הדפסה

בית משפט השלום בחיפה חדל"פ 21853-01-21

בפני
כבוד ה שופטת איילת הוך-טל
בעניין
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

להלן – החוק
ובעניין
יוסף שמש, ת"ז XXXXXX812

להלן – היחיד
ובעניין
הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז חיפה

להלן – הממונה

ובעניין
ליעד יוסף , עו"ד

להלן –מנהלת ההסדר

החלטה

מדובר בבקשת יחיד לאישור הסדר חוב בהתאם לחלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח – 2018 (להלן – החוק).
לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ובעמדת הממונה, אני מורה כדלקמן.
אני מורה על מינוי עו"ד ליעד יוסף כמנהלת הסדר, בהתאם להוראות סעיף 326 לחוק.
מנהלת ההסדר תודיע לבית המשפט ולממונה מיד עם קבלת החלטה זו לידיה באם יש לה מניעה למלא את התפקיד מחמת היכרות אישית עם מי מהצדדים, ניגוד עניינים או כל סיבה אחרת.
מנהלת ההסדר תפעל בהתאם להוראות פרק י' לחוק ובכלל זה תזמן אליה את היחיד בתוך 20 יום מהיום על מנת לעמוד על החובות, היקפם והתועלת שתצמח היה ויאושר ההסדר המוצע, בהתאם להוראות סעיף 321 (ב) לחוק.
מנהלת ההסדר תפעל לפתיחת קופת הסדר אשר תנוהל אצל הממונה ואליה יועברו כל הכספים הנוגעים להליך זה.
בד בבד תפעל מנהלת ההסדר לכנס אסיפות נושים לדיון בהצעת ההסדר תוך 90 יום מהיום ולהודיע ליחיד ולממונה על מועד האסיפות ומיקומן.
במקביל, הממונה תפרסם באתר הממונה הודעה על בקשת היחיד בהתאם להוראות סעיף 321 לחוק בצירוף פרטים אודות מנהלת ההסדר שמונתה וכל יתר הפרטים הנקובים בסעיפים 4-7 להחלטה זו.
מנהלת ההסדר תבצע פרסום בעיתון יומי בעל תפוצה ארצית וכן במקומון באזור מגורי היחיד הודעה על הצעת ההסדר ועל המועדים שנקבעו לאספות הנושים תוך 14 יום מהיום.
כמו כן תמציא לנושים תוך 7 ימים מהיום הודעה בדבר הצעת ההסדר, עמדת הממונה והעתק ההחלטה דנן וכן תודיע לנושים בדבר מועדי האסיפות שנקבעו לדיון בהצעה זו.
מנהלת ההסדר תבצע את משלוח ההודעות לנושים בדואר רשום עם אישור מסירה, בהתאם לפרטים שמסר היחיד בבקשה.
הנושים יגישו למנהלת ההסדר תביעות חוב בתוך 60 יום, בהתאם לתקנה 120.
היחיד יפקיד בקופת ההסדר סכום של 8,000 ₪ להבטחת תשלום שכר טרחת מנהלת ההסדר והוצאות ההליך וימציא אסמכתא מתאימה לתיק עם ביצוע התשלום.
ככל שלא תבוצע הפקדת הסכום עד ליום 25.2.21 ו/או לא תוגש הודעה בדבר ביצוע התשלום כאמור, אורה על מחיקת הבקשה.
היה ותבוצע ההפקדה במועד, יעוכבו ההליכים המשפטיים הננקטים כנגד היחיד על ידי הנושים הבלתי מובטחים וזאת עד למועד הדיון הקבוע, או עד למתן החלטה אחרת, לפי העניין.
בנוסף, יינתן צו עיכוב יציאתו של המבקש מן הארץ אשר יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת. מנהלת ההסדר תפנה למזכירות על מנת ליישם הוראה זו.
בנוסף, תציע מנהלת ההסדר לבית המשפט קביעת תשלום חודשי אשר ישולם על ידי היחיד עד לדיון בהצעת ההסדר ובהתאם לנתונים שהוצגו בפניה וזאת תוך 30 יום מהיום. בשלב זה, ולאור המלצת הממונה, יישא היחיד בתשלום חודשי לקופת ההסדר בסך 800 ₪ החל מיום 25.3.21 וזאת עד למתן החלטה אחרת.
מנהלת ההסדר תדאג לבדוק את תביעות החוב ולהכריע בהן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מאשר 30 ימים לאחר מועד הגשתן ולהמציא לנושים וליחיד הכרעה מנומקת.
מנהלת ההסדר תדאג להעביר לבית המשפט ולממונה דו"ח מפורט תוך 120 יום מהיום ביחס להיקף החובות המאושרים, עמדת הנושים והנתונים הרלבנטיים כמפורט בהוראות סעיפים 324-325 לחוק.
מובהר כי שכר מנהלת ההסדר  והוצאותיה ישולמו על ידי היחיד בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת הצעת ההסדר.
הדיון בבקשה יתקיים ביום 10.10.21 שעה 10:00

היחיד יעביר העתק מהחלטה זו לנושים המפורטים בבקשה וזאת במסירה אישית תוך 7 ימים מהיום בצירוף הודעה לפיה עליהם להגיש תביעת חוב למנהלת ההסדר תוך 60 יום מקבלת ההודעה.
היחיד ימציא עותק מאישור המסירה למנהלת ההסדר.
המזכירות תצרף את מנהלת ההסדר להליך זה ותמציא לידיה העתק החלטה זו וכן לידי הממונה והיחיד.

ניתנה היום, ל' שבט תשפ"א, 12 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.