הדפסה

בית משפט השלום בחדרה 22

התובעת
יפה יגר, עו"ד ת.ז. XXXXXX374
ע"י עו"ד דליה ישראלי

נגד

הנתבעת
אלאמל אגודה שת ופית למים בעארה וערערה בע"מ
ע"י עו"ד אורי גלט

החלטה

1. בהמשך להחלטה מיום 14.3.2017, אני ממנה את רו"ח חמוטל כהן [רח ' המלאכה 45, ת.ד. 8838, נתניה 4250574 טל ' 09-XXXX105 פקס ' 09-XXXX565] כמומחית בית- המשפט בתחום החשבונאי (להלן המומחית).

2. המומחית תיתן דעתה לטענות בעלי-הדין ולסוגיות השנויות ביניהם במחלוקת המצויות בתחום מומחיותה, כביטויין בכתבי-הטענות, בתצהיר הנתבעת שצורף לבקשה ליתן לה רשות להתגונן ולתצהיר התובעת שהוגש ביום 7.5.2017, ותערוך חוות-דעת בעניינים הללו. בתוך כך תתייחס המומחית למחלוקת בין הצדדים בשאלה מה דרשו הרשויות מהנתבעת לגבי חובות עבר (להלן החוב) ומה נעשה בידי התובעת בציר הטיפול המשפטי כדי להתמודד עם חובות אלה ולהפחיתם. המומחית תיתן דעתה לטענת התובעת כי השיגה את הפחתת החוב ולטענתה הנוגדת של הנתבעת כי החוב לא הופחת בשל טיפולה של התובעת.

3. אני קובעת את שכר המומחית בסך של 25,000 ₪ בצירוף מע"מ. בשלב זה ישאו בעלי-הדין בשכר זה בחלקים שווים, וכל אחד מהם יהא רשאי לטעון לאופן השתתו הסופי בתום הבירור. שכרה של המומחית ישולם לה על-ידי הצדדים במישרין, והיא מתבקשת למסור את חוות-הדעת לבית-המשפט ולצדדים רק לאחר שיוסדר תשלום שכרה.

4. עד יום 22.6.2017 יעבירו בעלי-הדין למומחית כל מסמך שהם מבקשים להסתמך עליו, ובכלל זה כתבי-טענות והתצהירים האמורים בסעיף 2 לעיל. העתקי המסמכים יומצאו בידי כל בעל-דין לצד שכנגד, בד-בבד עם העברתם למומחית.

5. הצדדים ימציאו למומחית כל מסמך שיידרש על-ידה לשם מתן חוות-הדעת, תוך עשרה ימים מעת שהופנתה אליהם בקשת המומחית להציגו. ככל שהמומחית סבורה שיהא בכך כדי לסייע במתן חוות-הדעת, תקיים מפגש עם שני הצדדים יחדיו – בו יהיו רשאים להיות נוכחים גם באי-כוחם של הצדדים.

6. חוות-הדעת תוגש לבית-המשפט כשהיא ערוכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות עד יום 28.8.2017.

7. בכל עניין הקשור למינוי ומתן חוות-הדעת תיפנה המומחית לבית-המשפט בבקשה ליתן הוראות, ככל שיהא צורך בכך. העתק הבקשה יומצא לבעלי-הדין.

8. בעל-דין שיבקש להפנות למומחית שאלות להבהרת חוות-הדעת יגיש על כך בקשה מנומקת בכתב תוך חמישה-עשר יום מן המועד בו תומצא לו חוות-הדעת, בציון השאלות המבוקשות. למומחית לא תופנינה שאלות הבהרה טרם מתן החלטה בבקשה.

9. ימי פגרה יבואו במניין המועדים שנקבעו בהחלטה זו.

ת.פ. 31.8.2017.
המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים ולמומחית.

ניתנה היום, כ"ו אייר תשע"ז, 22 מאי 2017, בהעדר הצדדים.