הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 34730-03-18

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

תובע

דורון ניכטברגר

נגד

נתבע
הבנק הבינלאומי הראשון ס' עפולה

החלטה

1. בפניי בקשת הנתבע להבהרה ועיון חוזר בהחלטות מיום 18.4.19 ו-5.5.19.

אציין כי לאחר הגשת טיעון הצדדים קבעתי כי המחלוקת תידון בדיון הקבוע ליום 13.6.19, אך נוכח העובדה שהטיעון הושלם ועל מנת לחסוך בזמנם של הצדדים, ולאחר שהתרשמתי מקריאת הטיעונים כי אין צורך בטיעון נוסף בעל פה, ניתנת החלטה זו.

2. ביום 18.4.19 ניתנה החלטה שבמסגרתה מונתה מומחית מטעם בית המשפט לשם הכרעה במחלוקת טכנית – מקצועית בין הצדדים הנוגעת למהימנות "דוח לוגים" שתואר בחוו"ד מטעם התובע ותצהיר מטעם איש מחשבים של הנתבע.

באותה החלטה צוין גם כי הנתבע יאפשר למומחית גישה למחשביו כפי שיידרש וכן שהצדדים יהיו רשאים להיות נוכחים בבדיקה. המומחית הגישה ביום 5.5.19 הודעה ובה פירטה עניינים שונים לרבות דרך פעולה מוצעת.

בהחלטה מאותו יום ציינתי כי בניגוד לאמור בהודעה זו, המומחית לא משמשת בוררת ולכן גם אין צורך להגיש לה סיכומים.

3. בבקשה מבקש הנתבע ליתן הוראות נוספות ולעיין בהחלטות האמורות, ולהורות: כי חווה"ד תעסוק רק במהימנות דוח הלוגים מבחינה טכנית קרי האם מוצגת בו כל פעילות התובע באתר האינטרנט של הבנק במועד הרלבנטי; כי לא תתאפשר למומחית גישה ישירה למחשבי הנתבע-הבנק אלא זה יימסר לו על ידי עובד מוסמך של הנתבע; כי הנתונים יימסרו למומחית ללא פרטים מזהים בשל חובת סודיות ה נתבע וסודות מסחריים ; כי בטרם הבדיקה תחתום המומחית על כתב סודיות; כי בטרם מסירת חווה"ד לנתבע תועבר לעיון ה נתבע, שיוודא כי אין בו פרטים המפרים חובת סודיות או מגלים סודות מסחריים; כי התובע לא יוכל לנכוח בעת הבדיקה בשל סודות מסחריים ו/או חובת סודיות.

4. ביקשתי את התייחסות המומחית. זו ציינה כי להבנתה, מלאכתה הינה בחינת דוח הלוגים מיום הא ירוע לרבות דוח תקלות אם קיים, כי אינה זקוקה לגישה למחשבי הנתבע אלא לקובץ לוגים בפורמט דיגיטלי מקורי, כי עליו להיות ללא כל מחיקה, וכי היא מוכנה לחתום על כתב סודיות. כמו כן ציינה כי א ין מניעה שתגיש את חווה"ד במעטפה סגורה לבית המשפט.

ציינתי בהחלטה מיום 12.5.19 כי להבנתי יש בכך להניח את דעת הצדדים אך ביקשתי התייחסותם. הצדדים הגישו טיעון נוסף. התובע טען כי לשיטתו תפקיד המומחית לבדוק גם אם יש מקרים שדוח הלוגים לא קולט את כל הפעולות שנתבקשו, וכן ה תנגד להגשת הדוח רק לבית המשפט וחץ גם בקבלת חווה"ד, תוך התחייבות מצידו לסודיות. הנתבע חזר בטיעון נוסף על דבריו ושב והתנגד למינוי מומחה, דבר שכבר הוכרע.

5. אשר להיקף המינוי: כפי שצוין בהחלטה מיום 18.4.19, על המומחית לבחון את מהימנות דוח הלוגים, וברור כי מדובר בבחינה טכנולוגית בלבד , והמומחית לא תתייחס לעניינים משפטיים. ברור גם כי במסגרת זו על המומחית ל בחון האם אירעה תקלה בקליטת פעולות שהתובע ביקש לבצע בעת הרלבנטית דרך אתר האינטרנט של הנתבע.

בנוגע למסירת המידע ממחשבי הנתבע, הרי שהמומחית ציינה כי מקובל עליה לקבל קבצי לוגים מקוריים בפורמט דיגיטלי מקורי מסוג TXT - וכך ייעשה.

באשר לכתב סודיות, המומחית הסכימה לחתום על מסמך מתאים למרות שלדעתה אין בכך צורך, ולפיכך תעשה כן, עם קבלתו. ה נתבע יעביר לה מסמך מתאים תוך 5 ימים.

אשר לבקשת הנתבע כי המידע יועבר למומחית ללא פרטים מזהים של לקוחות או מספרי חשבונות וכו' , המומחית מתנגדת לכך. מקובלת עליי עמדת המומחית בענין זה, שכן יש להבטיח כי יעמדו לנגד עיניה פרטים מלאים שבקובץ, על מנת שלא תיפול תקלה בעבודתה, ומאידך ניתן להבטיח את חובת הסודיות והסודות המסחריים, כפי שיבואר להלן .
6. הנתבע יעביר למומחית את הקובץ האמור ללא מחיקה כלשהי. זו תשמור בסוד את הפרטים המוגנים בסודיות בנקאית ו/או מהווים סוד מסחרי, כפי שתתחייב בכתב הסודיות, ותימנע מציון פרטים אלו בחוות דעתה (או בנספחים, והיא יכולה למחוק מהנספח פרטים סודיים להבנתה), זולת אם לדעתה קיים צורך לציין פרט כלשהו הרלבנטי להכרעתה המקצועית, או אז תותיר פרטים אלה ללא מחיקה .

7. באשר לדרך ההגשה של חוות הדעת , המומחית תעביר את חוות דעתה תחילה לנתבע ולבית המשפט במקביל (במעטפה סגורה ללשכתי).

הנתבע רשאי, תוך 7 ימים, להגיש ללשכתי התייחסות לענין הופעת פרטים החוסים בסודיות בנקאית או מהווים סוד מסחרי לשיטתו, ולאחר שאעיין בחוות הדעת ובהתייחסות ה נתבע, אכריע בדבר (ראו בעניין זה, רע"א 2498/07 מקורות חברת מים בע"מ נ' בר (27.6.07)).

8. כאמור, הנתבע יעביר למומחית כתב סודיות לחתימה תוך 5 ימים, ולא חר חתימתו, בתוך 10 ימים נוספים, את הקובץ המקורי כאמור. המומחית מתבקשת להגיש חוות דעת עד 1.8.18.

הדיון הקבוע ליום 13.6.19 ידחה ליום 12.9.19 שעה 12:00. המזכירות תעביר ההחלטה לצדדים ולמומחית ד"ר שני רופא.

ניתנה היום, ח' סיוון תשע"ט, 11 יוני 2019, בהעדר הצדדים.