הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ה"פ 50920-05-20

בקשה מס' 3

בפני
כבוד ה שופט אורי גולדקורן

המבקשת

עיריית חיפה
ע"י ב"כ עו"ד אלעד דידי

נגד

המשיבה

שרותי מרכז פנורמה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אוריאן שמש

החלטה בבקשה לסילוק על הסף

1. המשיבה - חברה שעוסקת במתן שירותי ניהול ותחזוקה של מתחם, הכולל מגדל מגורים, מלון ומרכז קניות המצוי במרכז הכרמל בחיפה - הגישה המרצת פתיחה נגד המבקשת (להלן: העירייה), בה היא עתרה לסעד הצהרתי שיקבע כי על העירייה "לתקן נזילות מי גשם אשר מסבות נזקים רבים למשיבה".

2. בהמרצת הפתיחה פורטה הגרסה העובדתית הבאה: בשנת 1990 נחתם הסכם בין החברה לבין העירייה, לפיו החברה סיפקה שירותי תחזוקה לשטחי ם שבבעלות העירייה וביניהם טיילת. ביום 19.3.2012 הודיעה הע ירייה לחברה על סיום ההסכם ו על העברת התחזוקה השוטפת לטיפולה. החל משנת 2014 החלו נזילות שהגיעו מכיוון הטיילת אל חניון פרטי במרכז פנורמה ו אל חצר המשק של מלון "דן פנורמה" וגרמו לנזקים ליסודות הבניין ולחנויות. ביום 9.5.2018 קיבלה החברה מכתב התראה מהעירייה לגבי נזילות אלו. החברה השיבה לעירייה כ י האחריות לתיקון הנזילות חלה על העירייה . למרות שנציגי העירייה הבטיחו לתקן את הליקויים, הדבר לא נעשה. להמרצה צורפו תצהיר של עמנואל אשכנזי, מנכ" ל החברה, לו צורפו הסכם משנת 1990, הודעת הע ירייה מיום 19.3.2012, דרישת העירייה מיום 9.5.2018 ו העתקי תכתובות בין הצדדים ותמונות.

3. העירייה הגישה בקשה לסילוק על הסף של המרצת הפתיחה. היא ביקשה קבוע כי ההליך אינו מתאים לבירור על דרך של המרצת פתיחה. כסעד חילופי, ביקשה העירייה להעביר את התובענה לפסים של תביעה בסדר דין רגיל.

4. בבקשה טענה העירייה כדלקמן: (1) הסעדים להם עתרה החברה אינם סעדים הצהרתיים במהותם ואינם ממצים את זכויותיה. בפועל עתרה החברה לסעד מסוג צו עשה, לפיו על העירייה לפעול לתיקון נזקים בגין נזילות שניתנים להערכה כספית. (2) החברה לא צירפה מסמכים מהותיים, כגון תשריט שצורף להסכם משנת 1990 וחוות דעת מקצועית רלוונטית. (3) העירייה פועלת כ כל יכולתה לאיתור וטיפול בליקויים שבשליטתה ובאחריותה לרבות טיפול בבעיות ניקוז ונקיון השביל והמדרגות באופן יום-יומי. (4) בהיעדר חוות דעת מקצועית, החברה לא הוכיחה כי מקור הנזילות הינו משטחים שבאחריות העירייה. (5) ההליך של המרצת פתיחה אינו מתאים לבירור המחלוקת שבין הצדדים ואינו ההליך היעיל והנוח להגיע להכרעה צודקת. מדובר במחלוקת עובדתית שמצריכה בירור מקיף. אין למצהיר מטעם החברה ידיעה ממשית ומקצועית על מקור הנזילות ואין באפשרות החברה להוכיח את טענותיה באמצעותו . (6) המחלוקת בין הצדדים איננה נמנית על העניינים המפורטים בתקנות 249 או 253 של תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (7) אין עילת תביעה כנגד העירייה, כיוון שהחברה לא הציגה אסמכתא בנוגע לקשר בין הנזקים לבין השטחים שבאחריותה. (8) למרות שלפי טענת החברה הנזילות החלו בשנת 2014 , המרצת הפתיחה הוגשה בשיהוי ניכר בשנת 2018 לאחר פניית העירייה לחברה ונגרם לעירייה נזק ראייתי.

5. בתשובה שהגישה החברה נטען כדלקמן: (1) הסעד המבוקש על-ידי החברה הוא סעד הצהרתי לפיו "העירייה צריכה לתקן" זאת מתוך הנחה שרשות מקומית תפעל בהתאם למוטל עליה. החברה לא מבקשת סעד כספי אלא תיקון הליקויים שבאחריות העירייה. (2) העירייה מתחמקת מטיפול במפגעים שבאחריותה. (3) העירייה לא צירפה תצהיר לבקשה כנדרש בתקנה 241 לתקנות . (4) ניתן ללמוד על מקור הנזילות מהתמונות שצורפו. (5) ה עניין העובדתי אינו מורכב. (6) סעד של מחיקה על הסף יינתן במקרים קיצוניים ונדירים. (7) יש לאפשר לחברה לתקן את המרצת הפתיחה אם הדבר נדרש.

6. בתגובה שהגישה העירייה נטען כדלקמן: (1) העירייה לא צירפה תצהיר לבקשה כיוון שמדובר בטיעון משפטי. אף החברה לא צירפה תצהיר לתשובתה. (2) אין בתמונות שצורפו כדי להעיד על מקור הנזילות. (3) ייתכן והליקויים החלו כאשר החברה הייתה אחרית על התחזוק. (4) אין לתת סעד הצהרתי שעשוי לגרור הוצאות כספיות משמעותיות.

7. הליך של המרצת פתיחה נועד לתת מענה לעניינים דחופים ובלתי מסובכים מבחינה עובדתית. סוגי העניינים שידונו בדרך של המרצת פתיחה מפורטים בתקנות 248 ואילך בתקנות. יש עניינים שהתקנות מחייבות לבררן בדרך של המרצת פתיחה ויש עניינים שניתן לבררם בדרך זו ובהם סעד הצהרתי בהתאם לתקנה 253 , הקובעת כי " תובענה לסעד הצהרתי גרידא מותר להגיש בדרך המרצת פתיחה".

8. בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי שאלת התאמת בירור תובענה בדרך של המרצת פתיחה תקבע לפי המורכבות העובדתית, הצורך בשמיעת עדים רבים ופגיעה בזכויות דיוניות של הצד השני (רע"א 7597/19 עדיפות בניה כפרית שלי בע"מ נ' קשין (פורסם בנבו, מיום 19.12.2019); רע"א 10227/06 בובליל נ' אינדיג (פורסם בנבו, מיום 5.2.007) ). עוד נקבע כי רשימת העניינים שניתן לדון בהם בהמרצת פתיחה אינה רשימה סגורה (רע"א קסל נ' יוחאי (פורסם בנבו, מיום 20.3.2017) ).

בענייננו התבקש סעד הצהרתי שיקבע כי האחריות לתיקון ליקויי הנזילות שה תגלו רובץ על העירייה. החברה ביססה את בקשתה על תצהיר אחד בלבד , לו צורפו מסמכים שונים. העירייה לא הגישה כתב תשובה להמרצת פתיחה במועד שנקבע לכך . כמו-כן, לבקשה הנוכחית לא צירפה העירייה תצהיר. לפיכך, לא ניתן לדעת בשל ב זה את היקף העדים והראיות מטעם העירייה. בשים לב להיקף העדים והראיות של החברה, נראה לכאורה כי אין מורכבות עובדתית מיוחדת בבירור המרצת הפתיחה. כמו-כן, העירייה לא הצביעה על טעם לפיו יש בהליך של המרצת פתיחה כדי לקפח את זכויותיה. טענות העירייה לפיהן תתקשה החברה להוכיח את טענותיה, אמורות לפעול לטובתה , והשאלה אם יש לחברה די ראיות כדי להוכיח את טענותיה אינה נבחנת בשלב זה.

9. בהתאם לתקנה 258 לתקנות ניהול הליך בדרך של המרצת פתיחה נתון לשיקול דעת בית המשפט, אשר רשאי בכל שלב לבטל את המרצת הפתיחה ולהפנות את בעלי הדין לתובענה בדרך הרגילה או לדון בה ככזו, וכן רשאי הוא להורות על הגשת כתבי טענות. אף אם יתברר בהמשך כי התביעה אינה מתאימה לבירור בהמרצת פתיחה, התוצאה לא תהיה בהכרח סילוק התובענה על הסף ויהיה מקום לשקול מתן אפשרות לחברה לתקן את כתבי הטענות.

10. תקנה 100 לתקנות מאפשרת לבית משפט בכל עת למחוק תובענה על יסוד מספר נימוקים, שאחד מהם הינו כי אין כתב התביעה מראה עילת תביעה. המבחן לקיומה של עילת תביעה לעניין תקנה זו הוא, האם החברה, בהנחה שתוכיח את העובדות הכלולות בת ובענה, תהא זכאי ת לקבל את הסעד המבוק ש יחד עם זאת, הסעד של סילוק על הסף הינו סעד קיצוני וקשה, ושמור למקרים נדירים בלבד ב הם, אף אם יוכחו מלוא טענות החברה היא לא תהא זכאי ת לסעד המבוקש ( רע"א 3449/20 אריאל גבאי תשתיות בע"מ נ' ש.מ שירותים א. שאיבות בע"מ (פורסם בנבו, מיום 7.7.2020)).

11. בענייננו, העובדות שנטענו בהמרצת הפתיחה אינן מורכבות. הטיעונים שהועלו על-ידי העירייה, לפיהם תתקשה החברה להוכיח את טענותיה, אינם שוללים את קיומה של עילת תביעה של החברה כלפיה והן ראויות להתברר במסגרת בירור ההליך . בטענות העירייה בדבר שיהוי לא מצאתי ממש.

12. אשר על כן, הנני דוחה את הבקשה ומחייב את העירייה (המבקשת) לשלם לחברה (המשיבה) שכר טרחת עורך דין בסך כולל של 4,000 ₪ עבור הוצאות הבקשה.

13. ניתנת לעירייה ארכה עד ליום 1.11.2020 להגשת כתב תשובה.

14. לעיון - 10.11.2020.

ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.