הדפסה

בית משפט השלום בחדרה ת"א 3239-05-16

לפני כבוד השופט יעקב גולדברג

התובעים

.1 עמי דניאלי, ת.ז. XXXXXX657

.2 יעל דניאלי, צ.ז. 033516386

נגד

הנתבעים
.1 אמירי זכרון יעקב בע"מ, ח.פ. 513560730

.2 פסו - רומי חברה לבנין והשקעות בע"מ, ח.פ. 511067332

פסק דין

ביום 12.5.2020 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה יישאו הנתבעות בתשלום פיצוי לתובעים בגין ליקויי בנייה בהתאם למפורט בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, אינג' מנוסקין, בתוספת סכום כולל של 10,000 ₪. כמו כן הסכימו הצדדים כי מקום שבו השאיר המומחה רכיב פיצוי לשיקול דעת בית המשפט, יפסוק בית המשפט פיצוי בקשר לאותו רכיב על דרך הפשרה בהתאם לסעיף 79א'. עוד הוסכם כי כל אחד מן הצדדים יגיש טיעון לעניין הוצאות ההליך ובית המשפט יפסוק פסוקו גם בעניין זה.

לאחר שקראתי את סיכומי הצדדים ועיינתי במסמכים שאליהם הפנו, אני מחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים את סך הסכומים הבאים:
2.1. סכום כולל של 10,000 ₪ , בהתאם למוסכם;
2.2. סך 20,749 ₪ בהתאם לחוות דעת המומחה מיום 15.5.2017 , כפי שעודכנה בחוות דעתו מיום 17.7.2018, בהתאם לתשובת המומחה לשאלת הבהרה אשר צורפה לסיכומי הנתבעים (דהיינו, 20,849 ₪ כפי שנקבע בחוות הדעת מיום 15.5.2017 בהפחתת סך 100 ₪ בחוות דעת מיום 17.7.2018). לסכום זה יתוספו ריבית והפרשי הצמדה כדין 15.5.2017;
2.3. סך 2,866 ₪ (שהם 2,450 ₪ בתוספת מע"מ) בהתאם לחוות דעתו מיום 25.7.2019 ולתשובות מס' 1-2 לשאלות ההבהרה שנשלחו ע"י ב"כ הנתבעים. לסכום זה יתוספו ריבית והפרשי הצמדה כדין 15.5.2017;
2.4. סך 2,500 ₪ בגין נזקים שפורטו בטבלה בחוות דעת המומחה, שהושארו לשיקול דעת בית המשפט ובהתאם להסכמת הצדדים למתן פסק דין על דרך הפשרה ;
2.5. באשר לרכיבים נוספים שנזכרו בסעיף ד' לחוות דעת המומחה מיום 15.5.2017, יש לראות רכיבים אלה ככלולים בהסכמת הצדדים למתן פסק דין על דרך הפשרה, אף אם לא נכללו בטבלת הליקויים. על כן אני קובע כי הסכמת הצדדים חלה גם על רכיבים אלה. בקשר עם רכיבים אלה אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובעים (בנוסף למפורט בס' 2. 4 לעיל), בסכום כולל של 8,000 ₪;
2.6. באשר להחזרים בגין חוות דעת מומחה בהכנת כתב התביעה, בהתחשב בכך שמומחה בית המשפט הכיר בנזקים בסכום הנמוך מרבע הסכום הנתבע בכתב התביעה בגין ליקויי הבנייה, מצאתי לחייב את הנתבעות רק בחלק מהוצאות התובעים על חוות דעת מומחים, בהתאם למפורט בסעיפים 25.1,25.2 ו- 25.3 לסיכומי התובעים בגין חוות דעת מומחה. אינני מאשר את המפורט בסעיפים 25.4 (חריגה מהסכמה דיונית מיום 19.1.2017) ו- 25.5 (לא ניתן ללמוד מן הקבלה בגין מה שולם התשלום). סכום ההוצאות המוכר המפורט בסעיפים 25.1-25.3 עומד על 8,046 ₪. בהתחשב בפער הניכר בין היקף הנזק הנטען בכתב התביעה לבין הנזק שנמצא בחוות דעת מומחה בית המשפט אני מחייב את הנתבעות לשאת במחצית הסכום הנ"ל, כלומר ב- 4,023 ₪;
2.7. באשר לתשלום שכר טרחת מומחה בית המשפט, שבו נשאו הצדדים שווה בשווה, מן הטעמים המפורטים בסעיף 2.6 לעיל, לא מצאתי לחייב את הנתבעות בתשלום נוסף מעבר למחצ ית שכר טרחת המומחה שכבר נשאו בה;
2.8. באשר לשכר טרחת עו"ד – התובעים עותרים להחזר תשלום שכר טרחה המפורט בסעיף 27.7 לסיכומיהם . בהקשר זה יש להתחשב בריבוי העבודה בתיק, לרבות התייצבות לארבעה דיונים, באין ספור כתבי בי דין שהוגשו בתיק ובלא מעט עבודה שהושקעה בקשר עם חוות דעת מומחים בתיק ועוד. מאידך גיסא, אין להתעלם מכך שרוב הנזק הכספי שנטען על ידי התובעים בגין ליקויי בנייה לא גובה בחוות דעת מומחה בית המשפט, כמפורט לעיל. כמו כן, גם רכיבים נוספים בסכומים לא מבוטלים שנכללו בתביעה, שסכומה הכולל 435,000 ₪ נזנחו על ידי התובעים, כך שהסכום שנפסק בסופו של יום לתובעים, לא כולל הוצאות המומחים, מגיע לאחוזים בודדים מגובה התביעה. על כן אין לחייב את הנתבעות בתשלום מלוא הסכום המבוקש על ידי התובעים. הנתבעות יישאו בשכר טרחת ב"כ התובעים בסכום כולל של 15,000 ₪ ;
2.9. אגרת בית המשפט – הנתבעות תישאנה במחצית אגרת בית המשפט. מעבר לסכום זה יישא כל אחד מן הצדדים בהוצאות אגרת הגשת בקשות מטעמו והתובעים יישאו ביתרת האגרה שיש לשלם.

הנתבעות תשלמנה את הסכומים המפורטים לעיל בתוך 30 ימים מהיום, אחרת ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כדין.

אין להורות על פיצוי בגין הוצאות ביוב, מיזוג אוויר, מים, אובדן ימי עבודה ודיור חלופי, באשר פיצוי זה חורג מגדרי הסכמת הצדדי ם.

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים ותסגור התיק.

ניתן היום, י"ז תמוז תש"פ, 09 יולי 2020, בהעדר הצדדים.