הדפסה

בית משפט השלום בבית שמש ת"א 65594-12-17

בפני
כבוד ה שופט, סגן הנשיא שמואל הרבסט

תובעת

כ.ז. משכנות - יצחק בע"מ

נגד

נתבעים

  1. אייזנטל חיים
  2. אייזנטל שירה רחל

החלטה

ביום 23.1.20, לפני כתשעה חודשים בקירוב, התקיים קדם המשפט המסכם ובו נקבעו לוחות זמנים למתן תצהירי גילוי מסמכים, עיון הדדי ותצהירי עדות ראשית.

כמו כן, נקבע מועד לשמיעת הראיות ביום 29.10.20, והוזמנה הקלטה על מנת לאפשר לצדדים לסיים את הצגת ראיותיהם במועד זה.

סברתי לתומי, כי די יהיה בתשעה חודשים, תשעה ירחי לידה, כדי להשלים את הריונו של התיק דנן, לגלות ולעיין בכל מסמכי הצדדים ולהגיש תצהירי עדות ראשית.

התברר כי טעיתי.

53 בקשות ותגובות הוגשו במהלך תקופה זו.

אם נחסיר ממנה את תקופת הקורונה "הראשונה", את פגרות החגים ואת פגרת הקיץ – נמצא כי בכל חודש עבודה הוגשו, בממוצע, 7- 8 בקשות/תגובות, היינו 2 בקשות לשבוע. פילוח ההצעות ערוך בפני הצדדים ובו ניתן לצפות ביוזם העומד מאחורי כל בקשה שכזו ובמהותה, ובסופו של ההליך, לכשנגיע לתחנה הסופית ולמתן פסק דין , תיבחן היעילות והצורך אשר היו מונחות בבסיסה של כל בקשה ובקשה ובכל תגובה ובקשה נגדית, ולעניין זה תהיינה השלכות מובנות.

מספר רב זה של בקשות עסק ב"אין" אשר בתיק דנן במקום לעסוק ב"יש" אשר בו, ותחת קידומו ו"בישולו" לקראת שמיעת הראיות –נמצאנו כעת, שבועיים ימים טרם מועד שמיעת הראיות , ללא גילו י מסמכים וללא תצהירי עדות ראשית. עניין זה, כאמור, יזכה להתייחסות רחבה יותר בסופו של ההליך ולנוכח תוצאתו העתידית.

וכעת, לגופו של עניין.

מובן, כי לא אעסוק בהחלטה זו בכל בקשה ובקשה ובכל מסמך ונייר אשר עומד במחלוקתם של הצדדים לצורך גילויו המוקדם, אולם מספר הנחיות מחייבות תינתנה לקראת הדיון אשר נקבע ליום 29.10.20, ואלו הן:

הצדדים יעניקו, האחד למשנהו, זכות עיון הדדי במסמכים אשר אינם נתונים במחלוקתם, וזאת עד ליום 19.10.20 בשעה 18:00 (להלן:" המועד הסופי"). דרך מתן המסמכים לעיון יכול שיהיה במשרד, בבית, בהעברת החומר (באמצעי איחסון אלקטרוני או בנייר), בדואר, דואר אלקטרוני (וזאת על אף החלטות קודמות אשר ניתנו בעניין זה) , וכן על ידי שליח. בסופו של יום החומר יעבור מצד אחד למשנהו עד למועד הסופי אשר צוין להלן.

כל מסמך אשר אחד מן הצדדים התנגד למסירתו וטרם ניתנה החלטה בעניינו – יועבר לעיוני עד ליום 18.10.20 בשעה 11:00. ככל שתינתן החלטה בעניינו של אותו המסמך עד למועד הסופי – יפעלו הצדדים על פי ההחלטה. לא תינתן החלטה עד למועד הסופי – לא יועבר החומר לעיון, וזאת עד לקבלת החלטה בעניינו, וזאת על פי העניין.

בקשות העוסקות במחיקת כתבי הטענות כסנקציה נוכח הפרת הוראה שמקורה בחוק, בתקנות או בהחלטות קודמות – ידונו במסגרת הסיכומים ויקבלו ביטוי בפסק הדין הסופי.

המובן מאליו יצויין – ככל שמסמך צריך היה לעבור לעיונו של הצד שכנגד, אם מצד הדין, אם מצד התקנות ואם מצד החלטה אשר ניתנה בבית המשפט, והוא לא הועבר - יישא הצד אשר הפר את חובתו בכל ההשלכות הרלבנטיות לעניין זה.

מעיון במסמכים אשר הוגשו לעיוני עד עתה, עולה כי ההליך אשר התקיים בבית הדין הרבני (להלן:"ההליך הרבני") הינו חשוב ומשמעותי לתיק דנן וזאת בהיבטים שונים הכוללים את טיעוני הצדדים שם לעומת טיעוניהם כאן , מעשה בי דין, מניעת החלטות נוגדות ועוד. עוד התברר, במהלכן של אותן 53 בקשות, כי בחודש מרץ 2020 הוגשה לבית משפט השלום בירושלים בקשה לאישור פסק בורר הכוללת החלטת ביניים אשר מקורה בהליך רבני והיא עודנה תלויה ועומדת. לאחר ששקלתי עניין זה, ביקשתי לקבוע כי התיק כולו, לרבות פרוטוקולי הדיון, יועבר לעיון הצדדים ולעיוני תוך כדי הליך גילוי המסמכים. אני מודע להנחה כי ייתכן ובהליך זה הוצעו הצעות פשרה ועלו "על השולחן" סכומי כסף שעניינם סיום המחלוקות בתיק, אולם עניין זה אין בו שייכות וקשר לתיק דנן, שהרי עיקר מחלוקתם של הצדדים בענייננו הינה ההסכמה החוזית בין הצדדים, הפרתה (ככל שהייתה כזו), והמשמעות הנובעת מכך. אלא, שבהליך הרבני היה שותף נוסף, והוא המושב מתתיהו, אשר תגובתו נצרכת לצורך גילויו של החומר מאחר ופרטיותו ו/או סודותיו העיסקיים עשויים להתגלות כתוצאה מכך.

החלטה זו תועבר על ידי הצדדים ועל ידי מזכירות בית המשפט למושב מתתיהו, וזאת עד ליום 18.10.20 בשעה 12:00. תגובת המושב תינתן עד ליום 21.10.20 בשעה 10:00. אי מתן תגובה על ידי המושב – תחשב כהסכמ תו לעיון בתיק.

מזכירות בית הדין הרבני תעביר את התיק במלואו לצדדים ולבית המשפט, וזאת עד ליום 23.10.20 בשעה 10:00.

תצהירי עדות ראשית מטעם התובע יוגשו עד ליום 25.10.20 בשעה 18:00, ותצהירי עדות ראשית מטעם הנתבע יוגשו עד ליום 27.10.20 באותה השעה (18:00). במקרה זה – יישמעו הראיות כמתוכנן ביום 29.10.20. מובן, כי ככל שייחשפו ראיות/מסמכים נוספים במסגרת הליך הגילוי המתמשך - תינתן לצדדים אפשרות להשלים/לתקן את תצהירים ואת חקירותיהם הנגדיות.

עם זאת, ככל שיפנו הצדדים בבקשה אחת משותפת (ויודגש- בקשה אחת, משותפת) לפיה הם אינם יכולים לעמוד בסד זמנים זה, הרי אז יתנהל ההליך כדלהלן:

הדיון הקבוע ליום 29.10.20 יחל כדיון קדם משפט מסכם בו יידונו (שוב, יש לומר) המחלוקות המקדמיות בין הצדדים.

תחת תצהירי עדות ראשית, יעידו בעלי הדין, משני הצדדים, ללא חקירות נגדיות ובהקלטה וימסרו את עדותם הראשי ת בפניי , ובסופו של יום ייקבע מועד נוסף להשלמת תצהירי המצהירים האחרים, להשלמות/תיקוני התצהירים וכן לחקירות נגדיות, ככל שיידרש.

ככל שהנחיות אלו אינן ברורות דיין, יגישו הצדדים שאלות הבהרה, וזאת עד ליום 14.10.20 בשעה 14:00. לא יעשו כן – אראה בכך הצהרה לפיה ההנחיות ברורות, ואז- יפעלו הצדדים לפיהן.

מזכירות- נא להודיע בדחיפות.

ניתנה היום, כ"ה תשרי תשפ"א, 13 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.