הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 54574-04-19

בפני
כב' השופטת הבכירה – אירית מני- גור

תובעים

נגד

נתבעים

  1. אוהד פרץ
  2. קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים

החלטה

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש עד 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום. כל צד המעוניין לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 יום מהיום. טופס וס"ר ו/או תצהיר בריאות, במידה ולא הומצא, יועבר לב"כ הנתבעת ללא דיחוי.

2. בהמשך להחלטה הנוספת מהיום, אני ממנה את ד"ר טים יעקובי, כמומחה רפואי בתחום האורתופדי, ואת ד"ר גלעד יהלום, כמומחה בתחום הנוירולוגי, לבדיקת התובע בגין התאונה נשוא התובענה, מיום 13.6.18.

שכר כל מומחה יעמוד על סך של 5,000 ₪, בתוספת מע"מ, ובשלב זה תישא בו הנתבעת. זאת, כפוף לכך שתהא רשאית לעתור לקיזוז שכר המומחה מכל סכום פיצוי שיקבע לתובע, אם לא תמצא נכות כלשהי. באחריות ב"כ הנתבעת לדאוג, כי שכר טרחת המומחה ישולם ישירות למומחה עובר לבדיקה.

3. ב"כ הצדדים יעבירו למומחה, טרם הבדיקה, את כל החומר הרפואי שבידיהם, למעט חוות דעת רפואית, תוך 30 יום מהיום. בטרם יועבר החומר הרפואי שבידי ב"כ הצדדים לידי המומחה, ידאגו ב"כ הצדדים שניהם להעביר האחד למשנהו את כל החומר הרפואי שבכוונתם להעביר לידי המומחה 7 ימים בטרם יוגש למומחה, על מנת לאפשר התנגדות להעברת החומר באמצעות הגשת בקשה מתאימה לצד שכנגד ולביהמ"ש במידת הצורך.

על המומחה לציין בחוות דעתו אלו מסמכים רפואיים עמדו לפניו בטרם מתן חוות הדעת.

4. ככל שקיימת מניעה כלשהי מצד המומחה למתן חוות-דעת, יודיע על כך המומחה לבית-המשפט בהקדם.

5. המומחה יחל בבדיקה החל מ- 60 יום מהיום והוא מתבקש לשלוח חוות דעתו לב"כ הצדדים וכן לתיק ביהמ"ש עד ליום 23.1.2020.

א. המומחה יחווה דעתו באם לתובע נותרה נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן באיזה שיעור. כמו כן, יקבע המומחה את תקופת אי הכושר, אם בכלל.
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, גם בשים לב לעבודתו ולמקצועו?
ד. האם יזדקק התובע לטיפולים רפואיים בעתיד? אם כן, מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים בהתאם למחירים הנכונים להיום?
ה. המומחה יתייחס, בין היתר, למצבו הרפואי הרלוונטי של התובע עובר לתאונה.
ו. המומחה האורתופדי יקבע גם את נכות התובע בתחום הפלסטי.

ב"כ הצדדים ישלחו למומחה שאלות הבהרה, ככל שהם מעוניינים בכך, תוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת, והמומחה ישיב עליהן תוך 30 יום מיום קבלתן.

6. ב"כ הצדדים יגישו לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הם להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית. ב"כ התובע תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת, וב"כ הנתבעת תוך 30 יום מקבלת תחשיב התובע. לאחר קבלת תחשיבי הנזק אשגר הצעה לצדדים. צד המבקש כי לא אשגר ההצעה בדואר, יודיע על כך במועד הגשת תחשיב הנזק מטעמו.

7. דו"חות חקירה, אם וככל שיש בהם לתמוך בטענות הנתבעת, יוגשו במעטפה סגורה ישירות ללשכתי במקביל להגשת תחשיב הנזק מטעם הנתבעת. הדו"חות ישמשו לצורך קבלת הצעת ביהמ"ש ולעיון ביהמ"ש בלבד.

8. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד האמור.

9. לאחר שיגור ההצעה, יבקש ביהמ"ש לשמוע עמדת הצדדים באשר להצעתו ליתן פסק-דין לפי סעיף 4(ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975.

10. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש את ביטולה או שינויה, בבקשה בכתב שתוגש תוך 30 יום.

11. הנתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם יוגשו לאחר מתן ההחלטה יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה בהתאם.

תז"פ בעוד 6 חודשים לבדיקת מוכנות התיק למתן הצעת בית המשפט לפשרה.

ניתנה היום, ט"ז תשרי תש"פ, 15 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.