הדפסה

בית משפט השלום בחדרה בצה"מ 17978-11-18

בפני
כבוד ה שופטת רקפת סגל מוהר

מבקש

מוחמד עומר יחיא

נגד

משיבה
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה - צפון חיפה

החלטה

לפני "בקשה לחזור ולדון בבקשה להארכת צו עיכוב ביצוע צו ההריסה המינהלי (עקב שינוי בנסיבות)".

1. בתאריך 22.5.20 ניתנה החלטתי בבקשתו השלישית של המבקש להארכת תקופת עיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי שניתן על ידי המשיבה ביום 31.10.18 להריס ת רצפת בטון + עמודים וקירות ללא תקרה בשטח של כ- 180 מ"ר במקרקעין הידועים כחלקה 1 בגוש 12124 בכפר קרע (להלן: "הצו").

2. באותה החלטה הבהרתי כי לנוכח הוראות סעיף 254ט' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 הקובעות כי תקופת עיכוב מועד ביצועו של צו הריסה מינהלי אינה יכולה לעלות על 12 חודשים, מאחר שממילא לא הונח בפני בסיס לטענת המבקש לפיה היתר הבניה למבנה נושא הצו נמצא בהישג ידו, ומבלי להתעלם מדברי בנו של המבקש בשעתם לפיה היה זה "ראש המועצה שיעץ להם היכן למקם את הבית", לא אוכל להאריך עוד את המועד לביצוע הצו. מועד ביצוע הצו ע"י המשיבה נקבע – בעקבות בקשתה - ליום 22.7.20.

3. עתה מונחת לפני בקשת המבקש כי אחזור ואדון בבקשתו פעם נוספת – זאת לנוכח האמור בתצהיר מהנ דסת המועצה המקומית כפר קרע, הגב' אינאס ח'ורשיד פאהום, ולפיו מאז שניתנה החלטת הועדה המחוזית מיום 4.5.20 "לשוב ולדון בתכנית בתוך 45 ימים", מתקיימת התדיינות בינה לבין מתכננת המחוז במטרה להביא לתיקון התכנית כך שתאפשר את הכשרת הבניינים שבתוך הקו הכחול שלה לרבות הבית שבגינו הוצא הצו.
עוד צוין בתצהיר כי ישיבת עבודה בנושא זה נקבעה ליום 9.6.20., וכי החלטת הועדה המחוזית (עליה בין השאר התבססה החלטתי מיום 22.5.20 – ר.ס.מ) היתה החלטת ביניים שהסתמכה על מידע לא מדויק, ומשכך קיים סיכוי טוב מאוד כי התכנית תאושר והמבנה נושא הצו יוכשר בסופו של דבר. לתצהיר צ ורפו סיכום ישיבת הועדה המחוזית מיום 4.5.20 ופניות מהנדסת המועצה אל המתכננת המחוזית במייל.

4. המשיבה מתנגדת לבקשה מן הטעם שחרף כל עיכובי ביצוע הצו הנדון העולים כדי 16 חודשים (תקופה העולה על זו המותרת לפי החוק), אין תכנית מאושרת שמכוחה ניתן יהיה להכשיר את העבודה האסורה שבוצעה וגם אין היתר ש הינו בהישג יד.

5. לאחר שנדרשתי לנימוקי הבקשה, עיינתי בנספחיה ונתתי דעתי לעמדת המשיבה ולהוראות החוק, אין בידי לקבלה.
בהחלטתי מיום 22.5.20 (סעיף 12) צוטטו החלקים הרלבנטיים מהחלטת הועדה המחוזית, ובהם בין השאר הקביעה כי "... אלא אם כן תשתכנע הועדה אחרת... גם ככל שבדיון הבא שייערך בעניינה של התכנית תחליט הועדה להפקידה...הבית הבלתי חוקי שנבנה בחלק הצפון מזרחי לא יוסדר בתכנית הנדונה". במצב דברים זה, מאחר שלמיטב הבנתי גם ההחלטה לחזור ולדון בתכנית עצמה ככל הנראה לא תעלה ולא תוריד בעניין זה, ומכיוון שהוראות החוק מגבילות את בית המשפט לתקופת הארכה של מועד ביצוע הצו למשך 12 חודשים ולא עוד, אני מחליטה לדחות את הבקשה.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח סיוון תש"פ, 20 יוני 2020, בהעדר הצדדים.