הדפסה

בית משפט השלום בחדרה ת"א 19270-08-18

מספר בקשה:1
בפני
כבוד ה שופטת הדסה אסיף

מבקש

מוסטפא גמאל

נגד

משיבים

  1. זוהיר מחמוד אבו עקל
  2. עבד אלפתאח מחמוד אבו עקל
  3. פאתנה אבו עקל

החלטה

1. הבקשה שמונחת בפני היא בקשה לצו מניעה זמני , שיאסור על המשיבים או מי מטעמם לעשות כל פעולה, לרבות פעולות חפירה ובניה בחלקה 2 בגוש 12171 בערערה, בסמוך לגבול של חלקה זו עם חלקה 35 בגוש 12170 , ובכלל זה במבנה שמסומן B במפה המצבית שצורפה כנספח א' לבקשה.

2. בהחלטה שנתן כב' השופט גופמן ביום 12/8/18 ניתן צו ארעי עד לדיון שיהיה במעמד שני הצדדים.
עובר לדיון, שנקבע בפני ליום 27/8/18, הוגשה תגובה מטעם המשיבים.

3. בתגובה טענו המשיבים שיש לדחות את הבקשה ולבטל את הצו הארעי שניתן. לטענתם, המבקש הוא רק אחד , מתוך מספר בעלים בחלקה 20 , ולפיכך היה עליו לצרף את כל הבעלים לתובענה והוא אינו זכאי לעתור לבדו לסעד המבוקש. עוד טענו המשיבים שיש לדחות את הבקשה מאחר שהמבקש בא לבית המשפט בחוסר ניקיון כפיים מאחר שהסתיר מבית המשפט את העובדה שגם על חלקתו הוא בנויים בתים שנבנו ללא היתר בניה ואף שמדובר גם שם בקרקע שייעודה חקלאי.

4. הדיון במעמד שני הצדדים התקיים בפני ביום 27/8/18, ובמהלכו נחקרו המבקש מצד אחד ומר זוהיר מחמוד אבו עקל, המשיב 1, מצד שני. בתום חקירת המצהירים סיכמו ב"כ הצדדים את טענותיהם בע"פ ועתה הגיעה העת ליתן החלטה בבקשה.

5. לאחר ששמעתי את העדים ואת ב"כ הצדדים, התברר לי שמדובר בהכרעה שאינה פשוטה כלל. זאת, מאחר שמצד אחד נראה, לכאורה, כי הבניה, שאותה מבקש לעצור המבקש באמצעות צו המניעה הזמני, נעשית ללא היתר ועל קרקע חקלאית. המשיב הודה בכך מפורשות בעדותו (עמ' 6 שו' 9 – 10, עמ' 7 שו' 17 – 18) . בנסיבות כאלה, כאשר המשיב מודה שהוא עושה דבר אסור, נראה לכאורה פשוט ליתן נגדו צו מניעה, שיאסור עליו להמשיך ולבצע את אותו דבר אסור.

מצד שני, לא ניתן להתעלם מכך שהבקשה שבפני היא בקשה לסעד זמני. אחד התנאים הבסיסיים, שעל המבקש סעד זמני לעמוד בהם , הוא לבוא לבית המשפט בנ יקיון כפיים ולפרוש בפני בית המשפט את כל העובדות העשויות להיות רלוונטיות לבקשתו (רע"א 5826/11 אריאל טל נ' חב' חשמל לישראל בע"מ, פסק דינו של כב' השופט גרוניס מיום 17/8/11 סעיף 9 לפסק דין). במקרה שבפני, המבקש לא עמד בדרישה זו והגיש את הבקשה בחוסר ניקיון כפיים תוך שהוא מעלים מבית המשפט עובדות מהותיות.

6. המבקש הגיש יחד עם הבקשה תשריט, שלטענתו הוא מפה מצבית. בחקירתו של המבקש התברר שהמפה שהוגשה על יד ו כוללת רק את המבנה שעל פי הטענה בנה המשיב. אין באותה מפה זכר למבנים אחרים למרות שבנויים כאלה, הן על חלקתו של המבקש והן על חלקתו של המשיב. המבקש הודה בחקירתו שבחלקה שלו, חלקה 35, בנויים בניינים הן לבני אחיו והן לבנו (עמ' 2 שו' 20 – 21) .

במילים אחרות – המפה שהוגשה על ידי המבקש, אינה מפה שמתארת את הבניה בחלקות, כפי שהיא במועד הגשת הבקשה ויש בהגשתה כך, יחד עם הטענה לפיה מדובר במפה מצבית, משום חוסר ניקיון כפיים שיש בו כדי להטעות את בית המשפט.

7. עוד התברר כי גם חלקתו של המבקש, חלקה 35, היא בעלת ייעוד חקלאי. המשמעות היא שלא ניתן, על פי חוק, לבנות בה ולא ניתן לקבל היתר לבנייה עליה בשלב הזה. מכאן, שגם המבנים שבנויים על החלקה של המבקש בנויים, ככל הנראה, ללא היתר ובניגוד לחוק.

המבקש הסתיר נתון זה מבית המשפט וכאשר נשאל על כך, נתן תשובות מתחכמות ומתחמקות (עמ' 2 שו' 24 – 30, עמ' 4 שו' 9 – 10, 18) .

8. חוסר ניקיון כפיו של המבקש מתעצם, בשל העובדה שמחקירתו הנגדית התברר שהוא היה בעבר ראש המועצה בערערה ושימש גם כיו"ר הוועדה לתכנון ובניה במשך 5 שנים ! הוא יודע לכן היטב שבנייה על קרקע חקלאית היא אסורה על פי חוק.

9. בשל חוסר ניקיון כפיו של המבקש, ואף שהמשיב הוד ה בחקירתו הנגדית שהבניה היא ללא היתר, התחבטתי בשאלה אם יש מקום להעתר לבקשת המבקש וליתן לו את הסעד המבוקש על ידו.

10. מאחר שהמבקש עצמו לא נרתע מבניה לא חוקית, ברור שלא העדרו של ההיתר, לכשעצמו, הוא שהביא אותו לפנות לבית המשפט. ואכן, מהחקירות שהיו בפני התברר כי יש בין הצדדים מחלוקת, באשר למיקומו הנכון של הגבול שבין שתי החלקות . כל אחד מהצדדים סבור שהשני הקים גדר שפולשת לחלקתו. הרושם הוא שהבקשה לא נועדה אלא להפעיל על המשיב לחץ המבקש סבר, ככל הנראה, שיוכל לסייע לו באותה מחלוקת.

11. בסופו של דבר, ולאחר לבטים לא מעטים, הגעתי לכלל מסקנה שאין מקום ליתן למבקש את הסעד המבוקש על ידו. זאת, מכמה טעמים.

12. ראשית, כאמור, מאחר שעל חלקת המבקש עצמו בנויים מבנים ללא היתר ובניגוד לחוק, נראה שלא שמירת החוק היא שעמדה לנגד עיניו בעת הגשת הבקשה שבפני. נראה ש הגשת הבקשה לא נועדה אלא לסייע למבקש ביישוב מחלוקת שנוגעת למיקומו הנכון של הגבול בין החלקות.
נראה לכן שעצם הגשת הבקשה לסעד הזמני , יש בה משום ניצול לרעה של ההליכים בבית המשפט.

13. שנית, וזה העיקר, המבקש, ששימש ראש מועצה ויו"ר הוועדה לתכנון ובניה , בנה ו/או אפשר לבנות על חלקתו באופן בלתי חוקי, ללא היתר ואף שייעודה של הקרקע חקלאי, כשהוא מתעלם בכך מהוראות החוק. קשה שלא לחוש חוסר נוחות, אם לא למעלה מזה, מכך שהמבקש "נזכר" בחוק בכלל, ובחוקי התכנון והבניה בפרט, רק עתה, כשהדבר נוח ומתאים לו, וכאשר הוא סבור שיוכל לרתום את החוק , ואת בתי המשפט , לצרכיו.

14. דעתי היא שיש טעם לפגם, בכך שבית המשפט יעניק סעד של צו מניעה זמני , בטענה שהמשיב בונה באופן בלתי חוקי, למ בקש שביודעין התעלם מחוקי התכנון והבניה, אף שאלה ידועים ומוכרים לו היטב .

תוצאה, לפיה המבקש, שביודעין נתן ידו להפרה של חוקי התכנון והבניה , יקבל עתה מבית המשפט סעד של צו מניעה זמני בטענה שאחר בונה באופן בלתי חוקי, היא תוצאה שאינה עולה בקנה אחד עם תחושת הצדק.

15. לכן, אני מחליטה לדחות את הבקשה .

16. אציין, שכמובן לא נעלמה מעיני העובדה שהתובענה העיקרית גם היא לסעד של צו מניעה, הפעם קבוע, שיאסור על המשיב לבצע את כל הפעולות שהמבקש ביקש לאסור עליו בצו הזמני, ובנוסף ליתן צו ביחס להריסת גדר שסומנה "א" במפה שצורפה לתובענה.

אדגיש שאין בהחלטתי לדחות את העתירה לסעד הזמני משום הבעת עמדה ביחס לזכאותו של המבקש לסעדים העיקריים להם עתר, אם יוכיח את תביעתו. זאת, בין היתר, משום שהמבחנים למתן סעד בתובענה עיקרית עשויים להיות שונים מאלה שעל בית המשפט לשקול בעת שהוא בא ליתן סעד זמני.

17. בנוסף, אדגיש את המובן מאליו, והוא שאין בדחיית הבקשה משום מתן "הכשר" לבניה נשוא הבקשה . בנסיבות, דומה שיש לשקול נקיטת הליכים אחרים, בין היתר מינהליים. חזקה על הרשויות שבענין זה תיקחנה בחשבון את הודאתו של המשיב, שהודה בפני בפה מלא שהוא בונה באופן בלתי חוקי, כמו גם את העובדה שמעדות המשיב משתמע שהוא המשיך בבניה גם לאחר שהוצא נגדו צו מינהלי האוסר זאת עליו (עמ' 7 שו' 28 – 33) .

18. לכן, אני מורה להעביר עותק בקשה זו למשטרת ישראל, ולוועדה לתכנון ובניה עירון, על מנת שתשקול נה את צעדיה ן על פי חוק ולפי שיקול דעת ן.

19. כאמור, הבקשה נדחית.
אשר להוצאות הבקשה - בנסיבות, ומאחר שכפי שציינתי, ככל הנראה על חלקות שני הצדדים בנויים מבנים בלתי חוקיים, אינני עושה צו להוצאות לטובת מי מהם וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לצדדים עותק מהחלטה זו.

ניתנה היום, י"ז אלול תשע"ח, 28 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.