הדפסה

בית משפט השלום בחיפה חדל"פ 36980-04-20

בפני
כבוד ה שופטת מירב קלמפנר נבון

יחיד

זיו דובנסקי, ת"ז XXXXXX873

נגד

משיבים

  1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון
  2. עו"ד אורי גיל (נאמן)

פסק דין

ביום 12/5/20 ניתן צו לפתיחת הליכים בעניינו של היחיד, במסגרתו הושת על היחיד תשלום חודשי בסך 150 ₪ והחל מיום 10/9/20 הושת תשלום חודשי בסך 500 ₪.
עו"ד אורי גיל מונה כנאמן לניהול הליכי חדלות הפירעון.
היחיד יליד שנת 1972, נשוי ואב לשלושה קטינים. לטענתו הוא מתגורר בדירה שכורה בת 5 חדרים בגודל 127 מ"ר, בגינה הוא משלם דמי שכירות בסך 5,000 ₪ לחודש, אולם מדווח על שכירות בגובה 5,300 ₪. היחיד פוטר מעבודתו בחודש 3/20 והתקיים מקצבת אבטלה בסך 6,000 ש "ח לחודש, אך בחודש 8/21 שב למעגל התעסוקה. כמו כן, היחיד מקבל קצבת נכות בגובה 870 ₪ ממשרד הביטחון. היחיד בעל תואר ראשון במנהל עסקים וכן, הכשרה בתחום המחשבים מהטכניון. רעיית היחיד משתכרת בסך של 9,500 ₪ לחודש מעבודתה כמדריכת קרמיקה.
במסגרת הצעת הממונה המוגשת על פי הוראות סעיף 154 לחוק, הוגשו נגד היחיד שתי תביעות חוב בסכום כולל של 293,142 ₪.
תביעות החוב נבדקו על ידי הנאמן ואושר סך כולל של 215,232 ₪ בדין רגיל.
ביום 23/4/21 הוגשה הצעת הממונה למתן צו שיקום כלכלי, במסגרתה נמסר כי היחיד טרם המציא אישורי מסירה לכל הנושים, לא עמד בתשלום החודשי שהושת עליו, צבר חמישה פיגורים, בסך של 2,550 ₪, עד וכולל חודש 4/21 ולא הגיש דו"חות חודשיים כסדרם. לדעת בעלי התפקיד, היחיד אינו ממצה את פוטנציאל השתכרותו שעומד ע"ס של כ 10,000 ₪ וכי הוצאות השכירות והארנונה שלו גבוהות ויש לצמצמן. עוד צויין כי היחיד לא המציא מסמכים נדרשים, בהם אישור ממשרד הרישוי אודות רכבים ודו"ח מסלקה פנסיונית. במסגרת הצעת הממונה נמסר כי היחיד לא הצהיר על חוב לחברת "כלל" ולא מסר איזו קופה שועבדה לטובת חברת הביטוח. כמו כן, היחיד בעל מניות בחברת "דובינסקי מחקר ופיתוח" בע"מ ובפטנטים שפיתח ועליו לצרף דו"חות רווח והפסד ורשימת זכויות קניין, ככל וקיימות. כמו כן, צויין כי היחיד הגיש לממונה בקשה להפחתת צו התשלומים ובקשה להסרת הגבלה מהחזקת מניות. שתי הבקשות נדחו כיוון שלא הוצג שינוי נסיבות, כי אם להפך, מהבקשה עולה כי יש להגדיל את צו התשלומים והוצעה תוכנית פירעון לפיה היחיד ישלם צו תשלומים חודשי בסך 2,500 ₪ למשך 47 חודשים.
ביום 26/4/21 התקיים דיון במעמד הצדדים,במסגרתו ניתנה ליחיד אורכה בת 30 יום להמצאת מסמכים דרושים ובתוך 3 חודשים תגובש תוכנית שיקום עבור היחיד ע"י בעלי התפקיד.
ביום 25/10/21 הוגש דו"ח משלים מטעם הנאמן, במסגרתו נמסר כי היחיד הסיר את חוב פיגוריו, המציא דו"חות לחודשים 1-8/21 בצירוף אסמכתאות חלקיות, לא הומצאו אסמכתאות בדבר הוצאות חינוך, נסיעות, חשמל, טלפון ואינטרנט. יחד עם זאת, בדו"ח שהוגש עבור חודשים 7-8/21 עלה כי היחיד החל למצות את כושר השתכרותו. שכרו כעת עומד ע"ס של 8000 ₪. כמו כן צויין כי בניגוד לטענת היחיד, לפיה הכ נסת רעייתו מעסק, לאחר ניכוי הוצאות עומדת ע"ס 5,000 ₪, הרי שלפי דו"ח רווח והפסד שלנת 2020 (לפני ביקורת), עלה כי הרווח הנקי של רעיית היחיד מהעסק הוא 96,865 ₪. לכן, ובעקבות הגדלת הכנסות היחיד, הנאמן סבור כי לקבוע תוכנית פירעון בסך כולל של 120,000 ₪, שישולמו בתשלום חודשי של 3,000 ₪ למשך 40 חודשים.
היחיד השיב להצעת הנאמן וטען כי על פי מחשבון הממונה על חדלות פירעון, גובה הצו הראוי ליחיד עומד ע"ס 1,527.35 ₪ ולכן יש לדחות את עמדת הנאמן לצו תשלומים כמעט כפול מיכולתו בפועל של היחיד. לטענת היחיד הוא משתכר סך של 8,000 ₪ מדי חודש ואילו רעייתו משתכרת סך של 6,138 ₪ לחודש, בהתאם לדו"ח לא מבוקר ועדכני לשנת 2020, אשר טרם אושר והוגש. לטענת היחיד יש להשית עליו תוכנית פירעון בהתאם ליכולתו הריאלית, לפיה יוסיף לקופת הנשייה סך של 54,984.60 ₪, ב36 תשלומים חודשיים, בסך של 1,527.35 ₪ כל אחד.
חרף האורכות שניתנו, עמדת הממונה בהתאם לאשר הוריתי בפרוטוקול הדיון, לא הוגשה.
מהצעת הנאמן עולה כי היחי ד צבר לחובתו מספר מחדלים עד כה,אי המצאת מסמכים והגשת דו"חות חודשיים חסרי אסמכתאות מלאות . מדובר במחדלים אשר ניתן לאזנם במסגרת קביעת תכנית שיקום ותיקונם מהווה תנאי לאישור הצעת הנאמן.

לאחר ששקלתי את מלוא נתוני היחיד ובכלל זאת האמור בתגובתו להצעת הנאמן , לאור עמדת הנאמן והיחיד , בהעדר התנגדות מטעם הנושים, אשר לא התייצבו לישיבת בית המשפט, ובכפוף להסרת המחדלים המפורטים בהצעת הנאמן - אני מקבלת את הצעת הנאמן ומורה על מתן צו לשיקום כלכלי בהתאם לסעיף 161 לחוק ובהתאם לתנאים כדלקמן.

חובת התשלומים - על היחיד להוסיף לקופת הנשייה סך של 120,000 ₪, באופן הבא -

סכום התשלומים - היחיד יישא בתשלום חודשי בסך 3,000 ₪.
תקופה - היחיד יישא בתשלומים הנ"ל למשך 40 חודשים.
הארכת תקופת התשלומים מעבר ל36 חודשים נובעת ממחדלי היחיד לאורך ההליך, בו לא הגיש דו"חות במועדם וכסדרם, לא מיצה תחילה את פוטנציאל ההשתכרות שלו וצבר פיגורים בתשלומים השוטפים.

נכסים הנכללים בקופת הנשייה ואופן מימושם  - בהתאם להצעת הממונה, ליחיד אין נכסים למימוש.

בעניין זה חל סעיף 164 לחוק באופן שנכס שיוקנה ליחיד במהלך תקופת התשלומים ייכלל בנכסי קופת הנשייה, למעט נכסים שהוחרגו שם.

תחולת ההגבלות - ההגבלות אשר הוטלו על היחיד במסגרת הליך זה ימשיכו לחול עד לסיום מילוי הוראות צו זה. במידת הצורך, ניתן לפנות לממונה לביטול הגבלות לפי סעיף 143 לחוק או להתלייתן לפי סעיף 169 לחוק.

בכפוף למילוי ההוראות דלעיל, יהא היחיד, והוא בלבד, פטור מחובות העבר שלא ניתן לפרוע מנכסי קופת הנשייה, בהתאם לסעיף 174 לחוק.
ההפטר לא יחול על חובות המנויים בסעיף 175 לחוק.

הפרת תנאי תכנית הפירעון - במידה והיחיד יפר את הוראות הצו לשיקום כלכלי, הוא עלול להיות חשוף לסנקציות, על פי הוראות החוק וכמפורט  בהצעת הממונה, לרבות הארכת תקופת התשלומים, הגדלת סכומי התשלומים, הטלת הגבלות שהוסרו מחדש, ביטול ההליך והקניית נכסים לקופת הנשייה.  

הנאמן יפעל ליישום הצו לשיקום כלכלי ויפקח על עמידתו של היחיד בתנאיו.
הממונה תפנה לבית המשפט בכל בקשה נדרשת במקרה של הפרת הצו על ידי היחיד. 5129371 לחילופין, הממונה תגיש דו"ח מסכם לבית המשפט לצורך מתן הפטר בתום תקופת התשלומים.783

דו"ח מעקב ביצוע התכנית יוגש על ידי הנאמן עד ליום 15/11/2023.

ניתן היום, י' כסלו תשפ"ב, 14 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.