הדפסה

בית משפט השלום בבת ים ת"ט 27571-12-20

לפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

תובעת

לסין חי בע"מ
ע"י עוה"ד שרון כהן

נגד

נתבעת

מזוז שירותי במה והפקות בע"מ
ע"י עוה"ד אדיר עומרי אוזן

החלטה

לפניי בקשה מטעם הנתבעת לביטול להפקדת הערובה ע"ס 26,770 ש"ח שנקבעה בהחלטתי מיום 7.5.21 כתנאי למתן רשות להתגונן (לקבלת התנגדות לביצוע שטר), או להמרת הערובה או לחילופין להפחתת גובה הערובה כך שתעמוד על סך 8,000 ש"ח (להלן: "בקשת הערובה"). יחד עם בקשת הערובה הגישה הנתבעת גם בקשה להארכת מועד שנקבע במקור להפקדת הערובה עד ליום 25.6.21 או לחילופין לעיכוב ביצוע עד למתן החלטה (להלן – " בקשת הארכה").

בטרם אדרש להכרעה, אציג בקצרה את הקיים והרלבנטי בתיק

ביום 7.5.21 ניתנה החלטתי ובה, בין היתר, הוריתי לנתבעת כתנאי למתן הרשות להתגונן בפני התביעה השטרית, להפקיד עד יום 30.5.21 ערובה בסך 26,770 ₪ במזומן או בערבות בנקאית (שהיא בסכום הקרן של השיקים מושא התביעה).
ביום 27.5.21 הגישה הנתבעת את בקשת הערובה, שאליה צורפו תצהיר ואסמכתאות. בין יתר טענות הבקשה, טענה הנתבעת כי אין ביכולתה הכלכלית להפקיד את סכום הערובה, כי סיכויי הגנתה טובים, וכי הניסיונות לגיוס סך הערובה מסביבתה כשלו. עוד נטען בבקשה כי ייצוגה המשפטי בתיק זה נעשה ללא תשלום.

ביום 27.5.21 ניתנה החלטתי לפיה המשיבה תגיש את תשובה לבקשת הערובה בתוך 3 ימים.

ביום 30.5.21 הגישה המשיבה (התובעת) את תשובתה לבקשת הערובה, ללא צירוף תצהיר וללא צירוף נספחים. בין יתר טענותיה, טענה התובעת כי יש לדחות את בקשת הנתבעת לאור כך שבית המשפט עשה חסד עם המבקשת בכך שהתנה את בקשת הרשות להתגונן בהפקדת ערובה ולא סגר את דלתות בית המשפט בפני המבקשת, כי הבקשה חסרת נימוק עובדתי או משפטי אשר יכול להקנות למבקשת את הסעד המבוקש, כי טענות בשל חוסר יכולת כלכלית אמורות להתברר במסגרת חקירת יכולת ו/או הגשת בקשה מתאימה לצו תשלומים בפני רשם ההוצל"פ , וכי מטרת המבקשת היא לדחות את הקץ.

ביום 27.5.21 הגישה הנתבעת את בקשת הארכה, וזאת ללא צירוף נספחים. בבקשה טוענת הנתבעת כי על מנת שלא יחלוף המועד הפקדת הערובה ביום 30.5.21 בטרם תינתן החלטה בבקשת הערובה, לאור כך שעל התובעת להגיש את תשובתה בתוך 3 ימים לבקשת הערובה מיום 27.5.21, הנתבעת מבקשת להאריך את מועד ההפקדה עד ליום 25.6.21.

ביום 27.5.21 ניתנה החלטתי, לפיה, נוכח השיהוי הלכאורי בעיתוי הבקשה הקודמת (בקשת הערובה), איני מוצא להורות על הארכת המועד במעמד צד אחד, ולפיכך התובעת תגיש את תשובתה גם לבקשת הארכה בתוך 3 ימים.

ביום 30.5.21 הגישה התובעת את תשובתה לבקשת הארכה. בין היתר, טוענת התובעת כי לנתבעת אין כל נימוק עובדתי או משפטי אשר יכול להעניק לה את הסעד בבקשת הביטול, ולפיכך גם אין לה כל נימוק אשר יעניק לה את הסעד בבקשת הארכה. בנוסף ציינה התובעת כי הנתבעת התעכבה בהגשת בקשת הביטול שהרי בין יום הגשת הבקשה לבין מועד ההפקדה חל סוף שבוע.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בכל הקיים בתיק, אני קובע כי דין בקשת הערובה- להידחות, ודין בקשת הארכה- להתקבל.

ראשית, כאשר חלים ההסדרים של תקנה 20(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, הקובעת כך: "נקבע בחוק ההוצאה לפועל שיש לראות הליך בבית המשפט כבקשת רשות להתגונן, לא יתגונן נתבע זולת אם ניתנה לכך רשות לפי בקשה שהגיש לפי חוק ההוצאה לפועל", יש להחיל את תוכן הוראות תקנה 210 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, אשר תחול בכל מקרה לאור מועד הגשת התביעה ואשר בה קיימות הוראות מפורטות יותר מהתקנות החדשות לאור כך שבתקנות החדשות לא קיים הליך בסדר דין מקוצר (הוראות אלו מהתקנות הישנות חלות ולו בהיקש ולו כ השלמת לקונה, בהיותן הוראות רלוונטיות ראויות).

שנית, וכפי שציינתי בהחלטתי הקודמת והמפורטת מיום 7.5.21, לאור מכלול הדברים והתנהלות הנתבעת, חיוב הנתבעת בהפקדת הערובה נבע, בין היתר, מכך שנעשה חסד עם הנתבעת לאחר שניתן היה למעשה לדחות את התנגדותה לביצוע השטרות בשל טענותיה "הקלושות".

שלישית, אציין כי הן בקשת הביטול והן בקשת הארכה אשר הוגשו ביום 27.5.21, הוגשו ערב מועד ההפקדה ויש לראות זאת כשיהוי ניכר, שכן החלטתי בענין ההפקדה ניתנה כבר ביום 7.5.21. בנוסף, הנתבעת טוענת בבקשת הביטול טענות עובדתיות שאינן נטענו בתצהיר שצורף לבקשה וזאת בניגוד לדין לפיו כל טענה עובדתית שנטענת, יש להצהיר עליה בתצהיר.

רביעית, מטרת הפקדת הערובה היא לאזן איזון מיוחד בין האינטרסים השונים של הצדדים, וכך ראוי לדרוש מהנתבעת להעמיד ביטחונות ריאליים לטובת התובעת, למקרה שייקבע שהתובעת זכאית לממש את ביטחונות אלה. ביטול הפקדת הערובה משמעותו הפרה בדיעבד (בלתי ראויה ובלתי צודקת) של האיזון הנדרש, וכתוצאה מכך פגיעה אנושה בתובעת.

חמישית, הנתבעת היא חברה בע"מ הטוענת כי אין ביכולותיה הכלכליות להפקיד את הערובה. בעל החברה הנתבעת (מר בנימין מזוז) המצהיר בתצהירו (שצורף לבקשת הביטול) כי הוא מנהל הנתבעת ובעל מניות יחיד בה, מבקש בשם הנתבעת, בין היתר, להפקיד התחייבות אישית שלו במקום הפקדת סך הערובה במזומן או בערבות בנקאית. לכן, מאחר שבעל הנתבעת מוכן להתחייב בהתחייבות אישית (בגובה הערובה) מצופה ממנו שיפקיד את סך הערובה מכספיו האישיים שלו בשם הנתבעת, בין היתר, על מנת לשמור על האינטרסים של החברה הנתבעת שבבעלותו. ולכן, לא ברור מדוע מחד, בעלי הנתבעת מוכן להפקיד התחייבות אישית שלו בסך הערובה, ומאידך נטען בבקשה כי לא צלחו המאמצים לגייס את סך הערובה מהסביבה, והרי שטיעון זה לא משכנע די כי בעל הנתבעת עשה מאמצים לגיוס סך הערובה מכספיו האישיים, והרי שגם בתצהירו לא הצהיר בעל הנתבעת כי אין ביכולתו הכלכלית להפקיד את הערובה בשם הנתבעת. בנוסף, לא נטען ולא הוכח כי מאמצים אלו נעשו על ידי בעל הנתבעת, והרי שטענה זו לענין נסיונות גיוס הכספים מהסביבה לא הוכחה, לא פורטה ולא נתמכה בשום אסמכתא. יוער כי בכל הכבוד, התחייבות אישית אינה מספיקה ואינה בגדר של ערובה ממש מאחר שהיא אינה מעמידה נכס או כספים נזילים שבאמצעותם ניתן לממש את התחייבות כזו או אחרת, אלא שמשמעות ההתחייבות האישית הינה כי שניתן יהיה לנקוט בצעדים משפטיים גם כנגד המתחייב, ודבר זה בהחלט אינו מספיק ואינו שקול לבטוחה של ממש .

שישית, ככל שהנתבעת לא תפקיד את הערובה או שתפקיד ערובה בסך נמוך יותר מהסכום שנתבע, ובעל הנתבעת לא יוכל לגייס כספים אלו מכספיו האישיים, ברור למדי כי ככל וייפסק לטובת התובעת, לא ניתן להבטיח מראש את האינטרסים של התובעת, שהרי יתכן ולא יהיה לתובעת ממי לפרוע את חובה. ומשכך, הפקדת הערובה במקרה הנידון היא הכרחית, ולכן לא ניתן לבטלה, להמירה בהתחייבות אישית של בעלי הנתבעת או להפחית את גובהה לסך 8,000 ₪ שהרי יש להבטיח ככל האפשר לתובעת את הסכום הנתבע, ובייחוד ככל ומדובר בנתבעת שטוענת לקשיים כלכליים.

שביעית, הנתבעת אשר מבקשת להקל עליה את התנאים הכספיים עקב מצבה הכלכלי, חייבת להוכיח מצב זה בתצהירה ובאסמכתות מלאות ועדכניות . הנתבעת אומנם, בין יתר המסמכים, צירפה לבקשתה "מאזן בוחן" לשנת 2020 וכן "דוח פחת" לשנת 2020. על פניו מדוחות אלו ניתן לכאורה ללמוד על הפחתה בהכנסות הנתבעת בשנה האמורה אך לא ניתן לקבוע על פיהם כי בידי הנתבעת כלל אין את סכום הערובה, שכשלעצמו אינו סכום עתק אשר עלול למוטט אנשים או חברות, אלא מדובר בסכום שניתן לגייס באמצעות הלוואה, ולכן ראוי שהנתבעת באמצעות בעליה תעשה מאמץ לגיוס סך הערובה. יוער גם כי לא צורפה חוות דעת מומחה כדין מתבקשת של רואה חשבון או של איש כספים שיציג וינתח את הדברים באופן שקוף וברור.

ער אני לכך שהמצב המדינתי לאור התפרצות נגיף הקורונה השפיע לרעה על מצבם הכלכלי בין היתר של כלל העסקים במדינה ומן הסתם השפיע לרעה גם על מצבה הכלכלי של הנתבעת. ואולם, מצב מדינתי זה השתפר לאחרונה ויש להניח ולקוות שגם מצבה של הנתבעת השתפר , ולמצער עשוי להשתפר. בעניין זה אציין כי לא הוצגו בפניי נתונים רלבנטיים המעידים על מצבה הכלכלי של הנתבעת נכון לימים אלו.

לפיכך, ולפנים משורת הדין, אני קובע כי הנתבעת תפקיד את הערובה בסך 26,770 ₪ כתנאי לקבלת הרשות להתגונן עד ליום 25.6.21, וללא צו להוצאות הבקשה .

תז"פ ליום 26.6.21.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים, ותוודא עד יום 6.6.21 קבלתה.

ניתנה היום, כ"ג סיוון תשפ"א, 03 יוני 2021, בהעדר הצדדים.