מהסכום בחוות הדעת סך של 7,333 ₪ בגין הנחת קבלן עבור הממ"ד. לכן, הסכום המתוקן צריך לעמוד על 204,421 ₪ בתוספת מע"מ.
הנתבע לא הסכים עם התשובות שהתקבלו וביקש מהמומחה לפרט חישובים ואומדנים על יסודם הגיע למסקנות אלה. המומחה הבהיר כי חוות דעתו נשענת על הסכמות שגיבשו ביניהם המומחים מטעם הצדדים ביחס לחישובי כמויות וזאת במטרה לחסוך בעלויות עבודת המומחה. לכן, המומחה לא ביצע חישובים בפועל והתבסס על נתונים שסיפקו המומחים מאת הצדדים. המומחה מסביר כי דרישת הנתבע לבצע את כל החישובים לעניין כתבי הכמויות וכדומה אינה רלבנטית ואינה נחוצה בנסיבות, אך ניאות לבצע אותם בכפוף לתשלום שכר ריאלי. בסופו של דבר, השלים המומחה את תשובותיו לשאלות ההבהרה במספר נושאים נקודתיים ובכך בא על סיומו עניין זה.

כאמור, הצדדים סיכמו את טענותיהם על יסוד החומר המונח בתיק והסמיכו את בית המשפט להכריע על דרך מתן פסק דין של פשרה.

התובע טוען כי יש לקבל את התביעה, להפחית מהסכום המגיע לו את הסכומים שקיבל מהנתבע בסך של 193,104 ₪ בצירוף מע"מ ולחייב את הנתבע בתשלום היתרה, לפי חוות דעת המומחה. בנוסף, טוען התובע כי המחירים שסוכמו על פי ההסכמים כוללים הנחה כספית המבוססת על ההנחה כי ההסכמים יקוימו במלואם. מאחר והתנהלות הנתבע הובילה להפרת ההסכמים, מנעה מהתובע להשלים את העבודה והסבה לו הפסדים, יש לחייב את הנתבע בעלות הריאלית של העבודות שבוצעו, ללא הנחה, סכום המוערך על ידו בסך 25,000 ₪. יש לחייב את הנתבע בתשלום הפיצוי המוסכם בשיעור 40,000 ₪ בגין הפרת שני ההסכמים. עוד טוען התובע לאובדן רווח קבלני בשיעור 30,000 ₪ בגין היקף העבודות שנמנע ממנו לבצע עקב הפסקת עבודתו שלא בצדק על ידי הנתבע וכן עותר לפסיקת הוצאות משפט אליהן נדרש בניהול הליך זה. יוער כי טענות התובע ביחס לביטול ההנחה ואובדן רווח קבלני הועלו במסגרת הסיכומים אך אינן מוזכרות בכתב התביעה, שם התייחס לנושא הפיצוי המוסכם בהתאם להסכמים בין הצדדים (ראו סעיף 20 לכתב התביעה).

הנתבע סבור כי דין התביעה להידחות. לעמדתו, התובע לא ביצע את העבודה עליה סוכם, עבודתו לא הופסקה כלל על ידי הנתבע אשר המתין שוב ושוב כי התובע יבצע תיקונים והשלמות בהתאם לקביעת בעלי המקצוע שליוו את הפיקוח על הפרויקטים, קרי האדריכלית ומהנדסת הבניין. התובע לא ביצע את המוטל עליו, לא סיים את העבודה עד למועד שנקבע בהסכם ומיהר להגיש תביעה מופרכת ומוגזמת, תוך דחיית כל ניסיונות הנתבע לגשר על הפערים בתיווך אנשי המקצוע המלווים את העבודות. הנתבע מוסיף וטוען כי התובע קיבל תשלומים ביתר בהיקף של 95,000 ₪ אשר קוזזו מחוות דעת המומחה. לאור האמור, דין התביעה להידחות ויש לחייב את התובע בהוצאות אליהן נדרש הנתבע בגין ניהול ההליך.

לאחר שבחנתי את כתבי הטענות על נספחיהם, את היקפן הכספי של התביעות ההדדיות שהגישו הצדדים, את המלצות המומחה מטעם בית המשפט בפן המקצועי ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הרי לצורך סיום כל המחלוקות נשוא התביעות ההדדיות, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך של 12,400 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ובתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 3,500 ₪.
מעבר לכך יישא כל צד בהוצאותיו.
הסכומים ישולמו לתובע עד ליום 3.9.17, שלאחר מועד זה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

נוכח ההסכמה הדיונית, ניתן פטור מתשלום יתרת אגרה.

ניתן היום, י"א אב תשע"ז, 03 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.