הדפסה

בית משפט השלום בחדרה ת"א 794-12-08

מבקש-כונס הנכסים
עו"ד רונן מטרי

נגד

משיבות

1. משטרת ישראל - מחוז חוף, תחנת רכס הכרמל
ע"י עו"ד מפרקליטות מחוז חיפה-אזרחי
2. הוועדה המרחבית לתכנון ובניה רכס הכרמל

החלטה

לפני בקשת כונס הנכסים (להלן גם הכונס) לאכיפת צו מניעה ב מקרקעין שעליהם נסב הליך זה. עיינתי בבקשה, בתשובת משיבה 1 לה ובתגובת הכונס ; משיבה 2 לא השיבה לבקשה במועד המוארך שנקצב לכך, על-פי בקשתה.

1. בהליך דנן מתבררת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין המצויים בעוספיא והידועים כחלקה 5 בגוש 17159; שטח החלקה 28,699 מ"ר (להלן החלקה). התביעה הוגשה ביום 2.12.2008.

2. ביום 12.1.2009 ניתן צו מניעה זמני (על-ידי כב' השופט ח' שרעבי) אשר הורה כך: "עד להחלטה אחרת, סבורני כי יש מקום ליתן צו מניעה ארעי, וזאת על מנת למנוע המשך קביעת העובדות בשטח הנדון, מבלי שיש לכך את הסכמת כל הבעלים הרשומים של החלקה האמורה. [...] כאמור, עד להחלטה אחרת בבקשה זו, החלטתי להיעתר לבקשה, ואני מורה בזאת בצו להימנע מכל בניה חדשה במקרקעין נשוא הבקשה בגוש 17159 חלקה 5 בעוספיה" (להלן צו המניעה הזמני).

3. לא ניתנה החלטה מאוחרת יותר שביטלה את צו המניעה או סייגה אותו והוא עומד בעינו. הערה על קיומו של צו המניעה נרשמה בפנקסי המקרקעין.

4. בהחלטה מ יום 10.5.2021 נקבע שיש לפרק את השיתוף על-ידי מכירת החלקה באמצעות כונס נכסים שימונה על-ידי בית-המשפט. בהחלטה נוספת מאותו יום מונה עו"ד רונן מטרי ככונס נכסים לפירוק השיתוף בחלקה באמצעות מכר (להלן החלטת המינוי); ניתנו לכונס הוראות מפורטות לשם ביצוע תפקידו תוך קביעת מועדים לכך.

5. ביום 2.11.2021 הוגשה הבקשה שלפני. נטען בה כי סיור שערך כונס הנכסים בחלקה העלה כי מתבצעות בה עבודות בנייה בלתי חוקיות חרף צו המניעה הזמני. בשל כך, נעשו פניות מטעם הכונס למשיבות בבקשה לאכוף את צו המניעה הזמני, על -מנת שעבודות בנייה אלו לא יסכלו את מינויו; חרף פניות אל ו, לא נעשתה פעולה אופרטיבית מטעם המשיבות כדי למנוע את הבניה ולאכוף את צו המניעה הזמני .

6. משיבה 1 (להלן המשיבה) הגישה תשובה. לטעמה, דין הבקשה להימחק על הסף . ראשית, דבר קיומו של הסכסוך לא היה ידוע למשיבה טרם פניית הכונס אליה. שנית, המשיבה אינה נוהגת להתערב בסכסוכים אזרחיים. שלישית, המשיבה מעניקה סיוע לרשויות התכנון אשר מוסמכות ליתן צווי הריסה, אך בקשת סיוע מעין זו לא הוגשה. לבסוף, נטען כי היא אינה עוסקת באכיפת ביצועם של צווי מניעה ו/או הריסה כל עוד התפקיד לא הוטל עליה במסגרת החלטה שיפוטית.

7. בתגובתו לתשובתה של משיבה 1 עמד הכונס על בקשתו וטען כי התשובה מעוררת תמיהה וכי תפקידה של המשיבה לפעול בכל מקום בו מבוצעת עבירה על החוק אף בלי שהוגשה תלונה על כך – על-מנת לשמור על קיום הסדר הציבורי, בטחון הנפש והרכוש.

8. כאמור, משיבה 2 לא השיבה לבקשה.

9. הסכסוך דנן הינו סכסוך אזרחי. בית-המשפט אינו בעל סמכות של בית-משפט מנהלי, על כל המשתמע מכך בנוגע לכוחו ליתן צו נגד רשויות המדינה. בשים לב לכך, אין מקום ליתן צו בעל נפקות אופרטיבית. יחד עם זאת, בית-המשפט מוצא לנכון להפנות את משיבה 2 לכך שלכאורה צו המניעה הזמני מופר בחלקה בהיקף ניכר, תוך ביצוע בניה בניגוד לו. במהלך הדיונים עד כה אף עלה כי לכאורה, נעשית בחלקה בניה ללא היתרים ואף בידי מי שאין להם כל זכות בה. טוב תעשה משיבה 2 אם תפעל באופן מיידי, במסגרת הסמכויות הנתונות לה בחוק, כדי לבחון את הדברים ובמידת הצורך ליתן להם מענה מיידי. ככל שמשיבה 2 תידרש לסיוע של משיבה 1 לשם מילוי תפקידיה, יהא על משיבה 1 להושיט את הסיוע הנדרש בהתאם לפניה שתובא לפניה.

10. אין צו להוצאות.

המצאה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ג טבת תשפ"ב, 27 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.