הדפסה

בית משפט השלום בחדרה ת"א 4247-01-19

בפני
כבוד ה רשם שמעון רומי

תובע

בנק לאומי לישראל בע"מ – ח"צ 520018078

נגד

נתבע / נציג היורשים

זוהר עיסמי

פסק דין

כתב התביעה הוגש כנגד הנתבע שבכותרת, כאשר החוב מיוחס למנוחה רושדיה עיסמי ז"ל.

ביום 27/2/2019 נדחתה בקשת התובע ליתן פסק דין בהעדר כל סימוכין לקביעתו, לפיה, הנתבע הוא היורש של המנוחה.

ביום 29/4/2019 הגיש התובע תגובה להחלטה הנ"ל אשר משום מה לא הובאה בפני עד היום ואתמול הוגשה מחדש בבקשה מס' 2.

בזו הפעם התגובה אינה אלא העתק מצו ירושה אחר המנוחה הנ"ל ממנה עולה, כי הנתבע הוא היורש עפ"י דין של עיזבונה כאשר החלק המיוחס לו בעיזבון הוא "בשלמות".

הצו ניתן ביום 27/4/2017 כשנתיים לפני הגשת התביעה ומן הראוי היה, כי התובע יצרף אותו מלכתחילה לכתב התביעה.

כך או אחרת, לא הוגש כתב הגנה, הגם שכתב התביעה נמסר לנתבע ביום 22/1/2019.

הנתבע לא הגיש בקשת רשות להתגונן, לא במועד ולא בכלל.

בהתאם להוראות תקנה 206 בתקנות סדר הדין האזרחי, ניתן פסק-דין זה:

1. הנתבע ישלם לתובע, "כפי חלקו במנה שירש בעיזבון המנוחה", כמפורט להלן:

2. את סכום התביעה, 17,287.00 ₪, בצירוף ריבית בשיעורים שיהיו נהוגים אצל התובע, מפעם לפעם בחשבונות המוגדרים בבנק כחשבונות קשיי גבייה, החל מיום הגשת התביעה, 2/1/2019 ועד לתשלום בפועל;

3. חיובי הריבית האמורה יצטרפו לחוב כל שלושה חודשים בסוף כל ריבעון קלנדארי החל
מיום הגשת התביעה, ויישאו אף הם ריבית בשיעור האמור.

4. את הוצאות התובע לאגרת משפט, 379.00 ₪, סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום 2/1/2019 ועד לפירעון המלא בפועל;

5. בחינת כתב התביעה וצרופותיו, מעלה, כי ניתן היה להגיש לביצוע בלשכת ההוצל"פ, תביעה על סכום קצוב.

6. נוכח הוראות סעיף 81א2 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, אין התובע זכאי לשכ"ט עו"ד.

ניתן היום, י' סיוון תשע"ט, 13 יוני 2019, בהעדר הצדדים.