הדפסה

בית משפט השלום בחדרה 22

תובעת
דנה שמעון
ע"י עו"ד אבישי ישראלי

נגד

נתבע

עו"ד רן אורן
בעצמו

פסק-דין והחלטה

1. התובעת הגישה נגד הנתבע תובענה לפינוי מושכר לפי סעיף 215ז בתקנות סדר הדין האזרחי, זאת ביחס לדירה ברחוב האורן 54 בחריש הידועה כחלקה 8 בגוש 8706 (להלן הדירה). טרם הוגש כתב-הגנה.

2. ביום 11.3.2020 הודיע הנתבע כי נפגע ביום 29.2.2020 בתאונת דרכים, הוא מצוי בשל כך בחופשת מחלה, וביקש ארכה להגשת כתב-הגנה עד יום 5.4.2020 ועד בכלל. בהחלטה מיום 11.3.2020 הוריתי לנתבע לציין בבקשה את עמדת הצד שכנגד.

3. תשובה לבקשה הוגשה ביום 12.3.2020; התובעת ביקשה לדחות את בקשת הנתבע לארכה וליתן נגדו פסק-דין על-פי כתב-התביעה תוך חיובו בהוצאות ההליך. בתגובתו מיום 19.3.2020 עתר הנתבע לדחות את הבקשה למתן פסק-דין נגדו.

4. עיינתי בכתב-התביעה ובכתבים שהוגשו בהתייחס לבקשות ההדדיות שנמנו לעיל.

5. דין הבקשה למתן פסק-דין נגד הנתבע לפינוי הדירה להתקבל.

בבקשתו למתן ארכה להגשת כתב-הגנה מפני התובענה ציין הנתבע כך: "יובהר כי אין מחלוקת בין הצדדים לעניין הסעד העיקרי, באשר, הח"מ כבר חתם על חוזה שכירות חדש, והוא צפוי לעבור למעונו החדש ביום 1 באפריל 2020 ועוד בטרם הדיון שבכותרת. לפיכך, המחלוקת הצפויה היא ביחס להוצאות משפט, שכן, יש הסכמה מוחלטת לפינוי, ללא תנאי כאמור, אך רצוי לזכור כי הח"מ תלוי בשלב זה בצדדים שלישיים ובנסיבות שאינן בשליטתו".

הנתבע עורך-דין במקצועו ובעיסוקו וחזקה שהבין הבן היטב את משמעות הדברים הללו.

קיומה של מחלוקת בשאלת ההוצאות גרידא, בעטיה ביקש הנתבע ארכה לשם הגשת כתב-הגנה, אינה מונעת מתן פסק-דין על-אתר בגין סעד הפינוי – שבזכאותה של התובעת לקבלו הודה הנתבע בפה מלא בדברים שצוטטו לעיל , תוך הבהרה כי כבר העמיד לעצמו הסדר חלופי למגוריו.

אין בידי לקבל את ניסיונו של הנתבע להתכחש לדברים הללו, שהינם ברורים ומפורשים, בתגובה ל בקשת התובעת ליתן פסק-דין ביחס לסעד הפינוי. ראוי היה להימנע ממהלך טיעון פתלתל כזה.

6. ניתן אפוא פסק-דין שמורה על סילוק ידו של הנתבע מהדירה כהגדרתה לעיל, זאת עד 2.4.2020 בשעה 12:00. ככל שהנתבע לא יפנה את הדירה עד מועד זה, יהא פסק-הדין בר-ביצוע בהוצאה לפועל באופן מיידי.

7. ניתנת לנתבע ארכה להגיש כתב-הגנה – כמבוקש ובשאלת ההוצאות, עד יום 5.4.2020 ועד בכלל. בקשת התובעת לפסוק את הוצאות ההליך על-אתר נדחית.

המצאה לצדדים.

ניתן היום, כ"ו אדר תש"פ, 22 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.