הדפסה

בית משפט השלום בחיפה חדל"פ 38843-02-20

בפני כבוד השופטת איילת הוך-טל

בעניין
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

להלן – החוק
ובעניין
לירז בסט זקרי, ת"ז XXXXXX130

להלן – היחידה
ובעניין
הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז חיפה

להלן – הממונה
ובעניין
ענבל בית הלחמי, עו"ד

להלן – הנאמנת

פסק דין

ביום 16.3.20 ניתן צו לפתיחת הליכים בעניין היחידה.

למרות ההוראות שעל היחידה לבצע בהתאם לצו, אזי על פי הצעת הממונה מיום 30.12.20 עולה כי היחידה לא ביצעה את המוטל עליה עד עתה, לרבות אי עמידה בצו תשלומים שנקבע באופן שלא שולם ולו תשלום אחד מאז מתן הצו , אי הגשת דו"חות, אי המצאת מסמכים מהותיים נדרשים וחוסר שיתוף פעולה. לכן המליצה הממונה להורות על ביטול הצו בעניינה.
ביום 4.1.21 בוטל מועד הדיון שנקבע בעניינה של היחידה לצורך דיון מסכם בתכנית שיקום, תוך שניתנה החלטה לפיה על היחידה להסדיר מחדליה ולהציג את אישור הנאמנת לדבר עד ליום 4.2.21. הובהר כי היה ולא יוסרו המחדלים תישקל בחיוב ההמלצה לביטול ההליך. על פי הודעת הנאמ נת מהיום מתברר כי מרבית המחדלים נותרו בעינם ועל אף שהומצאו חלק מהמסמכים הנדרשים, עדיין נותר חלק הארי של המחדלים על כנו באופן שאינו מאפשר את קידום ההליך.

חוסר שיתוף הפעולה מצד יחיד כמוהו כזניחת ההליך. התנהגות זו, בשים לב לחסותה של היחידה תחת הליך זה אשר הוגדר לא אחת כ 'חסד המחוקק' , מהווה התנהגות בחוסר תום לב, כאשר עקרון זה חולש גם על הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח – 2018 החל בענייננו (ראו לעניין זה קביעותיו של כב' השופט מינץ במסגרת ע"א 7375/18 גל נגד בן ארצי (פורסם במאגרים, 2.10.19) ).

לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה בהחלטה לעיל, אני מורה על ביטול צו פתיחת ההליכים שניתן בעניינה של היחידה ומוחקת את הבקשה מטעמה, על כל ההשלכות הנובעות מכך.
בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו במסגרת הצו לפתיחת ההליכים מבוטלות.
צו עיכוב יציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 ימים נוספים.

תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה הינו צירוף אישור הנאמנת בתוך 45 יום מהיום בלבד (ימי פגרה באים במניין) בדבר סילוק מחדלי היחידה בתוספת תשלום לקופת הנשייה בסך 1,000 ₪ בגין הוצאות ביטול פסה"ד.

הגשת בקשה עיקרית חדשה תהא בהתאם להלכת אלקצאצי (ע"א 8673/13 אלקצאצי נגד כונס הנכסים הרשמי (פורסם במאגרים,2.4.14) ) ובכפוף להפקדת סך של 3,000 ₪ לקופת הממונה, ואליה תדאג היחידה לצרף פסק דין זה.

הוצאות ההליך ישולמו בהתאם לתקנות (הוצאות נאמן בסך 500 ₪ ישולמו בנוסף) ולחלופין, לפי הנחיות הממונה לעניין תעריפים מינימאליים לפי הגבוה מביניהם. היתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף.

המזכירות תסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ח שבט תשפ"א, 10 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.