הדפסה

בית משפט השלום בחדרה תא"ק 11162-04-17

בפני
כב' הרשם שמעון רומי

מבקשים / נתבעים

  1. רדיסלב ברקוביץ – ת"ז XXXXXX019
  2. אינה צחור - ת"ז XXXXXX137

נגד

משיבה / תובעת
קבוצת אנקור- פיתוח נדל"ן בע"מ – ח"פ 513589309

החלטה

הערת בימ"ש:
ביום 29/10/2017 הגיעו הצדדים להסכמה שתועדה בתא"ק 8494-04-17 (איציק אסולין) לפיה "...בהסתמך על חקירתה מהיום של העדה שלי איזמרילי (בתא"ק 5746-10-17) אנחנו מסכימים לייתר את כל הדיונים הקבועים היום ומחר למעט הדיון של משפחת בסן (תא"ק 9831-04-17), דביר (תא"ק 11361-04-17) ובקיר [הנכון הוא בקר – ש.ר] (תא"ק 8461-04-17) כאשר מוסכם שחקירתה של הגב' איזמרילי תחול על כל יתר הדיונים שיוותרו בהסכמה".
הצדדים הסכימו גם באשרם את הערת ביהמ"ש מאותו יום, לפיה, בכל תיק מהתיקים שיפורטו להלן למעט שלושה התיקים שהוחרגו מן ההסדר יראה תצהיר בקשת הרשות כאילו הוגש לכתחילה ע"י העדה שלי איזמרילי הנ"ל.

לפיכך, בתיקים הבאים תהא ההחלטה שלהלן תקפה מכוח הסכמת הצדדים:

תא"ק 8411-04-17 (רופאיזן אילן ורות).
תא"ק 8494-04-17 (אסולין איציק).
תא"ק 9588-04-17 (חובישי גולן ואילנית).
תא"ק 9696-04-17 (ענב גלעד).
תא"ק 11162-04-17 (ברקוביץ רדיסלב, צחור אינה).
תא"ק 11296-04-17 (דגן משה וחנה).
תא"ק 5666-04-17) (משה בלכמן).
תא"ק 31004-04-17 (רועי וחן קגן).
תא"ק 5798-04-17 (נוח וחנה ירוביץ).
תא"ק 5844-04-17 (מיכאל ועידה יאבילברג).

ההחלטה הניתנת להלן תעותק לכל אחד מהתיקים מושא ההסדר הדיוני הנ"ל.

התובעת הגישה כנגד הנתבעים/המבקשים תביעה כספית בת 19,794 ₪, בסדר דין מקוצר.

התביעה הוגשה גם כנגד "המשיבה הפורמאלית", ד.ה.קפיטל גרופ בע"מ ח"פ 513160622. בהמשך להערת ביהמ"ש לפיה, לא ניתן לכלול "משיב פורמאלי" לצד נתבע בתביעה בסדר דין מקוצר הסכימו הצדדים למחיקת המשיבה הפורמאלית מכתב התביעה.

עפ"י כתב התביעה הנתבעים הינם חלק מקבוצת רכישה שרכשו דירה בפרויקט OPEN בחדרה.

"המשיבה הפורמאלית" (להלן: "קפיטל") היא אשר התקשרה עם הנתבעים בהסכם פרטני למתן שירותי ליווי ויעוץ, בטרם המחתה זכויותיה לתובעת.

עפ"י כתב התביעה במהלך 2012 גיבשה קפיטל קבוצת רכישה שהתעתדה לחתום על הסכם לרכישת זכויותיה של חברת מגדלי דוד תשע"א בע"מ, במקרקעין הנמצאים במתחם שכונת הפארק בחדרה.
הסכם המכר נחתם זה מכבר. כל הנתבעים, קיבלו זה מכבר חזקה בדירת המגורים שרכשו.
ביום 4/2/2013 חתמו חברי קבוצת הרכישה ובהם גם הנתבעים על הסכם שיתוף (עפ"י חוק המקרקעין) שצורף כנספח א'.

הנתבעים חתמו גם על הסכם יעוץ עם חברת קפיטל ביום 26/11/2012 במסגרתו התחייבה קפיטל לספק לנתבעים שירותי יעוץ וליווי כמשמעותם בהסכם שצורף וסומן ב'.
קפיטל ליוותה את הפרויקט עד לשלב מסוים בו החליטה, כי מאותו שלב ואילך תפעל יחד עם התובעת לקדם את הפרויקט.
בהתאם לנספח ג' של כתב התביעה, בביטוי מ"אותו שלב" נראה, כי כוונת התובעת ליום 22/4/2015, מועד בו חתומות התובעת וקפיטל הנ"ל על מכתבן המשותף הנחזה להיות "המחאת זכויות" בעיני התובעת.

בין קפיטל לבין התובעת הוסכם כיצד יחולקו תקבולים צפויים מהסכמי הניהול הפרטניים שעליהם חתמו יחידי קבוצת הרכישה עם קפיטל.

שורתה האחרונה של ההסכמה מייעדת את התקבולים העתידיים אל התובעת כאן.

עפ"י נספח ג' אכן מלוא התקבולים ששולמו ע"י הנתבעים הועברו לתובעת כאן (עפ"י כתב התביעה).

ביום 18/5/2016 חתמו יעל יריב פרסטרנק וויקי בסן, חברות הנציגות על התחייבות הנציגות לקראת מסירת הדירות בפרויקט. מן המסמך עולה, כי חברות הנציגות מתחייבות כי לא תימסר דירה לדייר אשר לא השלים את חובות ההון העצמי שלו בהתאם לדו"ח ביצוע האחרון כפי שיצא לפרויקט ע"י שמאי הפרויקט והכל בהתאם לסעיף 13.1 של הסכם השיתוף. המכתב מופנה הן אל התובעת והן אל קפיטל. [ראו נספח ד' של כתב התביעה].
כצעד של רצון טוב (סעיף 16 של כתב התביעה) לא עמדה התובעת על זכותה לקבל את שכרה כתנאי למסירת הדירות לידי הנתבעים והדירה נמסרה להם הגם שלא שילמו את שכר הייעוץ.
שלושה מכתבי דרישה הופנו אל הנתבעים ע"י התובעת אך אלו מיאנו לשלם את שכר הייעוץ ומכאן התביעה.

המבקשים הגישו בר"ל הנסמכת בתצהירה של הגב' שלי / המבקשת ובו מוצהרות העובדות הבאות:

ההסכם נחתם ע"י המבקשים עם חברת קפיטל הנ"ל ועמה בלבד ואכן קפיטל ליוותה הפרויקט וסיפקה שירותי יעוץ אלא שלימים חלף הספקת השירותים להם התחייבה גרמה לאיחור במסירת הדירות ולאי סדרים בניהול הכספים והתקציב. כך למשל, בוצע גינון בדירות פרטיות על חשבון הקופה המשותפת לכלל הקבוצה. לכן החליטו בעלי הזכויות במקרקעין על הפסקת שיתוף הפעולה עם קפיטל בהתאם לזכותם עפ"י סעיף 4.6 להסכם היעוץ.

ביום 19/9/2016 מצהירה המבקשת, פיטרה היא את קפיטל לאור אי הסדרים בפעילותיה.
עפ"י המוצהר המסמך שמציגה התובעת מיום 22/4/2015 שלדבריה מהווה אישור בדבר המחאת זכויות לקבלת תקבולים עתידיים אינו מהווה פרוטוקול רשמי של מי מהחברות החתומות עליו, לא ברור מהי זהות החותמים, האם מורשי חתימה הם, ונראה, כי הוכן לצורך הגשת התביעה כאן.
המסמך אינו מאומת ע"י עו"ד אלא אך נחתם בנוכחותו והודעה על המחאת הזכויות לא נשלחה כלל לנציגות קבוצת הרכישה והיא גם לא צורפה כנתבעת.

בדיון שהתקיים ביום 29/10/2017 עמדה המבקשת לחקירה נגדית על תצהירה. בראשיתה הוגש בהסכמה פרוטוקול מסירת הדירה מיום 20/9/2016 (מש/1) וכן טופס 4 (מש/2).
לאחר מכן הוגשו מש/3 ומש/4 תכתובות דוא"ל מיום 6/10/2016 שעניינן דרישות תשלום ששלחה התובעת לנתבעת.
כשנשאלה, מי פיטר את חברת הניהול (קפיטל) ענתה, כי אינה יודעת וגם אינה יודעת אם הגישו הדיירים תביעה כנגד התובעת.
המבקשת ציינה בעדותה, כי יעל, יניב, נילי וויקי היו חברי נציגות הפרויקט "עד שלב מסוים" אך אינה זוכרת עד מתי.

סיכומי המבקשת הוגשו ביום 23/11/2017 כשבכותרת הסיכומים מופיעים מספריהם של 11 תיקים ובהם תיק זה שבו התובעת היא אותה תובעת והנתבעים הם יחידי קבוצת הרכישה.
בראשית החלטה זו מנויים 10 תיקים כתיקים נשוא ההסדר בין הצדדים המחיל את החלטה זו כאילו ניתנה בהם. התיק הנוסף הוא תיק 5666-04-17 (בלכמן משה) אשר בו התקיים דיון בו עמד הנתבע לחקירה נגדית ביום 15/10/2017, היינו, לפני ההסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים ביום 29/10/2017. יחד עם זאת, אישורם של באי כוח הצדדים את הערת ביהמ"ש לפיה כוונתם כי בכל תיק למעט שלושה התיקים שהוחרגו במפורש בהסדר יראה תצהיר בקשת הרשות להתגונן כאילו הוגש לכתחילה ע"י שלי איזמירילי. מכאן מתחייבת המסקנה, כי גם בתיקו של מר בלכמן הנ"ל חל ההסדר הדיוני, וממילא גם בתיק זה בו נתונה החלטתי.

הסיכומים טוענים להעדר יריבות בין הצדדים, לפגמים שנפלו בהליך המחאת הזכויות, שבים על הטענה כי חברת קפיטל פוטרה מתפקידה בהתאם להסכם.
מסירות הדירה היו בין הקבלן המבצע והמבקשים במישרין ולמשיבה או מי מטעמה לא היה כל קשר למסירת הדירה.
פרוטוקול המסירה מעיד כאלף עדים, כי המשיבה פוטרה עובר למסירת החזקה בדירה.
הצדדים אינם חלוקים על כך כי לא נקשר ביניהם הסכם במישרין. בהסכם שבין הצדדים לבין קפיטל אין כל התייחסות לזכות של קפיטל להמחות את זכויותיה לתובעת, לא הוצג מסמך כלשהו המעיד על המחאת זכויות כדין. העובדה כי קפיטל פוטרה מתפקידה לא בא זכרה בכתב התביעה.

תגובה לסיכומים הוגשה ביום 13/12/2017 וגם היא כסיכומים מציינת את כל התיקים שבין התובעת ליחידי קבוצת הרכישה.
גם התובעת מזכירה את ההסכם שנחתם בין המבקשים לבין קפיטל ומוסיפה, כי ביום 22/4/2015 המחתה קפיטל מלוא זכויותיה עפ"י הסכם הייעוץ כעולה מנספח ג' של כתב התביעה.

באשר להמחאת הזכויות מפנה התובעת לעברו של סעיף 1 (א) לחוק המחאת חיובים הקובע את זכותו של נושה להמחות זכויותיו בלא להיזקק להסכמת החייב, זולת אם הזכות נשללה או הוגבלה עבירותה עפ"י הסכם בין החייב לבין הנושה.

הסיכומים מרחיקים לעברם של עניינים אשר כלל לא נדונו ולא נטענו, כגון, הסכמת הבנק המלווה לקבל את המחאת הזכות (נספח ג' של כתב התביעה) ולפעול לפיה מבלי שנשמעה טרוניה ע"י המבקשים.

באשר לטענה לפיה פיטורי קפיטל בהתאם להסכם בין המבקשים לקפיטל אינם מאפשרים את המחאת הזכויות מקפיטל לתובעת מציינים הסיכומים תוך הפנייה לפרוטוקול, כי המבקשת כלל לא יודעת מי פיטר את חברת הניהול והיא אף לא ראתה אף פעם דרישה כזו.

תשובה לסיכומי התובעת לא הוגשה.

בחינת מכלול הכתבים תוך התמקדות בנספח ג ' לכתב התביעה מגלה, כי בפי המבקשים הגנה לכאורה שעניינה בהעדרה של המחאת זכות, מקפיטל הנ"ל לתובעת.

עיון בנספח ג' אינו מלמד בהכרח על קיומה של המחאת זכות.

המסמך הוא מכתב שעליו חתומות קפיטל והתובעת המופנה אל חברה שלישית ובו אישור שתי החברות החתומות, כי הגיעו להסכמה ביניהן בדבר חלוקת התקבולים הצפויה בהסכמי ניהול פרטניים שנחתמו עם יחידי קבוצת הרכישה . במכתב מורים הצדדים לנמענת (חברת דלויט שירותי יועץ כלכלי) להעביר תקבולים עתידיים בגין דמי ניהול בפרויקט OPEN (היינו כל תקבול שלאחר המועד בו נשלח המכתב 22/4/2015) לטובת התובעת כאן.

על המסמך מתנוסס אישורו של עו"ד המציין, כי המסמך נערך ונחתם בנוכחותו.

לא בהכרח מדובר בהמחאת חוב, הגם שאין נושה זקוק לרשות החייב על מנת להמחות זכויותיו החוזיות/כספיות, לאחר.

לא ברור מכתבי הטענות מתי הסתיימה ההתקשרות בין הנתבעים לבין קפיטל בכלל, והאם היה זה לפני המועד הנטען להיות מועד המחאת זכויותיה של קפיטל לתובעת, בפרט.

בהתאם לחוק המחאת חיובים, המחאת זכות אינה משנה את הזכות או את תנאיה ולחייב יעמדו כלפי הנמחה כל הטענות שעמדו לו כלפי הממחה, בעת שנודע לו על ההמחאה (סעיף 2(א) לחוק המחאת החיובים).
בשלב מקדמי זה לא ניתן לדעת, ובוודאי שלא ניתן לקבוע בממצא עובדתי, האם בעת שנודע למבקשים דבר ההמחאה הנטענת היו להם טענות כלפי הממחה, אם לאו.

כל העובדות הנ"ל טעונות בדיקה והוכחה בעדים ובראיות.

מן המקובץ הוא, כי נתונה למבקשים הרשות להתגונן.

נוכח ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים, לא אעשה צו להוצאות.

לפי שעה, יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתנה היום, כ"ח טבת תשע"ח, 15 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.