הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 47588-11-19

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

תובעת

דניאל - שירותי פריקת מכולות בע"מ

נגד

נתבעת
ק"ש חתמים ח.פ. 514466630

החלטה

בפניי בקשה לתיקון כתב התביעה.

בנובמבר 2019 הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבעת בגין אי תשלום תגמולי ביטוח. המדובר בתביעה בעניין סחורה של התובעת אשר ניזוקה ממי גשמים בעת הובלת הסחורה. הנתבעת הגישה כתב הגנה.

ביום 11.5.20 התקיים דיון מקדמי בתיק. ביום 26.5.20 ניתן צו לראיות. ביום 29.6.20 הגישה התובעת ראיות מטעמה.

לאחר הגשה הראיות, הגישה התובעת בקשה לתיקון כתב התביעה ולה צורף עותק מכתב התביעה המתוקן.

בבקשה נטען כי בתביעה המקורית נתבעו רק נזקים ישירים שנגרמו לסחורה שניזוקה. בשל סירוב הנתבעת לשלם את תגמולי הביטוח נגרמו לתובעת נזקים נוספים. המדובר בהפסד הכנסות מחברת "דיפלומט" אשר צמצמה את השימוש בשירותי התובעת, דבר שפגע בהכנסות התובעת. בהתאם לבדיקת רו"ח מטעם התובעת נגרמו הפסדי הכנסה בסך של 1,238,211 ₪. נטען כי הדבר התברר רק לאחר סיום שנת 2019 ולאחר בדיקת הרו"ח (צורף לראיות).

התיקון המבוקש הוא צירוף פרק "נזקים שלא מכוסים בפוליסה ואשר נגרמו כתוצאה ו/או בעקבות הפרת חוזה הביטוח", ותיקון סכום התביעה בהתאמה. לבקשה לא צורף תצהיר אך התובעת הפנתה לראיות שהוגשו וכן לאישור רו"ח לטענותיה (אציין כי בתשובה התובעת צורף תצהיר תומך מטעם מנכ"ל התובעת – ראו בהמשך ההחלטה).

הנתבעת מתנגדת לתיקון המבוקש. בתגובה נטען כי התובעת לא צירפה תצהיר לבקשה וכן כי מדובר בתיקון סכום לא מבוטל בסך 1.2 מיליון ₪ אשר עולה ממסכת עובדתית נוספת אשר לא נטענה בכתב התביעה המקורי. כן נטען כי העובדות היו ידועות לתובעת עוד בחודש פברואר 2019 והתובעת זנחה טענות אלו. עוד נטען כי אישור רואה החשבון לא מלמד על הקשר הסיבתי אתו מבוקש לייחס לנתבעת.

התובעת השיבה לתגובת התובעת. בתשובה נטען כי רק בחודש יוני 2020 בוצעה בדיקה ע"י רו"ח התובעת ואז התגלו ההפסדים שמקורם מירידה בהיקף העבודה עם חברת "דיפלומט", זאת כתוצאה ישירה מאי תשלום תגמולי הביטוח לתובעת ו/או ל"דיפלומט".

הנתבעת הגישה תשובה נוספת לטענות התובעת. התובעת השיבה לטענות. נראה כי התגובה הנוספת מטעם הנתבעת נעשה ללא רשות מפורשת בהחלטה, אך ייתכן שהדבר נבע מטעות מהחלטה נוספת שניתנה בבקשה לתיקון כתב התביעה, שכנראה הועלתה לנט המשפט בשוגג. מכל מקום, לצורך ההחלטה התייחסתי לכל טענות הצדדים שהוגשו.

דין הבקשה להתקבל, בכפוף לתשלום הוצאות.

תקנה 92 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, מסמיכה את בית המשפט להתיר לבעל דין לתקן את כתב טענותיו בדרך שתראה לבית המשפט צודקת, כדי שבית משפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת. בתי המשפט פסקו לא אחת, כי הגישה בבקשות מעין אלו הינה גישה ליברלית ומטרת התיקון הינה להביא להכרעה בשאלות שבמחלוקת "האמיתית" בין בעלי הדין, ולכן נעתרים לבקשה בדרך כלל ברוחב לב ( ע"א 3092/90 אגמון נ' פלדבוי , פ"ד מו (3) 214 ,218 (1992)).

בדיון בבקשה מעין זו שוקל בית המשפט שלושה אינטרסים: אינטרס בעל הדין מבקש התיקון להעלאת טענה אמיתית, אינטרס המשיב שיריעת הדיון לא תורחב שלא לצורך, ואינטרס הציבור ביעילות ההליכים (רע"א 3385/08 מרקט-פלייס מערכות בע"מ נ' טלטל ערוצי תקשוב בע"מ (25.9.2008)).

ראשית, אמנם מדובר בתיקון משמעותי מבחינת סכום התביעה אך לאו דווקא מבחינת תוכן התביעה. אין מדובר כעת בטענות עובדתיות סותרות ביחס לכתב התביעה המקורי, אלא הוספת ראש פרק של נזק נוסף , אשר לגביו נטען כי התגלה רק לאחרונה.
כמצוין לעיל, הפסיקה הינה מקלה וגמישה. בית המשפט מאפשר את התיקון המבוקש אם יש בו כדי להביא בפניו את השאלות ששנויות באמת במחלוקת. זכות התובעת להביא את שאלת נזקיה הנוספים (לפי הטענה) לכדי הכרעה שיפוטית.

ביחס לטענת הנתבעת לשאלת הקשר הסיבתי בין הנזקים לבין מעשי/מחדלי הנתבעת, הרי ברור שאלו יבחנו במסגרת טענות הצדדים והראיות, ואינם קשורים לעצם השאלה האם להתיר את התיקון.

שנית, אף בתביעה המקורית נטען לנזקים אשר לא מכוסים בפוליסה שנגרמו בעקבות הפרת חוזה הביטוח (סעיפים 38-41). התובעת טוענת כי נזקים אלו התגלו לאחר קבלת המידע מאת רו"ח, אשר מסר מידע בהקשר זה רק בחודש יוני 2020.

שלישית, גם לעניין עיתוי הגשת הבקשה לא מצאתי כי הדבר מצריך דחיית הבקשה. בעניין הצדדים התקיים עד כה דיון אחד ורק התובעת הגישה הראיות. הנתבעת טרם הגישה ראיות.

לעניין המועד בו נודע לתובעת על הצורך בתיקון הרי שהדבר שנוי במחלוקת בין הצדדים. בהקשר זה אציין כי אכן ראוי היה לצרף תצהיר לבקשה המאמת גם את עניין המועד בו נודע לתובעת על הצורך בתיקון. תצהיר כזה צורף רק לתשובה לתגובת הנתבעת ומכל מקום האחרונה טענה גם לגביו בטיעונה הנוסף כאמור לעיל . בכל אופן, הדבר לא פוגע בזכות התובעת לתקן את כתב התביעה על דרך של הוספת ראש נזק, והמחדל נלקח בחשבון ב פסיקת הוצאות.

אשר להוצאות. בשים לב למועד הגשת הבקשה כמו גם לתיקון המבוקש אשר מגדיל את סכום התביעה באופן משמעותי, וכן לעצם התיקון אשר ייתכן ויצריך מהנתבעת לעשות בירורים חשבונאים, ראוי לפסוק הוצאות לחובת התובעת. לפיכך, כתב התביעה יתוקן בכפוף לתשלום הוצאות בסך 8,000 ₪, שישולמו בתוך 20 ימים.  כמו כן התובעת תשלם את הפרש האגרה בתוך 20 ימים ותצרף אסמכתאות על התשלומים האמורים עם ביצוע התשלום.

הנתבעת תגיש כתב הגנה מתוקן עד ליום 15.9.20. גילוי ועיון יבוצע עד 01.10.20. כל בקשה בענין מקדמי תוגש עד 15.10.20.

על מנת לקדם את התיק, הצדדים יגישו ראיות: התובעת עד ליום 01.11.20. הנתבעת עד ליום 01.12.20. לתצהירים יצורפו כל המסמכים שבדעת הצדדים להסתמך עליהם וכן בקשות לזימון עדים שאינם בשליטה.

קדם המשפט יידחה ליום 23.12.20 שעה 09:00.

ניתנה היום, כ"ז תמוז תש"פ, 19 יולי 2020, בהעדר הצדדים.