הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 38181-02-18

בפני
כבוד השופטת לימור רייך – סגנית הנשיא

תובעים
פלונית

נגד

נתבעים

  1. דן דגן
  2. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ
  3. קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים

החלטה

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש עד 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום. כל צד המעוניין לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 יום מהיום. טופס וס"ר ו/או תצהיר בריאות, במידה ולא הומצא, יועבר לב"כ הנתבעת ללא דיחוי.

בזיקה להחלטה הקודמת, אני מורה על מינוי מומחה שיחווה דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובעת, אשר נפגעה בתאונת-דרכים מיום 18.10.16 (להלן: "התאונה").

אני ממנה את ד"ר אלון קובו, כמומחה בתחום האורתופדיה מטעם בית-המשפט (להלן: "המומחה").

שכר המומחה בסך של 5,000 ₪, בתוספת מע"מ, ישולם בשלב זה ע"י הנתבעת, שתהא רשאית לעתור לקיזוז שכר המומחה מכל סכום פיצוי שיקבע לתובעת, אם לא תמצא נכות כלשהי. באחריות ב"כ הנתבעת לדאוג, כי שכר טרחת המומחה ישולם ישירות למומחה עובר לבדיקה.

ב"כ הצדדים יעבירו למומחה, טרם הבדיקה, את כל החומר הרפואי שבידיהם, למעט חוות דעת רפואית, תוך 30 יום מהיום. בטרם יועבר החומר הרפואי שבידי ב"כ הצדדים לידי המומחה, בהתאם לתקנה 8(א) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות-דרכים (מומחים), התשמ"ז – 1986, ידאגו ב"כ הצדדים שניהם להעביר האחד למשנהו את כל החומר הרפואי שבכוונתם להעביר לידי המומחה 7 ימים בטרם יוגש למומחה, על מנת לאפשר התנגדות להעברת החומר באמצעות הגשת בקשה מתאימה לצד שכנגד ולביהמ"ש במידת הצורך. עם קביעת מועד הבדיקה על-ידי המומחה, יודיע על כך ב"כ התובעת לצדדים שכנגד.
על המומחה לציין בחוות דעתו אלו מסמכים רפואיים עמדו בפניו בטרם מתן חוות הדעת.

ככל שקיימת מניעה כלשהי מצד המומחה למתן חוות-דעת בתיק הנדון, יודיע על כך המומחה לבית-המשפט בהקדם.

המומחה יחל בבדיקה החל מ- 60 יום מהיום והוא מתבקש לשלוח חוות דעתו לב"כ הצדדים וכן לתיק ביהמ"ש עד ליום 5.12.19.

המומחה יחווה דעתו באם לתובעת נותרה נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן באיזה שיעור. כמו כן, יקבע המומחה את תקופת אי הכושר, אם בכלל.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, גם בשים לב לעבודתה ולמקצועה?
האם תזדקק התובעת לטיפולים רפואיים בעתיד? אם כן, מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים בהתאם למחירים הנכונים להיום?
המומחה יתייחס, בין היתר, למצבה הרפואי הרלוונטי עובר לתאונה.
המומחה יחווה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחים נוספים.
כמו כן, יתייחס המומחה, בין היתר, לקשר שבין התאונות לבין מצב התובעת נכון להיום. ככל שתמצאנה נכויות – יחלק המומחה בין הנכויות אשר אירעו לתובעת כפועל יוצא מכל אחת מהתאונות, תוך שיבהיר כיצד ביצע את החלוקה האמורה בין התאונות.

ב"כ הצדדים ישלחו למומחה שאלות הבהרה, ככל שהם מעוניינים בכך, תוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת, והמומחה ישיב עליהן תוך 30 יום מיום קבלתן.

ב"כ הצדדים יגישו לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הם להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית. ב"כ התובעת עד ליום 5.1.20 וב"כ הנתבעת עד ליום 5.2.20. לאחר קבלת תחשיבי הנזק אשגר הצעה לצדדים. צד המבקש כי לא אשגר ההצעה בדואר, יודיע על כך במועד הגשת תחשיב הנזק מטעמו.

דו"חות חקירה, אם וככל שיש בהם לתמוך בטענות הנתבעים, יוגשו במעטפה סגורה ישירות ללשכתי במקביל להגשת תחשיב הנזק מטעמם. הדו"חות ישמשו לצורך קבלת הצעת ביהמ"ש ולעיון ביהמ"ש בלבד.

כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד האמור.

לאחר שיגור ההצעה, יבקש ביהמ"ש לשמוע עמדת הצדדים באשר להצעתו ליתן פסק-דין לפי סעיף 4(ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975.

הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש את ביטולה או שינויה, בבקשה בכתב שתוגש תוך 30 יום.

הנתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם יוגשו לאחר מתן ההחלטה יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה בהתאם.

תז"פ ליום 6.2.20 לשם משלוח הצעתי לצדדים. בנסיבות אלו, הדיון הקבוע בתיק מתייתר ואני מורה על ביטולו.

ניתנה היום, ג' אלול תשע"ט, 03 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.