הדפסה

בית משפט השלום בחיפה חדל"פ 28878-02-21

בפני כבוד השופטת איילת הוך-טל

בעניין
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

להלן – החוק
ובעניין
פאטמה עומר שייך זייד, ת"ז XXXXXX502

להלן – היחידה
ובעניין
הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז חיפה

להלן – הממונה

ובעניין
מוטי בן ארצי , עו"ד

להלן – הנאמן

החלטה

מדובר בבקשת יחידה לאישור הסדר חוב בהתאם לחלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח – 2018 (להלן – החוק).
לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ובעמדת הממונה, אני מורה כדלקמן.
אני מורה על מינוי עו"ד מוטי בן ארצי כמנהל הסדר, בהתאם להוראות סעיף 326 לחוק.
מנהל ההסדר יודיע לבית המשפט ולממונה מיד עם קבלת החלטה זו לידיו באם יש לו מניעה למלא את התפקיד מחמת היכרות אישית עם מי מהצדדים, ניגוד עניינים או כל סיבה אחרת.
מנהל ההסדר יפעל בהתאם להוראות פרק י' לחוק ובכלל זה יזמן אליו את היחידה בתוך 20 יום מהיום על מנת לעמוד על החובות, היקפם והתועלת שתצמח היה ויאושר ההסדר המוצע, בהתאם להוראות סעיף 321 (ב) לחוק.
מנהל ההסדר יפעל לפתיחת קופת הסדר אשר תנוהל אצל הממונה ואליה יועברו כל הכספים הנוגעים להליך זה.
בד בבד יפעל מנהל ההסדר לכנס אסיפות נושים לדיון בהצעת ההסדר תוך 90 יום מהיום ולהודיע ליחידה ולממונה על מועד האסיפות ומיקומן.
במקביל, הממונה יפרסם באתר הממונה הודעה על בקשת היחידה בהתאם להוראות סעיף 321 לחוק בצירוף פרטים אודות מנהל ההסדר שמונה וכל יתר הפרטים הנקובים בסעיפים 4-7 להחלטה זו.
מנהל ההסדר יבצע פרסום בעיתון יומי בעל תפוצה ארצית וכן במקומון באזור מגורי היחידה הודעה על הצעת ההסדר ועל המועדים שנקבעו לאספות הנושים תוך 14 יום מהיום.
כמו כן ימציא לנושים תוך 7 ימים מהיום הודעה בדבר הצעת ההסדר, עמדת הממונה והעתק ההחלטה דנן וכן יודיע לנושים בדבר מועדי האסיפות שנקבעו לדיון בהצעה זו.
מנהל ההסדר יבצע את משלוח ההודעות לנושים בדואר רשום עם אישור מסירה, בהתאם לפרטים שמסרה היחיד ה בבקשה.
הנושים יגישו למנהל ההסדר תביעות חוב בתוך 60 יום , בהתאם לתקנה 120.
היחידה תפקיד בקופת ההסדר סכום של 10,000 ₪ להבטחת תשלום שכר טרחת מנהל ההסדר והוצאות ההליך ותמציא אסמכתא מתאימה למנהל ההסדר אשר יאשר את דבר הביצוע לבית המשפט בד בבד עם קבלת האסמכתא מאת היחידה.
בנוסף, תמציא היחידה למנהל ההסדר כתב ויתור סודיות וכתב התחייבות כנדרש.
ככל שלא תבוצע המצאת המסמכים והפקדת הסכום עד ליום 28.3.21 ו/או לא תוגש הודעה מטעם מנהל ההסדר בדבר ביצוע ההפקדה כאמור, אורה על מחיקת הבקשה.
היה ותבוצע ההפקדה במועד, יעוכבו ההליכים המשפטיים הננקטים כנגד היחידה על ידי הנושים הבלתי מובטחים וזאת עד למועד הדיון הקבוע, או עד למתן החלטה אחרת, לפי העניין.
בנוסף, יינתן צו עיכוב יציאתה של המבקש ת מן הארץ אשר יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת. מנהל ההסדר יפנה למזכירות על מנת ליישם הוראה זו.
מובהר כי שכר מנהל ההסדר והוצאות ההליך ישולמו על ידי היחידה בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת הצעת ההסדר.
בנוסף, יציע מנהל ההסדר לבית המשפט קביעת תשלום חודשי אשר ישולם על ידי היחידה עד לדיון בהצעת ההסדר ובהתאם לנתונים שהוצגו בפניו וזאת תוך 30 יום מהיום. בשלב זה ועד למתן החלטה אחרת תישא המבקשת בתשלום חודשי שוטף של 1,500 ₪ החל מיום 28.4.21 ובכל חודש לאחר מכן, עד מתן החלטה אחרת.
מנהל ההסדר ידאג לבדוק את תביעות החוב ולהכריע בהן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מאשר 30 ימים לאחר מועד הגשתן ולהמציא לנושים וליחיד הכרעה מנומקת.
מנהל ההסדר ידאג להעביר לבית המשפט ולממונה דו"ח מפורט תוך 120 יום מהיום ביחס להיקף החובות המאושרים, עמדת הנושים והנתונים הרלבנטיים כמפורט בהוראות סעיפים 324-325 לחוק.
נקבע לדיון בבקשה ליום 8.11.21 שעה 10:00

היחידה תעביר העתק מהחלטה זו לנושים המפורטים בבקשה וזאת במסירה אישית תוך 7 ימים מהיום בצירוף הודעה לפיה עליהם להגיש תביעת חוב למנהל ההסדר תוך 60 יום מקבלת ההודעה.
היחידה תמציא עותק מאישור המסירה למנהל ההסדר.
המזכירות תצרף את מנהל ההסדר להליך זה ותמציא לידיו העתק החלטה זו.

ניתנה היום, א' ניסן תשפ"א, 14 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.