הדפסה

בית משפט השלום בחדרה תא"מ 33760-08-20

מספר בקשה:3
בפני
כב' הרשמת הבכירה טלי מירום

המבקשת-הנתבעת

עירית באקה אל-גרבייה-ג'ת
ע"י ב"כ עוה"ד יניר גור ואח'

נגד

המשיבה-התובעת

רנין אבו חוסין
ע"י ב"כ עוה"ד נרמין אבו מוך

החלטה

בפניי בקשה להתיר למבקשת להגיש הודעה לצד שלישי בהליך זה.
המשיבה הגישה נגד המבקשת תביעה בסדר דין מהיר על סך של 8,061 ₪, בה היא עותרת לחייב את המבקשת לפצותה בגין נזקים שנגרמו לרכבה בעת שזה נכנס ביום 5.2.2020 לתוך בור שנפער בכביש בשטח שיפוטה של המבקשת, וניזוק.
בכתב ההגנה כפרה המבקשת בטענות המשיבה. בין השאר טענה לחוסר יריבות, שכן לטענתה במועדים הרלוונטים לאירוע נשוא התביעה בוצעו בכביש נשוא התביעה עבודות להנחת קו ניקוז על ידי משרד התחבורה וקבלנים מטעמו (להלן: העבודות) ומכאן שעל המבקשת להפנות תביעתה לגורמים אלו.
בד בבד עם כתב ההגנה הגישה המבקשת בקשה להתיר לה להגיש הודעה לצד שלישי נגד שלוש חברות: החברה המנהלת את העבודות מטעם משרד התחבורה , החברה הקבלנית ששימשה כקבלן הראשי בביצוע העבודות והחברה הקבלנית ששימשה כקבלן המבצע של העבודות (להלן: שלוש החברות). נטען, כי שלוש החברות הללו הן אלו שהיו אחראיות לביצוע העבודות בכביש, וכפועל יוצא - האחראיות לכל פגם בכביש ולנזק שנגרם כתוצאה ממנו. נטען, כי רק באמצעות צירופן של חברות אלו להליך ניתן יהא לפרוס בפני בית המשפט את התמונה המלאה הדרושה לחקר האמת ולהכרעה נכונה בטענות הצדדים.
המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה, הטענות העובדתיות שבבקשה לא נתמכו בתצהיר, ודי בכך על מנת לדחותה. נטען, כי הודעה לצד שלישי תסרבל את ההליך ותאריך את הדיון בו, ועל כן אין מקום להיעתר לבקשה.
דיון והכרעה
תקנה 214ו (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ( להלן: "התקנות") קובעת כדלקמן:
"נתבע בתובענה בסדר דין מהיר רשאי, עם הגשת כתב ההגנה, להגיש בקשת רשות ליתן הודעה לצד שלישי במקרים המנויים בתקנה 216; לבקשת הרשות תצורף ההודעה לצד שלישי ערוכה בהתאם לתקנות אלה."
התקנות מעניקות לבית משפט הדן בתביעה בסדר דין מהיר שיקול דעת לאפשר או לשלול הגשת הודעה לצד שלישי. לעניין השיקולים אותם ישקול בית המשפט באשר למתן רשות למשלוח הו דעה כזו נאמר בספרם של מנחם (מריו) קליין ואביעד איגרא, סדר דין מהיר בבית משפט השלום [2016] בעמ' 73:
"בית המשפט בבואו להכריע האם ליתן רשות בבקשה להודעת צד שלישי בסדר דין מהיר חייב לשקול האם שליחת ההודעה תועיל להגעה לחקר האמת, או תביא לסרבול מיותר לשל ההליך. אם בית המשפט נוכח כי התביעה שכנגד או ההודעה לצד שלישי מסרבלות את הדיון ומוסיפות עניינים שאינם נדרשים לצורך הכרעה ממצה בסכסוך, הוא ראשי, ואף חייב, לסרב לבקשה ליתן הודעה לצד ג' או להפריד את התביעה שכנגד מהתובענה כולה ולהעבירה למסלול הרגיל, כדי לשמור על מסגרת המועדים לדיון במסלול המהיר".
 בדברי ההסבר לתקנות סדר הדין האזרחי הובהרו עיקר תכליתן של התקנות הנוגעות לתביעה בסדר דין מהיר להתדיינות קצרה מהירה וזולה על כל המשתמע מכך, כפי שנאמר:
"סדר הדין (בתביעות בסדר דין מהיר) מיועד לקצר את משך ההתדיינות בתובענות בסכומים נמוכים ולהוזיל את העלות הכרוכה בניהולן, מתוך תפיסה שבתובענות אלה יש חשיבות יתרה למשך ההתדיינות ולעלויות הכרוכות בה, לצורך השגת המטרה של עשיית צדק עם בעלי הדין" (דברי ההסבר לתקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 5) התשס"א-2001- תובענות בסדר דין מהיר - ראה נספח ב' לספרם של קליין ואיגרא לעיל).
מכאן, שעל בית המשפט לתת דעתו האם עלולה ההודעה לצד שלישי לסרבל את הדיון ולהוסיף עניי נים שאינם נדרשים לצורך הכרעה בו (ראו תא"מ (טבריה) 44190-12-12 כריים נ' מועצה מקומית כפר כנא [6.11.2014]; תא"מ (חדרה) 20757-04-11 כטייב ואח' נ' קרן קיימת לישראל [24.10.2012]; רע"א (מחוזי מרכז) 27947-02-15 עמר שריף נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ [22.2.2015]).
בענייננו, נראה כי הצדק עם המשיבה. ההודעה לצד שלישי הינה תביעה שעילתה רחבה מן התביעה דנן, וזקוקה לבירור נפרד. מערכת היחסים בין המבקשת ובין שלוש החברות, ויתרה מכך, מערכת היחסים בין שלוש החברות הללו לבין עצמן, עילתן מורכבת במידה רבה יותר מאשר עילת תביעתה של המשיבה: עילתה היא עילה נזיקית פשוטה, בעוד שצירוף שלוש החברות כצדדים שלישיים יעורר , בנוסף, צורך בבירור עובדתי ומשפטי נרחב יותר, בעילות חוזיות וייתכן שאף ביטוחיות. בירור זה, במיוחד לאור העובדה שמדובר בלא פחות משלוש חברות נוספות, יהיה מורכב ויצריך שמיעת עדים רבים נוספים ובחינת תשתית ראייתית מסועפת. דומה כי יהיה בכך כדי לסרבל ולהאריך את בירור תביעתה של המשיבה שלא לצורך, זאת באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תכליתו של סדר הדין המהיר כמפורט לעיל.
אוסיף, כי העובדה שלבקשה לא צורף תצהיר אימות על פי הוראות תקנה 214 לתקנות מהווה כשלעצמ ה עילה לדחיית הבקשה.
אין צורך לומר, כי שמורה למבקשת הזכות לפעול כנגד שלוש החברות בסיום ההליך דנא, כפי שנקבע בתקנה 214ו(ב) סיפא.
אשר על כן, אני דוחה את הבקשה למשלוח הודעה לצד שלישי.
בנסיבות העניין, אני מוצאת לנכון להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים וכן תביאה בפני כב' השופטת יפעת אונגר-ביטון, הדנה בתובענה.

ניתנה היום, כ"ח חשוון תשפ"א, 15 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.