הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 20431-02-10

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

תובעים

רונן אור

נגד

נתבעים

ובעניין:
אליהוד יערי

עו"ד עדה פרנקל, כונסת נכסים

החלטה

בפניי בקשת כונסת הנכסים לרישום הבית המשותף לאשר תשריט מתוקן לרישום.

בבקשה נטען כי בית משפט זה כבר אישר תשריט שערך המודד איזובצקי, ו מסמך זה, יחד עם מסמכים נוספים , הוגשו על ידי כונסת הנכסים למפקחת על המקרקעין. לאור העובדה שחלפו מספר שנים מעריכתו, נתבקש עורך התשריט לבצע בו כמה תיקונים טכניים המפורטים בסעיף 5 – לסמן חלקות סמוכות; לסמן כניסות מהמדרכה לחצר; לשנות הגדרת יחידות; שינוי נוסח הצהרה; להצהיר כי המדידה תואמת את תוכנית הבינוי משנת 1935; לציין שהמרפסות הן גזוזטראות.

העורך תיקן את האמור וכעת מתבקש בית המשפט לאשר את התשריט לצורך ה גשה. כונסת הנכסים מציינת כי אין בתיקונים שעל גבי התשריט לשנות ממצבת הדירות, גודלן, שיעורן ברכוש המשותף או כל שינוי שהוא (סעיף 7).

התובע ציין כי אינו מתנגד למבוקש. הנתבע השיש תגובה ובה ציין, בין היתר, כי בית המשפט לא מוסמך לחתום על התיקונים בתשריט, אלא הדבר בסמכות המפקחת על המקרקעין, כי לנתבע זכות ערר על החלטות המפקחת וכי הוראות התיקון מוסתרות בפניו. כן טען הנתבע טענות "ערעוריות" באופיין, כפי שעשה לא אחת בעבר.

עוד אציין כי בהתאם להחלטה מיום 3.5.21 ציינה כונסת הנכסים כי הנתבע קיבל את התשריט בפורמט PDF .

לאחר שעיינתי בטענות, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.

בניגוד לדברי הנתבע, בית משפט זה אינו מסיג את גבולה של המפקחת על המקרקעין. ברור כי היא זו המוסמכת לתת הנחיות והוראות בקשר לרישום הבית המשותף. אין כל מקום לפקפק בדברי כונסת הנכסים, מפקחת מקרקעין לשעבר, כי נצטוותה לערוך שינויים בתשריט כפי שצוין בבקשה. אילו לא היתה מתבקשת, לא היתה עושה כן.

הנתבע אינו טוען כי השינויים הטכניים פוגעים בזכויותיו. שינויים טכניים – משמע אלו שצויינו בסעיף 5 לבקשה. הא ותו לא. לאלה הנתבע כלל לא מתייחס בתשובתו . הנתבע ממחזר טענות שהעלה וחזור וטעון בהליך זה ובערכאות ערעור כנגד התשריט בנוסחו הקודם, וכנגד החלטות שיפוטיות בעניינו ובכלל, טענות שנדחו כבר על ידי וכן בהליכי ערעור.

אכן כפי שציינתי בעבר והנתבע מפנה לכך, "אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה" (מסכת יומא, לח). תפקידו של בית משפט זה הוא הנח יית כונסת הנכסים. תפקיד הכונסת הוא ביצוע פעולות הדרושות לרישום הבית המשותף. תפקיד המפקחת על המקרקעין הוא רישום הבית המשותף, כאשר מתקיימים התנאים לכך בדין.

בית משפט זה מאשר את התשריט, במובן שכונסת הנכסים רשאית להגישו למפקחת על המקרקעין – לא כאישור של התשריט לרישום הבית המשותף באופן סופי, תפקיד המס ור כאמור למפקחת על המקרקעין.

אף טענת הנתבע כי הגיש ערר במסגרת הליך הרישום אינה מעלה או מורידה. אם אכן הגשתו מעכבת את ההליך, הרי שחזקה על המפקחת על המקרקעין כי תורה כך ואין ענין זה מסור להכרעתי.

הבקשה מתקבלת. התשריט נחתם בנפרד. מחמת שמצאתי את התנגדות הנתבע כבלתי מבוססת וכמצוות התקנות, הנתבע ישלם לכונסת הנכסים הוצאותיה בסך 2,500 ₪.

ניתנה היום, ב' סיוון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.