הדפסה

בית משפט השלום בחדרה 02

תובעת

סומייה אגבאריה
ע"י עו"ד ג'אודאת אבו אלמוהנד

נגד

נתבעים

  1. ג'מיל תופיק אגבאריה (ניתן פסק-דין)
  2. זיאד אלחות
  3. עמאד אלחות
  4. בדר אגבאריה
  5. ריאד אגבאריה
  6. באסל אלחות
  7. ערוא אגבאריה

נתבעים 7-2 ע"י עו"ד ראיד מחאמיד
8. רמזי אגבאריה
בעצמו
9. מוחמד עדנאן אגבאריה
בעצמו
10. אחמד אגבאריה (ניתן פסק-דין)
11. חורייה אגבאריה (ניתן פסק-דין)
12. נידאל עיסא אגבאריה
בעצמו
13. חסן סאלח אגבאריה (ניתן פסק-דין)
14. רשות הפיתוח
ע"י עו"ד יוחאי בטשא

החלטה

1. בהמשך להחלטות קודמות אני ממנה את המהנדס, המודד ושמאי המקרקעין מר רמזי קעואר [רח' אלמותנבי 22 חיפה 35377 טל' 052-XXXX708 פקס' 04-XXXX166 ] כמומחה מטעם בית-משפט (להלן המומחה).

2. המומחה יכין חוות-דעת ותכנית חלוקה לפירוק השיתוף במקרקעין הידועים כחלקה 13 בגוש 20310 ואשר מצויים באום אל פחם (להלן גם החלקה), באמצעות חלוקתם בעין בין בעלי הזכויות הרשומים ב חלקה. חוות-הדעת תכלול תשריט של תכנית החלוקה.

3. בעלי-הדין רשאים להעביר למומחה מפות חלוקה קיימות , אם יש בידם כאלה , כדי שהמו מחה יראה את המפות, יתרשם מתוכנן ויהיה מודע לקיומן, אך מפות כאלה לא תחייבנה את המו מחה בהכנת חוות-הדעת ות כנית החלוקה.

4. בעלי-הדין רשאים להציג למומחה פסקי-דין שמשליכים לטענתם על הזכויות להחזיק בחלק של החלקה ולהשתמש בה. מובא לידיעת המומחה שבשלב זה בית-המשפט לא דן במעמדם של פסקי-הדין הללו ובהשפעתם על פירוק השיתוף במקרקעין ואופן חלוקתם בין בעלי הזכויות בחלקה; פסקי-הדין יובאו לידיעת המומחה על-מנת שיהיו לנגד עיניו בהכנת תכנית החלוקה.

5. בניה בלתי-חוקית שנעשתה בחלקה, אם יש כזו, לא תהווה היא כשלעצמה שיקול בהכנת ת כנית החלוקה על-ידי המו מחה ולא תקבע את זהותו של בעל-הדין שלו ישויך החלק שבו בוצעה הבניה.

6. אני קובעת את שכר המומחה בגין כל הפעולות הדרושות לפירוק השיתוף במקרקעין באופן זה:

א. בגין הכנת חוות-דעת שכוללת תכנית חלוקה ותשריט – סך של 6,000 ₪ ומע"מ.

ב. בגין הכנת חוות-דעת על-אודות תשלומי איזון, אם תידרש – סך של 11,000 ₪ ומע"מ.

ג. לאחר מתן פסק-דין שמורה על פירוק השיתוף בחלקה – עבור אישור תכנית החלוקה בוועדה המקומית לתכנון ובניה, הגשת תכנית החלוקה לאישורה ככשרה לרישום במרכז למיפוי ישראל ומתן תצ"ר מאושר על כך, סך של 20,000 ₪ ומע"מ (לא כולל אגרות).

7. בעלי-הדין ישאו בשכרו של המומחה לפי חלקיהם היחסיים במקרקעין. התובעת תישא בתשלום גם בגין חלקיהם של נתבעים 1, 10, 11 ו-13.

8. שכרו של המומחה ישולם לו בידי הצדדים במישרין תוך שלושים יום מעת המצאת ההחלטה; המומחה מתבקש להגיש את חוות-הדעת לבית-המשפט ולבעלי-הדין רק אחרי תשלום שכרו.

9. תוך שלושים יום מעת המצאת ההחלטה יעביר כל בעל-דין למומחה את מלוא המסמכים שהוא מבקש להסתמך עליהם לשם הכנת הצעת החלוקה ומתן חוות-הדעת ; כל מסמך שיומצא בדרך זו למומחה ישלח גם לבעלי-הדין האחרים.

10. בשלב זה יכין המומחה חוות-דעת שכוללת תכנית חלוקה ותשריט, תוך התייחסות לשאלה אם החלוקה המוצעת כרוכה, עקרונית, בתשלומי איזון – ובלי להכין חוות-דעת נפרדת ופרטנית לגבי תשלומי האיזון, אם וככל שהם נדרשים.

ככל שהמומחה ימצא שהחלוקה שתוכן על-ידו כרוכה בתשלומי איזון בין בעלי-הדין או מי מהם, יציין זאת בחוות-דעתו, ואזי תינתן החלטה משלימה בה יוסמך המומחה ליתן חוות-דעת בנושא תשלומי איזון תוך קביעת זהות החייב בהם והזכאי להם, סכום התשלום והטעמים שעל-פיהם הוא נקבע. ההחלטה המשלימה תינתן לאחר מתן זכות טיעון לצדדים.

11. לאחר קבלת תיעוד ותשלום מהצדדים לפי החלטה זו יקיים המומחה מפגש עם בעלי-הדין, לשם הכנת תכנית החלוקה. בעלי-הדין רשאים להיות מיוצגים בפגישה על-ידי באי-כוחם. מובא בזאת לידיעת המומחה כי נגד נתבעים 1, 10, 11 ו-13 ניתן פסק-דין והוא אינו רשאי לשמוע את עמדתם או לשתפם בפעולות שנמנו בהחלטה זו.

12. המומחה יכין חוות-דעת ותכנית חלוקה ויגישן לבית-המשפט ולבעלי-הדין עד יום 2 3.10.2019.

13. בכל עניין הקשור למינוי ולהכנת חוות-הדעת יפנה המומחה לבית-המשפט בבקשה ל יתן הוראות, ככל שיהא צורך בכך.

14. ימי פגרה יבואו במניין התקופות.

נקבעת תזכורת פנימית ללא נוכחות צדדים לשם קבלת חוות-הדעת ליום 30.10.2019.

המזכירות תמציא את ההחלטה לבעלי-הדין ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ט, 02 יוני 2019, בהעדר הצדדים.