הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ע"נ 53036-01-20

בפני
ועדות ערר לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט - 1959
ד"ר נעמי אפטר, ד"ר אלכסנדר קורת, השופט אבישי קאופמן (יו"ר).

מערער

מ"ס

נגד

משיב
קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום

החלטה

בהמשך לדיון שהתקיים בפנינו, לאחר ששבנו ובחנו את החומר שבתיק, ראינו לנכון להורות כדלקמן:

עתירת המערער בהליך היא להורות למשיב לבחון טענותיו לגופו, ולא להסתפק בהחלטת הדחייה מיום 19.12.2019 לפיה חוק התגמולים אינו חל בעניינו שכן אין המדובר ב"מחלת שירות".

המערער טוען כי הוא סובל מתסמונת פוסט טראומטית בעקבות אירוע מחודש מאי 2019, כמפורט בתצהירו מיום 13.10.2019, שהוגש למשיב ולפי הנטען בו "במהלך סיור סגירת ציר... חייל אחר תקף אותי ואיים עליי בנשק".

אין חולק כי על פי ההגדרה החוק תסמונת פוסט-טראומטית, הפרעה בתר-חבלתית, היא חבלה. עם זאת, מאחר ומדובר החייל בשירות קבע, הרי כדי שחבלה תקנה לחייל זכות על פי החוק, יש צורך כי מדובר יהיה ב"חבלת שירות", דהיינו "חבלה שנגרמה בפעילות מבצעית או באימון לפעילות כאמור, או באירוע אחר שאופיו, מהותו ונסיבותיו ייחודיים לשירות הצבאי" .

אכן המערער הגיש תביעה להכרה במחלה ולא בחבלה, אולם הוא פרט בתצהירו את העובדות הרלוונטיות, ואנו סבורים כי על המשיב היה לבחון טענותיו לגופו של עניין ולא להיתפס לכותרת הבקשה המוגשת בידי מי שאינו מיוצג ואינו תמיד בקיא בפרטים, ובמיוחד כאשר מדובר בטענה לפגיעה נפשית בה הגדרת החבלה אינה טבעית בעיני אדם מן הישוב.

לפיכך, על המשיב היה לבחון את טענת המערער לגופו של עניין ולקבוע האם מדובר בחבלת שירות כהגדרתה כאמור, דהיינו האם האירוע נגרם בפעילות מבצעית או אירוע שבאופיו ובנסיבותיו ייחודי לשירות, ואם כך הדבר – האם סובל המערער מנכות בשל תסמונת פוסט טראומטית כנטען.

אין די תשובת המשיב אשר דחתה את המערער על הסף ומהדיון שהתקיים עולה כי בידי המשיב מידע נוסף אודות האירוע שנבדק ככל הנראה, הגם שבהיעדר תשובה מלאה לא ניתן לבחון האם נבדק במלואו ובאופן מספק.

אשר על כן, החלטנו לקבל את הערעור במובן זה שעל המשיב לבחון את תביעת המערער לגופה, בהתאם למבחן הדו-שלבי שלעיל ו ככל שיוחלט שלא להכיר בו כנכה, למסור לו תשובה מנומקת.

בנסיבות, ומאחר ולפחות חלק מהתקלה נבע מהמערער עצמו ומניסוח תביעתו להכרה, לא מצאנו מקום לפסיקת הוצאות.

ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020.

אבישי קאופמן, שופט יו"ר הוועדה

דר' אלכסנדר קורת,
חבר הוועדה

דר' נעמי אפטר,
חברת הוועדה