הדפסה

בית משפט השלום בחדרה 24

התובעים

  1. חידר ביאדסה ת.ז. XXXXX599
  2. סנאא ביאדסה ת.ז. XXXXXX891

שניהם ע"י עו"ד תאופיק ביאדסי

נגד

הנתבעים

  1. מוחמד עבד אלרחמאן קעדאן ת.ז. XXXXX374
  2. עבד אלרחמאן מוחמד קעדאן ת.ז. XXXXXX416

שניהם ע"י עו"ד תאופיק מחאמיד

החלטה

1. בהמשך להחלטה מיום 22.1.2017, אני ממנה כמומחה מטעם בית-המשפט את המודד והמהנדס מר סוהיל סאבא [ת.ד. 50549 נצרת טל' 050-XXXX269 ] (להלן מומחה בית-המשפט).

2. מומחה בית-המשפט יבקר בנכס המקרקעין שעליו נסב ההליך – חלקה 34 בגוש 8769 (להלן הנכס), ויחווה דעתו בעניינים השנויים במחלוקת כביטויים בכתבי-הטענות ואשר מצויים בתחום מומחיותו. בתוך כך יתייחס מומחה בית-המשפט לנספחי כתבי-הטענות ולחוות-הדעת שהוגשה מטעמם של הנתבעים, וכן למצב התכנוני של הנכס ולשטחי אחזקותיהם של בעלי-הדין בו בפועל.

3. חוות-דעתו של מומחה בית-המשפט לא תהיה מכרעת.

4. אני קובעת את שכרו של מומחה בית-המשפט בסך של 5,500 ₪ בצירוף מע"מ. בשלב זה ישאו בעלי-הדין בשכרו של מומחה בית-המשפט בחלקים שווים ביניהם בשיעור מחצית לתובעים ומחצית לנתבעים. השכר ישולם למומחה במישרין על-ידי הצדדים, כל זאת עד למועד שייקבע לביקורו של המומחה בנכס. מומחה בית-המשפט מתבקש להגיש את חוות-הדעת לבעלי-הדין ולבית-המשפט רק לאחר שיוסדר תשלום שכרו כמתחייב מהחלטה זו.

5. עד יום 15.2.2017 יעבירו בעלי-הדין למומחה בית-המשפט את מלוא המסמכים שהם מבקשים להסתמך עליהם ובכלל זה חוות-דעת שנת ן מומח ה הנתבעים. העתקי המסמכים יומצאו בידי כל צד לצד שכנגד בד-בבד עם העברתם למומחה.

6. מומחה בית-המשפט יתאם עם באי-כוח הצדדים מועד סמוך לביקור בנכס. הביקור יערך לאחר שיועברו למומחה מסמכי הצדדים כמתחייב מהחלטה זו.

7. בעלי-הדין יסדירו את תשלום חלקיהם בשכר המומחה עד למועד שייקבע לביקורו של מומחה בית-המשפט בנכס.

8. חוות-דעתו של מומחה בית-המשפט תוגש בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 30.3.2017, כשהיא ערוכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות ובכפוף לתשלום שכר המומחה על-ידי הצדדים כמתחייב מהחלטה זו.

9. בכל עניין הקשור למינוי המומחה ולמתן חוות-הדעת יפנה המומחה לבית-המשפט בבקשה למתן הוראות, ככל שיהא צורך בכך. העתק הבקשה יומצא לבעלי-הדין.

10. ככל שמי מהצדדים יבקש להפנות למומחה בית-המשפט שאלות להבהרת חוות-הדעת, יגיש על כך בקשה מנומקת בכתב, בציון השאלות המבוקשות, תוך חמישה-עשר יום מן המועד בו יקבל את חוות-הדעת. שאלות הבהרה לא תופנינה למומחה טרם מתן החלטה בבקשה.

11. ימי פגרה יבואו במניין המועדים שנקבעו בהחלטה זו.

ת.פ. 4.4.2017.
המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים ולמומחה בית-המשפט.

ניתנה היום, כ"ו טבת תשע"ז, 24 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.