הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 33327-11-18

הודעה על מחיקה מחוסר מעש
إشعار عن الشطب لعدم العمل

הואיל ומחמת חוסר מעש מצד התובע בתביעה הנ"ל, נבצר מביהמ"ש לדון בתובענה או להמשיך את הדיון בה. ומאחר ועפ"י הוראות תקנה 156 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד- 1984, ניתנה לב"כ התובע ארכה של 30 יום להסדיר את הדרוש להמשך הדיון בתביעה, או ליתן טעם להנחת דעתו של ביהמ"ש מדוע לא תמחק התביעה, והוא לא עשה כן, לפיכך אני מחליט/ה למחוק את התביעה.

כ"ב אלול תשע"ט 22 ספטמבר 2019

חתימה גרפית משתמש חותם בפועל
תאריך (تاريخ)

משתמש חותם בפועל