הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"צ 1365-12-19

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

מבקשות

  1. ליאת בסל
  2. שיר אלעני

נגד

משיבות

  1. ניו לינאו סינמה (2006) בע"מ
  2. חברת פרטנר תקשורת בע"מ

3. טוליפ אנטרטיינמנט בע"מ (צד ג')

החלטה

המבקשות הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבות 1-2 (להלן – בקשת האישור) המשיבות 1-2 הגיבו לבקשת האישור.

בנוסף, הגישו המשיבות 1-2 בקשה להגיש הודעת צד ג' כנגד משיבה 3 (כל משיבה בבקשה נפרדת).

ביום 20.5.20 התקיים דיון מקדמי בבקשת האישור. בתום הדיון ניתנה החלטה:

"בהתאם להסכמת התובעות, אני מקבל את הבקשות למשלוח הודעה לצד ג', כפי שנתבקש.
הנתבעות ימציאו את ההודעות ויתר כתבי הטענות וכן פרוטוקול זה לצד ג' " .

בו ביום ניתנה החלטה נוספת, כי בהתאם לפסיקה ברע"א 5635/13 קורל –תל נ' אביהוא רז (1.4.15) (להלן – עניין קורל תל) יש לאפשר לצד' ג' לקחת חלק בבירור הבקשה לאישור התובעת הייצוגית, ומשכך נקבע כי צד ג' יגיש תשובה מטעמו לבקשת האישור. כן ניתנו הוראות דיוניות נוספות.

המשיבה 3 הגישה בקשה לביטול ההחלטה לאשר את הבקשות למשלוח הודעת צד ג' למשיבה 3 מחמת הצדק ועוד סיבות . כן התבקש כי משיבה 3 תהא רשאית להגיש תגובה לבקשת האישור ובכללה גם תשובה לבקשות למשלוח הודעות צד ג' כנגדה.

בבקשה נטען, בין היתר, כי משיבה 3 לא נכחה בדיון בו ניתנה החלטה וכן לא זומנה אליו. נטען כי לא ניתן לצד ג' הזמנות להגיש תשובה ביחס לבקשות למשלוח הודעות צד ג' וכן נמנע ממנה להגיש תשובה לבקשת האישור.

משיבות 1-2 הגישו תגובות לבקשת משיבה 3 ובהן התנגדות למבוקש. משיבה 3 השיבה לתגובות.

בהליך אזרחי רגל, צד ג' אינו משיב לבקשה לשלוח הודעה נגדו (עניין קורל – תל , סעיף 45 והאסמכתאות שם ). עם זאת וכאמור בעניין קורל – תל , דומה שבהליך של בקשה לאישור תביעה ייצוגית יש לאפשר לצד השלישי להגיב לבקשה מעין זו ולמצער יש לבטל את ההחלטה אם הוא עותר לכך, על מנת שישיב לה, ולכן יש לבטל את ההחלטה.

בנוסף, צודקת משיבה 3 כי יש לאפשר לה להגיש תשובה לבקשות למשלוח ה ודעות צד ג' בד בבד עם תשובה לבקשת האישור, וזאת בהתאם להלכה בעניין קורל תל:

"נחזור להודעה לצד שלישי המוגשת בגדר הליך ייצוגי...
(א) בשלב בירור הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, סבורני כי ראוי לאמץ הסדר דיוני יעיל, שבו נדונים יחדיו מתן הרשות להגיש הודעה לצד שלישי ומתן ההוראות לאופן הדיון בה בשלב זה. בהליך אזרחי רגיל, בשלב הדיון בבקשת הרשות להגיש הודעה לצד שלישי, אין הצד השלישי משיב לבקשה... עם זאת, הצד השלישי רשאי לבקש לבטל את ההחלטה לאשר הגשה של הודעה לצד שלישי נגדו ולמוחקה, אם אכן ההחלטה בבקשת הרשות ניתנה בהיעדרו (ראו, תקנה 222 רישה ל תקנות סדר הדין האזרחי). אם נותרה ההודעה לצד השלישי על כנה, מתן ההוראות נעשה בדרך-כלל לאחר היאסף כתבי הטענות מכל בעלי הדין.
נוכח המורכבות הקיימת ממילא בבירור ההליך הייצוגי, ניתן לדעתי לפשט את ההסדר הדיוני שיש לפעול על-פיו למתן ההוראות בשלב הדיון בבקשה לאישור התובענה הייצוגית. על-פי הסדר זה, בהליך ייצוגי הצד השלישי יהיה משיב לבקשת הרשות להגיש את ההודעה נגדו. בבקשת הרשות להגיש את ההודעה לצד השלישי ובתשובות לה, כבר תיכלל התייחסות בעלי הדין להוראות הנדרשות לאופן הדיון בהודעה לצד השלישי, בהתאם לתקנה 222 ל תקנות סדר הדין האזרחי.
זאת ועוד, לטעמי, לשם היעילות וקיצור ההליכים, נכון יהיה להורות לצד השלישי להגיש, עם תשובתו לבקשת הרשות ליתן את ההודעה נגדו, את כתב התשובה מטעמו במענה לבקשה לאישור התובענה הייצוגית. זאת, הגם שבשלב זה טרם הוכרעה בקשת הרשות ליתן את ההודעה לצד השלישי (השוו, רע"א 10227/06 בובליל נ' אינדיג [פורסם בנבו] (5.2.2007)). לשם הצגת התמונה במלואה בפני בית המשפט, נכון יהיה כי בכתב תשובה זה תהיה התייחסות, מלבד למישור היחסים שבין מבקש אישור התובענה הייצוגית לבין הנתבע, אף למישור היחסים שבין הנתבע לבין הצד השלישי. ההתייחסות של הצד השלישי לשני המישורים היא חשובה, על מנת שבית המשפט יוכל, אם ייתן את הרשות להגיש הודעה לצד שלישי (ובהמשך, אם ייאשר את התובענה הייצוגית), לבחון את מכלול הפלוגתאות בין בעלי הדין ולהחליט לאורן מהן ההוראות שיש לתיתן. עם זאת יודגש, כי לשם היעילות והקיצור, טוב יעשה הצד השלישי אם לא יחזור בכתב התשובה מטעמו על טענות שכבר העלה הנתבע (וּודאי שלא באריכות), והוא יהיה רשאי להעלותן על דרך ההפניה לכתב התשובה שכבר הגיש הנתבע. מוטב שהצד השלישי יתרכז בטענות נוספות שיש בפיו, ובלא חזרות מיותרות. אף באשר למישור היחסים שבין הנתבע לבין הצד השלישי, רשאי הצד השלישי בשלב זה להגיש את התייחסותו בקיצור בלבד, שכן ממילא אם תאושר התובענה הייצוגית, תהיה לו הזדמנות נוספת להגיש כתב הגנה מפורט יותר במענה לטענות הנתבע" (סעיף 45 ).

נוכח האמור, הבקשה מתקבלת. ההחלטה המאשרת קבלת משלוח הודעת צד ג' כנגד משיבה 3 – בטלה.

משיבה 3 תגיב לבקשות למשלוח הודעות צד ג' ותצרף לתגובה תגובה לבקשה לאישור, בהתאם להלכה בעניין קורל-תל, לרבות במישור היחסים בינה לבין המבקשים לשלוח את ההודעה. התגובה תוגש עד ליום 15.8.20. תשובות מטעם יתר הצדדים יוגשו עד ליום 1.9.20.

עניין ההוצאות יידון לאחר הכרעה בבקשות למשלוח הודעות צד ג' .

המזכירות תעביר לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז תמוז תש"פ, 19 יולי 2020, בהעדר הצדדים.