הדפסה

בית משפט השלום בבת ים ת"א 21108-12-20

בפני
כבוד ה שופט יגאל נמרודי

תובע

עו"ד רון קולנברג

נגד

נתבעים

  1. מוריס בן ששון
  2. ניסים בן ששון
  3. רונית כהן

החלטה

בהמשך לפסק-הדין, מיום 13.4.2021, ניתנות בזה הוראות אופרטיביות כדלקמן:

השיתוף בין הנתבע 1 לנתבעים, בדירה ברחוב ויצמן 78 (דירה 10), בחולון, הידועה בתת חלקה 10, חלקה 441 בגוש 6746 (להלן – המקרקעין ), יפורק על דרך של מכירת המקרקעין לכל המרבה במחיר.

ביצוע פסק הדין ינוהל בלשכת ההוצאה לפועל בתל-אביב, במסגרת תיק הוצאה לפועל שמספרו 510577-04-18 (תיק ההוצאה לפועל שמתנהל כנגד הנתבע 1) (להלן – תיק ההוצאה לפועל).

התובע, עו"ד רון קולנברג, מונה זה מכבר לכונס נכסים על זכויות הנתבע 1 במקרקעין, וזאת במסגרת תיק ההוצאה לפועל. מינויו ככונס נכסים מורחב, באופן שהוא מתמנה גם לכונס נכסים על זכויות הנתבעים 2 ו-3. במקביל, עו"ד ניר זיו-נר, ב"כ הנתבעים, מתמנה לכונס נכסים על זכויות הנתבעים במקרקעין.

אין בעצם מינויו של עו"ד ניר זיו-נר לכונס נכסים על זכויות כל בעלי הדין כדי לגרוע מזכותו להוסיף ולשמש ב"כ הנתבעים כולם, לרבות ב"כ הנתבע 1, לרבות בכל הקשור להעלאת טיעוני הנתבע 1 בסוגיית הסידור החלוף.

צו מינוי כונסי הנכסים ייכנס לתוקף עם הפקדת ערובה – שאינה מוגבלת בסכום, הצגת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, הצגת דיווח מתאים – בהתאם לטופס 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, ולאחר אישרור המינוי. יש להגיש כתב ערובה, פוליסת ביטוח אחריות מקצועית ואת הטופס הנדרש עד ליום 10.6.2021.

לאחר אשרור המינוי ירשמו כונסי הנכסים הערה על אודות המינוי בלשכת רישום המקרקעין. לאחר הרישום תוצג אסמכתה המעידה על כך.

שכר טרחת כונסי הנכסים: שכר טרחת כונס הנכסים עו"ד רון קולנברג ייקבע על ידי רשם רשות האכיפה והגבייה, אולם השכר ייקבע וייגבה מתוך חלקו של הנתבע 1 בלבד במקרקעין. שכר טרחת כונס הנכסים הנוסף, עו"ד ניר זיו-נר, מוסדר באופן ישיר בין כונס הנכסים כאמור לבין הנתבעים.

הנתבע 1 הוא היחיד שמתגורר במקרקעין. בלשכת ההוצאה לפועל תידון סוגיית הסידור החלוף לנתבע 1, כאשר טענות כל הצדדים שמורות להם. תפיסת חזקה על ידי כונסי הנכסים במקרקעין תיבחן רק לאחר ההכרעה בסוגיית הסידור החלוף, בהתאם להכרעה בסוגיה זו ובכפוף לאישור מוקדם של רשם רשות האכיפה והגבייה.

סמכויות כונסי הנכסים: להזמין שמאות; לפרסם את המקרקעין למכירה ולהזמין מציעים להציע הצעות; לערוך התמחרות בין המציעים השונים; לרשום הערה לטובת קונה ולחתום על שטרות וכל מסמך נדרש אחר;

הגשת דוחות בלשכת ההוצאה לפועל: כונסי הנכסים יגישו דו"ח בהתאם להתפתחויות או בכל 60 יום, לפי המוקדם, אלא אם הורה רשם רשות האכיפה והגבייה אחרת. כל בקשה מהותית – לרבות בקשה לפרסום המקרקעין, אישור מכר וחלוקת כספים – תובא לאישור רשם רשות האכיפה והגבייה.

שחרור כונסי הנכסים מתפקידם: עם גמר הליכי פירוק השיתוף במקרקעין יורה רשם רשות האכיפה והגבייה על שחרור כונסי הנכסים מתפקידם.

פנייה חוזרת אל בית המשפט: בכל סוגיה שתתעורר – שאינה מצויה בסמכות רשם רשות האכיפה והגבייה – מוסמכים כונסי הנכסים, כמו גם בעלי הדין – לפנות בבקשה מתאימה בגדרו של הליך זה.

כונסי הנכסים ימציאו את ההחלטה לתיק ההוצאה לפועל שמתנהל בעניינו של הנתבע 1 ויפעלו, בשלב ראשון, בהתאם לאמור בסעיף 5 לעיל.

המזכירות תשלח את ההחלטה אל ב"כ הצדדים.

עיון פנימי (בחינת המצאת ערובה, פוליסה, טופס): 13.6.2021

ניתנה היום, י"ט סיוון תשפ"א, 30 מאי 2021, בהעדר הצדדים.